De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het cliëntenseminar van RSM Wehrens Mennen De Vries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het cliëntenseminar van RSM Wehrens Mennen De Vries."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het cliëntenseminar van RSM Wehrens Mennen De Vries

2 Inleiding (Lucas) Pensioen eigen beheer (Vincent) Actualiteiten btw (Renske) Belastingplan 2013, regeerakkoord en enkele eindejaarstips (René) Afsluiting met casus (Lucas) Programma

3 RTL moet 300.000 euro heffing betalen over geschonken iPads (nu.nl, 04-12-2012) Brussel wil belastingontduiking aanpakken (nu.nl, 06-12-2012) 'Belastingdruk bedrijven niet gedaald‘ (nu.nl, 04-12-2012) ‘Starbucks in VK niet meer voor dubbeltje op eerste rij’ (nu.nl, 02-12-2012)

4 Pensioen in eigen beheer nsioen in eigen beheer drs. Vincent Theunissen

5 Witteveen knip (opbouw van 2,33% naar 2% per jaar, franchise omhoog, pensioengevend salaris beperkt). VPL knip (pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar). Kamp knip (pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, opbouw van 2% naar 1,9%) in 2014. Bruggen slaan (opbouw van 1,9% naar 1,5%, pensioenpremies voor loon boven € 100.000 niet meer aftrekbaar). Daarnaast nog allerlei maatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting om de aftrekbare pensioenlast te beperken. Een stukje historie….. en een blik in de toekomst

6 Soms zegt een plaatje meer dan woorden… Fiscus vs. pensioen in eigen beheer

7 Herstructurering waar met pensioenvoorziening moet worden geschoven. Dividenduitkeringen/terugbetaling aandelenkapitaal. Fiscus vs. pensioen in eigen beheer

8 Pensioen mag niet worden overgedragen tegen de fiscale balanswaarde. Overdrachtswaarde wordt berekend op basis van commerciële grondslagen. Door fiscale spelregels wijkt deze aanzienlijk af van de fiscale voorziening die in de jaarrekening staat. Overdrager maakt fiscaal verlies. Deel van verlies kan echter niet in één keer worden genomen. Overnemer moet weer waarderen op grond van fiscale rekenregels dus maakt direct een fiscale winst. Pensioen overdragen in kader herstructurering

9 Dga geboren 01-01-1965 Echtgenote geboren 01-01-1970 Datum in dienst 01-01-2000 Salaris € 85.000 Fiscale voorziening€ 114.000 Commerciële voorziening€ 334.000 Verschil€ 220.000 Fiscaal vs. commercieel: Heel technisch verhaal maar toch een voorbeeld

10 Bij dividenduitkering moet worden beoordeeld of er na uitkering nog voldoende vermogen is om pensioen uit te keren. Zo niet dan belastingheffing ineens + revisierente over hele aanspraak!! Beoordeling vindt plaats aan de hand van commerciële pensioenberekening. Door de invoering van nieuwe BV recht (flex B.V.) wordt het eenvoudiger om aandelenkapitaal terug te betalen. Bij terugbetalingen aandelenkapitaal gelden dezelfde spelregels als bij dividenduitkering. Pensioen en dividend/terugbetaling aandelenkapitaal

11 Commerciële voorziening is € 250.000. Kan er dividend worden uitgekeerd? Pensioen en dividend/terugbetaling aandelenkapitaal

12 Antwoord is dus nee. Maar wat als er toch € 100.000 dividend is uitgekeerd? Fiscus stelt zich op het standpunt dat het pensioen is genoten en zal de volledige aanspraak (€ 250.000) belasten met loonbelasting en revisierente (=20%). Heffing: € 130.000 LB + € 50.000 revisierente = € 180.000!! Pensioen en dividend/terugbetaling aandelenkapitaal

13 En de Belastingdienst gaat nog een stapje verder…. Bij het bepalen of er al dan niet dividend kan worden uitgekeerd, moet ook rekening gehouden met het vooroverlijdensrisico indien dit niet extern is verzekerd. We zijn aan het bekijken of door een aanvulling op of een aanpassing van de pensioenbrief deze problematiek kan worden vermeden. Dga geboren 01-01-1965 Echtgenote geboren 01-01-1970 Datum in dienst 01-01-2000 Salaris € 85.000 Risicokapitaal € 1.045.000

14 Mijn mening… Fiscus slaat door in haar standpunt en nuancering is wel op zijn plaats. Kritisch kijken bij situaties vlak voor pensioen datum begrijp ik maar moet geen continue toets zijn. Statistische kans op vooroverlijden is geen 100% dus waarom zou dit risico continu afgedekt moeten zijn? …. maar we zullen in de praktijk toch rekening moeten houden met standpunt fiscus

