De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP ‘Is er wat veranderd?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP ‘Is er wat veranderd?’"— Transcript van de presentatie:

1 GMP + 2006 ‘Is er wat veranderd?’
Dik Wolters Sen. Beleidsmedewerker Productschap Diervoeder 22 september 2005 Wat is er veranderd?

2 Inhoud Indeling van de documenten Algemene opbouw van standaard
Inhoud van de standaarden Wat is geschrapt? Wat is anders? Wat is gewijzigd? Wat zit nog onder de kurk?

3 Indeling huidige GMP-documenten
Ca. 35 documenten Regeling voor deelname Standaarden Aanvullende standaarden Aanvullingen op aanvullende standaarden Nadere voorwaarden, criteria en richtlijnen Certificatie V&A-lijsten Website Allerlei documenten over allerlei onderwerpen Deelname aan de regeling, logo, geschillen Standaarden,a anvullende standaarden en standaarden op aanvullende standaarden: certificeerbaar Aanvullingen in de vorm van nadere voorwaarden, criteria en richtlijnene V&-lijsten website

4 Wat staat waar? Wat geldt voor mij?
GMP 12? GMP 06? GMP 27-1? GMP 08A? GMP 10? GMP 14? GMP 03? GMP 17-1? GMP 04? GMP 09? GMP 20? GMP 02? GMP 13? GMP 07? GMP 01? Zeker als nieuwkomer is het moeilijk om wegwijs te worden Het is ook een heel groot gebied dat wordt bestreken: internationaal, mondiaal, transport, schippers, veel raakvlakken met andere sectoren Wil je die allemaal zinvol bedienen dan kom je gauw op veel standaarden en documenten Maar toch Wat staat waar? Wat geldt voor mij?

5 Indeling nieuwe GMP-documenten
deelname voorwaarden certificaat Nieuwe indeling. Documenten in 3 groepen A: deelname aanmelding van bedrijven. Aanmelding van CI’s etc C: over de certificatie: acceptatie, CI’s, beoordeling, sancties etc B: standaarden met eisen en voorwaarden

6 Indeling B-documenten: standaarden
Productie & bewerking B6 Teelt B2 QC (tot 12/2008) B7 Vervoedering B3 Handel B8 Huisdiervoeders B9 Graskippen/ B4. Transport scharreldieren Keuzes zijn gebaseerd op: activiteiten: wat doe je precies ( scope). Hoe je je noemt maakt niet meer uit, het gaat erom welke activiteiten je doet onafhankelijk van product: diervoeders is nu breed gedefinieerd voor specifieke bedrijven wel aparte standaard. Voorbeelden daarvan zijn B6, B10, B5 etc vermijden van meerdere certificaten dubbele teksten: onderhoud B5 Op- en overslag B10 Laboratorium

7 Indeling B-documenten: standaarden
Productie & bewerking samenvoeging van productiestandaarden geen onderscheid naar product vermelding scope op certificaat wat doe je met welke diervoeders volgens vaste regels bevat ook eisen voor O&O en handel. transport blijft apart Alle productie en bewerking is in 1 standaard: mengt, alleen maar droogt of maalt, Drogen van voedermiddelen Produceren van diervoeders Opzakken van diervoeders Er is ook ruimte voor een vrije omschrijving Omdat veel bedrijven met 1 standaard werken B1 kun je niet meer volstaan met de aanduiding: ik heb B1 of ik ben een B1-bedrijf. Bijna iedereen is dat straks: mengvoederproducent, voormengselproducent, droger van voedermiddelen, iemand die opzakt. Geen onderscheid. Geen duidelijkheid wat je dan precies doet. Iedereen volgt dezelfde standaard. In navolging van andere standaard gaan we meer werk maken van de scope: Op het certificaat komt te staan welke diervoeders je dan precies produceert en hoe Er is ruimte in een vrij deel om een eigen tintje (verduidelijking) te geven. VOORBEELDEN

8 Voorbeeld: huidige situatie
Productie van Mengvoeder GMP 01/02 Productie van Voedermiddelen GMP 04 Handel van Voedermiddelen GMP 05 Transport Diervoeders GMP 07 Japanvoer GMP 17-1

9 Voorbeeld: nieuwe situatie
Productie van Mengvoeder Productie van Voedermiddelen Handel van Voedermiddelen Transport Diervoeders Japanvoer GMP+ B1 GMP+ B4

10 Indeling B-documenten: standaarden

11 Indeling B-documenten: Transport standaarden

12 Indeling B-documenten: bijlagen
Productnormen: inclusief residunormen voor diergeneesmiddelen 2. DRV 3. Negatieve lijst 4. Inspecties en controles: alle verplichte monitoring in uniforme protocollen 5. EWS 6. Directieverklaring 7. Recall 8. Traceerbaarheid

