De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAP II Voorlichtingsbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAP II Voorlichtingsbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 HAP II Voorlichtingsbijeenkomst
harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie tweede tranche 9 december 2010

2 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie

3 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie
Tweede tranche harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie (HAP II) Bijeenkomst 9 december 2010

4 HAP II INLEIDING Korpsen Jaap Bankert Politievakorganisaties
Willem de Klein, Alie Nijboer, Sanna Eichorn en Paul Müller Ministerie van Veiligheid & Justitie Lian Mares Nanny Leupen

5 Programma Huishoudelijk: Start om 10.00 uur, einde om 15.00 uur
Wie is wie? Pauze van – uur Vragen, stel ze meteen (of later via informatiebulletinA4) Sheets via hand out Circulaire op en op

6 Programma Onderwerpen in tijdsperspectief:
Huishoudelijke regelingen (Lian Mares) Bereikbaarheid en Beschikbaarheid (Paul Müller) Beloningen (Alie Nijboer) Lunch Bijzondere groepen (Sanna Eichhorn) HRM regelingen én afwikkeling eerste tranche (Willem de Klein) HAP III (Lian Mares) Rondvraag en sluiting

7 Context Inleiding Terugblik: Oorsprong HAP Hap I, HAP II en HAP III
Lengte doorlooptijd HAP II Sector in verandering: concernvorming Perspectief Politiedienstencentrum: minder AT personeel

8 Inhoud circulaire Brief directeur Politie en Veiligheidsregio’s
Onderwerpen uit de circulaire: Huishoudelijke regelingen Bereikbaarheid en Beschikbaarheid Bijzondere groepen HRM regelingen Beloning Afwikkeling eerste tranche (HAP I)

9 Huishoudelijke regelingen
Lian Mares

10 Huishoudelijke regelingen
Ingangsdatum afspraken: 1 november 2010 Niet alles is geharmoniseerd  Datgeen blijft bestaan. Afschaffing of wijziging alleen via het landelijk georganiseerd overleg Geharmoniseerd zijn: Reiniging kleding Mobiele telefoon Rijbewijzen Kerstpakket Inentingen

11 Huishoudelijke regelingen (vervolg)
(Nog) niet geharmoniseerd zijn: Parkeerfaciliteiten Vergoeding ziektekosten bij dienstongevallen Kinderopvang Lease- en dienstvoertuigen Bijzondere gebeurtenissen Faciliteiten medezeggenschap

12 Huishoudelijke regelingen (vervolg)
(Nog) niet geharmoniseerd zijn: Rouwprotocol Bijdrage personeelsvereniging (incl. gepensioneerden) Collectiviteitskortingen Korpsaward Rookregeling Internetvergoeding/ thuiswerken

13 Bereikbaarheid en beschikbaarheid
Paul Müller

14 Bereikbaarheid en beschikbaarheid
Pauze in werktijd Nachtdienstontheffing (Afkoop) consignatie Verloffaciliteiten (buitengewoon verlof) Overwerk op een roostervrije dag RPU: sparen dmv verlof; volledig betaalde RPU Aanvulling bij ziekte tijdens: ouderschapsverlof; en RPU

15 Pauze (1) Pauze tijdens een dienst: ATW: werknemer 18 jaar of ouder:
> 5,5 uur arbeid: 30 min (of 2 x 15 min) > 10 uur arbeid: 45 min (of 3 x 15 min) LAR: Pauze in werktijd  

16 Pauze (2) Pauze in werktijd: LAR: over te laten aan overleg met OR
Packagedeal maart 2010: Discussie werkgroep Inzetbaarheid regionale afspraken blijven gehandhaafd Wijzigingen voorleggen aan CGOP

17 Nachtdienstontheffing
regionale regelingen einddatum (tenzij eerdere einddatum) Landelijke regeling verlengd tot ; (zij het met procesafspraak) Consignatie en nachtdienst Vanaf (tenzij andere afspraken): voor 50% van de nachtdiensten geldt geen ontheffing; wel ontheffing tussen vrijdag 23:00 uur en maandag 07:00 uur (desgewenst)

18 (Afkoop) consignatie Uitgangspunt: vergoeding consignatie
volgens art. 18 Bbp Regionale regelingen met afkoop vooralsnog handhaven beslissing  3e tranche (relatie met functiegebonden pakketten) Observanten (onderdeel nieuwe regeling) Vergoeding ex. Art. 18 Bbp

