De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS"— Transcript van de presentatie:

1 GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
PICANOL NV GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS - Ieper, 18 april

2 OPENING ALGEMENE VERGADERING
Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau Oproeping Algemene Vergadering Goedkeuring samenstelling Algemene Vergadering

3 INTRODUCTIE Missie Business review 2006
Markante gebeurtenissen in 2006 Nieuwbouw Ieper Outlook 2007

4 PICANOL GROUP VANDAAG (Bumac & Proferro)

5 MISSIE FOCUS OP DUURZAME GROEI EN WINSTGEVENDHEID VAN WEEFMACHINEACTIVITEITEN VERDER UITBOUWEN WERK VOOR DERDEN (COMPETENTIE SPIN-OFFS) MOGELIJKHEDEN DIVERSIFICATIE IN LIJN MET KERNCOMPETENTIES

6 WEAVING MACHINES 2006 Omzetstijging dankzij toenemende vraag naar weefmachines in de eerste negen maanden (onder impuls van China); vierde kwartaal toont verzwakking. Prijs- en margedruk blijft zeer hoog met Japanse constructeurs die genieten van zwakke yenpositie. Picanol kiest duidelijk voor omzet én marge. Nieuwe machinelanceringen overtuigen de markt van Picanols competentie en innoverende kracht: OMNIplus 800 TC OMNIjet TERRYplus 800 Voortdurend wisselende verhouding lucht- en grijperweefmachines in productenportefeuille eist maximale flexibiliteit in alle vestigingen wereldwijd Diverse maatregelen en acties om omzetvolume en marktpositie van verkoop van diensten, wisselstukken en accessoires te beschermen

7 OEM BUSINESS 2006 Activiteiten voor derden zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van de groep. Proferro kent sterke groei in tonnage en produceerde ton gietijzer (+21%) mede door stijgende derdenportefeuille. Op het vlak van mechanische afwerking werden de nodige procesaanpassingen en kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen met succes doorgevoerd. De Mechatronica-activiteiten kenden een jaar van verdere groei en uitbreiding (22,4% externe groei). Opstart van PsiControl Mechatronics srl in Roemenië draagt bij tot sterkere concurrentiepositie. Automatisering Verbrugge verder doorgezet (finale realisatie 2008). Wereldwijd R&D-competentiecentrum kaders verder uitgebouwd. Steel Heddle (VS) gereorganiseerd met oog op globalisering verkoop hevels, lamellen en nichekaders.

8 MARKANTE GEBEURTENISSEN 2006 (1/3)
Met ingang van 2006 werd Amtech (China) verkocht aan BMT NV. In januari 2006 werd een nieuwe dochteronderneming voor PsiControl Mechatronics in Roemenië opgericht. In Ieper werd een nieuwbouwproject opgestart om de activiteiten van Verbrugge, PsiControl Mechatronics en de R&D-afdelingen samen te brengen. Op de BAV van 22/05 werden vertegenwoordigers van de familiale aandeelhouders opnieuw in de Raad van Bestuur opgenomen. In juni startte PsiControl Mechatronics de productie in Roemenië op.

9 MARKANTE GEBEURTENISSEN 2006 (2/3)
In september nam de Picanol Group zijn nieuwe Chinese productievestiging in gebruik. Eind september verkocht de Picanol Group de activa van de Spaanse dochteronderneming BCN Laminados, specialist in de productie van rietdraad. In november verhuisde GTP Shanghai zijn activiteiten naar de nieuwe vestiging in Suzhou

10 MARKANTE GEBEURTENISSEN 2006 (3/3)
In 2006 lanceerde de Picanol Group drie nieuwe luchtweefmachines: De OMNIplus 800 TC, voor het weven van tire cord De OMNIjet, bestemd voor het middensegment van de markt De TERRYplus 800, voor het weven van badstof

11 OUTLOOK 2007 Algemeen wordt verwacht dat de vraag naar weefmachines in enigszins lager kan liggen dan in 2006. Concurrentiële prijs- en margedruk blijft groot. Negatieve effecten van blijvende zwakke yenpositie vergt andere aanpak in belangrijkste groeimarkten. Focus op verdere groei en verbetering van marktaandeel weefmachines in segmenten met hogere toegevoegde waarde. Uitbouw van activiteiten voor derden blijft belangrijke strategische pijler. Versterken van concurrentiële positie door verdere globalisering Picanolaanwezigheid, zowel met weefmachineactiviteiten als met OEM Business.

