De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie is Rav Shaul? (Paulus)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie is Rav Shaul? (Paulus)"— Transcript van de presentatie:

1 Wie is Rav Shaul? (Paulus)
Onderzoek naar de Hebreeuwse context in de brieven van Paulus

2 HERSTEL VAN DE TORAH

3 De denkrichting van de hedendaagse gelovige betreffende wat men “ de wet “ noemt
ontwikkelde zich vanuit een Grieks /Romeinse wereldvisie en benadering om de bijbelstudie . Dit werd in voege gebracht door de vroege oervaders vanaf de tweede tot aan de zesde eeuw en is sindsdien steeds sterker geworden. Wanneer een gelovige in geestelijke discuties, sermoenen enz, de term “ wet “ hoort, ervaart hij in dit op een zeer wettische wijze, gelijk aan hoe men tegen de wet die we in onze seculiere maatschappij handhaven zou aankijken.

4 Drie bepaalde ideeën die in de religie betrekking hebben op “ de Wet “ zijn Degenen onder de Wet van Mozes waren “onder gebondenheid” die eindigde met Yashua, die ons vrijzette. "Niemand kon ooit alles doen wat de Wet vereiste” dat is waarom we Yashua nodig hadden. De Wet was “een vloek“ die Yashua kwam opheffen

5 Romeinen 7:1-6: “Bevrijd van de wet "
De visie van de gelovige op “de wet“ wordt in de hele Bijbel ook overgebracht via de ”hoofding” aan het begin van elk onderdeel. Deze titels werden daar door de uitgevers geplaatst om de lezer een indicatie te geven over de inhoud van de volgende groep verzen. Bij voorbeeld, aan het begin van de volgende onderdelen in het “Nieuwe Testament“ van de populaire New King James versie van de Bijbel ,(4) vinden we de volgende verzen: Romeinen 7:1-6: “Bevrijd van de wet " Romeinen 14:1-13: “De wet van vrijheid" Galaten 3:10-14: “De wet brengt een vloek" Galaten 5:7 -15: "Liefde vervult de wet “

6 Wat leert het "Nieuwe Testament" over Torah en Verlossing ?
Is de wet “een vloek " die Yashua kwam opheffen? Twee vaak geciteerde verzen die het Christendom gebruikt aangaande het idee dat ”de wet een vloek is” zijn: Galaten 3: Want allen die het van de werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven “ Vervloekt is een ieder die zich niet houd aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen“ Galaten 3:13 – Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven “ Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt.”

7 Ongetwijfeld is er iets dat de vloek van de wet genoemd wordt
Ongetwijfeld is er iets dat de vloek van de wet genoemd wordt. Maar is de Wet zelf een vloek? Herinner je in eerste instantie dat God de Wet gaf opdat “het goed zou gaan " met Zijn volk (Deuteronomium 4:40). Paulus schreef dat de Wet heilig, rechtvaardig en goed is (Romeinen 7:12). Paulus stelde dat de Wet spiritueel is (Romeinen 7:14). Paulus zei dat hij zich verlustigde in de Wet (Romeinen 7:22-25). *Toen hij beschuldigd werd dat hij zou onderwijzen dat de Wet was afgeschaft ondernam Paulus stappen om het tegendeel te bewijzen (Handelingen 21:21-26)*.

8 De Dualiteit van de Torah
Het onvermogen om de dubbele natuur van de Torah te begrijpen en te onderwijzen is een deel van het probleem. God Zelf zinspeelde op deze dubbelheid toen Hij de Torah gaf. Deuteronomium 30:15-17a   Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden neerbuigt en hen dient,  dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan…”

9 Wat is WET in het Hebreeuws??
ירא ירה Ya’rah ya^ra^h ya^ra^' Een primitieve wortel; eigenlijk te vloeien als water (dat is, te regenen); transitief te leggen of gooien (in het bijzonder een pijl, dat is, te schieten); figuratief te wijzen naar (zoals bij richten met de vinger), te onderwijzen: - (+) boogschutter, worp, richt, informeer, onderwijs, leg, toon, shiet, leer (-er, -ing), doorgang.

