De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een onderneming door de ogen van een bankier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een onderneming door de ogen van een bankier."— Transcript van de presentatie:

1 Een onderneming door de ogen van een bankier.

2 Agenda Het bedrijf De ondernemer Het business plan De jaarrekening
Een project

3 Het bedrijf Wat is de sector (verboden sectoren / buiten doelgroep / risicovolle sectoren) Illegale activiteiten: mensen handel, prostitutie, drugs… Buiten de doelgroep: sportclubs diamantsector centralisatie van schulden Risicovolle sectoren: kredieten voor speculatieve doeleinden hotels en aanverwante activiteiten restaurants en cafés gedwongen herstructurering van bedrijfskapitaal kleinere rusthuizen pure traders (enkel import – export)

4 Het bedrijf Wie is/zijn de zaakvoerder(s) / aandeelhouder(s)
gekend door de bank of bankier privé-klant bij de bank geschiedenis achtergrond van deze mensen uitstraling van het bedrijf

5 De ondernemer Wat is zijn ervaring Kennis in de sector
Ervaring als bedrijfsleider Ervaring als leidinggevende Persoonlijk engagement en gedrevenheid Nakomen van gemaakte afspraken

6 Het Business plan Het Business plan is een communicatie instrument: het moet in staat zijn potentiële partners (financiers/leveranciers…) ervan te overtuigen dat de onderneming rendabele vooruitzichten heeft en dat het managementteam voldoende capaciteiten bezit om het voorgestelde project te realiseren. Voorstelling bedrijfsleider(s) / aandeelhouder(s) Voorstelling structuur (eventueel verbonden entiteiten) Voorstelling activiteit / sector Voorstelling cijfers en gegevens + bronnen (belangrijk)

7 De Jaarrekening Balans Resultatenrekening Toelichting Sociale balans
Verkorte versie / volledige jaarrekening

8 De Balans Enkele aandachtspunten op de balans:
Eigen vermogen / Balanstotaal is dit een gezonde verhouding Rekening courant passief (al dan niet achtergesteld) Stijgende of een hoge post leveranciers Bestaande financiële schulden Hoge fiscale schulden Overige schulden en vorderingen steeds uitleggen

9 De Balans Rekening courant actief (goede verklaring nodig)
Belangrijke post klanten of sterke stijging (slechte betalers, problemen??) Grote voorraden. (veroudering, overwaardering) Werken in uitvoering Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Verdoken meerwaarde op vaste activa Liquide reserves Grote uitschieters steeds verklaren

10 Resultatenrekening Steeds zorgen voor een detail Omzet evolutie
Evolutie brutomarge Personeelskost / omzet / brutomarge (verborgen sociaal passief) Financiële kosten (signaal overschrijdingen / hoge kaslijn) Uitzonderlijke opbrengsten (wederkerend) Cashflow (voor en na de investering) Terugbetalingscapaciteit Grote uitschieters zonder verklaring Verdoken reserves / minwaarden

11 Een project Duidelijke omschrijving van het project
Raming kosten (gunstig – normaal – ongunstig) Raming opbrengsten - vermindering van kosten (fundering) zekerheid van deze opbrengsten wat indien deze niet gehaald worden Terugverdien tijd Rendement van het project Eigen inbreng (vastgoed financiering) Degelijk businessplan

12 Enkele tips Geef steeds alle mogelijke info zowel positieve als negatieve Zorg voor een goed uitgewerkte voorstelling van uw project Bij moeilijkheden stap zo snel mogelijk naar uw bankier Geef bij mogelijke problemen vooraf zoveel mogelijk informatie Laat zien dat je zelf in je project gelooft (eigen inbreng) Een bank is een kredietverstrekker, houden niet van ‘risico kapitaal’ Het bundelen van privé en zakelijk vermogen bij uw bank geeft uw bank een beter zicht op wie je bent

13 Het verloop van een kredietaanvraag
Het eerste gesprek bij uw contactpersoon De eerste stap is uw eerste gesprek over een kredietaanvraag met uw relatiebeheerder. Hij of zij beoordeelt uw plannen op basis van uw investeringsplan, de onderbouwing ervan en uw persoonlijkheid (inschatting van uw ondernemerskwaliteiten). Hij zorgt ook voor een gedegen voorbereid en ontleed dossier op basis van zijn kennis en ervaring met uw bedrijf.