12 NIEUWBOUW IEPER Het nieuwbouwproject in Ieper verloopt volgens plan.
Nieuwbouw in de K. Steverlyncklaan om activiteiten van PsiControl Mechatronics, Verbrugge en de R&D-afdelingen samen te brengen. Tijdens de kerstvakantie verhuisde de productie van PsiControl Mechatronics. Het volledige project zal eind april 2007 klaar zijn. Verdere nieuwbouwplannen en concentratie op K. Steverlyncklaan afhankelijk van verkoop YTC (Ter Waarde).

13 AGENDA Eerste punt: Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006

14 Toelichting overeenkomst minderheidsaandeelhouders Buraco/Deminor

15 Achtergrond en doelstellingen
Een GLOBALE en DEFINITIEVE regeling tot stand brengen m.b.t. betwistingen omtrent het bestuur van de vennootschap in het verleden. Opheffen van hinderpalen en vermijden van bijkomende kosten mede gezien de door de vennootschap genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. Vennootschap toelaten zich ongehinderd te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten en de creatie van aandeelhouderswaarde.

16 Inhoud Aandeelhoudersovereenkomst Pasma NV/Sofines NV, de aandeelhouders rond Buraco NV en Picanol NV Dhr. Paul Vandekerckhove (als vaste vertegenwoordiger van Buraco NV) wordt voorgedragen als bestuurder van Picanol NV en lid van het Auditcomité en Nominatie- & Remuneratiecomité. Een dividendenpolitiek wordt hernomen zodra de vennootschap én winst maakt én een aanvaardbare netto financiële schuldpositie heeft. De vennootschap engageert zich mee te werken bij aandelenverkoop of –overdracht door de betrokken minderheidsaandeelhouders. Picanol NV neemt, ten bedrage van euro, de kosten ten laste gemaakt door de groep Buraco in het kader van de uitoefening van haar rechten als minderheidsaandeelhouder. Een dading tot slot van alle rekeningen tussen Picanol NV, Pasma NV, Sofines NV en de groep rond Buraco.

17 Inhoud Dadingsovereenkomst tussen Deminor International CVBA (en cliënten) en Picanol NV
Erkenning door partijen Deminor van de noodzaak een einde te stellen aan bevraging m.b.t. feiten uit het verleden, dit in het belang van de verdere groei en ontwikkeling van Picanol. Afstand door Deminor van alle daarmee verband houdende aanspraken en erkenning van de dadingen. Picanol NV heeft verantwoordelijkheid genomen tot installatie van alle nodige controlemechanismen om onregelmatigheden te vermijden. Vrijgave van euro van op escrowrekening geblokkeerde bedragen n.a.v. dadingen met Patrick & Yves Steverlynck, ten gunste van Picanol NV. Terugbetaling door Picanol NV van euro aan partijen Deminor ter dekking van door partijen Deminor gemaakte kosten bij uitoefening van hun rechten als aandeelhouder. Wederzijdse verzaking aan rechten en aanspraken in verband met het bestuur van Picanol.

18 Beoordeling Raad van Bestuur
Brutokosten van euro ( euro netto na vrijgave escrowaccount van euro) gerechtvaardigd in het licht van het belang van de vennootschap, gelet op: Omvang recuperaties (cfr. eerdere uiteenzetting): ~ euro reeds effectief geïnd ~ euro nog te innen maar vaststaande schuldvordering voor Picanol ~ 3,28 miljoen euro ingevolge effecten van de aandelenoptieafstand door het voormalig management (te verminderen met kosten aangaan groepsverzekering: 1,87 miljoen euro). Beëindiging betwistingen: hernieuwde focus op zuiver commerciële activiteiten Alle aandeelhouders hebben voordeel gehaald uit acties Deminor/Buraco en hebben baat bij beëindiging betwistingen

19 Beoordeling Raad van Bestuur (vervolg)
Bijeenroeping Bijzondere Algemene Vergadering - Benoeming bestuurders Dhr. Paul Vandekerckhove (zie vroeger) en Dhr Patrick Steverlynck (volgens persbericht 27 maart 2006) [Pro memorie: toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot The Marble BVBA (Luc Van Nevel) - Volledige rapportering in het jaarverslag over boekjaar 2006.]

