De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speciale Dienst Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speciale Dienst Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking"— Transcript van de presentatie:

1

2 Speciale Dienst Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking
op 15 december 2013 in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Houtlaan aanvang uur

3 Maaltijd voor de Filippijnen
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 138.txt Maaltijd voor de Filippijnen Wanneer: Vrijdag 17 januari 2014 Aanvang: uur Kosten: € 10,00 , tot 12 jaar € 5,00 De drankjes zijn voor eigen rekening Opgave: Lijst in de hal of via de Opbrengst: Bestemd voor Young Focus Vervoer: Is mogelijk: opgeven via de lijst Ds. H.J. de Groot en diaconie Oase

4 Kerstnachtdienst Dit is de vijfde van zes bijzondere diensten in de Arke, Flevo 161, die georganiseerd worden door de Missionaire Werkgroep West. Deze bijzondere dienst is op dinsdagavond 24 december om uur en om uur. Spreker is Henk Jan de Groot. Muzikale medewerking wordt verleend door het koraalorkest "Hymne" o.l.v. Jan Brens. U wordt allen van harte uitgenodigd! Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken.

5 Wij willen (uit)delen ! Doet u mee ?
Hebt u uw kerstpakket niet nodig ? ! Geef het dan als teken van solidariteit aan mensen, die extra warmte en zorg nodig hebben. Hoe ? Lever uw pakket uiterlijk 31 december in bij Gea Klaassen, Lisdodde 15, Drachten, tel – Wij zorgen er voor dat uw pakket uitgedeeld wordt aan : Humanitas (voor mensen met financiële problemen) Nationaal Ouderenfonds (voor eenzame ouderen) Mindup (Maatschappelijke participatie G.G.Z.) Interkerkelijke werkgroep voor hulp asielzoekers

6 Wij willen (uit)delen ! Doet u mee ? Wilt u geld geven ? Dat kan op
rek.nr t.n.v. E. Dik te Drachten o.v.v. Kerstpakketten - aktie. Werkgroep “Kerstpakket”: Emile Dik, Gea Klaassen, Aukje de Bildt, Thea en Cees Boutsma. PS Geen alcoholische dranken in de pakketten svp.

7 Soos “Nocht en Wille” Dinsdag 17 december 16.00 uur Kerstviering
met broodmaaltijd. Nog niet opgegeven? Bel Tine Kooistra ( )

8

9

10 Welkom in de ochtenddienst van zondag 15 december 2013
Voorganger: ds. E.A. van Gulik Organist: Cor Zijlstra Met medewerking van: Clara, Simon, Felix uit Zambia

11 Woord van welkom

12 EL 241, Wees stil voor het aangezicht van God
C:\Worship Library\Evangelische liedbundel\EL 241, Wees stil voor het aangezicht van God.txt EL 241, Wees stil voor het aangezicht van God

13 EL 241 : 1 Wees stil voor het aangezicht van God,
C:\Worship Library\Evangelische liedbundel\EL 241, Wees stil voor het aangezicht van God.txt EL 241 : 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

14 EL 241 : 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God
C:\Worship Library\Evangelische liedbundel\EL 241, Wees stil voor het aangezicht van God.txt EL 241 : 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

15 Stilte, bemoediging en groet

16 Derde adventskaars aansteken

17 De kinderen mogen naar de kindernevendienst
Na het zingen van: ‘Kaars, jij mag branden’

18 E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar
E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar.txt Kaars, jij mag branden

19 E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar
E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar.txt 1

20 E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar
E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar.txt 2

21 E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar
E:\Worship Library\NL liederen diversen\Wij gaan voor even uit elkaar.txt 3

22 Gebed

23 Gezang 911 Rots waaruit het leven welt
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 911.txt Gezang 911 Rots waaruit het leven welt

24 Gezang 911 : 1 Rots, waaruit het leven welt,
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 911.txt Gezang 911 : 1 Rots, waaruit het leven welt, berg mij voor het wreed geweld; laat het water met het bloed, dat Gij stort in overvloed, als een bron van Sion zijn, die ontspringt in de woestijn.

25 Gezang 911 : 2 Niet de arbeid, die ik lijd,
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 911.txt Gezang 911 : 2 Niet de arbeid, die ik lijd, niet mijn ijver en mjn strijd, niet mijn have en mijn goed komt uw wensen tegemoet; ook mijn tranen en verdriet zijn voor niets, redt Gij mij niet.