10 Je kan de beste interlineaire Griekse bijbel ter wereld hebben,maar als je het “Nieuwe Testament” niet terug in de Hebreeuwse context van de eerste eeuw plaatst, kan je niet tot een correct inzicht komen.

11 Herhaaldelijk geciteeerde verzen om dit te ondersteunen zijn ;
 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. (Romans 10:4) Rom 10:4 Want de Messias is de vervulling van de wet tot geregechtigeheid voor eenieder die gelooft. G5056 τέλος telos Van een basis woord τέλλω tello¯ (om tot een uiteindelijk punt of doel te komen);

12 Handelingen = Hoofdstukken 13 tot 28 in het jaar 35 to 62 C.E
Romeinen = Jaar 57 C.E. Galaten = Jaar C.E Efeziërs = Jaar 60 – 61 C.E Filippenzen = Jaar 62 C.E Kolossenzen = Jaar 60 – 61 C.E 1& 2 Thessalonicenzen = Jaar 51 C.E 1 Timotheüs = Jaar C.E 2 Timotheüs = Jaar 67 C.E Hebreeeën = Jaar C.E 1& 2 Petrus = Jaar C.E

13 DE SCHOLEN VAN HILLEL EN SHAMMAI BEGONNEN MET HUN STUDIEHUIZEN 30 TOT 60 JAAR VOOR DE MESSIAS

14 7 Types van Farizeeën Zowel de Jerusalem als de Babylon Talmud, spreken van zeven types van Farizeeën

15 Wie waren de leraren van Rav Shaul?
Hillel Gamaliel

16 Gamaliel Handelingen 22:3
3 Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, doch in deze stad opgevoed, aan de voeten van Gamaliël opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onzer vaderen, een ijveraar voor God evenals gij allen heden zijt.

17 Wie was het gehoor van Paulus?
1 Peter 1 1  Petrus, apostel van Yashua Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Yashua Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

18 Verstrooiïng 290. diaspora diaspora, dee-as-por-ah' van1289; verstrooiïng, i.e. (vooral en specifiek ) de (bekeerde) Israelieten wonende in heidense landen :-(die ) verpreid (naar het buitenland).

19 Lo Ammi.’ & Lo Ruhamah 1 Petrus 2
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken Hoshea 1 gaat over de 10 stammen van Israel.

20 Paulus en de Joden onder de Niet-Joden
Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, geen onnodige last moet opleggen  Handelingen 21:19  En toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden, wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht.

21 Handelingen 21:21  nu heeft men hun van u verteld, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen, dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden, noch naar de gebruiken te leven. Galaten 2:2 en ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen, die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Jacobus 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Yashua Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.

22 Geloofden de Joden in de eerste eeuw in Yashua ?
Handelingen 2:41 41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag [tot] [hen] toegedaan omtrent drie duizend zielen. Handelingen 4:4 4 En velen van degenen, die het woord gehoord hadden, geloofden; en het getal der mannen werd omtrent vijf duizend. Handelingen 6:7 7 En het woord Gods nam toe, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

23 Handelingen 21 20 Op het horen hiervan verheerlijkten zij God en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden onder de Joden het geloof hebben aangenomen, en zij allen zijn ijveraars voor de wet. 21 Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden die te midden der heidenen leven leert van Mozes af te vallen, door te zeggen dat zij niet verplicht zijn hun kinderen te besnijden en zich te houden aan de volksgebruiken.

24 Handelingen 15:1 1 Enige lieden, die uit Judea kwamen, leerden de broeders: Indien gij u niet laat besnijden volgens Mozaisch gebruik, kunt gij niet gered worden. Handelingen 15:5 maar dat enige der gelovig geworden Farizeeën waren opgestaan en hadden geleerd dat men hen moest besnijden en er op aandringen dat zij de wet van Mozes inachtnamen.

25 Hij hield het Heilige Feest der ongezuurde broden
Handelingen 20 5 Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas. 6 Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongezuurde broden, en kwamen in vijf dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons zeven dagen onthielden.

26 Pinksteren Handelingen 20:16
16 Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn.

27 Pesach 1 kor.5 6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt 7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, [namelijk] Christus 8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde [broden] der oprechtheid en der waarheid.