20 Toelichting overeenkomst over openstaande vordering betreffende bedrijfsvoorheffing op sign-up premie

21 Doelstellingen Inbaarheid openstaande vordering bewerkstelligen
Vennootschap toelaten zich ongehinderd te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten en de creatie van aandeelhouderswaarde

22 Inhoud Regeling met belastingsadministratie
Ambtshalve ontheffing t.a.v. Jan Coene Herziening taxatie t.a.v. Picanol Taxatie van de sign-up premie in het aanslagjaar 2003 Detaxatie van de sign-up premie in het aanslagjaar 2005 => Nettokosten in 2007: euro (verschil 40,17% - 33,99%)

23 Regeling met Jan Coene Te innen bedrag: ,60 euro Rechtstreekse betaling door de fiscus aan Picanol van +/ euro Saldo: rechtstreekse betaling door fiscus aan Picanol in mindering van de moratoire interesten Afstand van aanspraken door Picanol betreffende de terugbetaling door Jan Coene van verworpen BTW-aftrek mbt facturen van Adequate Advice en Synergie (nettokosten van ,76 euro) Nettokosten in 2007: ,76 euro ,00 euro _____________ Totaal: ,76 euro

24 Beoordeling Raad van Bestuur
Nettokosten van ,76 euro gerechtvaardigd in het licht van het belang van de vennootschap, gelet op: De substantiële verhoging van de daadwerkelijke en volledige invordering van de openstaande vordering door de rechtstreekse storting van de fiscus aan de vennootschap. Het vermijden van de gedwongen invordering en de hieraan verbonden risico’s en kosten. De noodzaak van gerechtelijke stappen voor de invordering van de verworpen BTW- aftrek en de onzekerheid over de mogelijkheid tot volledige recuperatie ervan. Het feit dat alle aandeelhouders belang hebben bij de effectieve inning op korte termijn van de openstaande vordering en een maximale beperking van risico’s.

25 Toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de heer Patrick Steverlynck. Geen toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen gezien beslissing nettokosten van minder dan 1% van het geconsolideerde nettoactief vertegenwoordigden.

26 AGENDA Tweede punt: Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006

27 AGENDA Derde punt: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 en bestemming van het resultaat

28 RESULTATENREKENING PICANOL NV
Kerncijfers (in ‘000 euro) 2006 2005 Omzet Bedrijfswinst 6.826 -5.288 Financiële resultaten -851 138 Uitzonderlijke resultaten -1.601 -1.625 Belastingen -40 -3.191 Winst van het boekjaar 4.334 -9.966

29 BALANS PICANOL NV Kerncijfers (in ‘000 euro) 2006 2005 VASTE ACTIVA
59.481 61.205 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN 56.776 54.331 Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Overgedragen winst 7.400 1.332 43.656 4.388 1.942 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 7.434 7.598 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar en overlopende rekeningen 20.046 97.166 33.959 TOTAAL PASSIVA

30 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Te bestemmen winst ,74 euro Overgedragen winst vorig boekjaar ,20 euro Te bestemmen winstsaldo ,94 euro Voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,32 euro/ aandeel Dividend: ,00 euro Over te dragen winst: ,94 euro

31 AGENDA Vierde punt: Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris

32 WINST- EN VERLIESREKENING
(in ‘000 euro) 31/12/2006 31/12/2005 Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST Brutowinst % op omzet Algemene, administratieve en verkoopkosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven ,2% 3.697 -2.866 ,1% 2.082 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 9.845 -2.334 Nettofinancieringskosten -619 -1.169 Overige financiële opbrengsten 528 1.423 Overige financiële lasten -951 -1.060 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN 8.803 -3.140 Belastingen -3.236 -1.577 WINST OF VERLIES 5.568 -4.717 Aandeel van minderheidsbelangen -1 1 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES 5.569 -4.716

33 UITZONDERLIJK RESULTAAT
Overige bedrijfsopbrengsten 3,7 mio euro Meerwaarde gebouw China 2,2 mio euro Meerwaarde gebouw PsiControl 0,3 mio euro Dadingsovereenkomst 23/03/06 0,2 mio euro Overige bedrijfsuitgaven ,9 mio euro Dadingsovereenkomst 23/03/ ,2 mio euro Bijzondere waardevermindering licentie Panter ,6 mio euro Bijzondere waardevermindering consolidatie goodwill BCN Laminados -0,4 mio euro

34 FISCAAL RESULTAAT Theoretisch belastingtarief (33,99%) 3,0 mio euro
Verworpen uitgaven 1,4 mio euro (16,3%) Notionele intrestaftrek -0,3 mio euro (-3,5%) Buitenlands lokaal belastingvoordeel -0,5 mio euro (-5,7%) Aanpassing vorige periode -0,4 mio euro (-4,1%) Effectief belastingtarief (36,76%) 3,2 mio euro

