De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 8 december 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 8 december 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 8 december 2013 morgendienst

2 Welkom in deze (lees)dienst.
Voorganger: Cors Visser Ouderling: Egge Groenewold Organist: Richard Rietema

3 Gezang 120: 1 en 2 Gezang 380: 3, 4 en 5 Psalm 40: 3 Psalm 40: 4 Gezang 285: 1 en 3 Adventslied Opwekking 167: 2 en 3 Gezang 120: 3 Amos 5: 10 – 24 Lukas 18: 18 – 25

4 Spreuk van de week: “Vrouwe Wijsheid bouwt haar huis; Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af.” (Spreuken 14: 1)

5

6 Welkom en mededelingen

7

8 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnenrijdt?
Gezang 120: 1 en 2 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnenrijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld ’t leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer, looft Hem, die sterk van daad de deuren binnengaat.

9 Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel.
Gezang 120: 1 en 2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, juicht, nu die Heiland ons verschijnt; door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat!

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 Al wat geliefd is en vertrouwd,
Gezang 380: 3, 4 en 5 Al wat geliefd is en vertrouwd, het wordt voor wie Gods licht aanschouwt met glans en heerlijkheid verguld, want het bestaat in Gods geduld.

12 Wie van zich afziet naar God toe,
Gezang 380: 3, 4 en 5 Wie van zich afziet naar God toe, loopt in het licht en wordt niet moe. Het schijnsel van de hemel gaat over de dag van vroeg tot laat.

13 Houd dan de hemel in het oog, maar hef uw hart niet al te hoog;
Gezang 380: 3, 4 en 5 Houd dan de hemel in het oog, maar hef uw hart niet al te hoog; op aarde hier, op aarde thans ziet gij een bovenaardse glans.

14 Gebed Gebed

15 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling:
Amos 5: 10 – 24 en Lukas 18: 18 – 25. De schriftlezing wordt verzorgd door Tiemenna Rink.

16 Amos 5: 10 – 24 10 Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. 11 Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken.

17 Amos 5: 10 – 24 12 Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen de onschuldigen, jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen de armen in de poort hun recht. 13 Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd. 14 Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.

18 Amos 5: 10 – 24 15 Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de heer, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk. 16 Daarom – zegt de heer, de God van de hemelse machten, de Heer – zal er op alle pleinen worden gerouwd, in alle straten gejammerd; boeren worden opgeroepen om te weeklagen, klaagzangers om te rouwen,

19 Amos 5: 10 – 24 17 en ook in alle wijngaarden zal er worden gerouwd wanneer ik zelf in jullie midden rondga – zegt de heer. 18 Wee degenen die verlangen naar de dag van de heer! Wat zal hij jullie brengen, de dag van de heer? Duisternis, geen licht. 19 Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, aangevallen wordt door een beer, en dan, als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang.

20 Amos 5: 10 – 24 20 De dag van de heer zal duisternis zijn, en geen licht; aardedonker, zonder glans. 21 Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. 22 Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. 23 Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen.

21 Amos 5: 10 – 24 24 Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

22 Het is geen offervuur wat U behaagt,
Psalm 40: 3 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei: “O Here, zie, ik kom!”

23 Lukas: 18: 18 – 25 18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’

24 Lukas: 18: 18 – 25 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

25 Lukas: 18: 18 – 25 24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

26 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan,
Psalm 40: 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. Heer, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

27 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over de Koning in Betlehem (Micha 5 : 1-8).

28 Preek Preek

29 Thema van de preek: Kijk me aan Wat is ‘gerechtigheid’
God en mensen recht in de ogen kijken Genade en gerechtigheid

30 Preek Preek

31 Preek Preek

32 Preek Preek

33 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Gezang 285: 1 en 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

34 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
Gezang 285: 1 en 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

35 Dankzegging en voorbeden

36 Koning uit Bethlehem Zondag 8 december 2013

37 Koning uit Bethlehem Zondag 8 december 2013

38 Hij wil onze Koning zijn: 2

39 Hij wil onze Koning zijn: 2

40 Hij wil onze Koning zijn: 2

41

42 Tien geboden Tien geboden

43 Opwekking 167: 2 en 3 Heel de wereld moet het weten Dat God niet veranderd is En zijn liefde als een lichtstraal Doordringt in de duisternis De weg van god is niet te keren Omdat hij er over waakt En de geest verbreekt de grenzen Die door mensen zijn gemaakt

44 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Opwekking 167: 2 en 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer!

45 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor:
emeritikas kerk

46 Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnentrad.
Gezang 120: 3 Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnentrad. Gezegend ’t hart, dat openstaat en Hem als Koning binnenlaat. De Zonne der gerechtigheid verblindde niet door majesteit; maar wat in duister sliep, ontwaakte, toen Hij riep.

47 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

48 Vanmiddag begint de dienst om 17. 00 uur
Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat dominee De Bruijne voor.


Download ppt "Zondag 8 december 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google