De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFO OPSTART TENDER COMPETENTIEVERSTERKING 2012 – 2013 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFO OPSTART TENDER COMPETENTIEVERSTERKING 2012 – 2013 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 INFO OPSTART TENDER COMPETENTIEVERSTERKING 2012 – 2013 WELKOM

2 Inleiding Actiemodel Aandachtspunten Projectopvolging Financiering Contactpersonen Planning Nuttige links AGENDA

3 INLEIDING Partners en percelen 130 percelen Voor 27 percelen geen inschrijvingen Aantal inschrijvers: 29 Aantal gegunde inschrijvers: 16 Aantal gegunde percelen: 75 Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen

4 Bedienden:12 Bouw: 246 Groen:21 Horeca:125 ICT: 84 Logistiek:126 Metaal:34 Schoonmaak:334 Verkoop:113 Zorg:60 ------------------------------- Totaal: 1155 INLEIDING Deelnemers per sector Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen

5 INLEIDING Percelen per regio Antwerpen: 14 Antwerpen10 Mechelen 3 Turnhout 1 Limburg: 13 Vlaams Brabant: 11 Brussel: 9 Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen Oost-Vlaanderen: 14 Zuid O-VL 4 Gent en rand 3 Meetjesland 2 Waas en Dender5 West-Vlaanderen: 13 Brugge3 Midden W-Vl 3 Zuid W-Vl3 Oostende-Westhoek4

6 INLEIDING Deelnemers per regio Antwerpen: 273 Antwerpen219 Mechelen 44 Turnhout 10 Limburg: 168 Vlaams Brabant: 133 Brussel: 214 Cijfers hebben betrekking op gegunde percelen, zonder lopende onderhandelingen Oost-Vlaanderen: 152 Zuid O-VL 32 Gent en rand 40 Meetjesland 24 Waas en Dender56 West-Vlaanderen: 215 Brugge48 Midden W-Vl 36 Zuid W-Vl61 Oostende-Westhoek70

7 INLEIDING Onderhandeling PercelenDeelnemers Antwerpen: 6122 Mechelen 2 20 Turnhout4102 Oost-Vlaanderen: 5 62 Zuid O-VL 2 18 Gent en rand 1 24 Waas en Dender2 20

8 INLEIDING Omschrijving opdracht Organiseren van competentieversterkende finaliteitacties: opleiding naar een beroep Minimale competenties voor het beroep Begeleiding tijdens en na Attitudes en vaardigheden Taalcoaching Bemiddeling naar duurzame tewerkstelling in het NEC Nazorg bij tewerkstelling Tender competentieversterking (TCV)

9 Doel: 100% niet werkende werkzoekenden uit de kansengroepen 50-plussers Allochtonen Kortgeschoolden INLEIDING Doelgroep

10 Kansengroeplabeling door VDAB en/of ACTIRIS Dienstverlener toetst bij VDAB / ACTIRIS of kandidaat behoort tot kansengroep Per opleiding: maximaal aantal financierbaar zonder label Label PMAH wordt geteld als kansengroep voor de vergoedingen INLEIDING Doelgroep Doelgroeplabeling

11 Samenwerking met VDAB in Vlaanderen: Tenderteam (regie) = eerste contactpunt voor de opdracht Regionaal overleg en regionale contacten voor de praktische uitvoering Samenwerking met VDAB en Actiris in Brussel wordt Mede bepaald door de SPI-erkenning Opgenomen in een apart regionaal overlegmoment ACTIEMODEL Rol van de VDAB/ACTIRIS Rol projectmedewerkers

12 Samenwerking bij de rekrutering op aanvraag Informatie over kansengroepprofiel en taalniveau Medisch onderzoek Samenwerking trajectbegeleider (VDAB of partner) Beoordeling opleidingsnood in functie van het traject registratie opleidingsaanvraag toekennen inzagerecht Beoordeling taalniveau Ondersteuning vanuit het traject bemiddeling transmissie Overname van de begeleiding 3 maanden na afsluit ACTIEMODEL Rol van de VDAB/ACTIRIS Ondersteuning bij uitvoering