28 Hij was geboren als Jood van de stam Benjamin.
2 kor.11:22 22 Zijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn zij Israelieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Romeinen 11 1 Dus zeg ik: God heeft toch niet zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Immers, ik ben zelf een Israeliet, uit Abrahams zaad, uit den stam Benjamin. 2 Elohim heeft zijn volk niet verstoten, hetwelk hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet wat de Schrift zegt van Elía, hoe hij bij Elohim pleit tegen Israël, zeggende: Fill. 3:5 5 ten achtsten dage ben ik besneden, ik ben uit Israel, uit den stam Benjamin, een Hebreeër van ouder op ouder, wat het naleven der wet betreft een Farizeeër,

29 Hij was een Farizeeër en de zoon van een Farizeeër
Handelingen 23 6 Toen riep Paulus, wetend dat de Grote Raad voor een deel uit Sadduceeën, voor een deel uit Farizeeën bestond: Broeders, ik ben een Farizeeër, uit een Farizees geslacht; ik sta terecht over de hoop en de opstanding der doden.

30 Hij bezocht de synagoge.
Handelingen 13:5 5 En toen zij in de stad Salamis kwamen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper. Hand. 13:14 14 maar zij trokken van Perge af het land door tot Antiochië in Pisidië . Op den sabbat gingen zij naar de synagoge en namen er plaats.

31 Handelingen 14:1 En het geschiedde te Ikonië, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en Zó predikten, dat een grote menigte der Joden en der Grieken gelovig werd. Handelingen 18:4 Iederen sabbat hield hij toespraken in de synagoge en overtuigde Joden en Grieken. Handelingen 19:8 En hij ging in de synagoge, en predikte vrijmoedig drie maanden lang, en leerde van het rijk van Elohim en overtuigde hen.

32 Hij sprak Hebreeuws. Handelingen 22:2
En als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk; en als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende: Handelingen 22:2 Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide: Hij onderwees uit de Hebreeuwse geschriften

33 Hij onderwees vanuit de Hebreeuwse geschriften
Handelingen 17:2 En Paulus ging naar de synagoge, zoals het zijn gewoonte was , en gedurende drie weken argumenteerde hij met het vanuit de geschriften Handelingen18:28 Want publiekelijk weerlegde hij de Joden krachtig , hen vanuit de geschriften tonend dat Yeshua de Messias

34 Hij legde een Nazarener eed af
Handelingen18:18 18 Nadat Paulus nog vele dagen daar gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en voer naar Syrië af, in gezelschap van Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchreen zijn hoofd had laten scheren; want hij had een gelofte gedaan. Handelingen 21:24 24 heilig u in gemeenschap met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zal iedereen weten dat er niets waar is van hetgeen men van u vertelt, dat gij integendeel u gedraagt als een die de wet onderhoudt.

35 Hij ging op naar Jeruzalem om te aanbidden.
Handelingen 24:11 11 Alzo gij kunt weten, dat het niet meer dan twaalf dagen zijn, sinds ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem;

36 Hij practizeerde besnijdenis .
Handelingen 16 1 En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; 2 Welken [goeden] getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium. 3 Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. .

37 Hij hield de Shabbat. Handelingen 17
1 Toen zij nu door Amfipolis en Apollonía getrokken waren, kwamen zij te Thessalonika, alwaar ene synagoge der Joden was. 2 Daar ging Paulus volgens zijne gewoonte in, en sprak met hen op drie sabbatten uit de Schrift,

38 WAT WAS DE BELIJDENIS VAN RAV SHAUL OVER ZIJN GELOOF?
Handelingen 24 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik overeenkomstig den Heilsweg dien zij ketterij noemen den voorvaderlijken God dien, gelovend in al wat met de wet overeenkomt en in de Profeten geschreven staat,

39 Handelingen 21 18 Den volgende dag ging Paulus met ons naar het huis van Jacobus, waar ook alle oudsten kwamen. 19 Toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden al wat God onder de heidenen door zijn arbeid verricht had. 20 Op het horen hiervan verheerlijkten zij God en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden onder de Joden het geloof hebben aangenomen, en zij allen zijn ijveraars voor de wet.

