De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Samen naar één brandweer’ Personeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Samen naar één brandweer’ Personeel"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Samen naar één brandweer’ Personeel
Informatiebijeenkomsten voor beroepsmedewerkers 30 november 2012 / 3 december 2012

2 Samen naar 1 Brandweer Leeuwarden NWF VRF NOF SWF
1 Brandweer binnen VRF Smallingerland IBOW Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. T’diel Heerenveen Opsterland Brandweer VRF 2

3 Fusie en reorganisatie kan voelen als
Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 3

4 Koers en helderheid op P-gebied
Informerend Welke stappen Wanneer Waar rekening mee houden Niet: discussie over inhoud!! Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten.

5 Wat aan de orde Deelproject P: wat en wie
Wat is er tot nu toe gebeurd op P-gebied Wat gaat er de komende maanden gebeuren op P-gebied Welke stappen in het proces zijn van belang Wanneer is welke informatie beschikbaar Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten.

6 Opdracht deelproject Inventariseren arbeidsvoorwaarden
Voorbereiden overdracht personeel (boven-)gemeentelijke brandweerkorpsen naar Veiligheidsregio Inventariseren arbeidsvoorwaarden Voorbereiden Sociaal Plan Functieboek en formatieplan Voorbereiding en begeleiding plaatsings- en inpassingsproces Daadwerkelijke overdracht personeel regelen Cultuur en communicatie Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 6

7 Deelproject Personeel
Wie: Ruud Goeman – technisch voorzitter Lieke van Poucke – deelprojectleider Marije Visser – projectondersteuning Nettie Karelse – commandant Leeuwarden Gerrit van der Ploeg – commandant Smallingerland Wim van der Veen – beroeps en vrijwilliger Piet Alma – vrijwilliger Hans Horstmann – P&O Leeuwarden Hans Kerkhoven – P&O SWF Diana Striegel – P&O Heerenveen Coba Kok – P&O VRF Rosita Storm – administratieve ondersteuning (inventarisaties) 2 BORleden: Andries Dijkstra + Robert Koning als toehoorder Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 7

8 Wat tot nu toe Harmonisatie arbeidsvoorwaarden BGO en Sociaal Plan
Inventarisatie van alle rechtspositiezaken Uniforme regelingen  beroeps en vrijwilligers Overgangsmaatregelen bij negatieve verschillensociaal plan BGO en Sociaal Plan Onderhandelingen in BTB, geen mededelingen over inhoud Sociaal Plan: afbakening doelgroep, invulling plaatsingsproces en overgangsmaatregelen Functieboek Aanpassing wat betreft brandweerfuncties (met name operationele functies) Overleg met BOR Formatieplan In organisatieplan op hoofdlijnen, globale indicatie aantal fte’s en niveau Visie op vrijwilligheid Hoofdlijnen Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 8

9 Vooruitblik Voorstel voor verbonden arbeidsmarkt voor overheadfuncties
Handen en voeten visie op vrijwilligheid  invulling ‘couleur locale’ / uniforme uitvoeringsregeling vrijwilligers Plaatsing (welke functie)- en inpassing (welke voorwaarden)  proces + coördinatie Overdracht personele gegevens en voorbereiden PSA op brandweer Communicatie en voorlichting mee met project, aandacht voor specifieke zaken rode draad Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten.

10 Stappen in proces overdracht
1 januari 2014 Organisa-tieplan Formatie-plan Plaatsings-proces Inpas-singsplan Feitelijke over-dracht Functie-boek Sociaal Plan Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 10

11 Uitwerking stappen: organisatieplan
Opgesteld door deelproject O Vertaling visie naar organisatie Organogram en voorlopig formatieplan AB: vastgesteld op 28 november 2012 Detaillering (uitwerking formatie)  vaststelling in maart Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 11

12 Uitrukploegen met ploegleider
Organogram Regionaal commandant staf Afd. hoofd Gebied A/ risicob. Afd. hoofd Gebied B/ vakbekw. Afd. hoofd Gebied C/ planv. Afd. hoofd Gebied D/ mat.beh. staf Clusterhoofd risicobeheersing Clusterhoofd vakbekwaamheid Clusterhoofd planvorming Clusterhoofd materieelbeheer Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. Uitrukploegen met ploegleider Medewerkers 12

