De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dank voor jullie aandacht!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dank voor jullie aandacht!"— Transcript van de presentatie:

1 Dank voor jullie aandacht!
Afstuderen? Schrijven! Dank voor jullie aandacht!

2 Inhoud Schrijven in vijf stappen Onderdelen van een eindwerk
Ideeën formuleren en structureren Inhoud

3 Tiggeler, E. Check je tekst: tips en checklists om snel beter te schrijven. Den Haag: Sdu uitgevers, 2010. Pollefliet, L. Schrijven: van verslag tot eindwerk. Do’s & don’ts. Gent: Academia Press, 2011. Schatplichtig aan…

4 1. Schrijven in vijf stappen: stap 1
Stap 1: Oriënteren (hopelijk al gedaan) Doel? Informeren, instrueren, overtuigen, aanzetten Onderwerp? Wat is de inhoud? Wat is de centrale vraag? Kan die vraag worden opgesplitst in deelvragen? Wat wil de ander weten over de centrale boodschap? Publiek? Randvoorwaarden? 1. Schrijven in vijf stappen: stap 1

5 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2
Stap 2: Voorbereiden de brainstormmethode centrale vragen en subvragen bv. probleemstructuur Waarom is het een probleem? Wat zijn de oorzaken? Wat kan gedaan worden om het probleem op te lossen / te voorkomen? 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2

6 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2
bv. maatregelstructuur Wat is de maatregel precies? Waarom is de maatregel nodig? Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? Wat zijn de effecten van de maatregel? bv. evaluatiestructuur Wat zijn de kenmerken? Wat zijn de beoordelingscriteria? Wat zijn de positieve aspecten? Wat zijn de negatieve aspecten? Wat is het totaaloordeel? 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2

7 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2
bv. onderzoekstructuur Wat wordt er precies onderzocht? Met welk doel? Volgens welke methode? Met welke resultaten? Wat zijn de conclusies? 1. Schrijven in vijf stappen: stap 2

8 1. Schrijven in vijf stappen: stap 3
Stap 3: opstellen van tekstschema 1. Schrijven in vijf stappen: stap 3

9 1. Schrijven in vijf stappen: stap vier
Stap 4: uitvoeren – het schrijven zelf 1. Eerste versie = kladversie Schrijf snel en associatief. Eerst makkelijke delen, dan moeilijkere. Inhoud! 2. Tweede versie = het echte werk Let op formuleringen, volledigheid, structuur, logica, taal- en tikfouten. 3. Laatste ronde = eindredactie Schrijf inleiding & slot Lay-out, opmaak, witruimtes 1. Schrijven in vijf stappen: stap vier

10 1. Schrijven in vijf stappen: stap vijf
Stap 5: reflecteren Las enkele dagen rust in. Schrijven is schrappen. Gebruik checklist. Laat iemand anders je tekst lezen: structuur? (buitenstaander) taal? (niet per se je moeder) 1. Schrijven in vijf stappen: stap vijf

11 2. Onderdelen van een eindwerk
Kaft Blanco blad Woord vooraf: - dankbetuigingen: rol bij kennisoverdracht, interpretatie van idee, typewerk, morele ondersteuning, … - kort - ‘ik-vorm’ 2. Onderdelen van een eindwerk

12 2. Onderdelen van een eindwerk
Inleiding: - max. 3 pagina’s - kan volgende onderdelen bevatten: - probleemstelling & begrenzing van je eindwerk - verantwoording van je keuze / redenen voor onderzoek - methode van onderzoek - hoofdlijnen van de uiteenzetting - voornaamste bronnen van informatie - meer achtergrond voor niet-deskundige lezers (Abstract: max woorden, eventueel met kernwoorden – ‘tags’) 2. Onderdelen van een eindwerk

13 2. Onderdelen van een eindwerk
Inhoudsopgave - Pas op het einde maken - Geen onderstrepingen - Onderverdeling: niet meer dan vier niveaus (voorlooppuntjes) - Hoofdstukken: decimaal nummeren met Arabische cijfers bv. Hoofdstuk 1 (lijst met afkortingen: alfabetisch – in tekst zelf eerst voluit schrijven ) 2. Onderdelen van een eindwerk

14 2. Onderdelen van een eindwerk
Corpus: eigenlijke tekst Figuren: tekeningen, grafieken, foto’s - harmonie en eenvoud - Nederlands - zelfde bladzijde - duidelijke identificatie (eigen nummering, titel/bijschrift, eventuele bron) bv. Figuur 15: Verschil in betooglijn (Claes & Gerritsen, 2005) bv. Grafiek 8: Concentratieniveau bij leerlingen en docent (De Bruycker, 2006) 2. Onderdelen van een eindwerk

15 2. Onderdelen van een eindwerk
Voetnoten: - verklarende voetnoot - als bronvermelding (Chicagostijl) Conclusie: - Overzicht van bevindingen / bespreking resultaten - Geen nieuwe gegevens - Kort en duidelijk - Sluit aan op inleiding 2. Onderdelen van een eindwerk

16 2. Onderdelen van een eindwerk
Lijst met figuren en tabellen Bronvermelding en referentielijst: - Vermeld steeds volledige bron - Citaten: “dubbele aanhalingstekens” (correcte bron) - enkel kernachtige uitspraken - raadpleeg meerdere bronnen en verwerk die tot eigen visie - beter te veel dan te weinig 2. Onderdelen van een eindwerk

17 Citeren, parafraseren, verwijzen
“Tegenwoordig krijgt men in onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven in toenemende mate te maken met internationalisering, wat als gevolg heeft dat communicatie verloopt volgens nieuwe en veranderende culturele en professionele regels en gebruiken” (Anseel, Beirens & Feys, 2008). Citeren, parafraseren, verwijzen