19 Verloffaciliteiten Basis artikel 39 Barp
RKC  richtlijnen Nederlands Politieorkest BZK  richtlijnen sport- en jeugdkampen regionale regelingen: niet harmoniseren handhaven wijzigingen voorleggen CGOP

20 Specifiek regionale regelingen (1)
Amsterdam-Amstelland: Overwerk op een roostervrije dag werd voor minimaal 6 uur (incl. 1 uur reistijd vergoed Sparen met verlof financiering RPU Samenloop RPU en ziekte, of Samenloop ouderschapsverlof en ziekte Compensatie voor 50% of 25% inhouding

21 Specifiek regionale regelingen (2)
Limburg Zuid Volledig betaalde RPU

22 VRAGEN Vragen? Vragen over dit onderwerp of andere harmonisatie-onderwerpen.

23 Beloningen Alie Nijboer

24 Beloningen Betaaldata salarissen
Afwijken van fuwa bij organieke functies Generieke korpsbonus Representatiekostentoelage Periodiekdatum Vergoeding bomverkenners

25 HAP 2e tranche Betaaldata salarissen Circulaire 17 december 2008
Afspraak heeft in 2009 beslag gekregen Betaaldatum wordt 21-ste van de maand In 2010 gerealiseerd

26 HAP 2e tranche Afwijken van fuwa bij organieke functies
Niet harmoniseren Invoering LFNP heft verschillen op Generieke korpsbonus Oorsprong is te divers

27 HAP 2e tranche Representatiekostentoelage
Onderwerp gaat naar HAP 3e tranche Sterk verweven met ander onderwerp uit HAP 3, nl. korpsleiding/regionaal MT (arbeidsvoorwaarden)

28 HAP 2e tranche Periodiekdatum Voor iedereen na 1 jaar indiensttreding
Aspiranten idem (aanvang opleiding) Verstrekken extra of geen periodiek d.m.v. beoordeling Gelijktijdig bevordering -> eerst bevorderen dan toekennen periodiek

29 HAP 2e tranche Vergoeding voor bomverkenners Niet harmoniseren
Toekennen consignatievergoeding Kleding op grond van representatiekostentoelage Nb consignatievergoeding gaat naar HAP 3e tranche

30 LUNCH

31 Bijzondere groepen Sanna Eichhorn (VMHP)

32 ME vergoeding, voor ME-ers:
Bijzondere groepen ME vergoeding, voor ME-ers: Ter handhaving van de rechtsorde, dus niet alleen ter handhaving van de openbare rechtsorde (bv zoekactie) Wijziging foute redactie HAP 1: art 29 lid 4 BBP vervalt :in afwijking van de reguliere werkzaamheden Ingangsdatum: twk 1 oktober 2008 Inzet Niet-ME-ers : Wie: Niet ME Wat: Vergoeding alleen bij daadwerkelijk optreden handhaving openbare orde + Gevaarzetting Wanneer: Achteraf door bevoegd gezag

33 Bijzondere groepen: OT/STO
OT/STO’er die bij een regionaal of landelijk OT is aangesteld Kleding Sportkleding (zonder logo) jaarlijks € 125.- Kleding tijdens dienst jaarlijks € 200,- Transformatiekleding, camera, GSM bedrijfsvoeringskosten Reis- verblijf- en kleine kosten Achteraf BRVVP bepalen welke vergoedingen zonder bon Uitgangspunt: dienst van minimaal 4 uur Aanvang dienst niet op plaats van tewerkstelling: 1e half uur reistijd = eigen tijd

34 Bijzondere groepen: OT/STO
Consignatie Werkelijk gemaakte uren vergoeden (afkoop)Vergoedingen voor bereikbaarheid, werving en behoud en (aanschaf) credit card zijn niet geharmoniseerd Ingangsdatum:1 november 2010. Medewerker kiest voor lokaal gunstiger regeling: 1 november 2011

35 Bijzondere groepen:vrijwilligers
Gelijkschakeling vrijwilligers bij woon- werkverkeer Mogelijkheid om bij onbillijkheden af te wijken van het BRVVP voor vrijwilligers

36 Bijzondere groepen: HAP III: Korpsleidingen en regionale MT’s
Buurtregisseurs Niet geharmoniseerd: Rechercheurs Wijkagenten

37 VRAGEN Vragen? Vragen over dit onderwerp of andere harmonisatie-onderwerpen.

38 HRM - Regelingen Willem de Klein

39 HRM - Inleiding Totaal 18 regelingen, zoals genoemd in de circulaire.
Veel HRM-Regelingen spreken voor zich op basis van de tekst in de circulaire. Vandaag worden besproken: - voorzieningen voor aspiranten; - doorstroming schalen 5 t/m 8 in de BPZ; - functionerings- en beoordelingsgesprekken c.a.

