De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De diefstal van de erfenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "De diefstal van de erfenis"— Transcript van de presentatie:

1 De diefstal van de erfenis
De vervangingstheologie De diefstal van de erfenis A.C. Baak 29 maart 2012

2 Zingen: Psalm 147 : 10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, Deed Isrel op Zijn woorden letten. Hij leerde z' in Zijn wegen wand’len. Zo wou Hij met geen volken hand’len: Die moesten Zijn getuigenissen En Zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

3 Lezen: Romeinen 11 : 11-36 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeënt; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u. Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

4 De diefstal van de erfenis
De vervangingstheologie De diefstal van de erfenis A.C. Baak 29 maart 2012

5 Geestelijke groei Inzicht in profetisch woord Een duidelijk, helder inzicht in het heilshandelen van God draagt bij tot goed verstaan van Gods bedoelingen met deze wereld. Zicht op de beloften Door het zicht op de beloften ten aanzien van Israël zien we Gods werk ook met betrekking tot Zijn handelen met andere volkeren. Bemoediging Het Koninkrijk van God krijgt aanvankelijk gestalte door de terugkeer van de Heere Jezus en tenslotte loopt dit handelen van God uit op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

6 Definities Diefstal: Iets toe-eigenen waar je geen recht op hebt.
Erfenis Algemeen: wat een overledene achterlaat In de Bijbel: bezit of eigendom Numeri 18:20 Deuteronomium 9:26, 32:9 1 Koningen 8:51 Ezechiël 44:28 Joël 3:2 (en nog meer dan ruim 100 teksten, zie concordantie)

7 Definities Vervangen: waarom?
Omdat iets oud, kapot, versleten is, ‘t werkt niet meer Dus: vernieuwen, vervangen, stellen in plaats van

8 Vervangen Wat moet worden vervangen?
Ezechiël 36:26 (stenen hart – vlesen hart) Johannes 3:3 (natuurlijke geboorte – wedergeboorte) Romeinen 2:29 (letterlijke besnijdenis – besnijdenis des harten)

9 Wat wel en wat niet? Joodse feesten Joodse jaartelling
Pascha Joodse jaartelling Joodse maankalender Doop (op grond van belijdenis, getuigenis) Besnijdenis Sabbat Tempel / synagoge Oude verbond (testament) Israël Christelijke feesten Avondmaal Christelijke jaartelling Heidens/christelijke zonnekalender Zuigelingenbesprenging (Kinder)doop Zondag Kerk Nieuwe verbond (testament) Kerk (gemeente)

10 Omschrijving vervangingsleer
Wat is de vervangingsleer (substitutieleer, vervangingstheologie, vervangingsgedachte)? De theorie dat de kerk definitief de plaats van Israël zou hebben ingenomen. Ze is gebaseerd op het allegorisch (symbolisch) lezen van de profetieën (= vergeestelijken). Beloften voor de kerk Vloekspraken voor Israël Gevolg: antisemitisme

11 Omschrijving vervangingsleer
Israël als geheel en voorgoed in Gods plan terzijde gesteld en de kerk als het geestelijk (nieuwe) Israël is ervoor in de plaats gekomen. De vervangingsleer is de theologie, de visie, de leer, de bewuste of onbewuste gedachte, dat de kerk van Christus de plaats van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen. Kerk in het Midden-Oosten Roomse kerk

12 Enkele gedachten Vervangingsdenken springlevend?
Gekleurde bril noodzakelijk Kerk zonder toekomst Leviticus 26:44 Kerntekst: Maleachi 3:6 – Ik, de Heere, wordt niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. (geheim van Israëls onsterfelijkheid) Aantasting Bijbels gezag (exegese belangrijk!)

13 Enkele gedachten Geen vervangingstheologie, wel toevoegingstheologie
Vervangingstheologie = vervullingstheologie Israël: onoplosbaar probleem Israël geen synoniem voor kerk Geen vervanging, wel vergelijking Israël bestaat niet meer. Is kerk historisch vervolg? Het Joodse volk is een gewoon volk

14 Enkele gedachten Geen vervanging maar andere bedeling
Palestijnen een eigen staat? Stichting van de staat Israël in 1948, waarom? Gevolgen vervangingsleer: antisemitisme, inquisitie, enz. Onbekwame theologen

15 Oorsprong vervangingsleer (1)
Verkeerd verstaan van de bloedtekst Mattheüs 27:23, 25 Weerlegging Lukas 23:34 Handelingen 3:17,18 Jesaja 53:5, 6, 10, 11 Johannes 10:18 Johannes 11: 51, 52 Handelingen 4:27

16 Oorsprong vervangingsleer (2)
Verschil tussen gemeente uit Joden en uit heidenen

17 Oorsprong vervangingsleer (3)
Weg groeien van het Jodendom door groei van gemeente uit heidenen

18 Introductie allegorisch lezen
Origenes ( ) introduceerde het allegorisch lezen van de Bijbel Aanhanger van Platonisme: kloof tussen ideeënwereld en concrete werkelijkheid Aanpassing Bijbelse waarheden

19 Geestelijk verstaan… … of vergeestelijken?
Figuurlijk = beeldspraak gebruikend Allegorie = abstracte zaken voorstellen als personen Symbool = teken dat iets anders voorstelt

20 Gevaren symbolische opvatting
Voorbeelden: Opstanding Hemelvaart Getallen in de Bijbel Vergeestelijken is ongepast: God bedoelt wat Hij zegt en zegt wat Hij bedoelt.

