De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMPETENTIEVERSTERKING

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMPETENTIEVERSTERKING"— Transcript van de presentatie:

1 COMPETENTIEVERSTERKING
INFO OPSTART TENDER COMPETENTIEVERSTERKING 2012 – 2013 WELKOM

2 AGENDA Inleiding Actiemodel Aandachtspunten Projectopvolging Financiering Contactpersonen Planning Nuttige links

3 Voor 27 percelen geen inschrijvingen Aantal inschrijvers: 29
INLEIDING Partners en percelen Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen 130 percelen Voor 27 percelen geen inschrijvingen Aantal inschrijvers: 29 Aantal gegunde inschrijvers: 16 Aantal gegunde percelen: 75

4 ------------------------------- Totaal: 1155
INLEIDING Deelnemers per sector Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen Bedienden: 12 Bouw: 246 Groen: 21 Horeca: 125 ICT: 84 Logistiek: 126 Metaal: 34 Schoonmaak: 334 Verkoop: 113 Zorg: 60 Totaal: 1155

5 INLEIDING Percelen per regio
Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen Antwerpen: 14 Antwerpen 10 Mechelen 3 Turnhout 1 Limburg : 13 Vlaams Brabant: 11 Brussel: 9 Oost-Vlaanderen: 14 Zuid O-VL 4 Gent en rand 3 Meetjesland 2 Waas en Dender 5 West-Vlaanderen: 13 Brugge 3 Midden W-Vl 3 Zuid W-Vl 3 Oostende-Westhoek 4

6 INLEIDING Deelnemers per regio
Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen Antwerpen: 273 Antwerpen 219 Mechelen 44 Turnhout 10 Limburg : 168 Vlaams Brabant: 133 Brussel: 214 Oost-Vlaanderen: 152 Zuid O-VL 32 Gent en rand 40 Meetjesland 24 Waas en Dender 56 West-Vlaanderen: 215 Brugge 48 Midden W-Vl 36 Zuid W-Vl 61 Oostende-Westhoek 70

7 INLEIDING Onderhandeling Percelen Deelnemers Antwerpen: 6 122
Mechelen Turnhout Oost-Vlaanderen: Zuid O-VL Gent en rand Waas en Dender

8 Minimale competenties voor het beroep Begeleiding tijdens en na
INLEIDING Omschrijving opdracht Tender competentieversterking (TCV) Organiseren van competentieversterkende finaliteitacties: opleiding naar een beroep Minimale competenties voor het beroep Begeleiding tijdens en na Attitudes en vaardigheden Taalcoaching Bemiddeling naar duurzame tewerkstelling in het NEC Nazorg bij tewerkstelling

9 Doel: 100% niet werkende werkzoekenden uit de kansengroepen
INLEIDING Doelgroep Doel: 100% niet werkende werkzoekenden uit de kansengroepen 50-plussers Allochtonen Kortgeschoolden Definitie: Kortgeschoolden:getuigschrift van het lager onderwijs; getuigschrift van de tweede graad van het algemeen-, technisch-, kunst- of beroepssecundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO); getuigschrift deeltijds beroepssecundair onderwijs; getuigschrift leertijd (middenstandsopleiding); diploma of getuigschrift aan een buitenlandse instelling dat hier niet erkend is. Allochtoon: nationaliteit of herkomst buiten Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. herkomst bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug. Voorbeelden: iemand die zich vorig jaar heeft laten naturaliseren tot Belg, maar voorheen Chinees was, wordt beschouwd als een allochtoon. iemand die geadopteerd geweest is als kind, maar voorheen de Chinese nationaliteit had, wordt beschouwd als een allochtoon. iemand die nu Belg is, voorheen Duits, maar daarvoor Turks was, wordt beschouwd als een allochtoon NOOT: ENKEL HET LABEL IN CVS GELDT VOOR DE METING

10 Kansengroeplabeling door VDAB en/of ACTIRIS
INLEIDING Doelgroep Doelgroeplabeling Kansengroeplabeling door VDAB en/of ACTIRIS Dienstverlener toetst bij VDAB / ACTIRIS of kandidaat behoort tot kansengroep Per opleiding: maximaal aantal financierbaar zonder label Label PMAH wordt geteld als kansengroep voor de vergoedingen Actiris kent geen allochtoonindicatie. Bij de vertaling van het IBIS-dossier naar CVS gebeurt dit na passage van de kruispuntdatabank.