40 Handelingen 21: 21 Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden die te midden der heidenen leven leert van Mozes af te vallen, door te zeggen dat zij niet verplicht zijn hun kinderen te besnijden en zich te houden aan de volksgebruiken.

41 Handelingen 21 22 Wat is dus het geval? Men zal zeker horen dat gij aangekomen zijt. 23 Doe dan wat wij u zeggen. Er zijn onder ons vier mannen die een gelofte gedaan hebben; 24 heilig u in gemeenschap met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zal iedereen weten dat er niets waar is van hetgeen men van u vertelt, dat gij integendeel u gedraagt als een die de wet onderhoudt.

42 Filipenzen 3:2 2 Ziet toe op de honden, ziet toe op kwade werkers, ziet toe op de besnijdenis. 3 Want wij zijn de besnijding, wij, die Elohim in den Geest dienen, en in Messias Yahshua roemen, en niet in het vlees betrouwen. 4 hoewel ook ik dat zou kunnen doen. Indien iemand meent op uiterlijke voorrechten vertrouwen te kunnen stellen, ik kan het nog meer doen:

43 5 ten achtsten dage ben ik besneden, ik ben uit Israel, uit den stam Benjamin, een Hebreeër van ouder op ouder, wat het naleven der wet betreft een Farizeer, 6 wat ijver betreft een vervolger der gemeente, wat wettelijke gerechtigheid betreft onberispelijk.

44 7 Maar al wat mij winst was heb ik om Messias’ wil voor schade gerekend.
8 Ja, zeker, alles houd ik voor schade, omdat de kennis van Messias Yahshua, mijn Adonai, boven alles gaat. Voor hem gaf ik alles prijs; ja, acht ik het vuilnis, als ik Messias maar mag winnen 9 en bevonden word met hem één te zijn, niet in het bezit van mijn eigen gerechtigheid op grond van wetsbetrachting, maar van de gerechtigheid, die in het geloof in Messias bestaat, de gerechtigheid door Elohim gegeven op grond van het geloof.

45 GALATEN 1:12 12 immers, ik heb haar niet van een mens gekregen of overgenomen, maar door een openbaring van Yashua Christus. 13 Want gij hebt immers wel gehoord van mijn vorige wandel in het Jodendom, dat ik bovenmate de gemeente van Elohim vervolgde en verwoestte, 14 en dat ik mij onderscheidde in het Jodendom, boven velen van mijn leeftijd in mijn geslacht, en bovenmate ijverde voor de vaderlijke instellingen.

46 Handelingen 15 23 Zij gaven hun een brief mee van dezen inhoud: De apostelen en de oudsten, als broeders, aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië heil! 24 Nademaal wij gehoord hebben, dat enigen van de onzen zijn uitgegaan, en u met leringen verward en uwe zielen wankelmoedig gemaakt hebben, zeggende, dat gij u moet laten besnijden en de Wet onderhouden, aan wie wij dit niet bevolen hebben:

47 1 Johannes 2 3 En hieraan weten wij dat wij hem kennen dat wij zijn geboden inachtnemen. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem’--en zijn geboden niet onderhoudt is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet; 5 maar wie zijn woord trouw bewaart, in hem is de liefde voor God volkomen geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem zijn. 6 Wie zegt in hem te blijven, diens wandel moet zijn zoals de zijne is geweest.

48 Wandelde Yahshua in Torah?
Hij ging naar de dienst op Shabbat Hij hield de Feesten Hij hield Kosher Hij studeerde Torah & Profeten

49 FLAVIUS JOSEPHUS EN DE VISIE VAN DE FARIZEEËN
Wat ik nu wil uitleggen is dit, dat de Farizeeën een groot deel nalevingen aan het volk hebben opgelegd uit overleveringen van hun vaders, die niet in de TORAH VAN MOZES geschreven staan; en het is om die reden dat Sadduceeën deze verwerpen en zeggen dat nalevingen moeten hooghouden die in het geschreven woord staan, maar dat we de voorschriften die stammen van de tradities van onze voorvaderen … Niet in acht hoeven te nemen. BOOK OF ANTIQUITIES

