De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidsregio IJsselland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidsregio IJsselland"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidsregio IJsselland
Sociaal Plan Veiligheidsregio IJsselland

2 Inhoud Proces tot nu toe Algemene bepalingen Nieuwe arbeidsvoorwaarden
Plaatsingsprocedure Overgangsmaatregelen Verdere proces tot 2014

3 Proces tot nu toe Bijzonder georganiseerd overleg (BGO) gestart begin 2012 Onderhandelingspunten: Werkzekerheid Compensatie financieel nadeel Harmonisatie nieuwe arbeidsvoorwaarden 21 februari 2013 onderhandelingsresultaat Definitief akkoord: instemming nodig beide achterbannen (algemeen bestuur en leden vakbonden)

4 Algemene bepalingen Mdw die voor 50% of meer werken bij of voor een van de 11 brandweerorganisaties of Veiligheidsregio Uitgangspunten (oa): ‘mens volgt werk’, geen gedwongen ontslagen, salarisgarantie Respecteren van huidige afspraken en regelingen binnen de vrijwillige posten Eerste drie jaar heeft bestuur en MZ een nadrukkelijke rol bij harmonisatie lokale afspraken en regelingen van vrijwillige posten

5 Nieuwe arbeidsvoorwaarden beroeps (1)
Aansluiting bij de CAR-UWO Harmonisatie van alle arbeidsvoorwaarden Lokale invulling/aanvulling nodig: Roosterdiensten/TOD: obv uitgangspunten en het dienstrooster wordt het % TOD berekend Duiktoelage Alleen manschap en bevelvoerder zijn bezwarende functies Piketvergoeding obv oplegprofiel Beschikbaarheidsvergoeding: 6% over en bereikbaarheidsvergoeding: €84 pm

6 Nieuwe arbeidsvoorwaarden beroeps (2)
Werktijdenregeling (ruim dagvenster, geen verplichte vrije dagen) Alleen aanloop- en functieschalen mogelijk Overwerktoeslag tot schaal 11 (geldt ook voor operationele taken) Vergoeding dienstreizen conform Reisregeling binnenland Verlof: 158,4 uur + compensatie lokale feestdagen: 14,4 uur = 172,8 72 uur verlof per jaar meenemen (ook bij overgang!) Geen ADV en geen leeftijdsverlof Vergoeding woon-/werkverkeer bij wijziging standplaats: het meerdere wordt vergoed met max. van 100 km 0,75% bruto inkomen te besteden aan verlof of persoonlijke ontwikkeling (levensfase bewust personeelsbeleid)

7 Nieuwe arbeidsvoorwaarden vrijwilligers (1)
Aansluiten bij CAR-UWO (LOGA-tabel) Aansluiten bij vergoedingentabel niet-repressieve vrijwilliger Consignatievergoeding obv afwegingskader Kazerneringsdienst obv oefentarief, slaapuren tellen voor 50%

8 Nieuwe arbeidsvoorwaarden vrijwilligers (2)
Uitvoeringsregels: Presentievergoeding = 1 uur Gedurende 5 jaar afronding op 30 min naar boven Oefenvergoeding vindt plaats op daadwerkelijk gemaakte oefenuren Reisuren oefeningen/opleidingen (buiten reguliere oefeningen) worden vergoed obv oefentarief Jaarvergoeding ploegleiders obv oefentarief bevelvoerders en afhankelijk van takenpakket en omvang post Onkostenvergoedingen alleen obv declaraties en na toestemming Vergoeding medische keuring obv oefentarief en daadwerkelijk gemaakte uren met maximum van 4 uur

9 Plaatsingsproces (1) Geen gedwongen ontslagen
‘Mens volgt werk’ (takenpakket 70% hetzelfde) Sleutelfuncties door W&S Voorbereidingscommissie/projectgroep HR21 Was/wordt-lijst van functies Plaatsingsadviescommissie

10 Plaatsingsproces (2) Statusbrief: ongewijzigde of gewijzigde functie
Belangstellingsregistratie voor max 2 of 3 functies Volgorde plaatsing: ongewijzigde, passende, geschikte functie (maximaal 1 schaal hoger of 2 schalen lager) Afspiegelingsbeginsel bij boventalligheid in functie ‘Van werk naar werk’-traject (CAO-afspraak) Volgorde openstellen functies externe werving Mogelijkheden voor bedenkingen, bezwaar en beroep

