De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O C M W 20121Voorstelling sociale dienst. Organogram 20122Voorstelling sociale dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O C M W 20121Voorstelling sociale dienst. Organogram 20122Voorstelling sociale dienst."— Transcript van de presentatie:

1 O C M W 20121Voorstelling sociale dienst

2 Organogram 20122Voorstelling sociale dienst

3  Voorzitter: Tom Lacres  Secretaris: Linda Turpyn  Sociale Dienst: Maatschappelijk werk(st)ers: Angelique De Greve Lieve De Wannemacker Tim Van Daele Vicky Vandewiele Ilse Vincke Administratief medewerkster: Marleen Heynssens  OCMW-dienstverlening voor alle inwoners van groot Sint-Laureins  Openingsuren: elke voormiddag van 9u tot 11u30 Wie, wat, wanneer? 20123Voorstelling sociale dienst

4 Elke persoon heeft recht op maatschappelijk welzijn. Art.1 van de organieke wet van 8 juli 1976 doel: iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. => zeer uitgebreide opdracht Kernopdracht 20124Voorstelling sociale dienst

5 De taken die het meest voorkomen zijn: 1. Recht op maatschappelijke integratie 2. Toekennen van materiële dienstverlening 3. Toekennen van immateriële dienstverlening 4. Financiële hulp en dienstverlening 5. Hulpverlening in het kader van de wet van 2 april 1965 6. Hulpverlening aan vluchtelingen Meest voorkomende taken bij sociale dienst 20125Voorstelling sociale dienst

6 1.RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE: A.Recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon: Het leefloon is de laatste en laagste trap in ons stelsel van sociale bescherming. De uitkering ligt lager dan bijvoorbeeld een werkloosheids- uitkering of een pensioen en wordt beschouwd als laatste vangnet. Leefloon wordt toegekend als men voldoet aan de voorwaarden van de wet: - men beschikt niet over toereikende bestaansmiddelen; - alle andere mogelijkheden tot inkomensverwerving zijn uitgeput; - men is werkbereid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is; - men is 18 jaar (op enkele uitzonderingen na); - men voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde; - men verblijft in België. Hulpverlening 20126Voorstelling sociale dienst

7 Hulpverlening Leefloon kan teruggevorderd worden van familieleden. Opmerking: een speciale categorie zijn de jongeren onder de 25 jaar => geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) Bedragen leefloon: CategorieJaarbasismaandbasis Samenwonenden€ 6.410,70€ 534,22 Alleenstaanden€ 9.616,05€ 801,34 Personen met gezin ten laste € 12.821,41€ 1.068,45 20127 Voorstelling sociale dienst

8 Hulpverlening B. Recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een tewerkstelling Art. 60§7 & Art.61: Tewerkstelling met als doel iemand terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. 2012 8Voorstelling sociale dienst

9 2. MATERIELE DIENSTVERLENING A.Algemene financiële steun Elke steunaanvraag wordt in principe individueel behandeld. Er kunnen voorschotten op uitkering of andere vormen van inkomen worden toegekend wanneer iemand deze door omstandigheden nog niet heeft ontvangen. Er kan eveneens financiële steun worden toegekend als tussenkomst in de dokterskosten, medische kosten, hospitalisatiekosten, mazoutkosten, huurwaarborg, … Hulpverlening 2012 9Voorstelling sociale dienst

10 Het OCMW heeft eveneens de expliciete wettelijke taak om personen die niet in regel zijn met hun verzekerbaarheid bij de mutualiteit in regel te stellen. Art. 60 § 5 van de organieke wet 08/07/1976 zegt: “ Indien de persoon aan wie hulp geboden wordt niet verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit, maakt het de betrokkene lid van een verzekeringsinstelling naar zijn keuze […]. In de mate van het mogelijke wordt er een persoonlijke bijdrage geëist van de betrokkene.” 2012Voorstelling sociale dienst10