26 Gezang 911 : 3 Ja, Gij zijt het die mij redt,
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 911.txt Gezang 911 : 3 Ja, Gij zijt het die mij redt, van uw eigen strenge wet, van mijn eigen dwaze schuld die Gij delgt in uw geduld; God, die al mijn kwaad verdroeg, Uw genade is genoeg.

27 Gezang 911 : 4 Wat ik in mijn handen houd is uw kruis tot mijn behoud.
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 911.txt Gezang 911 : 4 Wat ik in mijn handen houd is uw kruis tot mijn behoud. Gij die naakten overkleedt, die tot redding zijt gereed, die melaatsen rein doet zijn, kleed mij, redt mij, maak mij rein.

28 Gezang 911 : 5 Als ik eens het leven laat en de adem mij ontgaat,
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 911.txt Gezang 911 : 5 Als ik eens het leven laat en de adem mij ontgaat, als mijn oog gebroken is, als mijn ziel gedoken is in de dorre doodsvallei, o Gij Rots, wees daar nabij.

29 Zambiaans lied

30 Gebed

31 Jesaja 61:1-3 nieuwe bijbel vertaling 1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,

32 Jesaja 61:1-3 nieuwe bijbel vertaling 3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.

33 Psalm 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
C:\Worship Library\Liedboek\Psalm 072.txt Psalm 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten

34 Psalm 72 : 4 Hij zal de redder zijn der armen,
C:\Worship Library\Liedboek\Psalm 072.txt Psalm 72 : 4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

35 Psalm 72 : 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt,
C:\Worship Library\Liedboek\Psalm 072.txt Psalm 72 : 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de HEER, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de HEER.

36 Matteüs 11:1-6 nieuwe bijbel vertaling 1 Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. 2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe

37 Matteüs 11:1-6 nieuwe bijbel vertaling 3 met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5 blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6 Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’

38 Gezang 125 O kom, o kom, Immanuël,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 125.txt Gezang 125 O kom, o kom, Immanuël,

39 Gezang 125 : 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 125.txt Gezang 125 : 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

40 Gezang 125 : 2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 125.txt Gezang 125 : 2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

41 Gezang 125 : 4 O kom, Gij sleutel Davids, kom
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 125.txt Gezang 125 : 4 O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

42 Preek

43 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?'

44 Gezang 438 : God lof! Nu is gekomen
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 438.txt Gezang 438 : God lof! Nu is gekomen

45 Gezang 438 : 1 God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd:
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 438.txt Gezang 438 : 1 God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd: de koning onzer dromen, de Heer der heerlijkheid treedt, zonder praal en pracht, in onze wereld binnen, om hier te overwinnen de duivel en zijn macht.

46 Gezang 438 : 4 Gij armen en verdrukten, wáár gij op aarde zijt,
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek\Gezang 438.txt Gezang 438 : 4 Gij armen en verdrukten, wáár gij op aarde zijt, gebeukten en gebukten in deze boze tijd,- houd moed, Hij nadert al! Gij moogt uw held ontvangen, de vorst van uw verlangen, met lied'ren zonder tal!

47 Woord van Zambia

48 Woord diaken

49 Dankzegging en voorbeden

50 De kinderen komen terug van de kindernevendienst

51 Collecte De eerste rondgang is voor de Kerk
De tweede rondgang is voor het pastoraat Bij de uitgang: eigen jeugdwerk

52 Gezang 308 In Christus is noch west noch oost,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 308.txt Gezang 308 In Christus is noch west noch oost,

53 Gezang 308 : 1 In Christus is noch west noch oost,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 308.txt Gezang 308 : 1 In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn woord.

54 Gezang 308 : 2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 308.txt Gezang 308 : 2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samen bindt.

55 Gezang 308 : 3 Broeders, één band is 't die ons bindt
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 308.txt Gezang 308 : 3 Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt; wie onze Vader dient als kind, is Christus toegewijd.

56 Gezang 308 : 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
C:\Worship Library\Liedboek\Gezang 308.txt Gezang 308 : 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

57 Zegen

58 Tot ziens! en een goede zondag!


Download ppt "Speciale Dienst Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking"

Verwante presentaties


Ads door Google