De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Samen naar één brandweer’ Personeel Informatiebijeenkomsten voor beroepsmedewerkers 30 november 2012 / 3 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Samen naar één brandweer’ Personeel Informatiebijeenkomsten voor beroepsmedewerkers 30 november 2012 / 3 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Samen naar één brandweer’ Personeel Informatiebijeenkomsten voor beroepsmedewerkers 30 november 2012 / 3 december 2012

2 Samen naar 1 Brandweer Leeuwarden SWF Smallingerland NWF NOF IBOW Heerenveen Opsterland Brandweer VRF 1 Brandweer binnen VRF VRF T’diel

3 Fusie en reorganisatie kan voelen als

4 Koers en helderheid op P-gebied •Informerend •Welke stappen •Wanneer •Waar rekening mee houden Niet: discussie over inhoud!!

5 Wat aan de orde •Deelproject P: wat en wie •Wat is er tot nu toe gebeurd op P-gebied •Wat gaat er de komende maanden gebeuren op P-gebied •Welke stappen in het proces zijn van belang •Wanneer is welke informatie beschikbaar

6 Opdracht deelproject Voorbereiden overdracht personeel (boven-)gemeentelijke brandweerkorpsen naar Veiligheidsregio •Inventariseren arbeidsvoorwaarden •Voorbereiden Sociaal Plan •Functieboek en formatieplan •Voorbereiding en begeleiding plaatsings- en inpassingsproces •Daadwerkelijke overdracht personeel regelen •Cultuur en communicatie

7 Deelproject Personeel Wie: •Ruud Goeman – technisch voorzitter •Lieke van Poucke – deelprojectleider •Marije Visser – projectondersteuning •Nettie Karelse – commandant Leeuwarden •Gerrit van der Ploeg – commandant Smallingerland •Wim van der Veen – beroeps en vrijwilliger •Piet Alma – vrijwilliger •Hans Horstmann – P&O Leeuwarden •Hans Kerkhoven – P&O SWF •Diana Striegel – P&O Heerenveen •Coba Kok – P&O VRF •Rosita Storm – administratieve ondersteuning (inventarisaties) •2 BORleden: Andries Dijkstra + Robert Koning als toehoorder

8 Wat tot nu toe •Harmonisatie arbeidsvoorwaarden –Inventarisatie van alle rechtspositiezaken –Uniforme regelingen  beroeps en vrijwilligers –Overgangsmaatregelen bij negatieve verschillen  sociaal plan •BGO en Sociaal Plan –Onderhandelingen in BTB, geen mededelingen over inhoud –Sociaal Plan: afbakening doelgroep, invulling plaatsingsproces en overgangsmaatregelen •Functieboek –Aanpassing wat betreft brandweerfuncties (met name operationele functies) –Overleg met BOR •Formatieplan –In organisatieplan op hoofdlijnen, globale indicatie aantal fte’s en niveau •Visie op vrijwilligheid –Hoofdlijnen

9 Vooruitblik •Voorstel voor verbonden arbeidsmarkt voor overheadfuncties •Handen en voeten visie op vrijwilligheid  invulling ‘couleur locale’ / uniforme uitvoeringsregeling vrijwilligers •Plaatsing (welke functie)- en inpassing (welke voorwaarden)  proces + coördinatie •Overdracht personele gegevens en voorbereiden PSA op brandweer •Communicatie en voorlichting  mee met project, aandacht voor specifieke zaken  rode draad

10 Stappen in proces overdracht Organisa- tieplan 1 januari 2014 Formatie- plan Plaatsings- proces Inpas- singsplan Feitelijke over- dracht Sociaal Plan Functie- boek

11 Uitwerking stappen: organisatieplan  Opgesteld door deelproject O  Vertaling visie naar organisatie  Organogram en voorlopig formatieplan  AB: vastgesteld op 28 november 2012  Detaillering (uitwerking formatie)  vaststelling in maart

12 Organogram Regionaal commandant Afd. hoofd Gebied A/ risicob. Afd. hoofd Gebied B/ vakbekw. Afd. hoofd Gebied C/ planv. Afd. hoofd Gebied D/ mat.beh. Clusterhoofd risicobeheersing Clusterhoofd vakbekwaamheid Clusterhoofd planvorming Clusterhoofd materieelbeheer Medewerkers staf Uitrukploegen met ploegleider staf

