De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gods unieke reddingsoperatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gods unieke reddingsoperatie"— Transcript van de presentatie:

1 Gods unieke reddingsoperatie
Evangelist Arjan Baan © Deze presentatie mag je ongewijzigd ‘vrij’ doormailen naar anderen of gebruiken voor (s)preekbeurt en/of lezing of andere evangelisatiedoeleinden!

2 Een unieke reddingsoperatie van de mijnwerkers in Chili
5 augustus – 13 oktober 2010

3 5 augustus 2010 33 Chileense mijnwerkers komen vast te zitten in Noord-Chili Diepte van 688 meter! San Jose Koper- en goudmijn

4 22 augustus 2010 Leven op blikjes tonijn, houdbare melk en koekjes
Noodrantsoen voor 2-3 dagen hield hen 17 dagen op de been. Na 17 dagen blijkt… iedereen is nog in leven!

5 24 augustus 2010 Mijnwerker Luis Urzua:
“We wachten op Chili om ons uit deze hel te bevrijden. Meneer, de president, u moet sterk zijn en ons zo snel mogelijk redden. Laat ons niet in de steek”. Wanhopige oproep vanuit de diepte!

6 28 augustus 2010 President: “Jullie zullen niet alleen gelaten worden, jullie zijn tot nu toe geen moment alleen geweest.” Plastic capsules: voedsel, drinken en…33 mini-Bijbels. Van voedsel voorzien d.m.v. boorgat van 8 cm.

7 24 augustus 2010 Er wordt een reddingsplan uitgedacht…
Plan reddingswerkers; ‘sleuf boren van 66 cm’. We gaan de mannen één voor één naar boven halen. Het tentenkamp wordt genoemd La Esperanza (De Hoop). Er komt vast telefoon-verbinding; bovengronds is een telefooncel geplaatst. Er wordt een reddingsplan uitgedacht…

8 31 augustus 2010 Eerdere reddings-pogingen mislukt.
Gat boren van boven naar beneden! Het mag alles kosten om deze mensen te redden! Start boren reddingssleuf

9 31 augustus 2010 James Duncan: “Het is belangrijk om geen valse hoop op te bouwen en het is ook belangrijk om volledig open en eerlijk te zijn tegen de mijnwerkers”. Er komt een NASA-team met belangrijke boodschap

10 26 september 2010 Sigaarvormige kooi (kleuren Chilense vlag)
3,55 breed – 54 cm ⊕ Chileense minister van Mijnbouw over Phoenix: “de mijnwerkers moeten op de weg naar boven een soort wedergeboorte meemaken”. Reddingskooi Phoenix gepresenteerd!

11 11 oktober 2010 Voorbereiding in gang.
6 Reddingswerkers gingen eerst zelf naar beneden om te helpen en naar de Phoenix toe te leiden. De redding is overal ter wereld live te zien. Voorwaarde naar boven (VRIJHEID): gebruik maken van de Phoenix: INSTAPPEN!

12 13 oktober 2010 Reddingsactie gestart!
Florencio Avalos komt als eerste boven uit de schacht. Elke rit: 15 minuten. Allen die van de Phoenix gebruik maakten kwamen veilig boven… Geen enkele arrogantie: wij hebben onszelf gered! Verwondering! Reddingsactie gestart!

13 13 oktober 2010 Met sirenes & luid applaus begroet.
President Sebastian Pinera omhelst iedere geredde mijnwerker. Na 69 dagen zijn alle 33 mijnwerkers veilig bovengronds Missie geslaagd! Reddingsactie voltooid!

14 13 oktober 2010 Met sirenes & luid applaus begroet.
President Sebastian Pinera: “Je bent niet meer dezelfde na deze gebeurtenis”. Grote vreugde en blijdschap bij iedereen!

15 Is er een geestelijke les?
Ja, 2000 jaar geleden was er ook een unieke reddingsoperatie…

16 De relatie met God was verbroken….
Maar God zorgde voor een wonder… van Boven naar beneden!

17 Alzo lief heeft God de wereld gehad….
En de engel zei tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus de Heere. (Lukas 2:10-11)

18 De Bijbel is te begrijpen!
“Want wij hebben niets in de wereld gebracht, en wij kunnen niets daaruit dragen”. (1Tim. 6:7) “De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, voer mij uit mijn nood.” (Ps. 25:17) “Jezus,Gij zone Davids,ontferm U over mij”. (Mk.10:47) “Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden”. (Jer. 33:3) “Maar ik riep de Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! Bevrijd mijn ziel. De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.”(Ps.116:4) “God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9)

19 De Bijbel is glashelder!
“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Ps. 119:105) “Onderzoekt de Schrift…die getuigen van Mij.” (Joh. 5:39) “Ik verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.” (Ps. 130:5) “De Trooster (Parakletos= Helper )…de Geest der Waarheid zal u in al de Waarheid leiden.” (Joh. 16:13) “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft.” (Joh. 3:16) “Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem (Rom. 3:20) “U moet wederomgeboren worden.” (Joh. 3:3)

20 De Bijbel wijst ons de Weg!
“Gaat in door de enge poort.” (Matth. 7:13) “Dan zal ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt!” (Matth. 7:23) “Die van elders inklimt is een dief. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.” (Joh. 10:1c, 9) “En gij zult Zijn naam heten JEZUS: want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mat. 1:21) “Een iegelijk die in Hem gelooft, zal vergeving ontvangen door Zijn Naam.” (Hand. 10:43) “Het is volbracht.” (Joh. 19:30)

21 De Bijbel roept ons op! “Komt, want alle dingen zijn nu gereed.” (Luk. 14:17) “Wij smeken u van Christus wege; Laat u met God verzoenen.” (2 Kor. 5:20b) “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.” (Joh. 6:47) “Bekeert u en het gelooft het Evangelie.” (Mark. 1:35) “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Joh. 1:12) “Ook bent u navolgers geworden van ons en de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap vd Heilige Geest.” (1 Th.1:6)

22 De Bijbel: alle eer aan God!
“En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gang vastgemaakt.” (Ps. 40:3) “Want uit genade zijt hij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme.” (Ef. 2:8-9) “Alzo zeg Ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.”(Luk. 15:10) “Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden; en hij was verloren en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.” (Luk. 15:24)

23 Vandaag is de dag van redding!
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden.” (2 Kor.5:17) “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want aldaar zal geen nacht meer zijn, want de Heere God verlicht hen.”(Opb. 21:4; 22:5) Kom! Die dorst heeft kome; en die wil neme het water des levens om niet! (Opb. 22:17) Ben jij al gekomen? Ben jij al gered? Stel niet uit…morgen kan het te laat zijn!

24 Vertel jij het Evangelie verder?
“Toen de herders Hem gezien hadden, maakten zij overal bekend wat aan hen over dit Kind verteld was. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was”. (Lukas 2:17,20) “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden”. (2 Korinthe 8:9)

25 Voor vragen en/of opmerkingen:
Evangelist Arjan Baan of © Deze presentatie mag je ongewijzigd ‘vrij’ doormailen naar anderen of gebruiken voor (s)preekbeurt en/of lezing of andere evangelisatiedoeleinden!


Download ppt "Gods unieke reddingsoperatie"

Verwante presentaties


Ads door Google