De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2De BOS-functionarissen 1.3 De BOS-driehoek 1.4 Werken als BOS-medewerker 1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker 1.6 Tips.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2De BOS-functionarissen 1.3 De BOS-driehoek 1.4 Werken als BOS-medewerker 1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker 1.6 Tips."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2De BOS-functionarissen 1.3 De BOS-driehoek 1.4 Werken als BOS-medewerker 1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker 1.6 Tips voor de praktijk

2 Een afgestudeerd BOS-medewerker met een opleiding sport en bewegen niveau 4: 1-2 is breed inzetbaar kan sportprojecten coördineren kan evenementen en sportactiviteiten organiseren kan leiding geven tijdens de uitvoering van sportactiviteiten kan functioneren als LOBOS binnen het basisonderwijs is een bedenker van sportstimuleringsactiviteiten om nieuwe of herstartende sporters te prikkelen om te blijven bewegen

3 Kwaliteiten van een BOS-medewerker: 1-3 organiseren en coördineren leiding geven netwerken communiceren kennis van doelgroepen kennis van activiteiten kennis van visie en beleid persoonskenmerken

4 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2De rol van sport binnen de buurt 2.3 De werkzaamheden van de BOS-medewerker binnen het sportbuurtwerk 2.4 Belangrijke organisaties en beleidsmakers 2.5 Tips voor de praktijk

5 Mensen in beweging: 2-2 community aanpak BOS-impuls en BOS-regeling van probleemwijk naar prachtwijk Vinex-wijken

6 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2Het onderwijs in Nederland 3.3 Schoolplan, groepsplan en individueel handelingsplan 3.4 Bewegingsonderwijs en sport 3.5 De brede school 3.6 Kinderopvang 3.7 Organisatiestructuur van scholen 3.8 Functiekarakteristiek van de LOBOS 3.9 Tips voor de praktijk

7 Onderwijs in Nederland: 3-2 opbouw onderwijswetten

8 Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs: 3-3 Wet op het basisonderwijs kerndoelen Wet op het primair onderwijs

9 Enkele elementen uit de WPO: 3-4 Kwaliteitswet Weer Samen Naar School inhoudelijke bepalingen

10 Plannen: 3-5 schoolplan groepsplan individueel handelingsplan

11 Brede school: 3-6 doel en aanbod van de brede school ontstaan van de brede school aansturing van de brede school sport in de brede school sportverenigingen en de brede school

12 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2De sportvereniging 4.3 De vereniging 4.4 De belangrijkste beleidsmakers 4.5 De veranderende rol van de sportvereniging 4.6 Tips voor de praktijk

13 Lokale sportaanbieders: 4-2 sportverenigingen maneges sportscholen zeil- en surfscholen buitensportaanbieders fitnesscentra sportaccommodaties kinderopvang welzijnsorganisaties

14 Geldstromen van en naar verenigingen: 4-3 sponsors sponsorgelden leden donateurs trainers professionals leveranciers overige afnemers betalingenverhuur contributie donatie salaris vergoeding huur subsidie sportverenigingoverheid

15 Beleidsmakers: 4-4 landelijke overheid provinciale overheid gemeentelijke overheid landelijke sportorganisaties (NOC*NSF, NISB) WerkgeversOrganisatie in de Sport (WOS)

16 Ontwikkelen van invloed op de sport: 4-5 vergrijzing en ontgroening verkleuring individualisering toename consumptief gedrag zapgedrag

17 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Sport voor iedereen 5.3 Accenten in het sport(stimulerings)beleid 5.4 Sportbeleid: van plannen naar uitvoering 5.5 Sportstimuleringsnetwerk 5.6 Beleid en de BOS-driehoek 5.7 Tips voor de praktijk

18 Sport: 5-2 als middel als doel

19 Accenten in de sportstimulering: 5-3 Trim je Fit doelgroepenbeleid sociale problemen maatschappelijke waarde sport en gezondheid de sportnota: Tijd voor sport rapportage sport 2006