35 EBITDA 2006-2005 2006 2005 EBIT IFRS GECONSOLIDEERD 9,8 - 2,3
EBIT IFRS GECONSOLIDEERD 9, ,3 Afschrijvingslasten , ,7 Bijzondere waardeverminderingsverliezen , ,0 Wijzigingen in andere provisies , ,0 EBITDA IFRS CONSOL 26,2 14,4 INVESTERINGEN 11,0 13,0

36 REBIT BRIDGE REBIT ,4 Machineverkoop: Hoger volume , Gewijzigde productmix ,9 Technology & Operations: verbetering efficiëntie +1,9 Manufacturing: verbetering efficiëntie ,3 Reductie overheadkosten ,5 IFRS-aanpassingen ,3 Pensioenverplichting Activering R&D REBIT ,0

37 KASSTROOMTABEL PICANOL GROUP (in '000 euro) 31/12/2006 31/12/2005
Resultaat van de bedrijfsactiviteiten 9.845 -2.334 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14.112 15.656 Bijzondere waardeverminderingen van activa 1.025 Waardeverminderingen op activa 704 717 Wijzigingen in de voorzieningen 546 -4.734 Winst/verlies op de vervreemding van activa -12 Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 26.231 9.293 Wijzigingen in het werkkapitaal 15.783 26.415 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 42.014 35.709 Winstbelasting -3.236 -1.577 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 38.778 34.132 Ontvangen intrest 2.552 2.647 Investeringen in immateriële vaste activa -1.464 -2.619 Investeringen in materiële vaste activa -9.538 Inkomsten uit verkoop van immateriële activa 32 1.864 Inkomsten uit verkoop van materiële vaste activa 1.805 75 Inkomsten uit verkoop van vastgoedbeleggingen Inkomsten uit verkoop van investeringen beschikbaar voor verkoop Inkomsten uit verkoop van overige financiële activa Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -6.613 -8.402 Betaalde intrest -3.171 -3.817 Uitgekeerde dividenden -1.475 Toename/ (Afname) van exportfinancieringen Aanschaffingen van intrestdragende financiële verplichtingen 280 5.663 Terugbetalingen van intrestdragende financiële verplichtingen -8.685 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Effect van wisselkoerswijzigingen -1.497 1.717 Effect van wijziging van de consolidatiekring Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten -1.649 5.634 Nettokaspositie begin van het jaar 18.134 12.500 Nettokaspositie einde van het jaar 16.485

38 GECONSOLIDEERDE BALANS (1/2)
ACTIVA (in ‘000 euro) 31/12/2006 31/12/2005 VASTE ACTIVA 94.476 Immateriële activa 8.610 10.858 Goodwill 1.492 1.920 Materiële vaste activa 59.267 63.237 Andere financiële vaste activa 103 Vorderingen op meer dan één jaar 22.230 39.717 Uitgestelde belastingsvorderingen 2.774 2.800 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering 61.178 58.020 Handelsvorderingen 69.265 76.890 Overige vorderingen 14.456 13.027 Geldmiddelen en kasequivalenten 16.485 18.134 TOTAAL ACTIVA

39 GECONSOLIDEERDE BALANS (2/2)
PASSIVA (in ‘000 euro) 31/12/2006 31/12/2005 EIGEN VERMOGEN 82.719 78.899 Kapitaal 7.400 Uitgiftepremies 1.332 Reserves 74.354 68.785 Omrekeningsverschillen -368 1.379 Minderheidsbelangen 1 3 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 50.447 67.762 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 6.485 7.109 Voorzieningen 1.459 2.075 Uitgestelde belastingen en belastingslatenties 9.073 7.584 Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen 33.430 11.640 21.790 50.994 13.498 37.495 Overige schulden VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 1.035 1.201 3.487 3.050 Intrestdragende financiële verplichtingen 23.928 35.511 Handelsschulden 60.940 64.556 Belastingen 2.518 3.431 Overige verplichtingen 30.786 30.296 TOTAAL PASSIVA

40 NETTO FINANCIELE SCHULD
Netto financiële schuld 31/12/2006 31/12/2005 1. Cash & investeringen 16.485 18.134 2. Financiële schulden > 1 jaar 3. Financiële schulden < 1 jaar 4. Financiële schulden op korte termijn -765 -8.010 Excl. Exportfinanciering -5.041 -6.535 -4.089

41 AGENDA Vijfde punt: Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur

42 AGENDA Zesde punt: Kwijting aan de commissaris

43 AGENDA Zevende punt: Bekrachtiging benoeming lid van de Raad van Bestuur

44 AGENDA Achtste punt: Varia


Download ppt "GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS"

Verwante presentaties


Ads door Google