40 HRM - Aspiranten Voorzieningen voor aspiranten > artikel 14a Brvvp:
Gaat om vergoeding kosten tijdelijke huisvesting; Maximum vergoeding = € 340,34 per maand en nooit meer dan 90% werkelijk gemaakte kosten; Voorwaarden: - dagelijks heen- en weer reizen naar eigen woning is bezwaarlijk > bijvoorbeeld: duur reis, reisafstand, wel / geen eigen vervoer, beschikbaarheid ov; - aspirant moet zelf verzoek doen, waarna bevoegd gezag en aspirant gezamenlijk moeten bespreken wat in casu de beste oplossing is; bevoegd gezag beslist uiteindelijk; - geen alternatief voor verblijf in omgeving opleidingsplaats (vergoeding in natura door bevoegd gezag);

41 HRM - Aspiranten Naast kosten tijdelijke huisvesting ook aanspraak op vergoeding reiskosten woon-werkverkeer in TWEE verschillende vormen: 1e = reizen tussen tijdelijke verblijfplaats en plaats van opleiding op alle dagen waarop dit plaatsvindt; 2e = 1x per week reis tussen tijdelijke verblijfplaats en oorspronkelijke woning; Vergoeding en keuzes gelijk aan regulier woon werkverkeer > zie hoofdstuk II Brvvp.

42 HRM - Aspiranten Voorbeeld: kosten huur stacaravan nabij opleidingslocatie Politieacademie voor 2 aspiranten > totaal € 800,-- per maand. Kosten tijdelijke huisvesting dus € 400,-- per aspirant per maand. Vergoeding is 90%, dus € 360,--. Dit is hoger dan het maximum van € 340,34, dus vergoeding is gelijk aan dit maximum. Vergoeding kosten ov of km-vergoeding.

43 HRM - Aspiranten LET OP! Reizen tussen tijdelijke verblijfplaats en opleidingsplaats is rechtstreeks ontleend aan hoofdstuk II Brvvp (= woon-werkverkeer), dus keuze voor OV of eigen vervoer 1x per jaar, tenzij lopende het jaar wijziging in omstandigheden. Zie art. 3 Brvvp. Reizen tussen tijdelijke verblijfplaats en oorspronkelijke woning is rechtstreeks ontleend aan hoofdstuk III Brvvp (= dienstreizen), dus keuze voor OV of eigen vervoer mag per week wisselen.

44 HRM - Aspiranten Tot slot:
Vergoeding huisvesting + reiskosten naar oorspronkelijke woning uitsluitend op basis van door aspirant te overleggen bewijsstukken. Jaarlijks per 1 januari indexatie van het bedrag van € 340,34 op basis geschoonde consumentenprijsindex CBS (zie artikel 38 Brvvp voor exacte tekst / berekeningssystematiek).

45 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Officiële titel = Loopbaanbeleid van assistent A tot en met senior in de GGP. Gehanteerde terminologie is al LFNP-proof. Circulaire minister V&J vervangt alle regionale regelingen. Wel sprake van overgangsrecht. Circulaire heeft de instemming van de RKC. Uitwisseling van personeel tussen korpsen wordt door nieuw en eenduidig beleid makkelijker.

46 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Aan doorstroom naar hogere functie zijn altijd voorwaarden verbonden: - werkervaring; - een recente en ten minste voldoende personeelsbeoordeling, behalve bij de senior GGP > dan beoordeling boven de norm met daarin oordeel over verwachte geschiktheid. Criterium ‘’boven de norm’’ is tijdelijk nog regionaal bepaald; in 2011 landelijk beoordelingssysteem en dan voor ieder zelfde criterium ‘’boven de norm’’; - in bezit zijn van vereiste politiediploma > dit geldt alleen voor assistent A (diploma niv. 2) en politiemedewerker (diploma niv. 3). Generalist en senior geen diploma-eis!

47 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Korps mag in beperkte mate aanvullende voorwaarden stellen, namelijk: - verandering werkterrein of aandachtsgebied; en / of - geografische stap. Werkterrein of aandachtsgebied zijn termen uit LFNP. Voorbeelden hiervan: wijkagent, hondengeleider, jeugd, milieu, verkeer etc. Indien meer kandidaten dan functies of opleidingsplaatsen beschikbaar > bevoegd gezag bepaalt op rechtvaardige wijze; naar willekeur kan dus niet, zou bestuursrechtelijk funest zijn.