13 Rekrutering en selectie Motivatie Geschiktheid Randvoorwaarden Tijdige aanvraag Beoordeling opleidingsnood Beoordeling taalniveau ifv taalcoaching Medisch onderzoek Screening startcompetenties Beroepstechnische Generieke en specifieke attitudes en vaardigheden ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners

14 Screening nood aan taalcoaching Voor laagtaalvaardige deelnemers : kennis Nederlands in CVS maximaal ‘in beperkte mate’ voor start opleiding Taalvaardigheid ontoereikend voor beoogd beroep vastgesteld door gevalideerde screening Remediëren van Beroepstechnische noden Beperkingen in attitudes en vaardigheden Randvoorwaarden Beperkt Nederlands taalgebruik Registratie van acties en sleutelmomenten in het TPD en in CVS ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners

15 Begeleiding tijdens de opleiding Attitudes Retentie en maatwerk Randvoorwaarden Bemiddeling Sollicitatiebegeleiding (is niet training) Bemiddeling Nazorg bij tewerkstelling Opm: jobcoaching kan niet apart vergoed Begeleiding na opleiding tot 3 maanden na beëindigen van de opleiding terugname ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners

16 Eindrapportering CVS dossier actueel houden persoonlijke gegevens competenties actualiseren TPR - TPD Rapport taalcoaching ACTIEMODEL Rol van de dienstverleners

17 ACTIEMODEL Overzicht uitvoering Rekrutering ?  screening motivatie en geschiktheid en overleg trajectbegeleider ▪ aanvraag doelgroepprofiel (kansengroep en taalniveau) ▪ aanvraag medisch onderzoek  registratie aanvraag opleiding ▪ intake ▪ screening startcompetenties ▪ screening nood aan taalcoaching ▪ opmaak opleidings- overeenkomst ▪ TPR ▪ rapport taalcoaching ▪ opleidingsplan Competentieversterking begeleiding tijdens en na opleiding bemiddeling naar werk Nazorg bij tewerkstelling eindrapport ▪ TPR ▪ rapport taalcoaching Aanmaak trajectlijn ▪ beoordeling opleidingsnood ▪ verlenen inzagerecht ▪ beoordeling taalniveau Beheer opleidingslijn, klantendossier en TPD Toewijzing traject Opstart en uitvoering traject ondersteuning traject Taak dienstverlener Taak VDAB of partner trajectbegeleiding

18 Dienstverlener is verplicht de beslissing te motiveren t.a.v kandidaat Trajectbegeleider kan toelichting vragen aan dienstverlener UITVOERING Aandachts- punten Niet-weerhouden kandidaten

19 taalcoaching screening tov opleiding rapport talige noden TPD evolutie en evaluaties eindrapport UITVOERING Aandachts- punten Logische en doelgerichte dossieropbouw competenties: screening tov opleidingsfiche TPR startcompetentie opleidingsplan en overeenkomst TPD evolutie en evaluaties TPR eindrapportering CVS competenties

20 Waarheidsgetrouwe registratie en rapportering in het CVS De trajectbegeleider tijdig betrekken indien de klant niet of onvoldoende meewerkt Bemiddelingsgesprek kan enkel aangevraagd via projectmedewerker VDAB beslist over actieve transmissie (RVA of andere) De dienstverlener geeft nooit rechtstreeks klantgegevens door (RVA of andere) UITVOERING Aandachts- punten Rechten en plichten: medewerking van de klant

21 Handvest van de werkzoekende Klachtenbehandeling VDAB Intern Rapportering Uitvoering van het contract t.o.v. de klant Uitvoering van het contract t.o.v. de VDAB: zie Projectopvolging UITVOERING Aandachts- punten Rechten en plichten: kwalitatieve dienstverlening

