De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstuderen? Schrijven! Dank voor jullie aandacht!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstuderen? Schrijven! Dank voor jullie aandacht!."— Transcript van de presentatie:

1 Afstuderen? Schrijven! Dank voor jullie aandacht!

2 Inhoud 1. Schrijven in vijf stappen 2. Onderdelen van een eindwerk 3. Ideeën formuleren en structureren

3 Schatplichtig aan… Pollefliet, L. Schrijven: van verslag tot eindwerk. Do’s & don’ts. Gent: Academia Press, 2011. Tiggeler, E. Check je tekst: tips en checklists om snel beter te schrijven. Den Haag: Sdu uitgevers, 2010.

4 1. Schrijven in vijf stappen: stap 1 Stap 1: Oriënteren (hopelijk al gedaan) - Doel? Informeren, instrueren, overtuigen, aanzetten - Onderwerp? Wat is de inhoud? Wat is de centrale vraag? Kan die vraag worden opgesplitst in deelvragen? Wat wil de ander weten over de centrale boodschap? - Publiek? - Randvoorwaarden?

5 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2 Stap 2: Voorbereiden 1. de brainstormmethode 2. centrale vragen en subvragen bv. probleemstructuur - Waarom is het een probleem? - Wat zijn de oorzaken? - Wat kan gedaan worden om het probleem op te lossen / te voorkomen?

6 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2 bv. maatregelstructuur - Wat is de maatregel precies? - Waarom is de maatregel nodig? - Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? - Wat zijn de effecten van de maatregel? bv. evaluatiestructuur - Wat zijn de kenmerken? - Wat zijn de beoordelingscriteria? - Wat zijn de positieve aspecten? - Wat zijn de negatieve aspecten? - Wat is het totaaloordeel?

7 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2 bv. onderzoekstructuur - Wat wordt er precies onderzocht? - Met welk doel? - Volgens welke methode? - Met welke resultaten? - Wat zijn de conclusies?

8 1. Schrijven in vijf stappen: stap 3 Stap 3: opstellen van tekstschema

9 1. Schrijven in vijf stappen: stap vier Stap 4: uitvoeren – het schrijven zelf 1. Eerste versie = kladversie Schrijf snel en associatief. Eerst makkelijke delen, dan moeilijkere. Inhoud! 2. Tweede versie = het echte werk Let op formuleringen, volledigheid, structuur, logica, taal- en tikfouten. 3. Laatste ronde = eindredactie Schrijf inleiding & slot Lay-out, opmaak, witruimtes

10 1. Schrijven in vijf stappen: stap vijf Stap 5: reflecteren - Las enkele dagen rust in. - Schrijven is schrappen. - Gebruik checklist. - Laat iemand anders je tekst lezen: -structuur? (buitenstaander) -taal? (niet per se je moeder)

11 2. Onderdelen van een eindwerk Kaft Blanco blad Woord vooraf: - dankbetuigingen: rol bij kennisoverdracht, interpretatie van idee, typewerk, morele ondersteuning, … - kort - ‘ik-vorm’

12 2. Onderdelen van een eindwerk Inleiding: - max. 3 pagina’s - kan volgende onderdelen bevatten: - probleemstelling & begrenzing van je eindwerk - verantwoording van je keuze / redenen voor onderzoek - methode van onderzoek - hoofdlijnen van de uiteenzetting - voornaamste bronnen van informatie - meer achtergrond voor niet-deskundige lezers (Abstract: max. 100-150 woorden, eventueel met kernwoorden – ‘tags’)

13 2. Onderdelen van een eindwerk Inhoudsopgave - Pas op het einde maken - Geen onderstrepingen - Onderverdeling: niet meer dan vier niveaus (voorlooppuntjes) - Hoofdstukken: decimaal nummeren met Arabische cijfers bv. Hoofdstuk 1 (lijst met afkortingen: alfabetisch – in tekst zelf eerst voluit schrijven )

14 2. Onderdelen van een eindwerk Corpus: eigenlijke tekst Figuren: tekeningen, grafieken, foto’s - harmonie en eenvoud - Nederlands - zelfde bladzijde - duidelijke identificatie (eigen nummering, titel/bijschrift, eventuele bron) bv. Figuur 15: Verschil in betooglijn (Claes & Gerritsen, 2005) bv. Grafiek 8: Concentratieniveau bij leerlingen en docent (De Bruycker, 2006)

15 2. Onderdelen van een eindwerk Voetnoten: - verklarende voetnoot - als bronvermelding (Chicagostijl) Conclusie: - Overzicht van bevindingen / bespreking resultaten - Geen nieuwe gegevens - Kort en duidelijk - Sluit aan op inleiding

16 2. Onderdelen van een eindwerk Lijst met figuren en tabellen Bronvermelding en referentielijst: - Vermeld steeds volledige bron - Citaten: “dubbele aanhalingstekens” (correcte bron) - enkel kernachtige uitspraken - raadpleeg meerdere bronnen en verwerk die tot eigen visie - beter te veel dan te weinig

17 Citeren, parafraseren, verwijzen Citeren “Tegenwoordig krijgt men in onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven in toenemende mate te maken met internationalisering, wat als gevolg heeft dat communicatie verloopt volgens nieuwe en veranderende culturele en professionele regels en gebruiken” (Anseel, Beirens & Feys, 2008).

