De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Thierry de l'ESCAILLE Secretary General – CEO Wat betekent Natura.

Verwante presentaties


Presentatie over: "European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Thierry de l'ESCAILLE Secretary General – CEO Wat betekent Natura."— Transcript van de presentatie:

1 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Thierry de l'ESCAILLE Secretary General – CEO Wat betekent Natura 2000 voor de private landbeheerder en hoe samenwerken met publieke overheden? Kallo – 9 juni 2006

2 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Biodiversiteit in Europa, stand van zaken !  Belangrijkste habitats bedreigd ‘wetlands’ in Noord en West-Europa zijn met 60 % achteruitgegaan  Soorten gaan achteruit 64 % inheemse planten zijn uitgestorven in Europa 45 % van de Europese vlinderpopulatie zijn bedreigd 38% van Europese vogelsoorten zijn bedreigd

3 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Bestaande bindende instrumenten voor Natuur & Biodiversiteit Internationale Conventies Bern, Bonn, Ramsar, Washington (CITES), Biological Diversity … Europese Unie Vogel- en Habitatrichtlijn, Hervorming GLB (CAP), Leefmilieu kaderwetten (Water, Lucht, Bodem, Biodiversiteit COM, enz. Nationale & Regionale Wetten Soorten bescherming, gebiedsbescherming, jachtdecreet, bosdecreet, natuurdecreet, … Gebruikerscodes Code Goed beheer (Landbouw, bosbouw, jacht, certificatie,…)

4 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Duidelijk politiek engagement van Lidstaten en EU:  Een halt toeroepen aan het verlies aan biodiversiteit voor het einde van dit decennium 2 – LISBOA STRATEGIE (2000) “De meest dynamische en concurrentiekrachtige kenniseconomie in de wereld” tegen 2010. = Socio-economisch concurrentie-model 1- GÖTENBORG TOP (2001)

5 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België NATURA 2000 Netwerk  Het BELANGRIJKSTE instrument voor een Actieplan Biodiversiteit in Europa  Coherente combinatie van soort- en habitatbescherming.

6 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Wat is nu juist NATURA 2000 ?  Speciale Beschermingszone (SBZ-V) van de Vogelrichtlijn voor 181 kwetsbare vogelsoorten voor trekvogels (vnl waterrijke gebieden)  Speciale Beschermingszones (SBZ-H) van de Habitatrichtlijn voor 200 habitattypes voor ongeveer 700 soorten planten en dieren  Is de inspanning van de EU om te voldoen aan de doelstellingen van ‘United Nations Convention on Biodiversity’ “Een EU-wijd ecologisch netwerk van beschermende gebieden” bestaande uit :

7 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Belangrijkste kenmerken van de Vogel- en Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn – 1979 Alle vogelsoorten beschermd Geen prioritaire soorten (cf. indicatieve lijst Life-Nature) gehele EU grondgebied Habitat beschermingsmaatregelen (incl. SBZ-V in Natura 2000) Jacht en handel gelimiteerd voor bepaalde soorten Habitatrichtlijn – 1992 Soorten/Habitats van algemeen EU belang beschermen Prioritaire habitats/soorten Biogeografische regio's Gebiedsbeschermingsmaatregelen (SBZ-H) in Natura 2000 Soortbescherming en -beheer

8 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Selectie van N2K gebied (Fase 1)  Speciale beschermingszones onder de Vogelrichtlijn = Wetenschappelijke criteria (Ornithologisch)  Lidstaat duidt het ‘meeste geschikte gebied’ aan  SBZ-H = Directives’ criteria 1.Lidstaat stelt een nationale lijst met gebieden voor 2.Commissie & Lidstaat  lijst ‘gebieden van communitair belang’ 3.Lidstaat duidt de uiteindelijke SBZ-H aan “Wetenschappelijk” benadering:

9 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België NATURA 2000 Gebieden Vogel = +/- 8% en Habitat = +/- 14 %