18 Citeren, parafraseren, verwijzen
Parafraseren met citaat F. Anseel wijst er dat een laatste barrière van effectieve communicatie ‘communicatieangst’ is. “Mensen die hieraan lijden, kampen met buitensporige angst en spanning wanneer ze verbaal en/of schriftelijk moeten communiceren” (2008). Bijgevolg is het belangrijk… Citeren, parafraseren, verwijzen

19 Citeren, parafraseren, verwijzen
F. Anseel wijst erop dat er mensen zijn die extreme angsten doorstaan wanneer ze schriftelijk en/of mondeling communiceren (2008). Bijgevolg is het belangrijk … Verwijzen Bepaalde mensen doorstaan extreme angsten wanneer ze schriftelijk en/of mondeling communiceren (Anseel 2008). Bijgevolg is het belangrijk … Citeren, parafraseren, verwijzen

20 Refeersysteem MLA-stijl (APA, IEEE, Chicago) In de tekst:
Het wezenlijke verschil in denkprocessen en gedragingen tussen man en vrouw is te verklaren door het verschil in hersenstructuur (Jansseunissen 56). In de referentielijst achteraan: Jansseunissen, R. Typisch mannelijk en typisch vrouwelijk. 2e druk. Gent: Academische Uitgeverij, 1993. Refeersysteem

21 2. Onderdelen van een eindwerk
Referentielijst / literatuurlijst / literatuuropgave / literatuur / bronnen Geeft bij een tekst een overzicht van alle bronnen (schriftelijke, mondelinge, elektronische en niet-elektronische) die werden geraadpleegd, geciteerd, geparafraseerd of samengevat Bijlage / appendix / addendum / aanhangsel - een bijlage, geen deel van het eindwerk - verwijzing vanuit de tekst (met nummer) - steeds belangrijker - nummering en groepering (formulieren, grafieken, flowcharts) vb. interviews, vragenlijsten, flowcharts, screenshots, … Blanco blad - kaft 2. Onderdelen van een eindwerk

22 3. Ideeën formuleren en structureren
Toon en stijl: formele, zakelijke, wetenschappelijke stijl Gebruik steeds dezelfde toon en stijl in de verwerking van al je bronnen. Gebruik woorden uit hetzelfde register. Gebruik geen spreektaal. 3. Ideeën formuleren en structureren

23 3. Ideeën formuleren en structureren
NIET: Wat er juist bedoeld wordt met een generieke GUI is het volgende. Het is blijkbaar erg, erg gemakkelijk om slechte en lelijke code te schrijven in PHP. Al zijn er sommigen die zeggen dat JSP-code zelfs nog erger is. Je moet je in het algemeen geen zorgen maken over het type van een bepaalde variabele, PHP is slim genoeg om dat zelf uit te maken. 3. Ideeën formuleren en structureren

24 3. Ideeën formuleren en structureren
WEL: Wat wordt er bedoeld met een generieke GUI? Blijkbaar is het eenvoudig om een foute code in PHP te schrijven. Sommigen beweren dat het nog gemakkelijker is om een foute JSP-code te schrijven. PHP bepaalt zelf het juiste type van een bepaalde variabele. 3. Ideeën formuleren en structureren

25 3. Ideeën formuleren en structureren
Passiefconstructie: Nadruk wordt gelegd op de proef, de resultaten … niet op de persoon die deze proef opstelt of op de persoon die deze resultaten bereikt heeft. (JIJ dus) 3. Ideeën formuleren en structureren

26 3. Ideeën formuleren en structureren
NIET: In het eerste deel van deze bachelorproef zal ik een inleiding geven in de materie. Daarna bespreek ik de huidige situatie. WEL: In het eerste deel van deze bachelorproef wordt een inleiding gegeven in de materie. Daarna wordt de huidige situatie belicht. 3. Ideeën formuleren en structureren

27 3. Ideeën formuleren en structureren
Alternatieven voor passiefconstructie: dynamische werkwoorden Aan de vormgeving wordt veel aandacht besteed. De vormgeving krijgt veel aandacht. In hoofdstuk 2 worden de meningen van de geïnterviewden weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat de meningen van … 3. Ideeën formuleren en structureren

28 3. Ideeën formuleren en structureren
Dynamische werkwoorden in plaats van naamwoordstijl NIET: Dank aan de heer Janssens voor het beantwoorden van mijn vragen en het nalezen van mijn masterproef. WEL: Dank aan de heer Janssens omdat hij mijn vragen beantwoordde en deze masterproef nalas. 3. Ideeën formuleren en structureren

29 3. Ideeën formuleren en structureren
Vermijd: Betreft – constructies Zijn + …end STROEF: Wat betreft de onderzoeksprocedure zijn de meningen gelijklopend. VLOTTER: De meningen over de onderzoeksprocedures lopen gelijk. 3. Ideeën formuleren en structureren

30 3. Ideeën formuleren en structureren
Vermijd verder: ‘ik’, ‘wij’, ‘jij’, ‘jullie’ ‘men’ Bv. Men kent deze problemen overal, ook in Nederland.  Ook Nederland kent deze problemen. Een verslag is geen dagboek! 3. Ideeën formuleren en structureren

31 3. Ideeën formuleren en structureren
Zinsbouw: Eén nieuwe gedachte per zin/alinea. Varieer de zinslengte. Varieer zinsbouw Schrijf volwaardige zinnen. 3. Ideeën formuleren en structureren


Download ppt "Dank voor jullie aandacht!"

Verwante presentaties


Ads door Google