13 Indeling B-documenten: bijlagen
Cond. Afw producten: onder constructie Inkoop: is nieuw. Bevat vrijwel alle inkoopeisen en –varianten. Inkoop is best wel een complex gebeuren in GMP. Er zijn strikte regels waar je mag kopen en onder welke condities. Alles uit de regeling, de V&A-lijsten en ander documenten is bij elkaar gezet Borging tussenhandelaren Diervoederwetgeving: Bevat een verwijzing naar alle relevante wetgeving. Wetgeving is ook steeds complexer. Steeds meer regelgeving is ook van toepassing voor diervoeding. Wordt mogelijk in de toekomst nog verder uitgebreid Monstername: dit komt nog. Er komen richtlijnen voor bemonstering Wegtransport: dit is de bijlage uit GMP07 met de ladingcategorie-indeling HACCP-handleiding: Wordt nog herzien. Bevat richtlijnen voor het gestructureerd en systematisch uitvoeren van een HACCP-analyse

14 } ≈ ISO 22000 Opbouw van standaard Gebaseerd op:
HACCP Levensmiddelen NL ISO } ≈ ISO 22000 DHV (Vo. 183/2005) ervaring met GMP+-standaarden

15 Opbouw systeem ISO HACCP GMP EWS Communicatie
De keten met daarin even als voorbeeld een fabriek In aanvang een echte GMP-code; Beheersmaatregelen, gebaseerd op een algemene bekende geaveren die er zijn bij de productie. GMP gaat uit van bekende gevaren en geven aan welke maatregelen je moet nemen om die gevaren te beheersen Vanaf midden jaren 90 een ISO-schil daaromheen. Een volwaardig beheerssysteem, gebaseerd op de ‘oude’ ISO-standaard uit De bekende 20 paragrafen Dit gaf wat meer body aan de GMP-regeling: systematische planning en uitvoeren van de kwaliteitsbeheersing Vanaf 2000 is HACCP toegevoeg: een systeem dat de gevaren analyseert en eisen stelt aan de beheersing daarvan. Van het reactieve GMP-denken zijn we omgeschakeld naar proactief HACCP-denken. Deze 3 bouwstenen vormen nog steeds samen onze GMP-standaard. De naam GMP dekt dus niet meer de lading want de GMP-standaard is een robuuste en complete standaard en niet meer louter een stel beheersmaatregelen. De naam GMP is echter zo ingeburgerd daat we hem gewoon handhaven EWS Communicatie

16 Algemene opbouw van standaard
8 hoofdstukken, in navolging van ISO9001 1 tm 3: Scope, definities, etc. 4: Voederveiligheidssysteem 5: Directieverantwoordelijkheid 6: Management van middelen 7: HACCP + Procesbeheersing 8: Meting, analyse en verbetering Net als in de oude GMP hebben we toch gekozen voor een aansluiting bij ISO vwb de indeling. Dit is voor veel internationaal opererende bedrijven gemakkelijk. Zij hebben vaak al een ISO-certificaat. Verder is dit ook handig voor veel buitenlandse bedrijven waar ISO vaak veel meer leidend is als het gat om kwaliteitsbeheersing. In NL zijn er ook veel bedrijven die een systeem gebaseerd op HACCP hebben maar dat is lang niet overal zo De 20 ISO hoofstukjes zijn vervangen door de 8 nieuwe ISO hoofdstukken. Procesbenadering is overgenomen. HACCP is in z’n geheel opgenomen, vnl. in hoofdstuk 7. In dit hoofstuk loopt de paragraafnummering niet gelijk op met ISO 1: Onderwerp en toepassingsgebied: wat beschrijft deze standaard en voor wie 2: Normatieve verwijzingen: naar wetgeving en bijlagen 3: Termen en definities: verwijzing naar definitielijst 4: Voederveiligheidssysteem: vnl ISO 5: Directieverantwoordelijkheid: vnl. ISO 6: Management van middelen: hierin zitten ook eisen taz Basisvoorwaardenprogramma. Gebouwen Personeel Reiniging Ongediertebestrijding T&T 7: Procesbeheersing: inclusief HACCP; alle 7 principes Voorafgaand wordt ook basisvoorwaardenprogramma vereist Verder ook inkoop 8: Meting, analyse en verbetering Interne audit Verbeteringen

17 Inhoudelijke aanpassingen Wat is minder?
Minder administratie minder verplichte procedures minder verplichte lijsten minder detailvoorschriften Procedures die niet meer nodig zijn: Beheersing van de kalibratie en het onderhoud van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Behandeling, opslag, verpakking, conservering en aflevering het implementeren en beheer­sen van de toepas­sing van de in geïdentificeerde statistische technie­ken Nog wel: interne audit, recall, omgaan met afwijkingen, inkoop, EWS Lijsten van leveranciers (3 maandelijks) Lisjten van laboratoria verzamellijsten van uitgevoerde analyses Minder detailvoorschriften Beheer handboek en documentatie Meldingen aan CI’s Bedrijven mogen zelf bedenken/invullen hoe zij aantonen dat zij aan de voorwaarden voldoen.