50 WAT IS DE LIEFDE VAN YHVH?
1Johannes 5 2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden betrachten. 3 Want hierin bestaat de liefde jegens God dat wij zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar;

51 Welke Geboden onderhield Yahshua??
Mattheüs 5 17 Meent niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten af te breken; ik ben niet gekomen om af te breken, maar om aan te vullen. 18 Want voorwaar, ik zeg u, voordat hemel en aarde vergaan zijn zal niet een jota of tittel vergaan uit de Wet, neen, niet voordat het einde aller dingen daar is. 19 Wie dan een dezer minste geboden afschaft en in dien geest de mensen onderwijst zal de minste heten in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze volbrengt en anderen voorhoudt, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

52 Johannes 7 16 Yashua antwoordde hun en zeide: Mijne leer is niet de mijne, maar van degene die mij gezonden heeft.

53 Johannes 8:28 Toen zeide Yashua: Wanneer gij den Mensenzoon verhoogd zult hebben, dan zult gij inzien dat ik het ben en dat ik uit mijzelf niets doe, maar spreek zoals de Vader mij geleerd heeft.

54 Johannes 12 47 En indien iemand mijn woorden hoort en ze niet bewaart, ik oordeel hem niet; want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 48 Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt heeft zijn rechter: het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem vonnissen ten laatsten dage. 49 Want ik heb niet gesproken uit mijzelf, maar de Vader, die mij gezonden heeft heeft mij voorgeschreven wat ik moet zeggen en spreken. 50 En ik weet dat zijn bevel het eeuwige leven is. Wat ik dus zeg, dat zeg ik zo als de Vader mij bevolen heeft.

55 Exodus 23 20 Zie, ik zend mijn engel voor u uit, om u te hoeden op den weg en u te brengen aan de plaats die ik bereid heb. 21 Wees voor hem op uw hoede en hoor naar hem. Weerstreef hem niet; want hij zal uw misdrijven niet vergeven, daar mijn naam in zijn binnenste is. 22 Maar indien gij goed naar hem hoort en doet al wat ik spreken zal, dan zal ik de vijand uwer vijanden en de tegenstander uwer tegenstanders zijn;

56 De Farizeeën stellen geboden van Mensen in
Ma’asei Ha Torah (hrwth y vem) = “Werken van de Wet” Takanah (hnqt) and Gezerah = “Verordeningen” Ma’aseh (hvem) = “ Werken” Halacha (hklh) = “Wet” Minhag = “Traditie”

57 Babylonische Talmud, Sabbath 31a
 Een zekere heiden kwam naar Shammai: De heiden vroeg hem, hoeveel Torah’s heb jij? (Shammai) Antwoorde: TWEE de geschreven Torah en de MONDELINGE TORAH(Torah She-Be’al Peh)

58 DE JERUZALEM TALMUD WERD GESCHREVEN IN TIBERIAS ROND HET JAAR 350 C.E.
ALS DE MONDELINGE TORAH (Torah She-Be’al Peh) mondeling moest doorgegeven worden , waarom schreef Rabbi Judah the Price dan de Mishnah in het jaar 200 c.e.? TWEE TALMUD’S  DE JERUZALEM TALMUD WERD GESCHREVEN IN TIBERIAS ROND HET JAAR 350 C.E.  DE BABYLONISCHE TALMUD WERD VOLTOOID IN HET JAAR 500 C.E. DOOR RAV ASHI IN BABYLONIË

59 De Torah zegt niets toe te voegen of weg te nemen van de Torah
 Deuteronomium 4:2 Gij zult aan hetgeen ik u gebied niets toevoegen noch er iets afdoen, maar de geboden van YHVH, uw Elohim die ik u heden geef, onderhouden.