11 Samenwerking met VDAB in Vlaanderen:
ACTIEMODEL Rol van de VDAB/ACTIRIS Rol projectmedewerkers Samenwerking met VDAB in Vlaanderen: Tenderteam (regie) = eerste contactpunt voor de opdracht Regionaal overleg en regionale contacten voor de praktische uitvoering Samenwerking met VDAB en Actiris in Brussel wordt Mede bepaald door de SPI-erkenning Opgenomen in een apart regionaal overlegmoment Zie overzicht contactpersonen in de map

12 Samenwerking bij de rekrutering op aanvraag
ACTIEMODEL Rol van de VDAB/ACTIRIS Ondersteuning bij uitvoering Samenwerking bij de rekrutering op aanvraag Informatie over kansengroepprofiel en taalniveau Medisch onderzoek Samenwerking trajectbegeleider (VDAB of partner) Beoordeling opleidingsnood in functie van het traject registratie opleidingsaanvraag toekennen inzagerecht Beoordeling taalniveau Ondersteuning vanuit het traject bemiddeling transmissie Overname van de begeleiding 3 maanden na afsluit

13 Rol van de dienstverleners
ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners Rekrutering en selectie Motivatie Geschiktheid Randvoorwaarden Tijdige aanvraag Beoordeling opleidingsnood Beoordeling taalniveau ifv taalcoaching Medisch onderzoek Screening startcompetenties Beroepstechnische Generieke en specifieke attitudes en vaardigheden De dienstverlener bespreekt bij de intake: De opleidingsovereenkomst De rechten en plichten Het veiligheidsplan Klachtenprocedures

14 Rol van de dienstverleners
ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners Screening nood aan taalcoaching Voor laagtaalvaardige deelnemers : kennis Nederlands in CVS maximaal ‘in beperkte mate’ voor start opleiding Taalvaardigheid ontoereikend voor beoogd beroep vastgesteld door gevalideerde screening Remediëren van Beroepstechnische noden Beperkingen in attitudes en vaardigheden Randvoorwaarden Beperkt Nederlands taalgebruik Registratie van acties en sleutelmomenten in het TPD en in CVS

15 Rol van de dienstverleners
ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners Begeleiding tijdens de opleiding Attitudes Retentie en maatwerk Randvoorwaarden Bemiddeling Sollicitatiebegeleiding (is niet training) Nazorg bij tewerkstelling Opm: jobcoaching kan niet apart vergoed Begeleiding na opleiding tot 3 maanden na beëindigen van de opleiding terugname

16 Rol van de dienstverleners
ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners Eindrapportering CVS dossier actueel houden persoonlijke gegevens competenties actualiseren TPR - TPD Rapport taalcoaching

17 ACTIEMODEL Overzicht uitvoering Competentieversterking Rekrutering ? ô
screening motivatie en geschiktheid en overleg trajectbegeleider ▪ aanvraag doelgroepprofiel (kansengroep en taalniveau) ▪ aanvraag medisch onderzoek ò registratie aanvraag opleiding ▪ intake ▪ screening startcompetenties ▪ screening nood aan taalcoaching ▪ opmaak opleidings-overeenkomst ▪ TPR ▪ rapport taalcoaching ▪ opleidingsplan Competentieversterking begeleiding tijdens en na opleiding bemiddeling naar werk Nazorg bij tewerkstelling eindrapport ▪ TPR ▪ rapport taalcoaching Aanmaak trajectlijn ▪ beoordeling opleidingsnood ▪ verlenen inzagerecht ▪ beoordeling taalniveau Beheer opleidingslijn, klantendossier en TPD Toewijzing traject Opstart en uitvoering traject ondersteuning traject Taak dienstverlener Taak VDAB of partner trajectbegeleiding

