De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermelding onderdeel organisatie Woensdag 09 november 2005 1 Een blik op de toekomst van het Hoger Onderwijs DAIR Seminar in Woudschoten Paul Rullmann,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermelding onderdeel organisatie Woensdag 09 november 2005 1 Een blik op de toekomst van het Hoger Onderwijs DAIR Seminar in Woudschoten Paul Rullmann,"— Transcript van de presentatie:

1 Vermelding onderdeel organisatie Woensdag 09 november 2005 1 Een blik op de toekomst van het Hoger Onderwijs DAIR Seminar in Woudschoten Paul Rullmann, lid College van Bestuur - TU Delft, portefeuillehouder Onderwijs TU Delft

2 Woensdag 09 november 20052 Trends op wereldschaal Opkomst Z.O. Azië Energieschaarste Europese eenwording Oprukkend kapitalistisch systeem Voortgaande ICT-ontwikkeling Ergo: Toenemende concurrentie Toenemende schaarste Grote verschillen in prijs bij vergelijkbare kwaliteit

3 Woensdag 09 november 20053 Trends op nationale schaal Achterblijvende economische ontwikkeling Gebrek aan ondernemerschap Eerste generatie die minder verdient dan de ouders Demografische spanning (levensloop) Etnische spanning Goede ICT-uitgangspositie Toenemende verkeerscongestie Ontbreken van gedragen politieke koers

4 Woensdag 09 november 20054 Trends op nationale schaal Ergo:ontbreken gevoel van urgentie; toenemende spanning tussen nieuwe (competitie) en oude (gelijkheid) samenleving

5 Woensdag 09 november 20055 Trends in het Hoger Onderwijs Afstemming in Europa (BaMa en onderzoek) Spanning tussen hbo en wo Toenemende ICT-ïsering, geen doorbraken Toenemende concurrentie om ‘geldpotten’ Druk op student om verantwoordelijkheid te nemen Overheveling kosten overheid naar burger en bedrijf Groeiende internationalisering en liberalisering Afname aantal bèta-studenten Slechtere toerusting VO-student Naarstig zoeken naar prioritering

6 Woensdag 09 november 20056 Innovatieplatform & sleutelgebieden Sleutelgebieden Food & flowers High Tech Systemen & Materialen Water Creatieve Industrie Pensioenen en Sociale Verzekeringen The Hague: International law Potentiele sleutelgebieden Chemie Logistiek Life Science & Gezondheid Duurzame Energiehuishouding 10 thema’s

7 Woensdag 09 november 20057 Besteding aardgasbaten economische infrastructuur ICT 1. Gigaport Next Generation Network: 2. Embedded Systems Institute (ESI) 3. Virtueel Laboratorium voor e-Science (VL-E) 4. MultimediaN 5. Freeband Communication 6. Smart Surroundings 7. BRICKS (Basic Research in Informatics for Creating the Knowledge Society) 8. Interactive Collaborative Information Systems (ICIS) 9. LOFAR-ICT for Wider-area Adaptive Sensor Networks Hoogwaardig Ruimtegebruik 1. Systeeminnovatie Ruimtegebruik en Gebiedsontwikkeling Stad en Land (SRG) 2. Klimaat voor Ruimte 3. Ruimte voor Geo-informatie 4. Delft Cluster 5. Leven met Water Duurzame systeem innovatie 1. Proces en Systeeminnovatie in de Bouw 2. Large-Scale wind power generation offschore 3. Next Generation Infrastructure 4. Chemistry and energy for sustainability 5. CATO: CO2 -Afvang, Transport en Opslag 6. Transitie Duurzame Mobiliteit Microsysteem- en nanotechnologie 1. NanoNed 2. MicroNed Gezondheids-, voedings-, gen-, en biotechnologische doorbraken 1. Trauma Related Neurological Disorders (TREND) 2. Dutch program for Tissue Engineering 3. BIORANGE 4. Cyttron: a window on the molucular machinery of life 30 thema’s

8 Woensdag 09 november 20058 Kennisinfrastructuur Zuidvleugel: Health, Life Sciences, International law, security duurzame maatschappij TU Delft en ULeiden: MSc. Life Sciences, MSc. Nanoscience MSc. Sustainable Molucular Science and Technology MSc. Wiskunde met LUMC: Health Sciences TU Delft en EUR: Academic Centre Transport met gem Rotterdam : A13 kennisboulevard OBR Havenbedrijf Naar een kenniseconomie Zuid-Holland Delft Knowledge Centre: Incubator Technostarters MKB nieuw: Technopolis

