De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie AWBZ naar WMO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie AWBZ naar WMO"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie AWBZ naar WMO

2 Inhoud Waarom? Wie? Wat? Hoe? Randvoorwaarden? Kansen?

3 Waarom? Waarom? Betere kwaliteit Meer betrokkenheid
Financiële houdbaarheid Visie Wat kunnen mensen wel? Kwaliteit van leven Eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden Passende ondersteuning en/of zorg Meest kwetsbare mensen in kern-AWBZ (recht)

4 Waarom? Sociaal en financieel participeren: expliciet vastgelegd
Gemeenten én burger hebben verantwoordelijkheden Sociale draagvlak en netwerk betrekken bij vraag: verankering in wet Herijking compensatieplicht Wederkerigheid tussen gemeente en burger Samenredzaamheid tussen burgers

5 Waarom? Samenhang WMO, jeugdwet en participatiewet
1 ontschot budget sociaal domein Maatwerk en integrale aanpak

6 Wie zijn de cliënten in de AWBZ?
Op januari 2013 hadden circa mensen (ook jeugd) een uitstaand recht voor extramurale zorg vanuit de AWBZ (bron: CIZ) 80% via zorg in natura 20% PGB

7 Wat? Persoons Gebonden Budget
Zeggenschap en keuzevrijheid van de burger belangrijk Stringente voorwaarden: - gemeentelijk ingekochte voorzieningen - regievoering budgethouder - goede kwaliteit, doelmatigheid en trekkingsrecht Discussie over PGB bij mantelzorg

8 Wat? Dagbesteding / begeleiding en vervoer Persoonlijke verzorging
Kortdurend verblijf Begeleid wonen gericht op participatie (nog uit te werken) 2014 functies nog in AWBZ, 2015 gemeenten Ondersteuning van gemeenten gericht op: Burger regie geven over eigen leven Uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen Ontmoeten van anderen Langer thuis wonen Participeren in de maatschappij

9 Wat? De WMO wordt aangepast, bijbehorende budgetten uit AWBZ naar gemeenten Persoonlijke verzorging, 85 % van huidig budget Begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf, 75% van huidig budget Huishoudelijke hulp 60% van bestaand budget in 2015 (2014 geen wijzigingen) Alleen voor hen die er financieel niet zelf in kunnen voorzien In breed ondersteuningspakket in individuele situaties mogelijk om thuis wonen te realiseren Hulpmiddelen Besparing: 50 mln. van budget Stimuleren hergebruik en poolbeheer scootmobielen Eigen bijdrage rolstoelen

10 Wat? Begeleiding Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem Doel: bevorderen zelfredzaamheid om opname of verwaarlozing te voorkomen Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO

11 Wat voor activiteiten bij begeleiding?
Onder meer: woonbegeleiding praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs thuisbegeleiding dagactiviteiten voor GGZ (DAC) dagbesteding voor verstandelijk beperkten logeerhuizen zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking sport voor verstandelijk beperkten vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten belevenis- en uitgaanscentrum activerende psychiatrische thuiszorg inloophuizen begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden ontmoetingsgroepen

12 Wat? Persoonlijke verzorging
Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem Doel: opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Inhoud: zelfzorg uitvoeren, zoals douchen, aankleden, scheren, ogen druppelen of naar het toilet gaan. Ook zorg in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde). Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO

13 Wat voor activiteiten bij verzorging?
Onder meer: zich wassen zich kleden in en uit bed gaan zich verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding) naar toilet gaan en zich reinigen (c.q. incontinentiemateriaal verwisselen) eten en drinken sondevoeding medicatie persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid aanbrengen/verwijderen van prothese aanleren en begeleiden van PV- activiteiten

14 Hoe? Sociale wijkteams 200 mln. euro voor wijkverpleegkundigen
50 mln. euro voor wijkteams Ondersteuning aan sociale domein door gemeenten te koppelen medische zorg Wens van PvdA: signaleringsfunctie en integratie meerdere functies van gemeenten, welzijn en preventie De spil in zorg, welzijn, preventie

15 Hoe? Mantelzorgers en vrijwilligers
Werk van vrijwilligers en mantelzorgers nog belangrijker Gemeenten belangrijke rol in het ondersteunen en het voorkomen van overbelasting: verkenning van VWS met gemeenten In keukentafelgesprek mantelzorg en vrijwilligers betrekken Sociale cohesie versterken en vrijwilligers ondersteunen

16 Randvoorwaarden Beoordelingsproces en voorwaarden zijn inzichtelijk voor cliënten Gemeente komt op bezoek voor keukentafelgesprek Recht op professionele cliëntondersteuner of hulp van MEE bij gesprek Burger blijft naar de rechter kunnen

17 Randvoorwaarden Verstevigen betrokkenheid burgers bij beleid
Rol WMO raden Geldt ook voor Jeugdwet en Participatiewet Verplicht in gemeentelijk beleidsplan aangeven welke eisen gesteld worden aan medezeggenschap van cliënten van aanbieders van Wmo-ondersteuning

18 Randvoorwaarden Rol gemeenteraad bij kwaliteit en toezicht
Wettelijke basisnorm voor verantwoorde maatschappelijke ondersteuning van goed niveau Maar terughoudendheid i.v.m. maatwerk en beleidsvrijheid gemeenten Uitwerking naar gezamenlijk kwaliteitskader met veldnormen

19 Kansen Samenwerking gemeenten en verzekeraars
Via inkoop door gemeenten samenwerking stimuleren Innovatie door nieuwe projecten gemeenten Rol gemeenteraad

20 Kansen Streven naar maximale beleidsruimte: gemeenten aan zet!
Systeem van horizontale verantwoording over resultaten en ingezette middelen Eén brede monitor Samenhang aangebracht in de ondersteuning van gemeenten

21 Kansen Geen burger tussen wal en schip?
Bestuurs- en uitvoeringskracht versterken? Lokale, integrale maatwerkoplossingen mogelijk maken?

22 Meer weten? Transitiebureau WMO www.invoeringwmo.nl
Ondersteuning Informatie Samenwerking Verspreiden kennis en goede voorbeelden


Download ppt "Decentralisatie AWBZ naar WMO"

Verwante presentaties


Ads door Google