De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH Bestuurlijk overleg MRDH – LDE 20 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH Bestuurlijk overleg MRDH – LDE 20 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH Bestuurlijk overleg MRDH – LDE 20 februari 2012

2 Wat vooraf ging in gesprek LDE MRDH  25 april 2011 Metropoolregio dag in ADO stadion:  Speech van Paul Rullman  14 november 2011 Metropoolatelier Kurhaus  Vraag LDE om gebiedsprofiel  Nadruk op belang bereikbaarheid  Ambtelijke voorbereiding  Strategisch directeuren LDE en strategen van 4 steden

3 Planning MRDH  4 april MRDH congres  Tot de zomer ter visie legging voorstellen aan raden  Na de zomer besluitvorming door raden  Per 1/1/2013 Start Metropoolregio Rotterdam Den Haag

4 Doel en Strategie Metropoolregio Ontwikkelen van een regionaal schaalniveau zodat een internationaal attractieve en concurrerende regio ontstaat door: 1.Betere benutting van het daily urban system door een betere bereikbaarheid. (pijler 1) 2.Benutten van en investeren in het kennis- en innovatiepotentieel via de triple helix door versterking van de topsectoren, verbetering van opleidingen en vergroting van de arbeidsparticipatie. (pijlers 2, 3 en 4) 3.Ten volle benutten van het voorzieningenniveau voor wonen, groen, recreatie, sport voor een hogere quality of life. (pijlers 5, 6 en 7)

5 Metropoolagenda bevat 7 pijlers 1.Vervoersautoriteit 2.Economie 3.Greenports 4.Kennis, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt 5.Ruimte en wonen 6.Groen 7.Voorzieningen en Metropoolpas

6 MRDH Pijler IV A, uit Vernieuwend besturen Kenniseconomie en innovatie  Ondersteunen van samenwerkende universiteiten  Internationaal herkenbaar label  Eén innovatieagenda die aansluit bij Topsectoren, Zuidvleugel en Europese programma’s  Triple Helix platform  Ruimte bieden aan showcases en living labs  Randvoorwaarden borgen die andere pijlers bieden

7 Samenwerking LDE en MRDH wetenschappelijke thema’s Economische clusters Maatschappelijke uitdagingen Voertuig: Triple Helix

8 Belangen en doelen  Vestiging kenniswerkers en studenten  Talentontwikkeling en arbeidsmarkt  Kennis- en onderzoeksinfrastructuur  Valorisatie en ondernemerschap

9 Werken aan voorzieningen en randvoorwaarden Binnen pijler IVa  Valorisatieprogramma's en incubators  Campussen, living labs  Triple Helix: Versterking bestaande samenwerkingsverbanden Synergie en verbindingen op schaalniveau MRDH Voertuig voor verbinden maatschappelijke uitdagingen – economie – kennis en onderzoek Met respect voor verschillende snelheden

10 Werken aan voorzieningen en randvoorwaarden  MRDH - breed  Goede verbindingen tussen netwerk van campussen en studentenhuisvesting in vier steden  Marketing en acquisitie van bedrijven, onderzoekers en studenten  Studentenhuisvesting  Expat voorzieningen  Cultuuraanbod  Overheid als launching customer  Ruimte voor onderzoek en experimenten

11 Profileren en positioneren van de regio  Ontwikkelen profiel van de Metropoolregio  Promotie en acquisitie (bedrijven, fondsen, kennisinstellingen)  Agendasetting en lobby (nationaal, europa).

12 Perspectief Metropool in een delta Metropolen in een delta excelleren in:  Transport (alle grote havensteden liggen in een delta)  Vruchtbaarste landbouw  Vormen een magneet voor verstedelijking  Meest rijke ecosystemen, maar deze staan onder druk  Hebben een traditie van goede samenwerking (governance)  De deltametropolen zijn vernieuwender  NB. Van de 19 grootste metropolen liggen er 14 in een delta

13 Perspectief Metropool in een delta MRDH Onderscheidend:  De Rijn-Maasdelta is de meest verstedelijkte delta  Gateway to 200 million Western Europeans  Vlak en vruchtbaar  Sterke traditie ruimtelijke ordening  Sterke traditie van samenwerken en besturen  Leefbaar  Iedere stad en dorp heeft een identiteit  Ruimtelijke structuur voorkomt onrusten

14 Maatschappelijke uitdagingen  Energie en grondstoffenschaarste: transitie haven- en industriecomplex  Klimaatverandering: 3,6 miljoen mensen onder zeeniveau.  Druk op leefbaarheid: dichtbevolkt, toenemende havenindustrie en goederenstromen door 2e Maasvlakte  Medisch en zorg: toename aandeel ouderen.  Werk, talent en ontplooiing: relatief groot aandeel lager opgeleiden

15 Marktwaarde Overheden in deltametropolen worstelen met vergelijkbare vraagstukken:  Bereikbaarheid (ook van achterland)  Waterbeheersing  Voedselvoorziening  Ruimtelijke ordening  Samenwerking  Gezondheid

16 Werkwijze  Locaal en bilateraal wat kan  Zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande slagkracht: (Triple Helix) samenwerkingsverbanden  Regionaal wat nodig is  Aan weerszijden bestuurlijk duo als dagelijks aanspreekpunt.  1 a 2 x per jaar breed bestuurlijk overleg: informeren, sonderen, afstemmen en koers uitzetten op hoofdlijnen

17 Vragen voor de discussie  Hoe versterken de processen van de ontwikkeling van LDE en MRDH elkaar?  Waar biedt MRDH schaalniveau oplossingsruimte die niet voorhanden is op stedelijk niveau?  Biedt profiel van Deltametropool voldoende antwoord op vraag om gebiedsprofiel?  Als MRDH en LDE op dat schaalniveau acteren, wat betekent dat voor de triple helix samenwerking in de regio?


Download ppt "Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH Bestuurlijk overleg MRDH – LDE 20 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google