18 Inhoudelijke aanpassingen: Wat is anders?
Structuur van de standaard Doublures eruit hygiënevoorschriften gebundeld Minder versnippering inkoopvoorschriften gebundeld stand-alone standaarden Formulering voorwaarden algemener Doublures eruit. Is feitelijk geen inhoudelijke vermindering. Doublures zijn eruit gehaald door bundeling van standaarden en door herschikking van teksten. Minder versnippering Voorbeeld hygienisch werken niet meer noemen bij ontvangst, productie, opslag en aflevering, maar in 1 keer Versnippering: voorbeeld zijn de inkoopeisen, maar eigenlijjk ook wel dat er geen twee of drie standaarden meer gelden Formulering algemener: gevolg van het verbreden van het toepassingsgebied van de standaard. Betekent dat bedrijven zelf de vertaalslag moeten maken naar hun eigen bedrijf. Wij denken dat bedrijven daar inmiddels toe in staat zijn

19 Inhoudelijke aanpassingen: Wat is nieuw?
HACCP Basisvoorwaardenprogramma’s Validatie van eigen beheersmaatregelen ISO Klantgericht  ketengericht Kwaliteit  voederveiligheid Basisvoorwaardenprogramma’s zijn activiteiten die nodig zijn om HACCP-LEVENSMIDDELEN Dan kun je denken aan voorschriften voor reiniging, inkoop, ontvangst van grondstoffen, onderhoud, ongediertebestrijding, personeel, productievolgorde. Zij moeten garanderen dat er een bepaald basisniveau mbt veilig werken in het bedrijf aanwezig is, zodat veilig voer gemaakt en geleverd kan worden. BVP bevatten vaak de zgn. beheersmaatregelen. Daarnaast zijn er specifieke beheersmaatregelen die gelden voor gevaren waarvoor het belangrijk is dat je als bedrijf iets apart doet om dat gevaar te beheersen. Validatie betekent dat je vooraf vaststelt dat een bepaalde beheersmaatregel werkt en het gewenste effect heeft. Verificatie betekent dat je achteraf (met een zekere) regelmaat vaststelt dat een maatregel goed functioneert ISO is klantgericht. Binnen de nieuwe GMP-standaard is dit wat omgebogen naar ketengericht: het voldoen aan de eisen die de keten stelt. Veel eisen komen in de GMP-voorwaarden overigens terug. Dat betekent dat je in ieder geval een grote inspanning moet doen om continue te voldoen aan de GMP-voorwaarden. Het woord Kwaliteit is verandert in veiligheid. GMP draait helemaal om veiligheid en om dat te benadrukken is ervoor gekozen dat woord dan ook maar te gebruiken. Dit betekent dat meteen dat andere aspecten van kwaliteit binnen GMP een mindere of geen rol spelen. Het kan overigens wel zo zijn dat bepaalde klanten bepaalde wensen hebben. Voor zover die betrekking hebben op veiligheid moet je die borgen met het GMP-systeem.

20 Inhoudelijke aanpassingen: Wat is gebleven?
Productnormen DRV-bank Negatieve lijst Inspectie & Controle EWS Recall/T&T Residunormen en versleping Directieverklaring

21 Wat wordt nog aangepast/ontwikkeld?
Enkele GMP-standaarden (teelt, vervoedering) C-documenten Residunormen (MRL’s) en versleping Uniformiteit mengen Monitoring Leveranciersbeoordeling en -selectie Monsternameprotocollen HACCP-handleiding

22 Samenvatting Duidelijkere indeling van documenten
Clustering van productiestandaard  minder certificaten Basis van standaard is ISO-9001:2000 en HACCP-NL DHV-proof Inhoudelijk: Minder voorschriften tav administratie Minder doublures en versnippering Stand-alone standaarden Grotere eigen vrijheid om aantoonbaar te voldoen aan GMP+-voorschriften!

23 Einde


Download ppt "GMP ‘Is er wat veranderd?’"

Verwante presentaties


Ads door Google