18 Dienstverlener is verplicht de beslissing te motiveren t.a.v kandidaat
UITVOERING Aandachts- punten Niet-weerhouden kandidaten Dienstverlener is verplicht de beslissing te motiveren t.a.v kandidaat Trajectbegeleider kan toelichting vragen aan dienstverlener Tijdens de selectie bespreekt de dienstverlener met de deelnemer : - de instapvoorwaarden, - de motivatie van de deelnemer en eventueel te remediëren belemmerende randvoorwaarden. De dienstverlener verduidelijkt daarbij ook : de duur en de inhoud van het opleidingstraject, - De verwachtingen naar de deelnemers, - de ondersteuning die wordt geboden, - de tewerkstellingsmogelijkheden, - de arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden binnen het aangeleerde beroep.

19 competenties: screening tov opleidingsfiche TPR startcompetentie
UITVOERING Aandachts- punten Logische en doelgerichte dossieropbouw competenties: screening tov opleidingsfiche TPR startcompetentie opleidingsplan en overeenkomst TPD evolutie en evaluaties TPR eindrapportering CVS competenties taalcoaching screening tov opleiding rapport talige noden TPD evolutie en evaluaties eindrapport 19

20 Waarheidsgetrouwe registratie en rapportering in het CVS
UITVOERING Aandachts- punten Rechten en plichten: medewerking van de klant Waarheidsgetrouwe registratie en rapportering in het CVS De trajectbegeleider tijdig betrekken indien de klant niet of onvoldoende meewerkt Bemiddelingsgesprek kan enkel aangevraagd via projectmedewerker VDAB beslist over actieve transmissie (RVA of andere) De dienstverlener geeft nooit rechtstreeks klantgegevens door (RVA of andere) 20

21 Handvest van de werkzoekende Klachtenbehandeling
UITVOERING Aandachts- punten Rechten en plichten: kwalitatieve dienstverlening Handvest van de werkzoekende Klachtenbehandeling VDAB Intern Rapportering Uitvoering van het contract t.o.v. de klant Uitvoering van het contract t.o.v. de VDAB: zie Projectopvolging 21

22 Opleiders: min. 2 jaar ervaring als opleider in op te leiden beroep
Projectopvolging Keuring Personeelsinzet Opleiders: min. 2 jaar ervaring als opleider in op te leiden beroep Taalcoaches: min. 2 jaar ervaring in taalondersteuning Uiterlijk 1 week voorafgaan aan de inzet van de medewerkers aan te tonen In overleg met de projectmedewerker 22

23 Aanbieden ter keuring uiterlijk 4 weken voor de start
Projectopvolging Keuring Locaties Aanbieden ter keuring uiterlijk 4 weken voor de start Veiligheid en welzijn, Werkpostfiches Installaties en inrichting ifv opleiding Toegankelijkheid Start opleiding mits positief advies Indien tijdig gemeld en VDAB heeft nog niet gekeurd, stlizwijgende goedkeuring tot het tegendeel blijkt. 23

24 Kwaliteits-opvolging
Projectopvolging Kwaliteits-opvolging Ondersteuning Ondersteuning door de projectmedewerker Website Draaiboek voor de partners Handleidingen Cliëntenvolgsysteem (CVS) : Projectfiche Draaiboek en projectfiche tegen begin januari. 24