22 Opleiders: min. 2 jaar ervaring als opleider in op te leiden beroep Taalcoaches: min. 2 jaar ervaring in taalondersteuning Uiterlijk 1 week voorafgaan aan de inzet van de medewerkers aan te tonen Projectopvolging Keuring Personeelsinzet

23 Aanbieden ter keuring uiterlijk 4 weken voor de start Veiligheid en welzijn, Werkpostfiches Installaties en inrichting ifv opleiding Toegankelijkheid Start opleiding mits positief advies Projectopvolging Keuring Locaties

24 Ondersteuning door de projectmedewerker Website Draaiboek voor de partners Handleidingen Cliëntenvolgsysteem (CVS) : http://partners.vdab.be/cvs/ http://partners.vdab.be/cvs/ Projectfiche Projectopvolging Kwaliteits- opvolging Ondersteuning

25 Kwantitatieve monitoring: Algemene ondersteuning (publicaties op de website en regiestat) Specifieke projectrapportering (schuldbevestigingsstaten en controleselecties) Kwalitatieve monitoring Evaluatie van de uitvoering volgens bestek en offerte Coachende benadering Projectopvolging Kwaliteits- opvolging Monitoring

26 Interne audit mbt uitvoering Controles van formele voorwaarden en contractuele verplichtingen Formele of contractuele gevolgen Externe audit Formele controles Van partners of VDAB Projectopvolging Kwaliteits- opvolging Interne en externe audit

27 FINANCIERING Vergoedingen & registraties De berekening van de vergoedingen (2.9.1.) “Elke berekening van verschuldigde bedragen … geschiedt op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem (CVS).” Voor opleidingen De aanmaak van een opleidingslijn met uitbestedingsnummer De startdatum van de opleiding De registratie van prestaties (uren) per maand Het einde van de opleiding Andere elementen uit het dossier, zoals : kansengroeplabeling categorie werkzoekende …

28 FINANCIERING Vergoedingen & registraties De berekening van de vergoedingen (2.9.1.) “Elke berekening van verschuldigde bedragen … geschiedt op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem (CVS).” Voor de taalcoaching Taalvaardigheid bij start opleiding (beperkt) De aanmaak van een lijn voor “begeleiding tijdens opleiding” met uitbestedingsnummer De startdatum van de taalcoaching

29 FINANCIERING Maandelijks Een gedetailleerd overzicht van registraties en resultaatmetingen (.xls) Vermelding van alle verschuldigde bedragen Een toelichting bij de verschillende tabellen. Monitoringtabel en schuldbevestigingsstaat (SBS)

30 FINANCIERING Maandelijks Factuur Binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de schuldbevestiging Per post of via elektronische procedure Voor vlotte verwerking : aantallen eenheidsprijzen en referentienummers Betaling Na vergelijking van factuur met schuldbevestigingsstaat Op het rekeningnummer van de penhouder

31 FINANCIERING Inspanning & Resultaat Voor opleiding Max. 3 schijven Na 20%, 40% en 60% van de richtduur Eventueel saldo in geval van Resultaatvergoeding Voor optie taalcoaching Bij start Inspanningsvergoeding = een vergoeding per gestarte deelnemer

32 FINANCIERING Inspanning & Resultaat Resultaatvergoeding = een vaste vergoeding per deelnemer met positieve uitstroom naar werk Voor opleiding Voor optie taalcoaching op voorwaarde dat 60% van de richtduur van de opleiding is bereikt 1-zelfde meetmoment voor opleiding & taalcoaching : toestand dossier op einde maand 3 maanden na einde opleiding (uitgevoerd of stopgezet)