9 Woensdag 09 november 20059 Ergo: Hoger Onderwijs Verdere ontwikkeling internationale kennisnetwerken Consolidatie van Europese Onderzoeks- en Onderwijsruimte Toenemende concurrentie Veranderingen in vraag naar kenniswerkers (hoger opgeleid tbv. meerwaardecreatie) Toenemend belang van kennisvalorisatie Noodzaak van slagvaardiger organisatievorm Noodzaak veranderende rol van de overheid

10 Woensdag 09 november 200510 Individuele professionals Individuele studenten Facultaire studentenraden Studieverenigingen Afdelingsvoorzitters Facultaire opleidings- en examencommissies Opleidingsdirecteuren Wetenschappelijk-directeuren speerpunten Beleidsstaf Raad van Toezicht College van Bestuur Decanen van faculteiten Groepsraad Gezamenlijke Vergadering Studentenraad Ondernemingsraad LO Raad van Hoogleraren AKO Platform Technisch- Wetenschappelijk Ontwerpen Politieke partijen Kamercommissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs Kamercommissie Economische Zaken Minister Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen Minister Economische Zaken Minister van Justitie Minister van Sociale Zaken Inspectie Hoger Onderwijs NWO Onderwijsraad AWT ACO NVAO SER WRR VSNU KIVI KNAW Bedrijven VNO-NCW MKB Nederland Forum voor Wetenschap en Techniek HBO-raad ISO LSVB CPB CBS NOWT WeTeN Europese Commissie OESO STW Innovatieplatform ERA De politiek predikt deregulering om meer dynamiek te creëren maar laat het stuur niet los! Sturing via thema’s Wie praten er wel allemaal mee?

11 Woensdag 09 november 200511 Waar leidt dit toe? Ambtelijke organisaties zullen maatschappelijke ondernemingen moeten worden Afnemend geduld met langstuderende student Verdwijnen VO-diploma als omnivalent Verdwijnend onderscheid hbo/wo ten gunste van ranking Toename gebruik ICT (24-uurs studeren) Privatisering/liberalisering/armslag Internationalisering m.n. gericht op Z.O. Azië

12 Woensdag 09 november 200512 Promovendi 1068 Totaal MSc. Studenten 4127 Hoogleraar 310 NL EU Studenten 13383 NL Non EU Non- EU Non-EU Promovendi in Faculteit TNW resp. EWI> 50% & 65% - Afdeling Telecommunicatie >81 % - Afdeling Micro-elektronica>82 % Herkomst studenten/WP TU Delft Non- EU EU Non- EU EU NL

13 Woensdag 09 november 200513 Aanpak 1: beschermend Bepleit uitzonderingen in Brussel Houd Aziatische produkten weg bij ongelijke arbeidsvoorwaarden en milieu-eisen Houd vast aan VO-omnivalentie Houd vast aan hbo/wo-onderscheid Houd vast aan vaste-voet-financiering Behoud Nederlands als HO-taal Zie Z.O.-Azië als wingewest ipv als partner Doe laconiek over ICT: ‘loopt zo’n vaart niet’.

14 Woensdag 09 november 200514 Aanpak 2: aanvallend Optimaliseer de organisatie (kostenreductie realiseren, automatiseren, flexibiliteit creëren) Sluit convenant af met OC&W Verengels ‘echt’, m.n. in de Master Maak ICT nog meer plaats- en tijdonafhankelijk Maak compactere universiteit; hoogwaardig geoutilleerd, cultuur- en attitude-gericht in onderwijs Maak kwaliteit en meerwaardecreatie leidraad in alle processen Investeer structureel in partners overseas

15 Woensdag 09 november 200515 Het speelveld voor kennis is global 600.000 ingenieurs per jaar in China; 300.000 in India Ga van braindrain naar braingain (alleen opleiden heeft weinig zin) Schep aantrekkelijk leer- en onderzoeksklimaat Zorg voor ruimhartig en soepel vestigingsbeleid! Zorg voor voldoende arbeidsmarktkansen If you can’t beat them, join them Wie terug gaat, gaat als “ambassadeur”


Download ppt "Vermelding onderdeel organisatie Woensdag 09 november 2005 1 Een blik op de toekomst van het Hoger Onderwijs DAIR Seminar in Woudschoten Paul Rullmann,"

Verwante presentaties


Ads door Google