25 Kwaliteits-opvolging
Projectopvolging Kwaliteits-opvolging Monitoring Kwantitatieve monitoring: Algemene ondersteuning (publicaties op de website en regiestat) Specifieke projectrapportering (schuldbevestigingsstaten en controleselecties) Kwalitatieve monitoring Evaluatie van de uitvoering volgens bestek en offerte Coachende benadering Specifieke rapportering vanaf februari of maart. 25

26 Kwaliteits-opvolging
Projectopvolging Kwaliteits-opvolging Interne en externe audit Interne audit mbt uitvoering Controles van formele voorwaarden en contractuele verplichtingen Formele of contractuele gevolgen Externe audit Formele controles Van partners of VDAB Interne audit, structureel of ad hoc. 26

27 De aanmaak van een opleidingslijn met uitbestedingsnummer
FINANCIERING Vergoedingen & registraties De berekening van de vergoedingen (2.9.1.) “Elke berekening van verschuldigde bedragen … geschiedt op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem (CVS).” Voor opleidingen De aanmaak van een opleidingslijn met uitbestedingsnummer De startdatum van de opleiding De registratie van prestaties (uren) per maand Het einde van de opleiding Andere elementen uit het dossier, zoals : kansengroeplabeling categorie werkzoekende 2.9. BETALINGEN De berekening van de vergoedingen Elke berekening van verschuldigde bedragen per gestarte opleiding van een deelnemer, de resultaatsvergoeding en de vergoedingen voor taalcoaching geschiedt op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem (CVS). Bijgevolg kan de dienstverlener geen vergoeding eisen voor opleidingen waarbij de vereiste en dus essentiële registraties in CVS ontbreken of foutief zijn.

28 Taalvaardigheid bij start opleiding (beperkt)
FINANCIERING Vergoedingen & registraties De berekening van de vergoedingen (2.9.1.) “Elke berekening van verschuldigde bedragen … geschiedt op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem (CVS).” Voor de taalcoaching Taalvaardigheid bij start opleiding (beperkt) De aanmaak van een lijn voor “begeleiding tijdens opleiding” met uitbestedingsnummer De startdatum van de taalcoaching 2.9. BETALINGEN De berekening van de vergoedingen Elke berekening van verschuldigde bedragen per gestarte opleiding van een deelnemer, de resultaatsvergoeding en de vergoedingen voor taalcoaching geschiedt op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem (CVS). Bijgevolg kan de dienstverlener geen vergoeding eisen voor opleidingen waarbij de vereiste en dus essentiële registraties in CVS ontbreken of foutief zijn.

29 Vermelding van alle verschuldigde bedragen
FINANCIERING Maandelijks Monitoringtabel en schuldbevestigingsstaat (SBS) Een gedetailleerd overzicht van registraties en resultaatmetingen (.xls) Vermelding van alle verschuldigde bedragen Een toelichting bij de verschillende tabellen. De facturatie en de betaalopdracht Voor de verschuldigde bedragen bezorgt de opdrachtgever maandelijks een gedetailleerde schuldbevestigingstaat aan de dienstverlener. Deze staat bevat een gedetailleerd overzicht van registraties en resultaatmetingen, met vermelding van alle verschuldigde bedragen voor de maand waarop de schuldbevestiging van toepassing is. Deze verzamelstaat is een excelbestand samengesteld uit volgende werkbladen: · de schuldbevestigingsstaat_JJJJMM (afgekort SBS) · detail_SBS_ JJJJMM · detail_SBS_cumul_monitoring In een aparte bijlage wordt een toelichting gegeven bij de verschillende tabellen. Deze helpt een duidelijker zicht te krijgen op de stand van zaken