60 MARCION DE KETTER “Marcion was een personage van immense betekenis die diwijls, doch waarschijnlijk verkeerdelijk onder de gnostics werd gerekend was, die in 144 na een breuk met Rome een eigen succesvolle maricionistische kerkgemeenschap oprichtte. Marcion verkondigde dat er een radicale tegenstelling was tussen de Wet en het Evangelie en hij weigerde de Elohim van liefde die volgens hem in het Nieuwe Testament zichtbaar was te identificeren met de toornige Schepper Elohim van het Oude Testament. Hij zette deze contrasten verder in zijn antitheses en hij propageerde een herleid Nieuw Testament bestaande uit het Evangelie volgens Lucas en bepaalde epistels van Paulus, alles ontdaan van veronderstelde Joodse vervalsingen. Dit had een belangrijke invloed op de vorming van de Gemeenten . Encyclopaedia Britannica - meer info in Wikipedia

61 MOEILIJK TE BEGRIJPEN WOORDEN VAN PAULUS
Galaten 2:19 Want ik ben door de wet aan de wet afgestorven om voor Elohim te leven; Want ik ben door de wet (Torah) aan de wet, (Mondelinge Wet) afgestorven opdat ik voor Elohim moge leven.

62 Romeinen 7:6 6 Maar nu zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield; zodat wij thans dienen in geestesvernieuwing en niet in de verouderde letter.  Kolossenzen 2:16 16 Niemand oordele u dan in zake van spijs of drank, in het vieren van feest, nieuwe maan of sabbat. 17 Die alles een afschaduwing zijn van de toekomstige dingen maar het lichaam zelf is de Messias.

63 In de Arameese Peshitta
Galaten 3:23 24 Zodat de wet onze TUTOR (studiebegeleider) is geworden om ons tot de Messias te brengen zodat we gerechtvaardigt mogen worden door geloof. 25 Maar nu geloof gekomen is, zijn we niet lange onder TUTORS.

64 Efeziërs 2:14 14 Want hij is onze vrede, die beiden heeft tot één gemaakt, en heeft afgebroken den scheidsmuur, die daartussen was, 15 daarmede, dat hij door zijn vlees de vijandschap wegnam, namelijk de wet, die in geboden gesteld was, opdat hij deze twee tot één nieuwe mens in zichzelf zou scheppen, en vrede maken,

65 VERORDENINGEN dogma, dog'-mah van de basis van 1380; een wet (burgerlijk , ceremonieel of kerkelijk):--bevel, verordening , voorschrift.

66 Galaten 2:16-17 en 2:18-19: … nochtans, terwijl wij weten, dat de mens door de werken der Wet (rabbijnse mondeling wet) niet rechtvaardig wordt, maar door het geloof in Messias Yashua, zo hebben ook wij in Messias Yashua geloofd, opdat wij rechtvaardig zouden worden door het geloof in Christus, en niet door de werken der Wet (rabbijnse mondelinge traditie); want door de werken der Wet (rabbijnse mondelinge traditie ); wordt geen vlees rechtvaardig.

67   Romeinen 3:28 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. (Ma’asei Ha Torah)

68 Romeinen 2:29 29 maar die is een Jood, die het inwendig is; en de besnijdenis des harten is ene besnijdenis, die in den Geest, en niet naar de letter geschiedt; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit Elohim

69 Besnijdenis in Bijbelse halachah
Genesis 17:12 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad;

70 Besnijdenis in Rabbijns / Farizeës Halachah perspectief
Hatafat Dam Brit (Prikken van het lid om er bloed uit te trekken)voor heidense bekeerlingen die reeds besneden zijn

71 Peri’ah De voorhuid wordt weggesneden en de membraan onder de voorhuid wordt met de nagels teruggeschoven  Metzitzah Bij nieuwgeboren baby’s wordt het bloed uit de wond van de besnijdenis gezogen  (tractaat Shabbat 133a,135a en 137a alsook, Yevamot 46a/b) kijk ook naar Handelingen 15:1-5

72 Galaten 2:21 21 Ik werp Gods genade niet weg; want indien de gerechtigheid door de wet (mondelinge Wet), komt, zo is Christus tevergeefs gestorven.

73 Romeinen 2:29 29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet [in] [de] letter, [is] [de] [besnijdenis]; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit Elohim.

74 Hoe Oud was Abraham? Genesis 12:4 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

75 Hoe was Abraham toen YHVH hem vroeg om in verbond te komen ?
Genesis 17:1 1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!