11 Daarnaast worden bepaalde specifieke steunaanvragen behandeld en toegekend aan de hand van een reglement: B. Socio-culturele participatie - subsidie van de federale overheid om kansarme mensen te stimuleren deel te nemen aan culturele, sportieve en sociale activiteiten -€100 per gezinslid per kalenderjaar C.Socio-culturele participatie Kinderarmoede -subsidie van de federale overheid om de ontwikkeling van kansarme kinderen te stimuleren -€ 350 per gezin per kalenderjaar Hulpverlening 201211Voorstelling sociale dienst

12 D. Welzijnskorf Financiële ondersteuning van het OCMW aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen; voor oa. schoolkosten, kampen, speelpleinwerking en andere activiteiten. Dit is begrensd per categorie. E. Brandstoftoelage Het OCMW komt tussen in de brandstofkosten voor petroleum, hout, kolen en gasflessen op voorwaarde dat de personen voldoen aan de criteria van inkomen, facturatie, … Er wordt maximum € 210 per jaar toegekend Hulpverlening 201212Voorstelling sociale dienst

13 F. Fonds Gas en Elektriciteit Subsidie van de federale overheid aan mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen Tussenkomst van maximum € 250 per jaar om een energiefactuur te betalen, de budgetmeter op te laden of om preventieve acties uit te voeren. Hulpverlening 201213Voorstelling sociale dienst

14 G. Verwarmingstoelage - Sociaal verwarmingsfonds (Federaal) komt tussen voor personen of gezinnen met een laag inkomen in de kosten voor stookolie of propaangas -Drie categorieën: 1. personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming 2. personen met een laag inkomen: € 16.632,81 / jaar vermeerderd met € 3079,19 per persoon ten laste 3. Personen met schuldoverlast -1500 liter per jaar (maximum € 210) -Factuur mag maximum 60 dagen oud zijn! Hulpverlening 201214Voorstelling sociale dienst

15 H. Eerste leeftijdsmelk Kind en Gezin kan kansarme gezinnen doorverwijzen naar het OCMW om een aanvraag tot tussenkomst in de eerste leeftijdsmelk in te dienen. Dit gebeurt op basis van een doorverwijsformulier. Op basis van het gezinsinkomen, opleiding van de ouders, ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de ouders, huisvesting en gezondheid beslist Kind en Gezin om dit gezin door te verwijzen naar het OCMW. Het OCMW komt de eerste zes maanden financieel tussen in de kosten voor de aankoop van de eerste leeftijdsmelk. 2012Voorstelling sociale dienst15 Hulpverlening

16 G.Hulp in natura Materiële hulp kan ook de vorm aannemen van hulp in natura. Bijv. het verschaffen van voedselpakketten, tweedehandskledij, … Cliënten kunnen eveneens na beslissing van het BCSD doorverwezen naar de voedselverdeling via “’t Wijksken” van Wijkcentrum de Kring in Eeklo. Het OCMW betaalt een vaste bijdrage per persoon per winkelbeurt. Hulpverlening 201216Voorstelling sociale dienst

17 3. IMMATERIELE DIENSTVERLENING A. Rechtshulp Voor juridische vragen en advies, bijvoorbeeld rond echtscheiding, problemen met de werkgever, … kunnen cliënten terecht bij een advocaat van het justitiehuis. Waar & wanneer: Elke 2 e dinsdag van de maand tussen 13u en 17u in het OCMW van Kaprijke. Dit is kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Hulpverlening 201217Voorstelling sociale dienst

18 B. Administratieve begeleiding Het OCMW heeft een informatieve en begeleidende rol. Het verstrekt alle nuttige raadgevingen en inlichtingen opdat de hulpvrager zijn wettelijke rechten en voordelen zou kunnen doen gelden. Bv: sociale uitkeringen, allerlei premies, … Hierbij behoort ook een juiste doorverwijzing naar andere diensten. Hulpverlening 201218Voorstelling sociale dienst

19 C. Psychosociale begeleiding OCMW’s staan ook in voor een meer algemene begeleiding van hun cliënten. Deze begeleiding is in essentie gericht om mensen opnieuw te integreren in de samenleving en hun weerbaarheid te vergroten. D. Lokale adviescommissie In het kader van de minimale levering van gas, water en elektriciteit moet in elke gemeente een adviescommissie opgericht worden. Deze commissie formuleert bindende adviezen over afsluiting en aanvragen tot wederaansluiting. Hulpverlening 201219Voorstelling sociale dienst