30 Binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de schuldbevestiging
FINANCIERING Maandelijks Factuur Binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de schuldbevestiging Per post of via elektronische procedure Voor vlotte verwerking : aantallen eenheidsprijzen en referentienummers Betaling Na vergelijking van factuur met schuldbevestigingsstaat Op het rekeningnummer van de penhouder Penhouder De penhouder is de organisatie die het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever m.b.t. de facturatie en de opvolging van de opdracht Indien de schuldbevestigingstaat niet aanvaardbaar is voor de dienstverlener dient hij zijn bemerkingen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsstaat over te maken aan de opdrachtgever. Zo nodig wordt een aangepaste bevestigingsstaat opgemaakt. Indien de dienstverlener de bevestigingsstaat aanvaardt dient hij binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de (aangepaste) schuldbevestiging te factureren. Op elke factuur moet minstens vermeld staan: - Naam, adres en ondernemingsnummer van de aanbieder - "Deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som van .. EURO" (voluit geschreven) - het bankrekeningnummer waarop dient gestort te worden (voor buitenlandse facturen ook BIC en IBAN) - Valuta - Betaaltermijn - Betaalmededeling - Factuurdatum - Uniek factuurnummer - Inkoopordernummer - Uitbestedingsnummers De dienstverlener moet de BTW-regelgeving strikt naleven. Indien voor de activiteiten in deze opdracht vrijstelling van BTW mogelijk is, maakt de dienstverlener van deze mogelijkheid gebruik. Er mag alleen gefactureerd worden conform de afgesproken eenheden en prijzen. Alle facturen dienen verstuurd te worden naar: VDAB-CLA (Centrale Leveranciersadministratie) Keizerslaan 11 1000 Brussel De betaling gebeurt uitsluitend in EURO, door overschrijving van de verschuldigde som op het rekeningnummer van de dienstverlener. De dienstverlener kan in overleg met de VDAB ook gebruik maken van de elektronische procedure van de VDAB. De inschrijver wordt attent gemaakt op het feit dat geen voorschotten worden betaald. De opdrachtgever gaat, na vergelijking van de factuur met de overeenkomstige schuldbevestigingstaat, binnen de 50 kalenderdagen na factuurdatum over tot betaling per overschrijving op het rekeningnummer van de dienstverlener

31 Na 20%, 40% en 60% van de richtduur
FINANCIERING Inspanning & Resultaat Inspanningsvergoeding = een vergoeding per gestarte deelnemer Voor opleiding Max. 3 schijven Na 20%, 40% en 60% van de richtduur Eventueel saldo in geval van Resultaatvergoeding Voor optie taalcoaching Bij start Voor laag taalvaardige deelnemers wordt een mogelijkheid voorzien om taalcoaching aan te bieden. Per taalcoaching aan een deelnemer waarvoor minstens een eerste schijf inspanningsvergoeding werd betaald op basis van gepresteerde uren, betaalt de VDAB een: • vaste vergoeding van € 600 per deelnemer waarvoor taalcoaching werd gestart. De inspanningsvergoeding per deelnemer wordt uitbetaald in 3 gelijke schijven als volgt: • Een eerste schijf na 20 % van de richtduurtijd • Een tweede schijf na 40 % van de richtduurtijd • Een derde schijf na 60 % van de richtduurtijd