33 FINANCIERING Uitstroom naar werk voltijds of deeltijds aan het werk is een Individuele Beroepsopleiding (IBO) volgt tijdelijk werkloos is met een arbeidsovereenkomst voltijds of deeltijds tewerkgesteld is in het derde arbeidscircuit of in sociale of beschutte werkplaatsen via de PWA tewerkgesteld wordt als jongere deeltijds leert en deeltijds werkt regelmatig tewerkgesteld is via uitzendarbeid (van zodra dit in onze dossiers als dusdanig geregistreerd wordt) Positief resultaat als klant bij meting :

34 FINANCIERING Vervanging Welke opleiding kan worden vervangen? stopzetting na minder dan 60% v/d richtduur op vraag van de dienstverlener uiterlijk 3 maanden na de vroegtijdige stopzetting Welke opleiding vervangt? volwaardige registratie opleiding gestart in zelfde gunningsjaar registratie opleiding is eerstvolgende in de wachtlijst De VDAB verwijdert de vroegtijdig stopgezette opleiding uit de tender en dus ook uit de financiering

35 CONTACTPERS ONEN TENDERTEAM CONTACTPERSONEN Tenderteam ContactpersoonTelefoonGSMKolom1 Mireille Gillebeert02 506 04 01 Waarnemend Directeur Regie Anna Vanderstukken02 506 17 800494 05 41 77Coördinatie tenderteam (ad interim) Britt Van Tongerloo014 44 52 400498 61 23 97Antwerpen Dirk Janssen03 202 17 410474 70 44 52Antwerpen Chris Thijs02 583 19 290478 28 30 59Brussel Stephan Smismans02 506 17 870498 35 49 99Brussel/Vlaams-Brabant Yannic Cannaerts02 506 17 880476 86 20 63Vlaams-Brabant Anita Deckers011 26 06 190492 72 27 50Limburg Katrien Jaeken011 26 07 160499 59 39 65Limburg Hilde Aesaert09 265 48 260499 59 32 19Oost-Vlaanderen Erik Lievens050 44 04 440499 98 99 38West-Vlaanderen Guido Deschacht050 44 04 390499 98 99 37West-Vlaanderen

36 CONTACTPERS ONEN TENDERTEAM CONTACTPERSONEN Provinciale regie Contactpersoone-mailCoördinator regie Lucienne De Clercqlucienne.declercq@vdab.beAntwerpen Eline Durinckeline.durinck@vdab.beGent Leen Geldofleen.geldof@vdab.beVlaams-Brabant Antoon Vermeulenantoon.vermeulen@vdab.beWest-Vlaanderen Koen Salaetskoen.salaets@vdab.beLimburg

37 PLANNING Week 47-48-49: Regionaal overleg samenwerking en planning in samenspraak met aanbieder, regionale VDAB en medewerker tenderteam Ifv opstart opleidingsacties: keuring opleidingslocaties Vanaf januari 2012: start opleidingen CVS-opleiding: tijdig aanvragen PLANNING

38 NUTTIGE LINKS CVS: http://partners.vdab.be/cvs/http://partners.vdab.be/cvs/ Aanwezigheidslijsten deelnemers: http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml. bij “Handleidingen voor registraties van acties” http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml“Handleidingen voor registraties van acties” Publicitaire verplichtingen http://partners.vdab.be/esftendering/documenten.shtml http://www.esf- agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=4752&terms=publicitaire+ve rplichtingen&searchtype=1&fragment=False http://partners.vdab.be/esftendering/documenten.shtml http://www.esf- agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=4752&terms=publicitaire+ve rplichtingen&searchtype=1&fragment=False Draaiboek: http://partners.vdab.be/draaiboeken.shtmlhttp://partners.vdab.be/draaiboeken.shtml Wet op privacy: www.privacy.fgov.bewww.privacy.fgov.be INTERESSANTE LINKS

39 ACTIEMODEL: Einde………… VRAGEN ?


Download ppt "INFO OPSTART TENDER COMPETENTIEVERSTERKING 2012 – 2013 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google