20 Onderwerpen sportnota ‘Tijd voor Sport’: 5-4 bevorderen van de gezondheid (bewegen) vergroten van de maatschappelijke samenhang (meedoen) bevorderen van fair play stimuleren van topsport (presteren)

21 Rapportage Sport 2006; enkele conclusies: 5-5 de sportdeelname groeit sporten als hockey, golf en hardlopen zitten in de lift de uitgaven aan sport groeit Nederlandse topsporters leveren goede prestaties de werkgelegenheid in sport is toegenomen

22 Plannen: 5-6 de planningscyclus de rol van de BOS-medewerker

23 Sportstimuleringsbeleid: 5-7 landelijk provinciaal lokaal

24 Landelijk sportstimuleringsbeleid: 5-8 ministerie van VWS VNG/VSG NOC*NSF NISB sportbonden NSA andere landelijke sportorganisaties

25 Lokaal sportstimuleringsbeleid: 5-9 gemeente lokale sportaanbieders sportstichting, sportservicepunt of sportloket lokale sportraad

26 Beleid en de BOS-driehoek: 5-10 taken en rollen samenwerkingsverbanden subsidies

27 Kansen voor de BOS-driehoek: 5-11 kinderopvang gezondheidszorg zorgverzekeraars brede school

28 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2 Veranderd beweeggedrag 6.3 Ontwikkelingen binnen de buurt 6.4 Ontwikkelingen in het onderwijs 6.5 Sportaanbieders 6.6 Veranderd Sportaanbod 6.7 Accommodaties 6.8 Kader voor sportactiviteiten 6.9Tips voor de praktijk

29 Ontwikkelingen in de buurt: 6-2 welzijnsorganisaties buurtsport aandachtswijken meedoen allochtone jeugd door sport WMO

30 De belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs: 6-3 meer aandacht voor bewegingsonderwijs en sport sportieve naschoolse of buitenschoolse opvang brede scholen

31 Sportaanbieders: 6-4 sportverengingen schoolsportverenigingen commerciële sportaanbieders bedrijfssport

32 Oplossingen voor het kaderprobleem: 6-5 combinatiefunctionarissen stagiaires van sportopleidingen leerlingen van middelbare scholen vrijwilligers

33 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Bewegen en gezondheidseffecten 7.3Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 7.4Gezondheidsprogramma’s 7.5Sportaanbieders voor gezondheidsprogramma’s 7.6Tips voor de praktijk

34 Gezondheidsprogramma’s: 7-2 Tel je stappen Beweegkuur Gezondheid en actieve leefstijl Mijn 30 minuten bewegen GALM Taskforce Sport en Bewegen 50+ Flash!-campagne

35 Nieuwe sportaanbieders: 7-3 fysiotherapeuten zorgverzekeraars

36 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2Planmatige gezondheidsvoorlichting en duurzame gedragsverandering 8.3 Leefstijlverandering 8.4 Succesvolle sportstimuleringsstrategieën 8.5 Tips voor de praktijk

37 Planmatige gezondheidsvoorlichting en duurzame gedragsverandering: 8-2 planmatige aanpak duurzame verandering

38 Stappen Model Planmatige Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering: 8-3 analyse van de volksgezondheid analyse van gedrag analyse van determinanten van gedrag interventieontwikkeling interventie-implementatie evaluatie

39 Leefstijlverandering bij: 8-4 jongeren met overgewicht mensen met diabetes type 2

40 Methoden gedragsverandering en sportstimulering: 8-5 GALM (Groninger Actief Leven Model) CiB (Communities in Beweging)

41 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2Het beroep BOS-medewerker 9.3 Functieomschrijving 9.4 Werken in een BOS-organsisatie 9.5 Tips voor de praktijk

