De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de setting van de Hebreeën-brief

Verwante presentaties


Presentatie over: "de setting van de Hebreeën-brief"— Transcript van de presentatie:

1 de setting van de Hebreeën-brief
DEEL 1

2 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest (…) 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. 8 (…) ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding. Hebreeën 6 ? 2

3 1. Wie zijn de geadresseerden? 2. Wie is de schrijver?
DE VRAGEN… 1. Wie zijn de geadresseerden? 2. Wie is de schrijver? 3. Wanneer is de brief geschreven? 4. Wat is het doel van de brief? en (last but least): 5. Wat doet het er toe? 3

4 de geadresseerden 4

5 1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 5 * Sinaïticus, Vaticanus, Alexandrinus

6 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën.
1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën. 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten… 6

7 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën;
1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën; 3. het profetenwoord "de Here zal Zijn volk oordelen" slaat op de Hebreeën; 7

8 1. de geadresseerden 30 Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Hebreeën 10 = Israël 8

9 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën;
1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën; 3. het profetenwoord "de Here zal Zijn volk oordelen" slaat op de Hebreeën; 4. De lezers worden gewaarschuwd voor terugval in het Jodendom. 9

10 1. de geadresseerden 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus* laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel… Hebreeën 6 10 * = het 'Oude Testament' zoals het Jodendom daar aan vasthoudt.

11 1. de geadresseerden 9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen… Hebreeën 13 11

12 lett. myriaden = tienduizenden!
1. de geadresseerden 20 En zij (= Jakobus en de oudsten in Jeruzalem) loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet… Handelingen 21 lett. myriaden = tienduizenden! 12

13 de schrijver... 13

14 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;
2. de schrijver 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven*; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 14 * Tussen 2Thessalonika en 1Timotheüs

15 2. de schrijver 3 … een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd … Hebreeën 2 15

16 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;
2. de schrijver 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel; 4. een metgezel van Timotheüs; 16

17 2. de schrijver 23 Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. Hebreeën 13 17

18 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;
2. de schrijver 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel; 4. een metgezel van Timotheüs; 5. karakteristiek Paulinisch slot; 18

19 25 De genade zij met u allen. Hebreeën 13
2. de schrijver 25 De genade zij met u allen. Hebreeën 13 19

20 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;
2. de schrijver 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel; 4. een metgezel van Timotheüs; 5. karakteristiek Paulinisch slot; 6. volgens 2Petrus 3:15 schreef Paulus een brief aan de besnijdenis. 20

21 2. de schrijver 15 … houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, >> 2Petrus 3 = "de besnijdenis"* 21 * 1Petr.1:1 ("vreemdelingen de diaspora")

22 16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt.
2. de schrijver 16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2Petrus 3 22

23 1. Paulus' was een "Hebreeër uit de Hebreeën"*;
2. de schrijver en verder… 1. Paulus' was een "Hebreeër uit de Hebreeën"*; 23 * Filipp 3:6

24 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën"
2. de schrijver en verder… 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën" 2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls"; 24

25 2. de schrijver 15 Maar de Here zeide tot hem (=Ananias): Ga, want deze (=Saulus) is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en DE KINDEREN ISRAËLS… Handelingen 9 25

26 2. de schrijver 13 Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en ENIGEN uit hen behouden. 15 Want, indien HUN VERWERPING de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Romeinen 11 26

27 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën"
2. de schrijver en verder… 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën" 2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls"; 3. Paulus predikte Israëls ondergang; 27

28 2. de schrijver 40 Ziet dan toe, dat u (= Joden) niet overkome, wat in de profeten gezegd is: 41 Ziet, verachters, en verwondert u (= Israëls als natie) en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt. Handelingen 13 28

29 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën"
2. de schrijver en verder… 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën" 2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls"; 3. Paulus predikte Israëls ondergang; 4. Paulus' naam staat model voor Israëls terzijdestelling… > verzwijgen van naam is veelzeggend! 29

30 de verblinding van Elymas*
2. de schrijver de verblinding van Elymas* * Hand. 13:9 "Saulus, anders gezegd Paulus" Elymas > ongelovig Israël 30


Download ppt "de setting van de Hebreeën-brief"

Verwante presentaties


Ads door Google