76 Genesis 17:10 10 Dit nu is mijn verbond, hetwelk gij houden zult tussen Mij en u, en uw zaad na u: al wat mannelijk is onder u zal besneden worden. 11 En gij zult de voorhuid aan uw vlees besnijden; dit zal een teken zijn des verbonds tussen Mij en u.

77 BLIJK= Teken van Verbond
twa 'owth, Zoek naar 0226 in KJV waarschijnlijk van 225 (in de zin van verschijnen); een signaal (letterlijk of figuurlijk), als een vlag, baken, monument, voorteken, wonder, bewijs, enz.:--bemerk, mirakel, (embleem ), blijkgeving.

78 Besnijdenis in Bijbelse halachah
Genesis 17:12 12 Ieder jongsken, als het acht dagen oud is, zult gij besnijden bij uw nakomelingen, desgelijks ook geheel het gezin, dat in uw huis geboren of gekocht is, van alle vreemden, die niet van uw zaad zijn.

79 Deuteronomium 30:6 6 En de Heer, uw God, zal uw hart besnijden en het hart uws zaads, zodat gij den Heer, uwen God, liefhebt met uw ganse hart en ziel, opdat gij moogt leven

80 Deuteronomium 10:16 16 Zo besnijdt nu de voorhuid uws harten, en zijt voortaan niet halsstarrig;

81 Jeremia 4:4 4 Besnijdt u voor Adonai, en doet weg de voorhuid uws harten, gij mannen van Juda en gij inwoners van Jeruzalem; opdat mijne gramschap niet uitbarstte als een vuur, en brandde wegens uwe boosheid, zodat niemand het blussen kan.

82 Ezechiël 11:19 19 En Ik zal hun een eendrachtig hart geven en een nieuwen geest in hun binnenste verwekken; en Ik zal stenen hart uit hun lichaam wegnemen en hun een hart van vlees geven,

83 Besnijdenis in Rabbijns / Farizeeës Halachah perspectief
Hatafat Dam Brit (Prik het lid en trek bloed)voor heidense bekeerlingen die reeds besneden zijn) 

84 Peri’ah  De voorhuid wordt weggesneden en de membraan onder de voorhuid wordt met de nagels teruggeschoven Metzitzah Bij nieuwgeboren baby’s wordt het bloed uit de wond van de besnijdenis gezogen (tractaat Shabbat 133a,135a en 137a alsook, Yevamot 46a/b) kijk ook naar Handelingen 15:1-5

85 Galaten 3 10 Want zovelen uit de werken der Wet zijn, die zijn onder den vloek: want er staat geschreven: "Vervloekt is ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der Wet, om het te doen".

86 Waar is het Woord Geschreven?
Deuteronomium 27 26 Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen.

87 Galaten 3 10 Want zovelen die uit de werken der Wet (Ma’asei Ha Torah) zijn, die zijn onder den vloek: want er staat geschreven: "Vervloekt is ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der Wet, om het te doen".

88 CONSTANTIJN’S CHRISTEN GELOOFSBELIJDENIS

89 Ik verzaak aan alle gebruiken, wettisismen, ongezuurde broden en offers van lammeren van de Hebreeën. En alle andere Festivals van de Hebreeën, offers, gebeden, betrachtingen, zuiveringen en al de verzoeningen en vasten en nieuwe manen en shabbatten en alle bijgeloof en hymnen en gezangen, en voorschriften en synagogen – absoluut alles wat Joods is, elke wet, elk ritueel en gebruik en als ik nadien zal wensen dit te ontkennen en terug te keren naar het Joodse bijgeloof, of aan dezelfde tafel zal gevonden worden met Joden, of met hen zal feesten, of in mij het geheim zou bekeren en de Christen religie zou veroordelen inplaats van hen openlijk het zwijgen op te leggen en hun ijdel geloof te veroordelen, laat dan het beven van Kain en de melaatsheid van Gehazi mij aankleven

90 Zowel als alle wettelijke straffen waaraan ik erken mijzelf te zullen onderwerpen. En moge ik een banvloek zijn in de toekomstige wereld en moge mijn ziel bij satan en de duivels geplaatst worden .” (stefano Assemani, Acta Sanctorium Martyrum Orientaliom at Accidentalium, Vol. 1 Rome 1748 page 105