18 Citeren, parafraseren, verwijzen Parafraseren met citaat F. Anseel wijst er dat een laatste barrière van effectieve communicatie ‘communicatieangst’ is. “Mensen die hieraan lijden, kampen met buitensporige angst en spanning wanneer ze verbaal en/of schriftelijk moeten communiceren” (2008). Bijgevolg is het belangrijk…

19 Citeren, parafraseren, verwijzen Parafraseren F. Anseel wijst erop dat er mensen zijn die extreme angsten doorstaan wanneer ze schriftelijk en/of mondeling communiceren (2008). Bijgevolg is het belangrijk … Verwijzen Bepaalde mensen doorstaan extreme angsten wanneer ze schriftelijk en/of mondeling communiceren (Anseel 2008). Bijgevolg is het belangrijk …

20 Refeersysteem MLA-stijl (APA, IEEE, Chicago) In de tekst: Het wezenlijke verschil in denkprocessen en gedragingen tussen man en vrouw is te verklaren door het verschil in hersenstructuur (Jansseunissen 56). In de referentielijst achteraan: Jansseunissen, R. Typisch mannelijk en typisch vrouwelijk. 2e druk. Gent: Academische Uitgeverij, 1993.

21 2. Onderdelen van een eindwerk Referentielijst / literatuurlijst / literatuuropgave / literatuur / bronnen Geeft bij een tekst een overzicht van alle bronnen (schriftelijke, mondelinge, elektronische en niet-elektronische) die werden geraadpleegd, geciteerd, geparafraseerd of samengevat Bijlage / appendix / addendum / aanhangsel - een bijlage, geen deel van het eindwerk - verwijzing vanuit de tekst (met nummer) - steeds belangrijker - nummering en groepering (formulieren, grafieken, flowcharts) vb. interviews, vragenlijsten, flowcharts, screenshots, … Blanco blad - kaft

22 3. Ideeën formuleren en structureren Toon en stijl: - formele, zakelijke, wetenschappelijke stijl - Gebruik steeds dezelfde toon en stijl in de verwerking van al je bronnen. - Gebruik woorden uit hetzelfde register. - Gebruik geen spreektaal.

23 3. Ideeën formuleren en structureren NIET: Wat er juist bedoeld wordt met een generieke GUI is het volgende. Het is blijkbaar erg, erg gemakkelijk om slechte en lelijke code te schrijven in PHP. Al zijn er sommigen die zeggen dat JSP-code zelfs nog erger is. Je moet je in het algemeen geen zorgen maken over het type van een bepaalde variabele, PHP is slim genoeg om dat zelf uit te maken.

24 3. Ideeën formuleren en structureren WEL: Wat wordt er bedoeld met een generieke GUI? Blijkbaar is het eenvoudig om een foute code in PHP te schrijven. Sommigen beweren dat het nog gemakkelijker is om een foute JSP-code te schrijven. PHP bepaalt zelf het juiste type van een bepaalde variabele.

25 3. Ideeën formuleren en structureren Passiefconstructie: Nadruk wordt gelegd op de proef, de resultaten … niet op de persoon die deze proef opstelt of op de persoon die deze resultaten bereikt heeft. (JIJ dus)

26 3. Ideeën formuleren en structureren NIET: In het eerste deel van deze bachelorproef zal ik een inleiding geven in de materie. Daarna bespreek ik de huidige situatie. WEL: In het eerste deel van deze bachelorproef wordt een inleiding gegeven in de materie. Daarna wordt de huidige situatie belicht.

27 3. Ideeën formuleren en structureren Alternatieven voor passiefconstructie: dynamische werkwoorden Aan de vormgeving wordt veel aandacht besteed.  De vormgeving krijgt veel aandacht. In hoofdstuk 2 worden de meningen van de geïnterviewden weergegeven.  Hoofdstuk 3 bevat de meningen van … 

28 3. Ideeën formuleren en structureren Dynamische werkwoorden in plaats van naamwoordstijl NIET: Dank aan de heer Janssens voor het beantwoorden van mijn vragen en het nalezen van mijn masterproef. WEL: Dank aan de heer Janssens omdat hij mijn vragen beantwoordde en deze masterproef nalas.

29 3. Ideeën formuleren en structureren Vermijd: - Betreft – constructies - Zijn + …end STROEF: Wat betreft de onderzoeksprocedure zijn de meningen gelijklopend. VLOTTER: De meningen over de onderzoeksprocedures lopen gelijk.

30 3. Ideeën formuleren en structureren Vermijd verder: - ‘ik’, ‘wij’, ‘jij’, ‘jullie’ - ‘men’ - Bv. Men kent deze problemen overal, ook in Nederland.  Ook Nederland kent deze problemen. Een verslag is geen dagboek!

31 3. Ideeën formuleren en structureren Zinsbouw: Eén nieuwe gedachte per zin/alinea. Varieer de zinslengte. Varieer zinsbouw Schrijf volwaardige zinnen.


Download ppt "Afstuderen? Schrijven! Dank voor jullie aandacht!."

Verwante presentaties


Ads door Google