De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PICANOL NV GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS - Ieper, 18 april 2007 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PICANOL NV GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS - Ieper, 18 april 2007 -"— Transcript van de presentatie:

1 1 PICANOL NV GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS - Ieper, 18 april 2007 -

2 2  Aanstelling stemopnemers  Aanstelling secretaris  Vaststelling aanwezigheid  Goedkeuring definitief bureau  Oproeping Algemene Vergadering  Goedkeuring samenstelling Algemene Vergadering OPENING ALGEMENE VERGADERING

3 3  Missie  Business review 2006  Markante gebeurtenissen in 2006  Nieuwbouw Ieper  Outlook 2007 INTRODUCTIE

4 4 (Bumac & Proferro) PICANOL GROUP VANDAAG

5 5  FOCUS OP DUURZAME GROEI EN WINSTGEVENDHEID VAN WEEFMACHINEACTIVITEITEN  VERDER UITBOUWEN WERK VOOR DERDEN (COMPETENTIE SPIN-OFFS)  MOGELIJKHEDEN DIVERSIFICATIE IN LIJN MET KERNCOMPETENTIES MISSIE

6 6  Omzetstijging dankzij toenemende vraag naar weefmachines in de eerste negen maanden (onder impuls van China); vierde kwartaal toont verzwakking.  Prijs- en margedruk blijft zeer hoog met Japanse constructeurs die genieten van zwakke yenpositie.  Picanol kiest duidelijk voor omzet én marge.  Nieuwe machinelanceringen overtuigen de markt van Picanols competentie en innoverende kracht:  OMNIplus 800 TC  OMNIjet  TERRYplus 800  Voortdurend wisselende verhouding lucht- en grijperweefmachines in productenportefeuille eist maximale flexibiliteit in alle vestigingen wereldwijd  Diverse maatregelen en acties om omzetvolume en marktpositie van verkoop van diensten, wisselstukken en accessoires te beschermen WEAVING MACHINES 2006

7 7  Activiteiten voor derden zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van de groep.  Proferro kent sterke groei in tonnage en produceerde 22.148 ton gietijzer (+21%) mede door stijgende derdenportefeuille.  Op het vlak van mechanische afwerking werden de nodige procesaanpassingen en kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen met succes doorgevoerd.  De Mechatronica-activiteiten kenden een jaar van verdere groei en uitbreiding (22,4% externe groei).  Opstart van PsiControl Mechatronics srl in Roemenië draagt bij tot sterkere concurrentiepositie.  Automatisering Verbrugge verder doorgezet (finale realisatie 2008). Wereldwijd R&D-competentiecentrum kaders verder uitgebouwd.  Steel Heddle (VS) gereorganiseerd met oog op globalisering verkoop hevels, lamellen en nichekaders. OEM BUSINESS 2006

8 8 MARKANTE GEBEURTENISSEN 2006 (1/3)  Met ingang van 2006 werd Amtech (China) verkocht aan BMT NV.  In januari 2006 werd een nieuwe dochteronderneming voor PsiControl Mechatronics in Roemenië opgericht.  In Ieper werd een nieuwbouwproject opgestart om de activiteiten van Verbrugge, PsiControl Mechatronics en de R&D-afdelingen samen te brengen.  Op de BAV van 22/05 werden vertegenwoordigers van de familiale aandeelhouders opnieuw in de Raad van Bestuur opgenomen.  In juni startte PsiControl Mechatronics de productie in Roemenië op.

9 9 MARKANTE GEBEURTENISSEN 2006 (2/3)  In september nam de Picanol Group zijn nieuwe Chinese productievestiging in gebruik.  Eind september verkocht de Picanol Group de activa van de Spaanse dochteronderneming BCN Laminados, specialist in de productie van rietdraad.  In november verhuisde GTP Shanghai zijn activiteiten naar de nieuwe vestiging in Suzhou

10 10  In 2006 lanceerde de Picanol Group drie nieuwe luchtweefmachines:  De OMNIplus 800 TC, voor het weven van tire cord  De OMNIjet, bestemd voor het middensegment van de markt  De TERRYplus 800, voor het weven van badstof MARKANTE GEBEURTENISSEN 2006 (3/3)

11 11  Algemeen wordt verwacht dat de vraag naar weefmachines in 2007 enigszins lager kan liggen dan in 2006.  Concurrentiële prijs- en margedruk blijft groot. Negatieve effecten van blijvende zwakke yenpositie vergt andere aanpak in belangrijkste groeimarkten.  Focus op verdere groei en verbetering van marktaandeel weefmachines in segmenten met hogere toegevoegde waarde.  Uitbouw van activiteiten voor derden blijft belangrijke strategische pijler.  Versterken van concurrentiële positie door verdere globalisering Picanolaanwezigheid, zowel met weefmachineactiviteiten als met OEM Business. OUTLOOK 2007