13 Formatieplan op hoofdlijnen
Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 13

14 Uitwerken stappen: Functieboek
Inhoud: Vertrekpunt is functieboek VRF Aanvulling wat betreft operationele brandweerfuncties Aanvulling voor aantal brandweerspecifieke aspecten: uitgangspunt is warm en koud geïntegreerd Proces: BOR geeft advies over brandweerspecifieke aanpassingen Evt. OR VRF over zaken die VRF als geheel raken Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 14

15 Uitwerken stappen: Formatieplan
Voorwaarde: functieboek Per organisatorische eenheid benodigde functies conform functieboek benoemen op basis van takenpakket Niveau functies vaststellen Aantal fte vaststellen Vaststellen verschil tussen was ((boven)gemeentelijke brandweer) en wordt (brandweer bij VRF) op functieniveau Besluitvorming in maart (via BOR) Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 15

16 Uitwerken stappen: Sociaal Plan
Inhoud: Afbakening, Plaatsingproces, Overgangsmaatregelen: rechtspositieregeling VRF is vertrekpunt, verschillen in kaart, aanvullende maatregelen Proces: Vorming BGO: instemming door gemeenten en lokaal GO, behoefte aan BGO-leden bij voorkeur met brandweerachter-grond! Overleg op ambtelijk niveau in het Bijzonder Technisch Beraad Eind december/begin januari overleg in BGO Onderhandelingsresultaat naar achterban  ledenraadpleging / colleges van B&W Vaststellen definitief Sociaal Plan vóór besluitvorming AB in maart Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 16

17 Uitwerken stappen: Plaatsingsproces
Voorwaarde: Sociaal Plan / formeel besluit gemeenten Op basis van was-wordtlijst  kwalificatie functie/positie: ongewijzigd bovenformatief binnen functiegroep gewijzigd sleutel- en leidinggevende functies Toewijzing / selectieprocedure Voorlopig voorstel  zienswijze  definitief voorstel Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 17

18 Uitwerken stappen: Inpassingsplan
Voorwaarde: Sociaal Plan Totaaloverzicht van plaatsing van medewerkers op functies en mogelijke knelpunten Vaststellen van de voorwaarden waaronder een medewerker op de functie wordt geplaatst: inschaling, omvang, overgangsmaatregelen die van toepassing zijn Besluitvorming over totaalplan Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 18

19 Uitwerken stappen: feitelijke overdracht (ca. 1350 medewerkers)
Voorwaarde: Sociaal Plan Brieven met ontslag en aanstelling Vastleggen situatie op individueel niveau Afspraak over de over te dragen gegevens (inhoud en proces) Daadwerkelijke overdracht gegevens en opnemen in personeelsinformatiesysteem VRF Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 19

20 Tijdpad (indicatief) Info over plaatsingsproces Achterban raadplegen Besluitvorming gemeenten BGO ROODshow dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Onderhan-delaars-akkoord Sociaal Plan plaatsingsproces formatieplan Ontslag en aanstelling +voorwaarden kwalificatie positie mw in plaatsingsproces inpassingsplan Functie-boek Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 20

21 Andere aandachtspunten
Werkkostenregeling PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek en Arbo Vrijwilliger bij eigen korps (VRF)  ATW (arbeidstijdenwet) Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 21

22 Communicatie Voor de betrokken medewerkers is helder wat het proces van regionalisering op persoonlijk niveau inhoudt, welke stappen er gezet worden, wat de belangrijke momenten zijn en wie waarover beslist. Voorlichting: collectief en individueel Mondeling: onderdeel van activiteiten binnen project  ROODshow (april) Website Schriftelijk: Sociaal Plan, procedure plaatsing, brieven met vastlegging Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 22

23 Doel Niet zo, maar zo! Presentatie opgebouwd vanuit voorstel (eindplaatje). Daarna de argumentatie toelichten. 23

24


Download ppt "‘Samen naar één brandweer’ Personeel"

Verwante presentaties


Ads door Google