15 Actualiteiten btw mr. Renske Bongaerts Actualiteiten btw

16 Nieuwe factureringsregels 1 januari 2013 Enkele eindejaarstips en aandachtspunten Actualiteiten btw

17 Doel: vereenvoudiging, modernisering en harmonisering binnen EU Nieuwe elementen voor Nederlandse ondernemers, o.a.: –ten aanzien van inhoud factuur –ten aanzien van factuurplicht –ten aanzien van factureringstermijn –ten aanzien van periodieke facturen –mogelijkheid uitreiken vereenvoudigde factuur –correctiefacturen Elektronisch factureren Nieuwe factureringsregels 1 januari 2013 (1)

18 Vereenvoudiging? Heeft u de administratie van uw onderneming al ingericht op de nieuwe factureringsregels? Nieuwe factureringsregels 1 januari 2013 (2)

19 Commissarissen en toezichthouders btw-plichtig per 1 januari 2013. Privégebruik auto van de zaak ondernemer en werknemer. Mogelijkheid tot uitstel van betaling btw schulden tot max. € 20.000. Verklaring belast gebruik btw-belaste aankoop onroerende zaak in 2011 of 2012. Terugvragen buitenlandse btw over 2012. Verhoging btw-tarief per 1 oktober 2012 juist toegepast? Suppletie over 2012? Doe dat vóór 1 april 2013! Enkele eindejaarstips en aandachtspunten 2013

20 Belastingplan 2013, Regeerakkoord en enkele eindejaarstips 2013, Regeerakkoord en enkele eindejaarstips René Allers FB

21 Belastingplan 2012: afschaffen levensloopregeling en spaarloonregeling, invoeren vitaliteitssparen per 1 januari 2013. Belastingplan 2013: het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Vitaliteitssparen en levensloop

22 Het overgangsrecht voor de levensloopregeling wordt aangepast: –Werknemers met een levenslooptegoed waarvan de waarde op 31 december 2011 € 3.000 of meer bedraagt, kunnen levenslooptegoed blijven opbouwen. Vanaf 2012 wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. –Aanspraken ingevolge een levensloopregeling, waarvan de waarde op 31 december 2011 meer dan € 3.000 bedroeg, mogen in 2013 volledig bestedingsvrij worden opgenomen. Het bedrag tot de waarde op 31 december 2011 wordt voor 80% belast. Het meerdere wordt volledig belast. Vitaliteitssparen en levensloop

23 Aanspraken ingevolge een levensloopregeling, waarvan de waarde op 31 december 2011 minder dan € 3.000 bedroeg, vallen per 1 januari 2013 vrij. Het bedrag tot de waarde op 31 december 2011 wordt voor 80% belast. Het meerdere wordt volledig belast. Vitaliteitssparen en levensloop

24 Huidige regeling: indien een onroerende zaak binnen 6 maanden na verkrijging wordt doorverkocht, is slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde. Deze termijn wordt verlengd van 6 naar 36 maanden, voor de gevallen waarvan de eerste verkrijging plaatsvindt tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015. Geldt voor zowel woningen als niet-woningen. Overdrachtsbelasting (1)

25 Momenteel bedraagt een verlaagd tarief (2%) voor de verkrijging van woningen en voor aanhorigheden die tot de woning behoren die op hetzelfde tijdstip zijn verkregen. Het verlaagde tarief gaat ook gelden voor de verkrijging van aanhorigheden die op een later tijdstip worden verkregen en tot de eigen woning gaan behoren. Aanhorigheden: garage, schuren en dergelijke. Overdrachtsbelasting (2)

26 Vanaf 1 januari 2013 nieuwe regeling eigen woning voor nieuwe hypotheken. Rente slechts aftrekbaar indien de lening in maximaal 30 jaar ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningsovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd. Wijzigingen fiscale behandeling eigen woning

27 De huidige regels voor renteaftrek blijven gelden voor eigenwoningschulden die op 31 december 2012 bestaan. Bij het oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld blijven de huidige regels van toepassing voorzover de lening niet wordt verhoogd, ook bij verhuizing. Verhogingen van bestaande leningen na 1 januari 2013 dienen te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. leningen bij de eigen B.V. dienen vanaf 1 januari 2013 gerensigneerd te worden. Wijzigingen fiscale behandeling eigen woning

28 De vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) die na 1 januari 2013 worden aangegaan vervalt. De waarde wordt in box 3 belast. De vrijstelling voor op 31 december 2012 bestaande KEW, SEW en BEW blijft van toepassing. Omzetten huidige box 3 kapitaalverzekeringen naar een KEW, SEW en BEW dient plaats te vinden vóór 1 april 2013. Wijzigingen fiscale behandeling eigen woning