12 12 NIEUWBOUW IEPER  Het nieuwbouwproject in Ieper verloopt volgens plan.  Nieuwbouw in de K. Steverlyncklaan om activiteiten van PsiControl Mechatronics, Verbrugge en de R&D-afdelingen samen te brengen.  Tijdens de kerstvakantie verhuisde de productie van PsiControl Mechatronics.  Het volledige project zal eind april 2007 klaar zijn.  Verdere nieuwbouwplannen en concentratie op K. Steverlyncklaan afhankelijk van verkoop YTC (Ter Waarde).

13 13 Eerste punt: Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 AGENDA

14 14 Toelichting overeenkomst minderheidsaandeelhouders Buraco/Deminor

15 15 Achtergrond en doelstellingen  Een GLOBALE en DEFINITIEVE regeling tot stand brengen m.b.t. betwistingen omtrent het bestuur van de vennootschap in het verleden.  Opheffen van hinderpalen en vermijden van bijkomende kosten mede gezien de door de vennootschap genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.  Vennootschap toelaten zich ongehinderd te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten en de creatie van aandeelhouderswaarde.

16 16 Inhoud Aandeelhoudersovereenkomst Pasma NV/Sofines NV, de aandeelhouders rond Buraco NV en Picanol NV  Dhr. Paul Vandekerckhove (als vaste vertegenwoordiger van Buraco NV) wordt voorgedragen als bestuurder van Picanol NV en lid van het Auditcomité en Nominatie- & Remuneratiecomité.  Een dividendenpolitiek wordt hernomen zodra de vennootschap én winst maakt én een aanvaardbare netto financiële schuldpositie heeft.  De vennootschap engageert zich mee te werken bij aandelenverkoop of – overdracht door de betrokken minderheidsaandeelhouders.  Picanol NV neemt, ten bedrage van 700.000 euro, de kosten ten laste gemaakt door de groep Buraco in het kader van de uitoefening van haar rechten als minderheidsaandeelhouder.  Een dading tot slot van alle rekeningen tussen Picanol NV, Pasma NV, Sofines NV en de groep rond Buraco.

17 17 Inhoud Dadingsovereenkomst tussen Deminor International CVBA (en cliënten) en Picanol NV  Erkenning door partijen Deminor van de noodzaak een einde te stellen aan bevraging m.b.t. feiten uit het verleden, dit in het belang van de verdere groei en ontwikkeling van Picanol.  Afstand door Deminor van alle daarmee verband houdende aanspraken en erkenning van de dadingen.  Picanol NV heeft verantwoordelijkheid genomen tot installatie van alle nodige controlemechanismen om onregelmatigheden te vermijden.  Vrijgave van 240.000 euro van op escrowrekening geblokkeerde bedragen n.a.v. dadingen met Patrick & Yves Steverlynck, ten gunste van Picanol NV.  Terugbetaling door Picanol NV van 500.000 euro aan partijen Deminor ter dekking van door partijen Deminor gemaakte kosten bij uitoefening van hun rechten als aandeelhouder.  Wederzijdse verzaking aan rechten en aanspraken in verband met het bestuur van Picanol.

18 18 Beoordeling Raad van Bestuur  Brutokosten van 1.200.000 euro (960.000 euro netto na vrijgave escrowaccount van 240.000 euro) gerechtvaardigd in het licht van het belang van de vennootschap, gelet op: 1.Omvang recuperaties (cfr. eerdere uiteenzetting):  ~ 5.000.000 euro reeds effectief geïnd  ~ 3.570.000 euro nog te innen maar vaststaande schuldvordering voor Picanol  ~ 3,28 miljoen euro ingevolge effecten van de aandelenoptieafstand door het voormalig management (te verminderen met kosten aangaan groepsverzekering: 1,87 miljoen euro). 2.Beëindiging betwistingen: hernieuwde focus op zuiver commerciële activiteiten 3.Alle aandeelhouders hebben voordeel gehaald uit acties Deminor/Buraco en hebben baat bij beëindiging betwistingen

19 19 Beoordeling Raad van Bestuur (vervolg)  Bijeenroeping Bijzondere Algemene Vergadering - Benoeming bestuurders Dhr. Paul Vandekerckhove (zie vroeger) en Dhr. Patrick Steverlynck (volgens persbericht 27 maart 2006)  [Pro memorie: toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot The Marble BVBA (Luc Van Nevel) - Volledige rapportering in het jaarverslag over boekjaar 2006.]