10 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België NATURA 2000 1.Implementatie - Verantwoordelijkheid van de LIDSTAAT  art 6, 12, 16 - wetgeving 2.Impact voor – Rol van eigenaar – gebruiker  geen ‘strikt natuurreservaat’ waarin menselijke activiteit wordt uitgesloten 3.Beheerplan als ‘TOOL’ 4.Biodiversiteit - Nadruk op ‘duurzaam beheer’  !!! ecologie - economie – sociaal !!! 5.Financiering

11 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 1. NATURA 2000 gebiedsbeheer (Fase 2)  Geen ‘kant en klaar’ model  Gebiedgerichte benadering  Participatieve aanpak

12 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 1. Hoe omgaan met verandering in Natura 2000 gebieden – enkele criteria Algemene regel : –lid 1: treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen  gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. –lid 2 : kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden  preventie. Procedure –De leden 3 en 4 :procedurele en feitelijke waarborgen (monitoring – evaluatie) ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een „Natura 2000”-gebied. Artikel 6 beschrijft de instrumenten voor een juist gebruik en de bescherming van de Natura 2000 gebieden (Hfd. ”Instandhouding van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten”) = GEBIEDEN

13 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 1. Artikel 12/16, (Hfd. „Bescherming van de soorten”) = Strikte bescherming plant en dier Art. 12 /16 = Lidstaat moet instaan voor de strikte bescherming van bepaalde soorten (lijst Bijlage II en Bijlage IV) in het habitat Art. 12 = strikte bescherming plant en dier (+ecologische/wettelijk criteria) Art. 16 = derogatie procedure (+ pre-test verplichtingen) - geen bevredigend ander alternatief - afwijking doet geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelstelling - weloverwogen redenen om het algemeen maatschappelijk belang te kunnen inroepen (incl. sociaal/economisch) - compensatie maatregelen worden genomen

14 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 1. Artikel 12/16 enkele ecologische en wettelijke elementen Natuurlijk karakter/ gunstige staat van bescherming Broed- en rustplaatsen Achteruitgang / schade / verstoring Preventie / Pro-actieve maatregelen / herstel Introductie / Re-introductie - toevallige /Introductie Mitigerend / Compensatie / “bijkomende maatregelen” Probleem: bestaande activiteiten + goed beheer vs. art. 12?

15 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 2. Impact op de landelijke activiteiten N2000 toepassing vraag zeer grote inspanning op het vlak van :  Mensen, inzetbaarheid en beschikbaarheid  Technische middelen (kennis & infrastructuur) Beperkingen op verwezenlijking/ontwikkeling van activiteiten ten gevolge van soortenbescherming (Art 6 Habitatrichtlijn) Beperking/verbod van activiteiten, zelfs bestaande activiteiten ten gevolge van soorten in het habitat (Art. 12-16 Habitatrichtlijn)  Financiële impact : Verlies aan inkomsten, verlies van kapitaal, of zelfs het einde van bedrijf en uitbating, verlies van waarde van de activa Artikel 8 Habitatrichtlijn + actuele financiële discussie in EP en Raad

16 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 2. ELO credo Belang van behoud/ontwikkeling van landelijke activiteiten: Mens maakte de omgeving zoals we deze vandaag kennen (vaak reeds generaties lang), dagdagelijkse arbeid droeg bij aan de ontwikkeling, schoonheid, pracht en rijkdom van het landschap en de biodiversiteit in de EU …( cf. ELO Boek) Het platteland als museum betekent het verlies aan landelijke activiteiten en gronden van belang voor het behoud van de landelijke omgeving Landelijke activiteiten dragen bij aan de biodiversiteit: landbouw, bosbouw, jacht, visserij, buitensporten… Locale activiteiten vs globalisatie Geld besteed aan plattelandsontwikkeling blijft lokaal en maakt de ontwikkeling mogelijk van nieuwe activiteiten (hefboom), nieuwe technologieën (eco-efficiënt: biomassa, windparken,…).