48 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Bijzonderheden: Bij excellent presterende medewerkers kan vereiste van 3 jaar werkervaring verkort worden. Bij doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 kan geschiktheidsonderzoek bij Politieacademie (CCM) plaatsvinden en in ieder geval moet geschiktheid dragen vuurwapen getest worden.

49 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Van generalist naar senior: - in voortraject op basis van POP kan assessment gehouden worden; dit is niet verplicht, maar kan bij twijfel over geschiktheid; - geen diploma-eis niveau 4, maar wel eis van functiegerichte aangewezen opleiding niveau 4; - indien opleiding voltooid bij aanstelling dan direct schaal 8; - indien opleiding nog niet voltooid bij aanstelling dan schaal 7 + gelegenheid om binnen 2 jaar na aanstelling opleiding te voltooien;

50 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
-Termijn 2 jaar mag verlengd worden indien persoonlijke omstandigheden of dienstbelang daartoe aanleiding geven; Bij met goed gevolg voltooien functiegerichte aangewezen opleiding niveau 4, dan met terugwerkende kracht tot datum aanstelling bevordering naar schaal 8.

51 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Overgangsrecht: 2 verschillende vormen. - individuele afspraken en beleidsafspraken. Individuele afspraken: - schriftelijke en uiterlijk op 31 oktober 2010 gemaakte loopbaanafspraken met medewerker blijven onverkort gelden indien deze gunstiger zijn dan de circulaire; - dus deze afspraken gelden zonder enige beperking.

52 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Beleidsafspraken: - bedoeld worden het korpsspecifieke beleid ongeacht hoe dat genoemd wordt (beleidsregel, beleidsnota, dienstvoorschrift); - eerstvolgende loopbaanstap op grond van regionaal beleid blijft gegarandeerd; - daarop volgende stap niet meer.

53 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Voorbeeld: - regionaal beleid geeft recht op doorstroom naar surveillant B in schaal 5 na 1 jaar werkervaring als surveillant A in schaal 4; - datzelfde regionaal beleid geeft vervolgens recht op doorstroom naar niveau 3 na 2 jaren. - doorstroom naar surveillant B in schaal 5 na 1 jaar blijft gegarandeerd, is namelijk eerstvolgende loopbaanstap; - doorstroom naar niveau 3 moet plaatsvinden op basis van de circulaire, tenzij sprake is van individuele en schriftelijke afspraak.

54 HRM – Doorstroom s5 t/m s8 BPZ
Tot slot: - loopbaanbeleid in de circulaire zal na 2 jaar geëvalueerd worden met onder andere de vragen: - hoe heeft het beleid voor de doelgroep uitgepakt? - analyse van in- en doorstroomcijfers van alle korpsen.

55 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Contourennota van programma HRM VtsPN. Nota dient als basis voor geïntegreerde cyclus voor POP, functioneren en beoordelen. Op basis hiervan 1 landelijk functionerings- en beoordelingsvoorschrift. Aanbieding door VtsPN aan CGOP dit jaar. Daarna op basis nota verdere uitwerking in technische werkgroep, inclusief eventuele wetgevingsteksten. CGOP stelt definitieve teksten al dan niet gewijzigd vast.

56 Afhandeling 1e tranche HAP
Betreft in totaal 5 regelingen uit de 1e tranche. Vandaag worden besproken: - aanwijzing AT-functies; - circulaire dienstongevallen; - afbouw operationele toelage.

57 Aanwijzing AT-functies
Wijziging van de Regeling aanwijzing administratief-technische functies; Tekst van de oude Regeling correspondeerde niet geheel met de Nota van Toelichting; Nieuwe regeling beoogt meer duidelijkheid en helderheid in de toepassing: - bijvoorbeeld de eis van 2-uit-4; - er moet dus voldaan zijn aan 2 van de in totaal 4 genoemde risico’s en ongemakken; Bij psychisch letsel moet het gaan om eerstehandservaring, dus de eigen ervaring (waarneming).

58 Aanwijzing AT-functies
Dienstroostercriterium is verduidelijkt: - oude regeling > dienstrooster vergelijkbaar met dat van een ambtenaar aangesteld ter uitvoering politietaak was te diffuus; - nieuwe regeling > overwegend volcontinue dienstrooster OF dienstrooster met geregeld consignatiediensten; Geregeld consignatie = elke 16 weken ten minste 16x consignatie, vakantie hierin niet meetellen.