20 20 Toelichting overeenkomst over openstaande vordering betreffende bedrijfsvoorheffing op sign-up premie

21 21  Inbaarheid openstaande vordering bewerkstelligen  Vennootschap toelaten zich ongehinderd te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten en de creatie van aandeelhouderswaarde Doelstellingen

22 22  Regeling met belastingsadministratie –Ambtshalve ontheffing t.a.v. Jan Coene –Herziening taxatie t.a.v. Picanol Taxatie van de sign-up premie in het aanslagjaar 2003 Detaxatie van de sign-up premie in het aanslagjaar 2005 => Nettokosten in 2007: 642.863 euro (verschil 40,17% - 33,99%) Inhoud

23 23  Regeling met Jan Coene –Te innen bedrag: 3.576.831,60 euro Rechtstreekse betaling door de fiscus aan Picanol van +/- 3.446.873 euro Saldo: rechtstreekse betaling door fiscus aan Picanol in mindering van de moratoire interesten –Afstand van aanspraken door Picanol betreffende de terugbetaling door Jan Coene van verworpen BTW-aftrek mbt facturen van Adequate Advice en Synergie (nettokosten van 103.015,76 euro)  Nettokosten in 2007: 103.015,76 euro 642.863,00 euro _____________ Totaal:745.878,76 euro

24 24  Nettokosten van 745.878,76 euro gerechtvaardigd in het licht van het belang van de vennootschap, gelet op: –De substantiële verhoging van de daadwerkelijke en volledige invordering van de openstaande vordering door de rechtstreekse storting van de fiscus aan de vennootschap. –Het vermijden van de gedwongen invordering en de hieraan verbonden risico’s en kosten. –De noodzaak van gerechtelijke stappen voor de invordering van de verworpen BTW- aftrek en de onzekerheid over de mogelijkheid tot volledige recuperatie ervan. –Het feit dat alle aandeelhouders belang hebben bij de effectieve inning op korte termijn van de openstaande vordering en een maximale beperking van risico’s. Beoordeling Raad van Bestuur

25 25  Toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de heer Patrick Steverlynck.  Geen toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen gezien beslissing nettokosten van minder dan 1% van het geconsolideerde nettoactief vertegenwoordigden.

26 26 Tweede punt: Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 AGENDA

27 27 Derde punt: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 en bestemming van het resultaat AGENDA

28 28 Kerncijfers (in ‘000 euro) 20062005 Omzet324.566302.118 Bedrijfswinst6.826-5.288 Financiële resultaten-851138 Uitzonderlijke resultaten-1.601-1.625 Belastingen-40-3.191 Winst van het boekjaar4.334-9.966 RESULTATENREKENING PICANOL NV

29 29 Kerncijfers (in ‘000 euro) 20062005 VASTE ACTIVA59.48161.205 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 2.939 10.788 45.754 3.746 10.207 47.252 VLOTTENDE ACTIVA127.593148.158 TOTAAL ACTIVA187.075209.364 EIGEN VERMOGEN56.77654.331 Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Overgedragen winst 7.400 1.332 43.656 4.388 7.400 1.332 43.656 1.942 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN7.4347.598 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar en overlopende rekeningen 122.864 20.046 97.166 147.435 33.959 108.663 TOTAAL PASSIVA187.075209.364 BALANS PICANOL NV

30 30 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT  Te bestemmen winst 20064.333.848,74 euro  Overgedragen winst vorig boekjaar1.941.800,20 euro  Te bestemmen winstsaldo6.275.648,94 euro  Voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,32 euro/ aandeel  Dividend:1.888.000,00 euro  Over te dragen winst:4.387.648,94 euro

31 31 Vierde punt: Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris AGENDA

32 32 WINST- EN VERLIESREKENING (in ‘000 euro)31/12/200631/12/2005 Opbrengsten410.260396.302 Kosten van verkopen-343.693-340.445 BRUTOWINST Brutowinst % op omzet Algemene, administratieve en verkoopkosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven 66.567 16,2% -36.528 -21.025 3.697 -2.866 55.857 14,1% -39.188 -21.085 2.082 0 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN9.845-2.334 Nettofinancieringskosten-619-1.169 Overige financiële opbrengsten5281.423 Overige financiële lasten-951-1.060 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN8.803-3.140 Belastingen-3.236-1.577 WINST OF VERLIES5.568-4.717 Aandeel van minderheidsbelangen1 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES5.569-4.716