21 Voorbeelden vergeestelijken
Dode Zee (Ezechiël 47) 10 pijlen in hart van Absalom 2 penningen van de barmhartige Samaritaan Het land Israël

22 Conclusie Letterlijk nemen waar dat kan
Symbolisch / figuurlijk als uit de context blijkt dat de tekst allegorisch / symbolisch wordt bedoeld (Mattheüs 26:26) Voorzichtig zijn: er is al dwaalleer genoeg (geweest)

23 Bewijzen tegen vervangingstheologie
Genesis 12:3 Genesis 17:5-8, 19, 21 Exodus 4:22 (Psalm 89:28, Hosea 11:1, 8) Deuteronomium 7: : :2 Psalm 98: :8-11 Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid + landbelofte Psalm 147: bijzondere positie, vgl. Romeinen 3:2 Jesaja 43: :14-16

24 Bewijzen tegen vervangingstheologie
Jeremia 31: “Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken” (uitleg volgt). Jeremia 33: Gods trouw Ezechiël 36: Paralleltekst met Jeremia 31:31-34 Amos 9:15 Bevestiging van de landbelofte

25 Bewijzen tegen vervangingstheologie
Zacharia Toekomst van Israël Romeinen 11:27 “En dit is hun een verbond van Mij, als Ik zonden zal wegnemen”. Vergelijk Jeremia 31:34 Romeinen 11:29 Kerntekst: “Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk”. N.B. Het fundament waarop Israël rust, is dus Gods verkiezing, Zijn trouw en liefde, en Zijn verbond.

26 Bewijzen tegen vervangingstheologie
Hebreën 8:8-13 Citaat uit Jeremia 31, o.a. vers 31 Hebreën 10:16,17 Citaat uit Jeremia 31, o.a. vers 33

27 Toelichting op het Nieuwe Verbond uit Jeremia 31 en Hebreën 8
Nieuwe verbond wordt gesloten met huis van Israël en huis van Juda (vers 31). Het Sinaï-verbond is door Israël vernietigd (vers 32). Bekering van Israël (vers 33 en 34). Inhoud van het verbond blijft hetzelfde Uiterlijke versus innerlijke gehoorzaamheid Diep ingrijpende en uiterst radicale vernieuwing van bestaand verbond kainos in plaats van neos Als Israël heeft afgedaan, waar is dan de trouw van God?

28 Conclusies Het verbond met Israël blijft van kracht
Wat wel verandert is de werkingswijze van het verbond: volgens de nieuwe gehoorzaamheid Verbond krijgt verdieping (in de harten geschreven) en verbreding (naar heidenvolken) Nieuwe verbond zal vervuld worden als Israël met zijn God verzoend is, vervuld in de hemelse Hogepriester Christus (Hebreën 8)

29 Theologisch puin Christendom wortelt in Jodendom
Vervangingsleer moet worden vervangen door heldere, Bijbelse leer door acht te geven op het Profetisch Woord (2 Petrus 1:19). Het theologisch puin moet worden opgeruimd!

30 Zingen: Psalm 102: 7 en 8 (Collecte)
Gij zult opstaan, ons beschermen, Over Sion U ontfermen, Want de tijd, Uw stad voorspeld, Aan haar leed ten perk gesteld, Die zo lang gewenste dagen Van Uw gunstrijk welbehagen, Zijn, o God, in 't eind geboren. Gij, Gij zult haar klacht verhoren.

31 Zingen: Psalm 102: 7 en 8 (Collecte)
Reeds verlangen Uwe knechten Hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis; Elk toont ijver voor Gods huis. Albestierend Opperwezen, Dan zal 't heidendom U vrezen; Al de vorsten neergebogen Doen dan huld' aan Uw vermogen.

32 Pauze Vervangingstheologie Na de pauze: gelegenheid tot vragen stellen
21 juni 2012 D.V. het vervolg: Vervangingstheologie in de lijn van de kerkgeschiedenis Kerkvaders Reformatie Nadere Reformatie Kanttekeningen bij Statenvertaling 19e eeuw (Reveil, Afscheiding, Evangelische stromingen) Onze tijd


Download ppt "De diefstal van de erfenis"

Verwante presentaties


Ads door Google