59 Aanwijzing AT-functies
Feit blijft dat in het ene korps een bepaalde functie WEL kan worden aangewezen en in een ander korps NIET; Voorbeeld: medewerker 112-centrale zonder nachtdiensten omdat medewerker meldcentrum deze taak in de nacht overneemt; Deze medewerker haalt niet de eis 2-uit-4, maar 1-uit-4 (psychisch letsel eerstehands).

60 Aanwijzing AT-functies
LET OP! 2 verschillende overgangsbepalingen: - 1 in Regeling opgenomen; - 1 in circulaire. In Regeling is bepaald dat: - binnen 6 maanden na publicatie regeling in Staatscourant; - alle al aangewezen functies opnieuw beoordeeld worden op basis nieuwe criteria;

61 Aanwijzing AT-functies
- EN welke niet eerder aangewezen functies alsnog in aanmerking komen voor aanwijzing. - Er geldt GEEN terugwerkende kracht, behalve 1 uitzondering op basis van circulaire. - Bevoegd gezag moet alle aanwijzingen en intrekkingen op basis van de nieuwe Regeling EERST in een voornemen gieten; - Alle voornemens moeten verplicht worden voorgelegd aan de CGOP, waarna deze binnen vier weken beslist.

62 Aanwijzing AT-functies
- Na oordeel CGOP neemt bevoegd gezag beslissing en deelt besluit mee aan de ambtenaar; - Intrekking van een aanwijzing mag pas geëffectueerd worden op moment dat de ambtenaar de betreffende functie niet meer vervult; - LET OP! Bij een reorganisatie en op grond van LSS blijft bij wijzing functie rechtspositionele aanspraak gelden (artikel 55ra Barp, nieuw).

63 Aanwijzing AT-functies
Overgangsbepaling in circulaire: - Regeling was onderdeel 1e tranche; - RGO’s zijn opgeschort ingaande 1 januari 2007; - Alle vanaf 1 januari 2007 ontstane nieuw gecreëerde functies die ‘’on hold’’ zijn gezet en die voldoen aan de criteria van de nieuwe Regeling worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 aangewezen; -ook deze functies dienen aan CGOP te worden aangeboden en hiervoor geldt verder dezelfde werkwijze.

64 Circulaire dienstongevallen
Circulaire ziet op teambuildingsactiviteiten en optreden buiten diensttijd. Indien ambtenaar verplicht wordt deel te nemen aan teambuilding en er vindt ongeval plaats, dan is sprake van een dienstongeval. Uitzondering: wanneer ambtenaar zelf verzuimt om tijdig zijn lichamelijke of andere beperkingen te melden aan bevoegd gezag.

65 Circulaire dienstongevallen
Optreden politieambtenaar buiten diensttijd die handelt uit hoofde van zijn functie, bijvoorbeeld aanhouden winkeldief, en gewond raakt > aanmerken als dienstongeval. Het is verdedigbaar dat een ambtenaar met een ATH-functie die een winkeldief op heterdaad aanhoudt en gewond raakt op overeenkomstige wijze wordt behandeld; hij is wettelijk gezien immers bevoegd.

66 Afbouw operationele toelage
Nieuwe regeling op grond van CAO is in CGOP afgeprocedeerd. Wetgeving zal op korte termijn volgen: - wijziging artikel 15 Bbp in Staatsblad; - daarna wijziging Regeling in Staatscourant; Regionale regelingen vervallen en dienen aan de CGOP aangeboden te worden. Ministeriele regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2009

67 Afbouw operationele toelage
1 overgangsmaatregel: - indien afbouw operationele toelage op grond van regionale regeling hoger is dan op basis van nieuwe regeling, blijft de regionale regeling gelden; Deze faseert daarmee uit. - de meest gunstige regeling blijft gelden totdat publicatie van de nieuwe (ministeriele) Regeling heeft plaatsgevonden.

68 HAP III Lian Mares

69 HAP III Een aantal onderwerpen zijn in HAP II nog niet geharmoniseerd.
In HAP III komen aan de orde: Vergoeding ziektekosten bij dienstongeval Lease- en dienstvoertuigen (Afkoop) consignatie (piket) Korpsleiding Buurtregisseurs Representatiekostentoelage

70 Rondvraag en sluiting

71 Tenslotte… Heeft u nog vragen, stuur die dan naar:


Download ppt "HAP II Voorlichtingsbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google