42 Beroep BOS-medewerker: 9-2 beschrijving beroep werkzaamheden

43 Organisatie: 9-3 doel, missie en beleid soorten organisaties

44 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2 Projectmanagement 10.3 Planmatig werken in de BOS-praktijk 10.4 Tips voor de praktijk

45 Projectmanagement: 10-2 het sturen van processen binnen een tijdelijke (project)organisatie

46 Een project: 10-3 is tijdelijk, met een begin- en einddatum heeft een bepaald doel kent een opdrachtgever beschikt over een budget heeft een eigen (project)organisatie kent een plan van aanpak

47 Planmatig werken: 10-4 stappenplan BOS-wijzer stappenplan Flash!

48 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2Sportkennismakingsactiviteiten 11.3Introductieactiviteiten bij een sportaanbieder 11.4Sportclinics 11.5Sportinstuiven 11.6Sporttoernooien 11.7Evenementen 11.8Nationale sportweek 11.9Nationale straatspeeldag 11.10Fittesten 11.11Gezondheidsprogramma’s 11.12Activiteiten door jongeren voor jongeren 11.13Tips voor de praktijk

49 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2 Vrijwilligersbeleid 12.3 Werving en plaatsen van vrijwilligers 12.4 Behoud van vrijwilligers 12.5 Regelingen 12.6 Tips voor de praktijk

50 Stappen vrijwilligersbeleid: 12-2 analyse van de huidige situatie formuleren van doelen, stellen van prioriteiten opstellen van het beleidsplan uitvoeren van het beleidsplan evalueren van het beleidsplan bijstellen van het beleidsplan

51 Stappen bij het werven van vrijwilligers: 12-3 inventariseren van de taken die uitgevoerd moeten worden maken van een functie- en taakomschrijving selecteren van de wervingsmethode(n) vaststellen van de procedure inventariseren van kwaliteiten en wensen van de vrijwilligers het plaatsen van de vrijwilligers

52 Behoud van vrijwilligers: 12-4 motieven en tevredenheidonderzoek begeleiden en ondersteunen

53 Regelingen die van belang zijn in het vrijwilligerswerk: 12-5 verzekeringen vergoedingen wetgeving

54 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2 Sport- en bewegingscultuur 13.3 Het vierveldenmodel 13.4 Het belang van sport en bewegen binnen de Nederlandse samenleving 13.5 Veranderingen in de bewegingscultuur 13.6 Trends in de sportbeoefening in Nederland 13.7 Tips voor de praktijk

55 Bewegingscultuur: 13-2 alle stimulansen en uitdrukkingen van lichaamsbeweging individuele en collectieve, aangeleerde en verworven lichaamstaal, onder meer uitgedrukt in sport en spel

56 Veranderingen in de beweegcultuur: 13-3 twee toekomstscenario’s sport en bewegen voor de sport belangrijke maatschappelijke en culturele ontwikkelingen

57 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2 Pedagogische stromingen 14.3 Stromingen in de ontwikkelingspsychologie 14.4 Onderwijsconcepten 14.5 Methoden van gedragsbeïnvloeding 14.6 Tips voor de praktijk

58 Belangrijke pedagogische stromingen: 14-2 Rudolf Steiner (Vrije school) Maria Montessori (Montessorischool) Peter Petersen (Jenaplanschool) Helen Parkhurst (Daltonschool) Thomas Gordon

59 Ontwikkelingstheorie van Steiner: 14-3 tot 7 jaar: kind is een en al zintuig en imiteert van 7 tot 14 jaar: kind leert vanuit gevoel en door imitatie vanaf 14 jaar: kind leert logisch denken opvoeder is bemiddelaar tussen kosmos en kind

60 Uitgangspunten Maria Montessori: 14-4 kinderen hebben een natuurlijke drang om te onderzoeken kinderen hebben een natuurlijke drang om te ordenen en rangschikken elk kind doorloopt dezelfde fasen er zijn gevoelige perioden voor leren van bepaalde leerstof

