De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Almere en Agromere: Stedelijke ontwikkeling incl. landbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Almere en Agromere: Stedelijke ontwikkeling incl. landbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Almere en Agromere: Stedelijke ontwikkeling incl. landbouw
04/04/2017 Andries Visser

2 Harde grens tussen stad en platteland
04/04/2017

3

4 Harde grens tussen stad en landbouw

5 Praktijk Stedelijke ontwikkeling
04/04/2017 Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening Nationaal beleid: concentratie stedenbouw Gebieden worden toegewezen en onteigend, oude functies verdwijnen Stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid Steeds grotere afstand (fysiek en mentaal) tussen stad en platteland Steeds grotere afstand tussen productie en consumptie: Foodmiles Geen benutting van elkaars restproducten (kringlopen en energie) Stedelijke ontwikkeling en gezondheid Geen relatie tussen producent voedsel en consument Beperkte natuurlijke waarden in de stad (groen, rust & ruimte)

6 Moderne landbouw Belangrijk voor export, kennisontwikkeling, voorbeeld voor veel andere landen Heeft ook een aantal neveneffecten: Geen relatie met consument om de hoek Veel voedselkilometers Lange anonieme ketens, noodzaak voor tracebility hoog Monocultures, effecten op landschap Weinig invloed op prijsvorming

7 Landbouw nu

8

9

10 Wiskerke et al. 2006

11 Andere benadering van landbouw:
Niet de productie als eindproduct maar als basis voor diensten aan de stad: Belangrijke waarden verwaarden Rust Ruimte Levensprocessen Voedsel Gezondheid Natuur Herstellen relatie boer/ producent en burger/ consument

12 Productielandbouw versus stadslandbouw
Internationaal, anonieme klant Lokaal, bekende klant Kostprijsbeheersing Toegevoegde waarde creëren Ongebonden aan omgeving Gebonden aan omgeving Onderdeel productieketen Onderdeel maatschappelijke keten

13 Agromere 04/04/2017 Ontwikkelen van nieuwe stedelijke concepten waarin stad en platteland verregaand geïntegreerd zijn Focus op duurzame leefbare wijk waarin landbouw zorgt voor lokale schone voedselproductie, productie van duurzame energie, het verwerken van reststromen en het leveren van (sociale) diensten. Proces van 5 jaar Betrokkenen: Gemeente Almere, Zeewolde, Natuurorganisaties, projectontwikkelaars, boeren uit Zuidelijk Flevoland,

14 Agromere Almere Amsterdam NL Agromere

15 De vier scenario’s Topspot Achripel Ecostad Boerenbrink Boerenbrink
04/04/2017 Topspot Achripel Ecostad Boerenbrink Boerenbrink

16 Van scenario naar concept
04/04/2017 Scenario’s verder uitgewerkt Opgaven, haalbaarheid, realisme Consequenties Conclusie: combinatie Boerenbrink en Ecostad Maak het concreet voor kleiner gebied

17 Van gebiedsconcept naar wijk
04/04/2017 Van gebied van 2500 ha naar een wijk van 250 ha 2300 huishoudens 5000 inwoners Oppervlakte bewoning: 77 ha 30 woningen per ha 180 ha voor landbouw (neemt deel van voorzieningen wijk op zich)

18 Wijkopzet Bewoner is uitgangspunt Doelgroep bepaald:
04/04/2017 Bewoner is uitgangspunt Doelgroep bepaald: Smart Agent Company: leefstijlen en woonwensen Motivaction: leefstijlen in Almere WUR: eigenschappen en wensen potentiële bezoekers stadslandbouw Vanuit scenario’s

19 Functies van stadslandbouw volgens bewoners

20 Afstand woonhuis ten opzichte van boerderij

21 Agromere: de ontwerp principes
04/04/2017 Ondernemerschap Sluiten kringlopen in gebied (ook met wijk) Zoveel mogelijk lokale voedselproductie Lokale energieproductie: zelfvoorzienend Landbouw integrale functie (naast voedsel): Educatie: basisschool, crèche, buitenschoolse opvang Zorg: dagopvang diverse groepen zorgvragers Groenbeheer van de wijk Ontmoetingsplek/cultureel centrum Restaurant, recreatiemogelijkhedn etc.

22 4 landbouwbedrijven als basis voor de wijk
04/04/2017 180 ha beschikbaar voor landbouw.

23 Villa Flora, Floriade 2012.

24

25

26

27

28 Kringlopen sluiten (250 ha): Fosfaat
P2O5 4.600 kg 800 kg Overschot kg kg 3.900 kg Vraag kg 7.700 kg Mest ? Voedingsproducten Uit

29 Over ons eten Ca. 3.000 km van boer naar bord
Ca. 33% emissie BKG aan voedsel Ca. 25% energie naar voedsel Ca. 20% van voedsel weggegooid

30 20% voedselmandje uit Almere 2030 uit Oosterwold ?
Almere

31 20% voedselmandje van 350.000 Almeerders
Ca ha voor: 60-80% groente en fruit 80% brood 30% bier Ca ha voor: 30-50% melk en kaas 80% ei 0-4% vlees

32 Opgaven: Instituties Huidige productie, verwerking en distributie systemen voor voedsel RO (VROM) versus platteland (LNV) Stedelijke ontwikkeling: Compacte steden Bestemmingsplannen Woningen of landbouw Wet- en regelgeving (Stankwet, hinderwet) De ontwikkelaars met grondposities

33 Opgaven: Ondernemerschap
Zijn er ondernemers? Competenties&vaardigheden Voorwaarden Selectie? Kansen en risico’s Werkvormen ontwikkelen Verwerking & distributie Uitwisseling (restmaterialen, diensten, arbeid..) Gebiedsbranding

34 Opgaven: Inrichting Flexibiliteit in tijd en ruimte:
Landbouw, recreatie, wonen, werken, water…. Creëren van aantrekkelijke omgeving Verweving met water, recreatie en natuuropgaven Waar starten: Ontwikkeling landbouw of woningen Waar in het gebied Betrekken en verbinden met huidige stad Ontwikkelen met duurzaamheid Kringlopen Transportsystemen Lokale energieproductie

35 Opgaven: Organisatie Bestemming landbouwgrond
Financieringsvormen Flexibiliteit & bescherming Risico’s (volksgezondheid vs dierziekten) Organisatievormen: Zeggenschap Participatie Controle Ontwikkelingsruimte Bestuurlijke verankering

36 Betekenis Agromere Stad Bewoner Boer Meer recreatie mogelijkheden
minder verkeer, korte ketens Goedkoper groenbeheer Exclusief wonen Bewoner Bedrijven en faciliteiten eenvoudig bereikbaar Verbinding met huidige behoeften Gegarandeerde groene omgeving Transparantie in productie Sociale cohesie Boer Continuïteit Sterke relatie met consument Brede basis onder bedrif Erkenning

37


Download ppt "Almere en Agromere: Stedelijke ontwikkeling incl. landbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google