11 Overgangsmaatregelen beroeps (1)
Garantiebedrag door berekening van alle plussen en minnen Op structurele pensioengevende componenten Garantie op perspectief functionele schaal en schriftelijk vastgelegd perspectief uitloopschaal Nadeel in verlof wordt vertaald in geld (of eenmalige keuze voor garantieverlof) Indexering en verrekening (‘opeten’ garantie)

12 Overgangsmaatregelen beroeps (2)
Vervallen van functionele toelage: afbouw Compensatie 1ste gemeentejubileum Compensatie van meerdere reistijd (bij >15 min verschil) woon-/werkverkeer gedurende 5 jaar Overdracht personeelsdossiers Individuele afsprakenformulier (oa): garantiebedrag algemeen, garantiebedrag TOD, garantieverlof

13 Overgangsmaatregelen vrijwilligers
Garantiebedrag vaste jaarvergoeding en persoonlijke toelagen Geen garantie op afwijkende uurtarieven Indien financieel nadeel op uurtarieven: afbouwtoelage

14 Verdere proces tot 2014 Ledenraadplegingen op 25, 26 en 27 maart
Vaststelling na instemming beide partijen Ondertekening Sociaal Plan Naar behoefte extra voorlichting Uitwerking arbeidsvoorwaardenpakket Start plaatsingsprocedure in september Na plaatsing opstellen individuele afsprakenformulieren Uitwerking overige regelingen (ook na 2014)

15 Vragen? P&Obrandweer@veiligheidsregio-ijsselland.nl
Einde presentatie Vragen?

16 Uitgangspunten TOD 20%-40%-65% Max. over schaal 6
Wegingsfactor werkuren 1, wachturen 0,5 en slaapuren 0,25

17 Tabel niet-repressieve vrijwilligers
Cate-gorie Omschrijving Categorie Jaarvergoeding Uurbedrag voor oefening, cursussen en overige werkzaamheden Uurbedrag voor brandbe-strijding en hulpverlening Uurbedrag voor langdurige aanwezigheid 1 Niveau Aspirant Manschap: Algemene Ondersteunende functies. 322,00 9,96 12,41 2 Niveau Manschap A: Functies gericht op de voorbereiding van de daadwerkelijke brandweertaak. 11,45 14,34 3 Niveau Manschap B: Functies op het gebied van voorlichting brandveilig leven en begeleiding van specifieke werkzaamheden c.q. oefeningen. 12,69 15,87 4 Niveau bevelvoerder. Functies met een leidinggevend aspect in zich. 483,00 15,90 19,93

18 Leden plaatsingsadviescommissie
Voor werknemers: dhr. Ab Kropff Voor werkgevers: TH.(Theo) Bakhuizen Onafhankelijk voorzitter: L.V. (Leo) Elfers Toegevoegd HRM-adviseur/secretaris: ?

19 Afspiegelingsbeginsel
Leeftijdsgroepen (15 tot 25, 25 tot 35, 35 tot 45, 45 tot 55 en 55 en ouder) Binnen die leeftijdsgroepen de medewerker met het langste dienstverband de voorkeur krijgt boven de medewerker met een korter dienstverband Verdeling van de plaatsingen over de leeftijdsgroepen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft ten opzichte van de oude situatie

20 Volgorde plaatsing opengestelde gewijzigde en nieuwe functies
medewerkers die niet op een ongewijzigde functie geplaatst kunnen worden de passendheid en geschiktheid van de medewerker voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, recente functioneringsgesprekken, personeelsbeoordeling en assessment op basis van functiegerichte competenties; de afstand voor woon/werk-verkeer; de voorkeur van de medewerker voor bepaalde functies; de overheidsjaren en leeftijd van de medewerker volgens het afspiegelingsbeginsel; de aard van het dienstverband van de medewerker.

21 Volgorde openstellen externe werving
Aan medewerkers in vaste dienst of bij wijze van proef; Aan medewerkers met tijdelijke aanstelling, anders dan bij wijze van proef, en die na de overgangsdatum nog doorloopt; Aan medewerkers die voor minder dan 50% van hun arbeidstijd werkzaam zijn bij een van de latende organisaties; Aan medewerkers met een aanstelling hebben op grond van hoofdstuk 2 of 19 van de CAR-UWO; Aan medewerkers met aanstelling die eindigde op of ten hoogste drie maanden voor de overgangsdatum; Aan de algemene arbeidsmarkt.


Download ppt "Veiligheidsregio IJsselland"

Verwante presentaties


Ads door Google