13 Formatieplan op hoofdlijnen

14 Uitwerken stappen: Functieboek Inhoud:  Vertrekpunt is functieboek VRF  Aanvulling wat betreft operationele brandweerfuncties  Aanvulling voor aantal brandweerspecifieke aspecten: uitgangspunt is warm en koud geïntegreerd Proces:  BOR geeft advies over brandweerspecifieke aanpassingen  Evt. OR VRF over zaken die VRF als geheel raken

15 Uitwerken stappen: Formatieplan Voorwaarde: functieboek  Per organisatorische eenheid benodigde functies conform functieboek benoemen op basis van takenpakket  Niveau functies vaststellen  Aantal fte vaststellen  Vaststellen verschil tussen was ((boven)gemeentelijke brandweer) en wordt (brandweer bij VRF) op functieniveau  Besluitvorming in maart (via BOR)

16 Uitwerken stappen: Sociaal Plan •Inhoud: •Afbakening, •Plaatsingproces, •Overgangsmaatregelen: rechtspositieregeling VRF is vertrekpunt, verschillen in kaart, aanvullende maatregelen •Proces: •Vorming BGO: instemming door gemeenten en lokaal GO, behoefte aan BGO-leden bij voorkeur met brandweerachter- grond! •Overleg op ambtelijk niveau in het Bijzonder Technisch Beraad •Eind december/begin januari overleg in BGO •Onderhandelingsresultaat  naar achterban  ledenraadpleging / colleges van B&W •Vaststellen definitief Sociaal Plan vóór besluitvorming AB in maart

17 Uitwerken stappen: Plaatsingsproces Voorwaarde: Sociaal Plan / formeel besluit gemeenten  Op basis van was-wordtlijst  kwalificatie functie/positie: •ongewijzigd •bovenformatief binnen functiegroep •gewijzigd •sleutel- en leidinggevende functies  Toewijzing / selectieprocedure  Voorlopig voorstel  zienswijze  definitief voorstel

18 Uitwerken stappen: Inpassingsplan Voorwaarde: Sociaal Plan  Totaaloverzicht van plaatsing van medewerkers op functies en mogelijke knelpunten  Vaststellen van de voorwaarden waaronder een medewerker op de functie wordt geplaatst:  inschaling,  omvang,  overgangsmaatregelen die van toepassing zijn  Besluitvorming over totaalplan

19 Uitwerken stappen: feitelijke overdracht (ca. 1350 medewerkers) Voorwaarde: Sociaal Plan  Brieven met ontslag en aanstelling  Vastleggen situatie op individueel niveau  Afspraak over de over te dragen gegevens (inhoud en proces)  Daadwerkelijke overdracht gegevens en opnemen in personeelsinformatiesysteem VRF

20 Tijdpad (indicatief) decjanfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec 1-1- 2014 BGO Sociaal Plan ROODshow Besluitvorming gemeenten inpassingsplan plaatsingsproces formatiep lan Functie- boek Ontslag en aanstelling +voorwaarden Achterban raadplegen Onderhan- delaars- akkoord Info over plaatsingsproces kwalificatie positie mw in plaatsingsproces

21 Andere aandachtspunten •Werkkostenregeling •PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek en Arbo •Vrijwilliger bij eigen korps (VRF)  ATW (arbeidstijdenwet)

22 Communicatie Voor de betrokken medewerkers is helder wat het proces van regionalisering op persoonlijk niveau inhoudt, welke stappen er gezet worden, wat de belangrijke momenten zijn en wie waarover beslist. •Voorlichting: collectief en individueel •Mondeling: onderdeel van activiteiten binnen project  ROODshow (april) •Website •Schriftelijk: Sociaal Plan, procedure plaatsing, brieven met vastlegging

23 Doel Niet zo, maar zo!

24


Download ppt "‘Samen naar één brandweer’ Personeel Informatiebijeenkomsten voor beroepsmedewerkers 30 november 2012 / 3 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google