33 33 UITZONDERLIJK RESULTAAT  Overige bedrijfsopbrengsten3,7 mio euro Meerwaarde gebouw China2,2 mio euro Meerwaarde gebouw PsiControl0,3 mio euro Dadingsovereenkomst 23/03/060,2 mio euro  Overige bedrijfsuitgaven -2,9 mio euro Dadingsovereenkomst 23/03/06 -1,2 mio euro Bijzondere waardevermindering licentie Panter -0,6 mio euro Bijzondere waardevermindering consolidatie goodwill BCN Laminados -0,4 mio euro

34 34 FISCAAL RESULTAAT  Theoretisch belastingtarief (33,99%)3,0 mio euro Verworpen uitgaven1,4 mio euro (16,3%) Notionele intrestaftrek-0,3 mio euro (-3,5%) Buitenlands lokaal belastingvoordeel-0,5 mio euro (-5,7%) Aanpassing vorige periode-0,4 mio euro (-4,1%)  Effectief belastingtarief (36,76%) 3,2 mio euro

35 35 EBITDA 2006-2005 20062005 EBIT IFRS GECONSOLIDEERD 9,8 - 2,3 Afschrijvingslasten + 14,1 + 15,7 Bijzondere waardeverminderingsverliezen + 1,0 0,0 Wijzigingen in andere provisies + 1,3 + 1,0 EBITDA IFRS CONSOL 26,2 14,4 INVESTERINGEN 11,0 13,0

36 36 REBIT BRIDGE 2006-2005  REBIT 2005 -4,4  Machineverkoop: Hoger volume +0,5 Gewijzigde productmix +3,9  Technology & Operations: verbetering efficiëntie+1,9  Manufacturing: verbetering efficiëntie +3,3  Reductie overheadkosten +2,5  IFRS-aanpassingen +1,3 Pensioenverplichting Activering R&D  REBIT 2006 +9,0

37 37 KASSTROOMTABEL

38 38 ACTIVA (in ‘000 euro)31/12/200631/12/2005 VASTE ACTIVA94.476118.635 Immateriële activa8.61010.858 Goodwill1.4921.920 Materiële vaste activa59.26763.237 Andere financiële vaste activa103 Vorderingen op meer dan één jaar22.23039.717 Uitgestelde belastingsvorderingen2.7742.800 VLOTTENDE ACTIVA161.384166.071 Voorraden en bestellingen in uitvoering61.17858.020 Handelsvorderingen69.26576.890 Overige vorderingen14.45613.027 Geldmiddelen en kasequivalenten16.48518.134 TOTAAL ACTIVA255.860284.706 GECONSOLIDEERDE BALANS (1/2)

39 39 PASSIVA (in ‘000 euro)31/12/200631/12/2005 EIGEN VERMOGEN82.71978.899 Kapitaal7.400 Uitgiftepremies1.332 Reserves74.35468.785 Omrekeningsverschillen-3681.379 Minderheidsbelangen13 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR50.44767.762 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen6.4857.109 Voorzieningen1.4592.075 Uitgestelde belastingen en belastingslatenties9.0737.584 Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen 33.430 11.640 21.790 50.994 13.498 37.495 Overige schulden00 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR122.694138.045 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen1.0351.201 Voorzieningen3.4873.050 Intrestdragende financiële verplichtingen23.92835.511 Handelsschulden60.94064.556 Belastingen2.5183.431 Overige verplichtingen30.78630.296 TOTAAL PASSIVA255.860284.706 GECONSOLIDEERDE BALANS (2/2)

40 40 NETTO FINANCIELE SCHULD Netto financiële schuld 31/12/200631/12/2005 1. Cash & investeringen16.48518.134 2. Financiële schulden > 1 jaar -33.430-50.994 3. Financiële schulden < 1 jaar -23.163-27.501 4. Financiële schulden op korte termijn-765-8.010 -40.873-68.371 Excl. Exportfinanciering 1. Cash & investeringen16.48518.134 2. Financiële schulden > 1 jaar -14.768-20.129 3. Financiële schulden < 1 jaar -5.041-6.535 4. Financiële schulden op korte termijn-765-8.010 -4.089-16.540

41 41 Vijfde punt: Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur AGENDA

42 42 Zesde punt: Kwijting aan de commissaris AGENDA

43 43 Zevende punt: Bekrachtiging benoeming lid van de Raad van Bestuur AGENDA

44 44 Achtste punt: Varia AGENDA


Download ppt "1 PICANOL NV GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS - Ieper, 18 april 2007 -"

Verwante presentaties


Ads door Google