61 Begrippen Jenaplanschool: 14-5 pedagogische situatie drie werkelijkheidsgebieden wereldoriëntatie ritmisch weekplan en de vier grondvormen van interactie projecten, cursussen en blokuren

62 De drie pedagogische ankerpunten van het Daltononderwijs: 14-6 vrijheid in gebondenheid zelfstandigheid samenwerking

63 Methode van Gordon: 14-7 actief luisteren ik-boodschappen

64 Stromingen in de ontwikkelingspsychologie: 14-8 behaviorisme cognitivisme constructivisme

65 Principes behaviorisme: 14-9 gedrag is aan te leren gedrag aanleren op basis van rolmodellen en nadoen conditioneren door middel van straffen en belonen

66 Principes cognitivisme: 14-10 menselijk brein werkt als computer informatiestroom gaat langs verschillende geheugens brein heeft nieuwe kennis en ervaringen nodig oefenen en herhalen van leerstof is belangrijk

67 Constructivisme voegt aan het cognitivisme toe: 14-11 zone van naaste ontwikkeling wisselwerking met de omgeving kind denkt zelfstandig na over de opgeslagen kennis

68 Onderwijsconcepten: 14-12 ervaringsgericht onderwijs adaptief onderwijs brede school Iederwijs

69 Veel gebruikten methoden: 14-13 PAD-methode kanjermethode Taakspel

70 Kanjermethode: 14-14 kanjerafspraken vier gedragstypen

71 Belangrijke elementen van het Taakspel: 14-15 positieve regels de hele groep doet mee het is geen aparte activiteit de regels worden aangepast aan het kind met problemen

72 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2 Visies op bewegen 15.3 Vakconcepten 15.4 Tips voor de praktijk

73 Visies op bewegen: 15-2 substantiële visie op bewegen relationele visie op bewegen

74 Vakconcept: 15-3 het geheel van opvattingen over de identiteit en functie van een vak, op grond waarvan je beslissingen neemt en keuzes maakt ten aanzien van je handelen in de praktijk

75 Vakconcept: 15-4 stadia vakconcept inhoud vakconcept indeling vakconcepten

76 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Planning binnen het onderwijs 16.3 Functies van planning 16.4 Soorten planning 16.5 Methoden binnen het bewegingsonderwijs 16.6 Tips voor de praktijk

77 Een planning: 16-2 heeft een cyclisch verloop komt voort uit wetgeving, visie en kerndoelen

78 Drie soorten planning: 16-3 planning op lange termijn: het jaarplan os schoolwerkplan (macroplanning) planning op middellange termijn: planning lessenreeks, periodeplanning, thematisering (mesoplanning) planning op korte termijn, lesplanning (microplanning)

79 Drie methoden voor het bewegingsonderwijs: 16-4 planmatig bewegingsonderwijs (B. Raadsveld en Z. Swijting) basislessen bewegingsonderwijs (W. van Gelder, H. Stroes) basisdocument bewegingsonderwijs (C. Mooij e.a.)

80 Basisdocument bewegingsonderwijs: 16-5 algemeen doel en leerlijnen reguleringsdoelen leerlijnen en bewegingsthema’s kernactiviteiten en tussendoelen

81 Het doel van het bewegingsonderwijs: 16-6 de leerlingen breed introduceren in de Nederlandse bewegingscultuur

82 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2 Bewegingsdiagnostische methoden 17.3 Leerlingvolgsysteem 17.4 Tips voor de praktijk

83 Bewegingsdiagnostische methoden: 17-2 vaardigheidstests kwantitatieve motorische tests kwalitatieve motorische tests vragenlijstmethoden observatiemethoden

84 Leerlingvolgsysteem in het bewegingsonderwijs: 17-3 Beleves, leerlingvolgsysteem gebaseerd op de leerlijnen en tussendoelen uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs Bewegen en spelen, het leerlingvolgsysteem van Van Gelder en Stroes

85 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2 Zorgverbreding binnen het bewegingsonderwijs 18.3 Motorische remedial teaching 18.4 Tips voor de praktijk