20 E. Huurproblemen Iedere vordering tot gerechtelijke uithuiszetting moet volgens de wet gemeld worden aan het OCMW. Het OCMW moet dan op de meest aangewezen wijze, binnen de wettelijke opdracht, hulp bieden. Er kan ook worden doorverwezen naar de huurdersbond. F.Referentieadres Dakloze mensen hebben de mogelijkheid om een referentieadres te bekomen bij het OCMW. Hulpverlening 201220Voorstelling sociale dienst

21 G. Noodwoning Het OCMW beschikt over twee woningen waar mensen in nood terecht kunnen. Het betreft bijvoorbeeld mensen die na een brand, een onbewoonbaarverklaring of andere redenen hun woning niet langer kunnen bewonen. Deze mensen kunnen hier tijdelijk worden gehuisvest terwijl zij op zoek gaan naar een geschikte woonst. De ene woning, gelegen te Smissestraat 15, 9980 Sint-Laureins is eigendom van het OCMW. De andere woning daarentegen, gelegen te Stee 3 bus 1, 9988 Watervliet is eigendom van de gemeente Sint-Laureins. Hulpverlening 201221Voorstelling sociale dienst

22 H.Mindermobielen Centrale Samenwerking met Taxistop Doelgroep: bejaarden, personen met een handicap, mensen in een sociale noodsituatie Kostprijs: €10 lidgeld per jaar per persoon, €15 per koppel. Bij inschrijvingen na 31/06 bedraagt het lidgeld de helft. De chauffeur ontvangt €0,30/km Aard vervoer: bezoek familie, uitstap, kapper, deelname activiteit, … Hulpverlening 201222Voorstelling sociale dienst

23 I. Boodschappendienst Dit is een dienst van het OCMW Sint-Laureins die werd opgestart met middelen uit de Koning Bouwdewijnstichting. Het b iedt ondersteuning aan de thuiszorg Doelgroep: bejaarden, personen met een handicap, mensen in een sociale noodsituatie Kostprijs: geen lidgeld. De chauffeur ontvangt €0,30/km Aard vervoer: boodschappen Hulpverlening 201223Voorstelling sociale dienst

24 4. FINANCIELE HULP- EN DIENSTVERLENING Het aantal mensen met schuldenoverlast blijft toenemen. Schuldenoverlast komt in alle lagen van de bevolking voor. Het OCMW tracht deze mensen te helpen met budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling Hulpverlening 201224Voorstelling sociale dienst

25 We onderscheiden vier soorten financiële begeleiding: A. B udgetbegeleiding: de cliënt wordt begeleid bij het beheer van zijn budget maar behoudt beslissingsrecht. B. B udgetbeheer: het geldbeheer van de cliënt wordt voor een groot stuk overgenomen door de hulpverlener. De cliënt ontvangt een beperkt leefgeld voor dagelijkse kosten Hulpverlening 201225Voorstelling sociale dienst

26 C. S chuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet: enkel een erkende schuldbemiddelaar mag optreden. D. S chuldbemiddeling in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling: kan enkel door een erkende schuldbemiddelaar, aangesteld door de arbeidsrechtbank. Dit gebeurt in samenwerking met de juristen van de vereniging Welzijnsband Meetjesland. Hulpverlening 201226Voorstelling sociale dienst

27 Hulpverlening 5. WET VAN 2 APRIL 1965 EN TUSSENKOMST IN BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN A.Het OCMW van Sint-Laureins is bevoegd om noodzakelijke steun te verlenen aan de bijstandsbehoeftige persoon die zich op zijn grondgebied bevindt. B.Volgens de algemene regel is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. De gewoonlijke verblijfplaats is de gemeente waar de aanvrager werkelijk leeft en woont. Deze wordt vastgesteld op basis van de feitelijke elementen. Hierop zijn echter bepaalde door de wet vastgelegde uitzonderingen 201227Voorstelling sociale dienst

