De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Opstand tegen Religie n.a.v. Mt. 21:33-46 13 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Opstand tegen Religie n.a.v. Mt. 21:33-46 13 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 3."— Transcript van de presentatie:

1 De Opstand tegen Religie n.a.v. Mt. 21:33-46 13 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 3

2

3 [33] Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg omheen zette, en er een wijnpers in groef en een toren bouwde; en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. [34] Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. MATTHEUS 21

4 [35] Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. [36] Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. MATTHEUS 21

5 [37] Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. [38] Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. [39] En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. MATTHEUS 21

6 [40] Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? [41] Zij zeiden tot Hem: Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. MATTHEUS 21

7 [42] Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: ‘De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?’ MATTHEUS 21

8 [43] Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. [44] [En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.] MATTHEUS 21

9 [45] En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat Hij hen bedoelde. [46] En hoewel zij Hem trachtten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die Hem voor een profeet hielden. MATTHEUS 21

10

11 We komen aan bij de climax van de botsing tussen Jezus en het religieus establishment (Mt. 21-23) Maar… Wat was er aan de hand? ACHTERGROND

12 Van Dale: “geloofsleer, godsdienst” Q: WAT IS RELIGIE? 1.Geloofsleer Een systeem waarin de juiste leer gepresenteerd en bewaakt wordt 2.Godsdienst Een dienst van mensen voor ‘hun god’ (in algemene zin) Ze vormt, als het ware, het menselijk antwoord op WIE GOD IS en ZEGT TE ZIJN

13 [15] Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? [16] Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! … [18] En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen… MATTHEUS 16

14 In Jezus is God -in eigen Persoon- naar de aarde gekomen (Immanuël – ‘God is met ons’, Mt. 1:23, 28:20) Met als doel: Algehele Verzoening wordt aangeboden (Goed Nieuws!) Vgl. Joh.3:16, 2 Kor. 5:13-21, Op. 22:13-14, 17 UITGANGSPUNTEN

15 Q: Wat is dat Goede Nieuws? “God fulfills His promise He made to our people Israel and reconciles Himself to man. God is coming to you. To all of you. Even the most wretched.” ~ Robert Powell, als ‘Jesus of Nazareth’ UITGANGSPUNTEN

16 Theologie en Religie begrijpen… Jezus

17 Doctrine Opinie Dogma Theologie begrijpen…

18 Religie begrijpen… Het ‘systeem’ van de Farizeeën -Schriftelijke Torah -Mondelinge Torah (Mishna) -Uitleg / ‘Toepassing van’ (Talmoed) (door de Rabbijnen) Een uitgebreid systeem waar ‘leer’ en ‘leven’ mee werden verankerd. Het verwerd uiteindelijk tot een systeem waar alles en iedereen mee werd gewogen en werd gelabeld als zijnde ‘binnen’ of ‘buiten’ met als doel: ‘vasthouden wat we hebben’.

19 Staat het vrije aanbod van verzoening in de weg, want het heeft haar: - ‘eigen kijk op wat ‘verzoening is’ … (1) - en aan wie … (2) - en door wie … (3) - en onder welke omstandigheden dit wordt aangeboden … (4) RELIGIE Kortom: God kan nooit zó goed zijn… en daarom: Religie maakt van God een karikatuur, net zoals Satan dat deed in de hof van Eden (Vgl. Gen. 3:1, 4-5)

20 Staat het vrije aanbod van verzoening in de weg: - Verzoening wordt handelswaar (21:12-13) - Verzoening is alleen verkrijgbaar door middel van bemiddeling (priesterklasse) - Verzoening is alleen voor de selecte club die het ‘weten’ en de juiste stappen willen nemen om het ‘te weten te komen’ (werken der gerechtigheid). RELIGIE Kortom: God kan nooit zó goed zijn… en daarom: Religie maakt van God een karikatuur, net zoals Satan dat deed in de hof van Eden (Vgl. Gen. 3:1, 4-5)

21 [13] Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. MATTHEUS 23

22 [37] Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. [38] Dit is het grote en eerste gebod. [39] Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. [40] Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. MATTHEUS 22: HET GROTE GEBOD

23 MATTHEUS 21 [37] Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. [38] Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. [39] En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. TERUG NAAR DE PARABEL

24 [45] En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat Hij hen bedoelde. [46] En hoewel zij Hem trachtten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die Hem voor een profeet hielden. MATTHEUS 21

25 [42] Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: ‘De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?’ MATTHEUS 21

26 Heb jij Gods aanbod van verzoening al aangenomen? Q(UESTIONTIME):

27 1.Als jij je met God hebt laten verzoenen, leef je op dit moment vanuit deze verzoening? 2.Op welke gebieden ligt er voor jou nog een uitdaging als ‘ambassadeur van de verzoening’? (2 Kor. 5) 3.Tegen welke ‘systemen’ en ‘bolwerken’ in jouw leven mag jij ‘in Christus’ in opstand komen en mag de kracht van de Opstanding zich manifesteren? (2 Kor. 10) Q(UESTIONTIME):

28 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. ~ Paulus, 1 Korinthe 13 BOUWEN OP CHRISTUS = bouwen op LIEFDE

29

30 Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. JOIN THE REVOLUTION! NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com


Download ppt "De Opstand tegen Religie n.a.v. Mt. 21:33-46 13 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 3."

Verwante presentaties


Ads door Google