29 Bij verkoop van de woning ontstane restschulden blijven maximaal 10 jaar aftrekbaar indien de woning is verkocht in de periode van 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Regeerakkoord: het maximale aftrekpercentage voor bestaande en nieuwe hypotheken wordt vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% verlaagd totdat 42% is bereikt. Wijzigingen fiscale behandeling eigen woning

30 Voorbeeld Inkomen 100.000 Hypotheek 400.000 Rente 5% 2013 Jaarlijkse bruto rente 20.000 Belastingvoordeel: 52% van € 20.000 10.400 Jaarlijkse netto rente 9.600 2014: Jaarlijkse bruto rente 20.000 Belastingvoordeel: 51,5% van € 20.000 10.300 Jaarlijkse netto rente 9.700 2015: Jaarlijkse bruto rente 20.000 Belastingvoordeel: 51,0% van € 20.000 10.200 Jaarlijkse netto rente 9.800 2033: Jaarlijkse bruto rente 20.000 Belastingvoordeel: 42% van € 20.000 8.400 Jaarlijkse netto rente 11.600

31 Het uitstelbeleid voor de betaling van belastingaanslagen voor ondernemer wordt versoepeld. Op schriftelijk of telefonisch verzoek wordt maximaal 4 maanden uitstel verleend indien: –de openstaande belastingaanslag maximaal € 20.000 bedraagt; –er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend; –er geen sprake is van een aangifteverzuim; –geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven. Uitstelbeleid bij betalingsproblemen

32 Aftrek van scholingsuitgaven wordt beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie. Vrije ruimte werkkostenregeling wordt verhoogd met 0,1% naar 1,5%. Afschaffen thincapregeling per 1 januari 2013. Verhogen van assurantiebelasting van 9,7% naar 21%. Overige maatregelen

33 Afschaffen automatische continuering VAR per 1 januari 2013 en invoeren webmodule. Provisies assurantietussenpersoon voor het afsluiten van een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn vanaf 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar. Overige maatregelen

34 De extra verhoogde vrijstelling schenkbelasting bij schenking van een bedrag voor de verwerving van een eigen woning is ook van toepassing als een woning wordt geschonken die bestemd is voor eigen bewoning door de begiftigde. De leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling aan kinderen in de schenkingsbelasting gaat van 18-35 naar 18-40 jaar. Overige maatregelen

35 Aanpassen systeem belastingrente: –Belastingplan 2012: vanaf 1 januari 2013 wordt het systeem van de heffingsrente vervangen door de belastingrente. –Te betalen belastingrente: verschuldigd over de periode vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar tot 6 weken na dagtekening van de aanslag, ongeacht wanneer betaald is. –Te ontvangen belastingrente: wordt slechts vergoed indien de Belastingdienst te laat is met het opleggen van een aanslag, over de periode vanaf 6 maanden na afloop van het boekjaar tot 6 weken na dagtekening van de aanslag. Regeerakkoord

36 –Belastingplan 2012: het percentage van de belastingrente wordt gekoppeld aan de wettelijke rente voor de niet-handelstransacties (thans 3%). –Regeerakkoord: het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. het percentage van de belastingrente voor de overige belastingen wordt gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet- handelstransacties, met een minimum van 4%. Regeerakkoord

37 Afschaffen aftrek specifieke zorgkosten per 1 januari 2014. Invoeren winstbox en afschaffen / versoberen ondernemersfaciliteiten per 1 januari 2015. Afschaffen vrijstelling voor oldtimers in de motorrijtuigenbelasting. Terugbrengen aantal kindregelingen per 1 januari 2015 tot maximaal 4 (kinderbijslag, kindgebonden budget, inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag). Regeerakkoord

38 Vanaf 1 oktober 2012 dient het bestuur van een bv toestemming te verlenen voor dividenduitkeringen, na het uitvoeren van een uitkeringstoets. Bij onterechte uitkering zijn de bestuurders in privé aansprakelijk voor het tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan. Eindejaarstips

39 Eenmalige werkgeversheffing van 16% in 2013 over het loon van de werknemer(s) boven € 150.000. –Maatstaf van heffing: het belastbare loon van de werknemer in 2012. Bijtelling privégebruik auto wordt loon voor de werknemersverzekeringen (maximum premieloon 2013 € 50.853). Eindejaarstips

40 En als bodempje voor de wijn…..

41 Vragen?


Download ppt "Welkom op het cliëntenseminar van RSM Wehrens Mennen De Vries."

Verwante presentaties


Ads door Google