17 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 2. Sleutelrol van landeigenaars in het beheer en toename van biodiversiteit Bijzondere situatie van de landeigenaar met betrekking tot de toepassing van N2000 is namelijk dat er verschillende rechten gebonden zijn aan de grond, maar dat uiteindelijk één persoon verantwoordelijk is voor het beheer en behoud : de eigenaar, want hij krijgt op het einde finaal de last indien activiteiten onmogelijk worden. Eigendomsrecht, jachtrecht, visrecht, toegangsrecht, gebruiksrecht,… maakt dat al vlug soms meer dan 10 mensen geïnteresseerd zijn in hetzelfde stukje land. Leid de beslissing over infrastructuur, beheer en omgeving (vb. NL herstel van waterrijke gebieden )

18 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 2. Mogelijk ontwikkeling in N2000 gebieden  Geen verbod ‘a priori’ van nieuwe activiteiten (art.6, art.12/16)  Ontwikkelingen geval per geval te bekijken  Evaluatie en beslissingsprocedure  Bijkomende beschermingsmaatregelen voor prioritaire habitats  Documenten/richtlijnen over artikel 6 en artikel 12/16 (in opmaak)  Aanmoedigen van de LS om gelijkaardige documenten op te maken (lastenboek voor habitats)

19 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 3. Management Plan - Beheerplan – (Fase 2 +) Een belangrijk communicatie/implementatie hulpmiddel - Vertrouwen winnen van de landeigenaar en zijn leefomgeving is uiterst belangrijk - In het geval van NATURA 2000, kan men enkel het vertrouwen winnen van de mensen indien er een oprechte belangstelling wordt getoond in hun gezichtspunten, en dat er bij beslissingen over de toekomst van een N2000 gebied, daar duidelijk rekening mee wordt gehouden !!!!!

20 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België  Verzamel alle noodzakelijk informatie over bescherming op één plaats en voor iedereen inkijkbaar !  Verduidelijk het bestaande landgebruik en de interrelatie met natuurbescherming !  Voorzie in een open forum voor debat !  Streef naar consensus over de manier waarop het langetermijnbeheer moet verlopen !  Zorg bij het uiteindelijke resultaat voor een gevoel van gedeeld eigendomsbezit bij alle deelnemende groepen ! 3. Belangrijke voordelen van deze plannen :

21 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor de verschillende deelnemers om van elkaar te leren en de mening van andere personen te waarderen Het moet worden gehandhaafd; Bijzondere inspanningen zullen vereist zijn om het proces draaiend te houden en de belangstelling en actieve samenwerking van alle actoren te waarborgen. 3. Belangrijke voordelen van deze plannen :

22 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 4. Behoud van Biodiversiteit  De EU uitdaging : GLB (CAP) hervorming NATURA 2000 netwerk Diverse milieu wetten  De al oude confrontatie tussen Plattelandsactiviteiten en Milieuwetten moet stoppen en van afgestapt worden, op basis van een constructieve dialoog tussen overheid en gebruikers.

23 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 1. Duurzame landbouw 2. Duurzame bosbouw 3. Duurzame jacht en buitenactiviteien (vb. Hengelsport, buitensporten,….) 4. Belangrijkste uitdagingen voor de gebruikers moeten zich toespitsen op :

24 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 4. Duurzame Landbouw en Bosbouw4  De doelstelling: Toename van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven op lange termijn basis (vs. verlaten van gronden, verlies van jobs,….. Produceren en terzelfdertijd de biodiversiteit laten toenemen en EU landschappen beschermen (2 de generatie productie en 3 de generatie productie) om te voldoen aan de toenemende behoeften van de burger  Landbeheerscontracten moeten worden uitgevoerd met : Visie over leefbaarheid op lange termijn (biodiversiteit + socio- economisch benadering) Toewijzing van de nodige fondsen, rekeninghoudend met een juiste en billijke compensatie en economische hervormingen.  Nood aan EVENWICHTIGE wetgeving en regelgeving met een HOLISTISCHE aanpak NATUUR HEEFT NOOD AAN LANDBOUW…!