86 Zorgverbreding in het onderwijs: 18-2 toename van de heterogeniteit zorgverbreding als oplossing consequenties voor het bewegingsonderwijs

87 Mogelijkheden van de LOBOS: 18-3 bij beperkte achterstanden: -bijhouden leerlingvolgsysteem -differentiëren -ambulante begeleiding bij grote achterstanden: -ondersteuningslessen -pré-teaching -verwijzen naar MRT, fysiotherapie

88 Motorische remedial teaching: 18-4 geschiedenis MRT omschrijving MRT visies op MRT het MRT-plan

89 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2Leefomstandigheden 19.3 Opleidingsniveau 19.4 Werk en inkomen 19.5 Gezinsvormen 19.6 Tips voor de praktijk

90 Factoren leefomstandigheden: 19-2 opleiding werk en inkomen huisvesting en buurt gezinsvorm

91 Opleidingsniveau afhankelijk van: 19-3 aanleg stimulatie vanuit omgeving verwachtingen van omgeving

92 Het hebben van werk en inkomen heeft gevolgen voor: 19-4 het sociaal welzijn de gezondheid de sportbeoefening

93 Huisvesting en buurt: 19-5 direct verband met werk en inkomen indirect verband met opleiding goedkope woningen in grote steden socialisatie in buurt belangrijk achterstandswijk risico voor leefomstandigheden

94 Leefverband waarbij kinderen betrokken zijn, zoals: 19-6 traditionele kerngezin eenoudergezin pleeggezin stiefgezin co-oudergezin adoptief gezin

95 De inhoud van dit thema: 20-1 20.2 Christendom 20.3 Islam 20.4 Hindoeïsme 20.5 Jodendom 20.6 Boeddhisme 20.7 Tips voor de praktijk

96 Christendom: 20-2 geschiedenis kenmerken twee hoofdstromingen gewoonten en rituelen

97 Kenmerken christendom: 20-3 monotheïsme drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest God schepper van hemel en aarde onsterfelijke ziel zondag rustdag

98 Twee hoofdstromingen: 20-4 rooms-katholicisme -sterk hiërarchisch met paus als hoogste gezag -veel pracht, praal en rituelen -Mariaverering protestantisme -meer democratisch -soberheid -geen verering van heiligen

99 Gewoonten en rituelen: 20-5 sacramenten kerkgang op zondag catechisatie en belijdenis (protestanten) bedevaart (katholieken) christelijke feesten tien geboden

100 Islam: 20-6 geschiedenis vijf zuilen moslimgroeperingen gebruiken

101 Vijf zuilen van de islam: 20-7 de geloofsbelijdenis ritueel gebed (salaat) weldadigheid (zakaat) vasten tijdens de ramadan de haddj of pelgrimage naar Mekka

102 Twee grote moslimgroeperingen: 20-8 soennieten scheiding tussen wereldlijk gezag en geestelijk leiderschap sji’ieten geen scheiding politiek en geestelijk leiderschap

103 Gebruiken binnen de islam: 20-9 kalender volgt maanstanden seclusie (scheiding tussen mannen en vrouwen) uithuwelijken en polygamie vlees van ritueel geslachte dieren geen varkensvlees geen alcohol nederigheid en eerbied voor ouderen

104 Hindoeïsme: 20-10 geschiedenis en goden hedendaags hindoeisme kenmerken

105 Kenmerken van het hindoeïsme: 20-11 reïncarnatie standen en kasten reinheid rituelen rondom geboorte en huwelijk puja symbolen religieuze feesten heilige koe

106 Jodendom: 20-12 geschiedenis kenmerken

107 Kenmerken joodse geloof: 20-13 de Thora: Hebreeuwse Bijbel de Talmoed: uitleg van Thora spijswetten: kosjer en ritueel slachten strenge gezinsmoraal jongensbesnijdenis kalender op basis van maanstand feesten: sabbat, Pesach, Soekkot, Poeriem, Jom Kippoer