14 Het verloop van een kredietaanvraag
Uw aanvraag gaat naar de kredietbeoordelaar/beslisser Uw relatiebeheerder schrijft bij een positieve indruk een kredietaanvraag op basis van uw verhaal en geeft een toelichting aan de kredietbeoordelaar binnen de bank. Op basis van het beleid van de bank en de interne regels die voor het beoordelen van kredietaanvragen gelden, wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist of naar een hoger niveau doorgegeven. Voldoen uw cijfers niet aan deze interne normen dan wordt het moeilijk om alsnog uw krediet te krijgen. Uw accountmanager zal in dat geval met goede argumenten (op basis van nieuwe cijfers en inzichten) moeten komen om uw kredietaanvraag nog een kans te geven. (beroepsprocedure)

15 Het verloop van een kredietaanvraag
Afhankelijk van de grootorde van het bedrag gaat de aanvraag verder naar een risicocensor die gaat kijken naar het risico voor de bank en of de waarborgen sterk genoeg zijn. Na het advies van de censor gaat het volledige dossier voor beslissing door naar een kredietcomité dat de uiteindelijke beslissing zal nemen. Afhankelijk van het risico van ‘de groep’ wordt de aanvraag op een ander niveau beslist. Hoe hoger het beslissingsniveau, hoe beter de aanvraag gestoffeerd moet zijn. Mensen die in Brussel een beslissing moeten nemen kennen de ondernemer uit de Kempen niet persoonlijk.

16 Bazel akkoorden De Bazelse akkoorden zijn akkoorden tussen alle centrale banken over de garantie die een bank moet kunnen geven dat zij aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor die garanties zijn solvabiliteitseisen opgesteld, eerst vervat in het Bazel Kapitaalakkoord uit Dit eerste akkoord houdt in dat banken standaard kredietregels krijgen voorgeschreven die tot doel hebben hun solvabiliteitsposities te verbeteren. Bazel II is een akkoord dat vanaf 2007 moet gelden en dat het vervolg is van het Bazel I, een verdere verfijning van de regels en een aanpassing aan de veranderde situatie in de financiële wereld.

17 Bazel II Binnen de Bazel II richtlijn krijgen banken de mogelijkheid om op verschillende manieren de risico's die ze lopen vast te stellen. Risico's moeten vastgesteld worden om op grond daarvan te kunnen bepalen welk percentage van het uitgeleende vermogen als zekerheid aan het aanwezige vermogen toegevoegd moet worden. Het moge duidelijk zijn dat hoe lager de bijdrage, hoe beter dat de bank uitkomt daar er dan meer ruimt overblijft voor extra transacties, waar weer meer mee verdiend kan worden. Dit impliceert dat de kredietnemer in een bepaalde categorie ingedeeld moet worden waarvan op de markt een risicoprofiel bepaald is dat het kredietrisico bepaalt. De tweede mogelijkheid biedt banken de optie zelf de kredietrisico's van kredietnemers te bepalen op grond van hun eigen gegevens. Dit biedt de mogelijkheid tot een verfijndere risico-bepaling.

18 Waarborgen Verschillende vormen van waarborgen
Hypotheek (onroerend goed / boot) Hypothecair mandaad (volmacht hypotheek) Hypotheekbelofte Pand handelszaak Volmacht PHZ Pand (Gelden/beleggingen) Borgstelling niet kosteloos / kosteloos Achterstelling RC Afstand van begunstiging (leven / brand / omnium) Neerlegging factuur en kwijting subrogatie Terugkoop verklaring leverancier Loonsafstand Cashdeficiency


Download ppt "Een onderneming door de ogen van een bankier."

Verwante presentaties


Ads door Google