25 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 4. Duurzame land- en bosbouw Economic Social Environmental Sustainable management ELO gelooft dat indien NATURA 2000 wordt uitgevoerd op een juiste manier het een nuttig instrument kan zijn om een evenwichtig systeem uit te bouwen dat in staat is instandhoudingsdoelstelling vast te leggen : bevorderen van biodiversiteit en socio- economische kenmerken op een lange termijn basis

26 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 4. Duurzame Jacht en buitenactiviteiten  We erkennen dat goed beheerde jacht in Natura 2000 gebieden kan behouden blijven zolang het verzoenbaar is met de doelstellingen van de SBZ (Chapter 1.5 “Conservation of Habitats” of the Guidance Document)  ELO promoot “ Sustainable Hunting Initiative” : overeenkomst tussen Birdlife International en FACE op basis van Directive 79/409/EEC  ELO erkent de noodzaak en het belang van een effectieve bescherming van habitats en gericht beheer ter bevordering van de biodiversiteit  ELO beklemtoont eveneens dat de aanduiding tot NATURA 2000 gebied geenszins jacht & buitenactiviteiten uitsluit

27 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Art 8 “Habitatrichtlijn” geen financiering of cofinanciering geen andere verplichting dan «standstill» 5. N2000 goed gefinancierd ? In UE 15 Natura 2000 leidt onder Een zwakke communicatie Een gebrek aan medewerking van de gebruikers Een zwakke omzetting door de LS Het is NOODZAKELIJK te voorzien in een adequate financiering van N2K

28 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 5. Art 8 “Habitatsrichtlijn”  Europees netwerk van beschermende gebieden met nieuwe leefmilieu beperkingen. Wie zal de financiële kost dragen van deze beperkingen ???  Financiering? No specifiek instr. = Art. 8 & LIFE+ & RDR & EAGGF & EAFDR & EFRD …  Uitbreiding van Art.8 voor het gehele netwerk en niet alleen de SBZ-V (SCZ)  LIFE + ter financiering van ‘non eligible’ activiteiten getroffen door het Natura 2000 network (vnl. forestry);  Rural Development Regulation (RDR) of Plattelandsontwikkeling om landbouw-natuur werken te betalen (inkomstenderving, bijkomende kosten door beperkingen, incentives)?  Andere? Doel: Analyse de financiering van NATURA 2000 netwerk Achtergrond: ELO actie is gericht op :

29 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België 5. De rol van de Europese commissie  Nauwe samenwerking met de Lidstaten en de actoren  Informatie & communicatie (vb. Nieuwsbrief, promotie en uitwisseling van goed beheer tussen de Lidstaten in natuurbeheeractiviteiten)  Promotie van NATURA 2000 in de andere EU fondsen  ‘Follow-up’ van de implementatie van Habitat/VogelrichtlijnDirectives  Gerechtelijke stappen die naar de toepassing van Gemeenschappelijk milieurecht streven: Behandeling van klachten voor het Hof van Justitie Behandeling van petitie  Het verzekeren van handhaving van milieu-eisen van voorgestelde acties in het kader van de Europese programma's van Regionaal Fondsen

30 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België De rol van de Lidstaten en de gewesten  Subsidiariteit “Implement though the prism of subsidiary their EU obligation regarding N2K” Een advies : geen herhaling van de fouten van de EU 15 door een duidelijke en geloofwaardige dialoog met de gebruikers

31 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Sleutelrol van de Gebruikersorganisaties Communiceer over NATURA 2000: met de lokale actoren (private & publieke overheden, NGOs, burgers) Beperk potentiele conflicten in de uitwerking van N2K (informeer vroeg genoeg, en durf dialogeren) Zoek naar oplossingen (lokaal & per gebied) Beheerovereenkomsten Eis adequate financiering bij beperkingen

32 European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Dank U Voor uw aandacht


Download ppt "European Landowners’ Organization 67 rue de Trèves – Trierstraat 67, 1040 Brussel – België Thierry de l'ESCAILLE Secretary General – CEO Wat betekent Natura."

Verwante presentaties


Ads door Google