108 Boeddhisme: 20-14 geschiedenis waarheden van Boeddha leefregels stromingen

109 De waarheden van Boeddha: 20-15 leven is lijden de oorzaak van het lijden is het verlangen of de begeerte het verlangen moet worden overwonnen het middel om dat te doen is het achtvoudige pad

110 De inhoud van dit thema: 21-1 21.2 Jongeren 21.3 Ouderen 21.4 Mensen met een beperking 21.5 Allochtonen 21.6 Tips voor de praktijk

111 Jeugdjaren: 21-2 prepubertijd: 9-12 jaar pubertijd: 12-16 jaar adolescentie: 16-21 jaar

112 Sportdeelname: 21-3 mensen met een lichamelijke beperking mensen met een verstandelijke beperking kinderen met een beperking in het speciaal onderwijs sportstimuleringsprojecten voor mensen met een beperking

113 De inhoud van dit thema: 22-1 22.2 Beperking of handicap 22.3 Spierziekten 22.4 Dwarslaesie 22.5 Cerebrale parese 22.6 Epilepsie 22.7 Longaandoeningen 22.8 Diabetes mellitus

114 Spierziekte: 22-2 ziekte die het functioneren van de spieren aantast en die vaak progressief van aard is

115 Longaandoeningen: 22-3 astma COPD: -chronische bronchitis -longemfyseem

116 De inhoud van dit thema: 23-1 23.2 Verstandelijke beperking en onderwijs 23.3 Syndroom van Down 23.4 Tips voor de praktijk

117 Syndroom van Down: 23-2 oorzaken kenmerken

118 De inhoud van dit thema: 24-1 24.2 Auditieve beperking 24.3 Visuele beperking 24.4 Tips voor de praktijk

119 Bij visuele beperkingen kan onderscheid gemaakt worden in verlies van: 24-2 gezichtsscherpte gezichtsveld

120 De inhoud van dit thema: 25-1 25.2 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 25.3 Gedragsproblematiek 25.4 Dyslexie en dyscalculie 25.5 DCD en NLD 25.6 Hoogsensitiviteit 25.7 Tips voor de praktijk

121 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: 25-2 autistische stoornissen: -autisme -aan autisme verwante stoornissen: ·stoornis van Asperger ·stoornis van Rett ·stoornis van Heller PDD-NOS

122 Kenmerken stoornis van Asperger: 25-3 ernstige relatiestoornis of sociale stoornis weerstand tegen veranderingen opvallend dwangmatig en stereotiep gedrag intense en meer dan normale interesse in bepaalde dingen normale tot hoge intelligentie

123 Gedragsproblematiek: 25-4 begripsomschrijving antisociaal gedrag oppositioneel opstandig gedrag

124 Gedragsproblematiek: 25-5 gedragsstoornis: ontwikkelingsstoornis bij kinderen waarbij het afwijkende gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), zoals: -antisociaal gedrag -oppositioneel opstandig gedrag -ADHD -Gilles de la Tourette gedragsprobleem: vorm van gedrag waarbij het afwijkende gedrag gestuurd wordt vanuit de omgeving en kan leiden tot leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen, zoals: -angstig gedrag -faalangst -onverschillig gedrag -teruggetrokken gedrag

125 Antisociaal gedrag: 25-6 een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon, waarbij de grondrechten van anderen geweld worden aangedaan of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden

126 Oppositioneel opstandig gedrag: 25-7 een herhalend en aandringend patroon van gedrag dat niet in overeenstemming is met leeftijdsgebonden gedragsnormen, of dat de basisrechten van anderen schaadt

127 Dyslexie: 25-8 een taalstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau

128


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2De BOS-functionarissen 1.3 De BOS-driehoek 1.4 Werken als BOS-medewerker 1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker 1.6 Tips."

Verwante presentaties


Ads door Google