32 Voor optie taalcoaching
FINANCIERING Inspanning & Resultaat Resultaatvergoeding = een vaste vergoeding per deelnemer met positieve uitstroom naar werk Voor opleiding Voor optie taalcoaching op voorwaarde dat 60% van de richtduur van de opleiding is bereikt 1-zelfde meetmoment voor opleiding & taalcoaching : toestand dossier op einde maand 3 maanden na einde opleiding (uitgevoerd of stopgezet) • een vaste vergoeding van € 615 per deelnemer die taalcoaching genoot en waarvoor een positieve uitstroom wordt gemeten en voor zover de opleiding van deze deelnemer niet vroegtijdig werd stopgezet. Het resultaat van de uitstroom wordt gemeten op het einde van de 3de maand na afsluiting van de opleiding. Er is sprake van een positieve uitstroom wanneer de deelnemer op het moment van de meting als werkend geregistreerd staat in het Cliëntvolgsysteem (CVS) van de VDAB. Voor deelnemers voor wie de opleiding vroegtijdig stopt zal de opdrachtgever vanaf dat ogenblik geen bijkomende schijven inspanningvergoeding meer betalen. Indien een positieve uitstroommeting volgt, wordt het saldo van de inspanningsvergoeding voor die deelnemer uitbetaald, alsook de resultaatsvergoeding. Er is sprake van “vroegtijdig stopgezet” als een opleiding van een deelnemer eindigt na minder dan 60% van de richtduurtijd. De afsluiting van de opleiding is de geregistreerde afsluiting van de opleiding (opleidingslijn) voor de deelnemer. Indien een positieve uitstroommeting volgt, wordt het saldo van de inspanningsvergoeding voor die deelnemer uitbetaald, alsook de resultaatsvergoeding. Vervanging Op vraag van de dienstverlener kan een deelnemer wiens opleiding vroegtijdig stopt, vervangen worden. (Dit zijn deelnemers die na minder dan 60% van de richtduurtijd stopten.) De betaalde vergoedingen voor die deelnemer worden dan teruggevorderd door de opdrachtgever en de opleidingsplaats opnieuw beschikbaar gesteld voor een nieuwe deelnemer die de cursus aanvat uiterlijk voor het einde van het gunningsjaar. Indien de bedoelde extra deelnemers onder het uitbestedingsnummer van deze opdracht in overtal werden geregistreerd, bepaalt de volgorde van registratie de vervanger. De dienstverlener stelt de vraag voor vervanging uiterlijk 3 maand na de vroegtijdige stopzetting.

33 voltijds of deeltijds aan het werk is
FINANCIERING Uitstroom naar werk Positief resultaat als klant bij meting : voltijds of deeltijds aan het werk is een Individuele Beroepsopleiding (IBO) volgt tijdelijk werkloos is met een arbeidsovereenkomst voltijds of deeltijds tewerkgesteld is in het derde arbeidscircuit of in sociale of beschutte werkplaatsen via de PWA tewerkgesteld wordt als jongere deeltijds leert en deeltijds werkt regelmatig tewerkgesteld is via uitzendarbeid (van zodra dit in onze dossiers als dusdanig geregistreerd wordt) De uitstroommeting gebeurt op basis van de metingen van toepassing op de Beheersovereenkomst. Uitstroommeting vandaag Het uitstroomresultaat wordt bepaald aan de hand van de situatie van de betrokkene op het einde van de kalendermaand waarin de meting gebeurt. De betrokkene is 'uitgestroomd naar werk' als hij of zij: •voltijds of deeltijds aan het werk is. De bepaling of iemand aan het werk is, gebeurt meestal automatisch via DIMONA, Onderwijs, RSZV voor zelfstandige activiteit. •een Individuele Beroepsopleiding (IBO) volgt •tijdelijk werkloos is met een arbeidsovereenkomst •voltijds of deeltijds tewerkgesteld is in het derde arbeidscircuit of in sociale of beschutte werkplaatsen •via de PWA (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap) tewerkgesteld wordt •als jongere deeltijds leert en deeltijds werkt •regelmatig tewerkgesteld is via uitzendarbeid van zodra dit in onze dossiers als dusdanig geregistreerd wordt.