28 Bij opname of gedurende het verblijf van een persoon in een instelling is en blijft het OCMW van Sint-Laureins bevoegd indien deze persoon op het ogenblik van de opname voor zijn hoofdverblijf in het bevolkingsregister van Sint-Laureins was ingeschreven. Als een rusthuisbewoner onvoldoende middelen heeft, kan deze zich wenden tot het OCMW van de gemeente waar hij/zij was ingeschreven op het ogenblik van de opname in het woonzorgcentrum. Na grondig onderzoek kan het OCMW het resterende deel van de rusthuisfactuur betalen (onderhoudstussenkomst). Deze tussenkomst kan teruggevorderd worden bij de kinderen van de behoeftige bejaarde. In 2012 waren er 7 dossiers onderhoudstussenkomst, 3 in het eigen woonzorgcentrum en 4 in vreemde woonzorgcentra. 2012 Voorstelling sociale dienst28

29 C. De kosten voor de behoorlijke wijze van lijkbezorging van behoeftigen komen ten laste van de gemeente van het Vlaamse Gewest waar zij in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven. Deze materie wordt niet geregeld door de bepalingen in de wet van 2 april 1965 maar wel door het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. In de raad van 11 januari 2005 werd het reglement van tussenkomst in de begrafenis- en crematiekosten van een behoeftig persoon goedgekeurd. Het OCMW kan, na grondig onderzoek, de tussenkomst terugvorderen bij de kinderen. 2012Voorstelling sociale dienst29

30 6. HULPVERLENING AAN VLUCHTELINGEN Voorstelling Tim Van Daele 2012Voorstelling sociale dienst30

31 Omkadering en aanvullend takenpakket sociale dienst 1.VERGADERING SD-TEAM 2.INTERNE AUDIT AudiO 3.ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 2012Voorstelling sociale dienst31

32 1. VERGADERING SD TEAM Wekelijks vindt op maandagnamiddag de teamvergadering van de sociale dienst plaats onder leiding van de secretaris. Tijdens de vergadering worden actuele vragen, thema’s gevolgde opleidingen en dossiers besproken. Daarnaast worden volgende punten periodiek behandeld:  Elke eerste maandag: Opvolging AudiO  Elke tweede maandag: Bespreking dossierlijsten per MA  Elke derde maandag: Bespreking openstaande vorderingen (met ontvanger) Elke maatschappelijk assistent is eindverantwoordelijke of back up voor een specifiek takenpakket  Per kwartaal wordt de taak- en werkverdeling besproken 2012Voorstelling sociale dienst32

33 2. INTERNE AUDIT AudiO Naar aanleiding van de groeiende vraag naar adequaatheid, efficiëntie en effectiviteit vonden sinds 2009 verschillende interne audits plaats in het OCMW Sint-Laureins. Binnen de sociale dienst vonden volgende audits plaats:  December 2009 - interne audit van de dienst budgetbeheer  December 2010 - opvolgingsaudit budgetbeheer  Oktober 2012 – interne audit maatschappelijke dienstverlening deel 1 De sociale dienst streeft op basis van de aanbevelingen van AudiO een verdere verbetering en voortdurende evaluatie van haar werking na. 2012Voorstelling sociale dienst33

34 3. ACTIVITEITEN EN PROJECTEN In het werkjaar 2012 werd ingezet op volgende activiteiten en projecten:  Roze Zumba  Wafelbak  Voorstelling met woord en zang door Fred De Winne rond het thema Dementie  Energieavond met informatie rond de budgetmeter en energiebesparende tips  Een infoavond over specifieke woonvormen voor ouderen, een veilige thuisomgeving en het eenvoudig en betaalbaar aanpassen van de eigen woning  Project K 2012Voorstelling sociale dienst34

35 Bijkomende info is te bekomen:  telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 09/218 72 40  via een gesprek, na telefonische afspraak op het adres: Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins  via de website: www.sint-laureins.bewww.sint-laureins.be Onder het item ‘gemeente’ vindt u de info over het OCMW. COÖRDINATEN 201235Voorstelling sociale dienst


Download ppt "O C M W 20121Voorstelling sociale dienst. Organogram 20122Voorstelling sociale dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google