91 Vervolgens, elke volger van de “Joodse Messias” die zich bij deze
“ heilige gemeenschap “ wil aansluiten is verplicht een nieuw stel regels en gebruiken aan te nemen. Dientengevolge werden speciale credo’s ontworpen, waarop de christenen de volgende eed moesten afleggen: Ik aanvaard alle gebruiken, riten, wettischismen en feesten van de Romeinen, offers, gebeden, reinigingen met water, heiligingen door Pontificus Maxmus (hoge priester van Rome), verzoeningen en feesten en de nieuwe SHABBAT“ SOL DIE” alle nieuwe gezangen en voorschriften, alle voedsel en drank van de Romeinen. Met andere woorden absoluut alles Rooms, elke nieuwe wet, ritueel en gebruik van Rome en de Nieuwe Roomse Religie.” Bovendien, in ongeveer 365 AD, schreef de Katholieke Raad van Laodicea, in één van zijn cannons : Christenen mogen het Judaisme niet aanhangen door te rusten op de shabbat maar moeten op die dag werken en eerder de dag van “Adonai” eren. Maar als iemand zal gevonden worden die het Judaisme aanhang, laat hem een anathema( banvloek) zijn van (tegen )Christus.

92 MATTHEÜS 28:1 1 En laat [na] de shabbat <sabbaton>,, als het begon te lichten, tegen den eersten <mia> [dag] der week <sabbaton>, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. MARK 16:2 2 En zeer vroeg op den eersten <mia> dag der week <sabbaton>, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;

93 LUCAS 24:1 1 En op den eersten <mia> dag der week <sabbaton>, zeer vroeg, kwamen zij bij het graf, en droegen de specerijen, die zij bereid hadden, en enigen met haar JOHANNES 20:1 1 Op den eersten <mia> dag der week <sabbaton> kwam Maria Magdalena vroeg, toen het nog duister was, tot het graf, en zag, dat de steen van het graf weggenomen was.

94 JOH. 20:19 En op den avond van dien eersten <mia> dag der week <sabbaton>, toen de jongeren vergaderd en de deuren gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Yashua en trad in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! Hand. 20:7 En op den eersten <mia> dag der, week <sabbaton>, toen de jongeren samenkwamen om het brood te breken, predikte Paulus hun, en wilde des anderen daags wegreizen; en hij strekte zijne rede uit tot middernacht. . 1Ko. 16:2 Op elken eersten <mia> dag der week <sabbaton> legge ieder van u bij zichzelven weg, en vergadere naar zijn vermogen; opdat niet dan eerst, als ik kom, de inzamelingen moeten geschieden.

95 Eerste Dag van de Week De onderliggende Griekse tekst is “mia ton sabbaton”, wat letterlijk vertaald betekent “één van de shabbatten”, maar wat traditioneel vertaald werd als “eerste dag van de week.” De term “eerste dag van de week” is letterlijk vertaald als “proté hemera tis hebdomata” in Grieks, maar komt nergens in het N.T. op die manier voor. Er bestaat een sterk argument dat “mia ton sabbaton” volgens de semitische streektaal zou moeten vertaald worden als “dag één van de week”

96 2 Petrus 3 16 gelijk ook in alle brieven, als hij daarin over deze dingen spreekt, onder welke sommige moeilijk zijn om te verstaan, welke de ongeleerden en onstandvastigen verdraaien, alsook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

97 MATTHEÜS 15:1 1 Toen kwamen tot Yahshua Schrift geleerden en Farizeeën van Jeruzalem, en zeiden:, 2 Waarom overtreden uwe jongeren de instellingen der ouden? Want zij wassen hunne handen niet, als zij brood eten.

98 MATTHEÜS 15:6 6 die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.

99 Mattheüs15 7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u: 8 “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”’

100 Marcus 7 1  Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen. {verzuimen : vooraleer, gebruikelijk}

101 3 de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels 5 toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’

102 Jesaja 29:13 Jesaja 29 13 De Heer zegt: Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd –


Download ppt "Wie is Rav Shaul? (Paulus)"

Verwante presentaties


Ads door Google