34 FINANCIERING Vervanging Welke opleiding kan worden vervangen?
stopzetting na minder dan 60% v/d richtduur op vraag van de dienstverlener uiterlijk 3 maanden na de vroegtijdige stopzetting De VDAB verwijdert de vroegtijdig stopgezette opleiding uit de tender en dus ook uit de financiering Welke opleiding vervangt? volwaardige registratie opleiding gestart in zelfde gunningsjaar registratie opleiding is eerstvolgende in de wachtlijst • een vaste vergoeding van € 615 per deelnemer die taalcoaching genoot en waarvoor een positieve uitstroom wordt gemeten en voor zover de opleiding van deze deelnemer niet vroegtijdig werd stopgezet. Het resultaat van de uitstroom wordt gemeten op het einde van de 3de maand na afsluiting van de opleiding. Er is sprake van een positieve uitstroom wanneer de deelnemer op het moment van de meting als werkend geregistreerd staat in het Cliëntvolgsysteem (CVS) van de VDAB. Voor deelnemers voor wie de opleiding vroegtijdig stopt zal de opdrachtgever vanaf dat ogenblik geen bijkomende schijven inspanningvergoeding meer betalen. Indien een positieve uitstroommeting volgt, wordt het saldo van de inspanningsvergoeding voor die deelnemer uitbetaald, alsook de resultaatsvergoeding. Er is sprake van “vroegtijdig stopgezet” als een opleiding van een deelnemer eindigt na minder dan 60% van de richtduurtijd. De afsluiting van de opleiding is de geregistreerde afsluiting van de opleiding (opleidingslijn) voor de deelnemer. Indien een positieve uitstroommeting volgt, wordt het saldo van de inspanningsvergoeding voor die deelnemer uitbetaald, alsook de resultaatsvergoeding. Vervanging Op vraag van de dienstverlener kan een deelnemer wiens opleiding vroegtijdig stopt, vervangen worden. (Dit zijn deelnemers die na minder dan 60% van de richtduurtijd stopten.) De betaalde vergoedingen voor die deelnemer worden dan teruggevorderd door de opdrachtgever en de opleidingsplaats opnieuw beschikbaar gesteld voor een nieuwe deelnemer die de cursus aanvat uiterlijk voor het einde van het gunningsjaar. Indien de bedoelde extra deelnemers onder het uitbestedingsnummer van deze opdracht in overtal werden geregistreerd, bepaalt de volgorde van registratie de vervanger. De dienstverlener stelt de vraag voor vervanging uiterlijk 3 maand na de vroegtijdige stopzetting.

35 CONTACTPERSONEN Tenderteam TENDERTEAM CONTACTPERSONEN Contactpersoon
Telefoon GSM Kolom1 Mireille Gillebeert Waarnemend Directeur Regie Anna Vanderstukken Coördinatie tenderteam (ad interim) Britt Van Tongerloo Antwerpen Dirk Janssen Chris Thijs Brussel Stephan Smismans Brussel/Vlaams-Brabant Yannic Cannaerts Vlaams-Brabant Anita Deckers Limburg Katrien Jaeken Hilde Aesaert Oost-Vlaanderen Erik Lievens West-Vlaanderen Guido Deschacht

36 CONTACTPERSONEN Provinciale regie TENDERTEAM CONTACTPERSONEN
Contactpersoon Coördinator regie Lucienne De Clercq Antwerpen Eline Durinck Gent Leen Geldof Vlaams-Brabant Antoon Vermeulen West-Vlaanderen Koen Salaets Limburg

37 PLANNING PLANNING Week : Regionaal overleg samenwerking en planning in samenspraak met aanbieder, regionale VDAB en medewerker tenderteam Ifv opstart opleidingsacties: keuring opleidingslocaties Vanaf januari 2012: start opleidingen CVS-opleiding: tijdig aanvragen

38 INTERESSANTE LINKS NUTTIGE LINKS CVS: http://partners.vdab.be/cvs/
Aanwezigheidslijsten deelnemers: bij “Handleidingen voor registraties van acties” Publicitaire verplichtingen agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=4752&terms=publicitaire+ve rplichtingen&searchtype=1&fragment=False Draaiboek: Wet op privacy: Noot:de link naar de doelgroepen is verwijderd omdat de definitie daar niet 100 overeen bljikt te komen met wat geldt voor TCV.: ook hier: label in cvs is het enig geldende voor de metingen;

39 ACTIEMODEL: VRAGEN ? Einde…………


Download ppt "COMPETENTIEVERSTERKING"

Verwante presentaties


Ads door Google