De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pinksterfeest Wijnjewoude 2011 Koor- en samenzang m.m.v.:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pinksterfeest Wijnjewoude 2011 Koor- en samenzang m.m.v.:"— Transcript van de presentatie:

1 Pinksterfeest Wijnjewoude 2011 Koor- en samenzang m.m.v.:
Zaterdag 11 juni Koor- en samenzang m.m.v.: Vredewolds Christelijk Mannenkoor, Marum Zuidlaarder Mannenkoor, Zuidlaren Muzikale begeleiding: Dhr. van Cemmenade Algemene leiding: dhr. Schrage

2 Heer ik hoor van rijke zegen
Zingen voor de dienst: Heer ik hoor van rijke zegen (1) Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij.

3 (3) Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden d’ogen weer! Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer! Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij!

4 (6) Ga mij niet voorbij , O Herder! Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and’ren maar ook mij. Ja, ook mij, ja, ook mij,

5 Ruis, o Godsstroom der genade
(1) in gemeent’ en huis en hart! Laat in U gezond zich baden, Wat gebogen gaat door smart!

6 Stroom, o heil’ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land; en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand.

7 (2) Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal! Van uw nederdaling dromen moede harten zonder tal.

8 Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht, die zielen opwaarts tilt, brengt uw ruisen, die ‘t verlangen als een heilig lied doortrilt.

9 (3) Komt, gij dorstigen, hier drinken uit die milde heilfontein! Laat uw ziel in ‘t stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn.

10 Laat U door haar golven dragen tot waar liefde nooit verkoelt, waar de kust der aardse dagen door Gods vreugde wordt omspoeld.

11 Geprezen zij de Heer (1) Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

12 Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.

13 (2) Verdreven is de schaduw van de nacht, en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

14 Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.

15 (3) Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis. Dat eens voor ons werd opgericht; en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

16 Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.

17 Welkom Gebed

18 Samenzang Kom Schepper Geest (1) Kom Schepper, Geest daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.

19 (2) Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

20 (6) Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

21 Optreden mannenkoren Liefde Wonderwereld Jeruzalem

22 Samen in de naam van Jezus
(1) Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

23 Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

24 (2) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

25 ‘t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

26 (3) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.

27 Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer ´t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

28 Intermezzo met collecte

29 Schriftlezing: Handelingen 2:1-2
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren.

30 Meditatie ‘De uitdaging…’

31 Samenzang Heer, ik kom tot U
(1) Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

32 Want, Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

33 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen
Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij uw hart Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

34 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

35 (2) Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij.

36 En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde

37 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen
Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij uw hart Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

38 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

39 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen
Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij uw hart Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

40 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

41 Pauze

42 Samenzang Daar ruist langs de wolken
(1) Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, die hemel en aarde verenigt te zaam.

43 Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart Kent gij, kent gij, die naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

44 (2) Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, want Hij kwam om zalig te maken op aard; zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

45 genade bij God door zijn zoenbloed verwierf
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf Kent gij, kent gij die Jezus niet, die om ons te redden, de hemel verliet?

46 (3) Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof, en d’engelen zingen voortdurend zijn lof O mochten w’om Jezus verheerlijkt een staan,

47 dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer, want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

48 Optreden mannenkoren More love to thee Herr deine Gute Neem mijn leven

49 Samenzang Glorie, glorie, halleluja
Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.

50 Zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan
Zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan Dit is mijn geloof in God.

51 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja (3x) Dit is mijn geloof in God.

52 Ik geloof in Christus als de een’ge Zoon van God
Ik geloof in Christus als de een’ge Zoon van God Die door God de Vader ons gezonden werd en die door de Geest toen uit de maagd geboren werd Dit is mijn geloof in God.

53 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja (3x) Dit is mijn geloof in God.

54 Ik geloof dat Christus pijn en lijden heeft doorstaan en aan ‘t kruis door onze schuld de dood is ingegaan Ook geloof ik dat Hij uit het graf is opgestaan Dit is mijn geloof in God.

55 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja (3x) Dit is mijn geloof in God

56 Ik geloof dat Christus ons zijn Heil’ge Geest toen gaf, dat die Geest mij zeggen zal wat ‘k doen en laten mag, dat ik daarom leven kan, vandaag en alle dag Dit is mijn geloof in God.

57 Refrein: Glorie, glorie, Halleluja (3x) Dit is mijn geloof in God

58 Optreden mannenkoren Zie de zon De storm De Jacobs ladder

59 Dankwoord Gebed

60 Samenzang (in buurtzang) Lichtstad met uw paarlen poorten
(1) koren Lichtstad met uw paarlen poorten, wond´re stad zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op deze aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

61 Refrein: allen Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist´ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

62 (2) koren Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit.

63 Refrein: allen Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist´ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

64 (4) koren Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem in de stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem.

65 Refrein: allen Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist´ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

66 Verdere programma Zondag 12 juni 15.00 uur Cees Gottmers
15.00 uur Benjamin’s Kindershow 19.00 uur Bidstond 19.00 uur Kids Gear Children’s Choir 19.30 uur Praiseavond met: Breeze, Wijnjewoude ds. Elverdink, Eastermar Maandag 13 juni 9.00 uur Koffie/Thee 10.00 uur Kinderprogramma ‘Een hoed voor Iwan’ 10.00 uur Openluchtdienst: Sjem, Kollum ds. Lolkema, Buitenpost 12.00 uur Gezamenlijke broodmaaltijd


Download ppt "Pinksterfeest Wijnjewoude 2011 Koor- en samenzang m.m.v.:"

Verwante presentaties


Ads door Google