De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaal-juridische update Cor Schildermans. VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal-juridische update •De individuele levensverzekering –Nieuwigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaal-juridische update Cor Schildermans. VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal-juridische update •De individuele levensverzekering –Nieuwigheden."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaal-juridische update Cor Schildermans

2 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal-juridische update •De individuele levensverzekering –Nieuwigheden juridisch –De levensverzekering - schenking –De levensverzekering – successierechten •De levensverzekeringen tweede pijler –Sigedis –De 80%-regel •De verzekering arbeidsongeschiktheid –Fiscaal regime: omzetverzekering –Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

3 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Nieuwigheden juridisch •Raadgeven wordt steeds moeilijker –Onzekerheid: bepaalde wetteksten worden in bepaalde omstandigheden "ongrondwettelijk" verklaard –Kan men met een levensverzekering nog aan successieplanning doen? –Hoe zit het nu bij echtscheiding: heeft mijn ex recht op een deel van mijn contract? –Afwezigheid van wetgevende correctie? –VIVIUM zal u met raad bijstaan

4 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Levensverzekering - Schenking •Het nieuwe artikel 131bis van de Waalse Code "Registratierechten“ –Probleem: om "misbruik" te voorkomen werd kort na de invoering van het verlaagd schenkingsrecht voor roerende goederen gesteld, dat er geen geldige schenking is, indien de schenking gebeurt "onder voorwaarde" van het overlijden van de schenker –Begunstiging bij overlijdensverzekering = typevoorbeeld van (onrechtstreekse) schenking die verwezenlijkt wordt bij overlijden van de schenker  niet te registreren aan verlaagd tarief

5 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Levensverzekering - Schenking •Het nieuwe artikel 131bis van de Waalse Code "Registratierechten" –Waals Gewest repareert : •Verlaagd tarief voor registratie van begunstiging bij overlijden –Belastbare grondslag : •Kapitaal op datum registratie voorzien in het voordeel van de begunstigde bij overlijden (bv. tak 23 aantal eenheden x eenheidswaarde op dag van de registratie) –Belastbaar moment : •Afwijking gemeen recht: Op ogenblik van schenking bij notarisakte of registratie verzekerd kapitaal –Belangrijk : •Indien het kapitaal bij overlijden hoger is dan het kapitaal dat onderworpen wordt aan het registratierecht, dan wordt het excedent onderworpen aan het successierecht

6 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Levensverzekering - Successierechten •Successierechten: de Circulaire nr. 16 van 2006 –bij verzekeringen onderschreven door één van de echtgenoten, die gehuwd zijn onder gemeenschap van goederen => in de nalatenschap van de andere echtgenote, ook de helft van de afkoopwaarde aangeven van de contracten –niet uitgekeerd bij overlijden –indien geen zuivere overlijdensverzekeringen

7 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Levensverzekering - Successierechten •Voorafgaande beslissing nr. 800.279 dd. 26.05.2009 –Mevrouw onderschrijft als verzekeringnemer een "levenslange verzekering" tak 23 in haar voordeel –Er wordt een éénmalige premie betaald met gemeenschapsgeld –Bij vóóroverlijden van de heer X is de levensverzekering eigen aan de verzekeringnemer/echtgenote Y –De polis zelf moet niet aangegeven worden in de successierechten. Eventueel wel de vergoeding aan de gemeenschap voor het bedrag van de premie. –NOTEER DAT DERGELIJKE VERGOEDING NIET BELASTBAAR IS ALS ER GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN ZIJN •NB. Klaarblijkelijk weigert de administratie die regel toe te passen voor andere dossiers, dan diegene die het voorwerp zijn van de voorafgaande beslissing

8 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal-juridische update •De individuele levensverzekering –Nieuwigheden juridisch –De levensverzekering - schenking –De levensverzekering – successierechten •De levensverzekeringen tweede pijler –Sigedis –De 80%-regel •De verzekering arbeidsongeschiktheid –Fiscaal regime: omzetverzekering –Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

9 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep SIGeDIS •Basiswet: Programmawet (I) van 27/12/2006 –Wat wordt opgenomen: •Gegevens betreffende alle Belgische en buitenlandse voordelen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren met inbegrip van voordelen ter aanvulling van het wettelijk pensioen •Uitwerking: –Vallen hier onder voor de zelfstandigen: •Het VAPZ en de Riziv–regeling •De aanvullende pensioenregelingen voor zelfstandigen, andere dan het VAPZ •Dus ook onze “groepsverzekeringen voor zelfstandigen” (THP) & Individuele pensioenovereenkomstverzekeringen (THPP) •MAAR OOK: DE INTERN GEFINANCIERDE PENSIOENBELOFTEN

10 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep •Basiswet: Programmawet (I) van 27/12/2006 –Finaliteit: •Toezicht door de CBFA op de bepalingen van de WAP •Toezicht door de CBFA op de bepalingen van de WAPZ •Controle door de fiscale administratie van de pensioen- toezeggingen, zowel de "geëxternaliseerde" als de "interne" •Overname door SIGeDIS van bepaalde informatieverplichtingen krachtens WAP en WAPZ •NIEUW: PROGRAMMAWET, 23 december 2009: Controle door de RSZ van de betaling van de 8,86% op werkgeversbijdragen. SIGeDIS

11 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep •Basiswet: Programmawet (I) van 27/12/2006 –Wie moet die informatie overmaken? •"Verantwoordelijkheid van de ’inrichter’" –Eventueel kan de inrichter de uitvoering toevertrouwen aan de pensioeninstelling of de solidariteitsinstelling •Als er geen inrichter is: de pensioeninstelling of solidariteitsinstelling •DE INRICHTER VAN EEN INTERN GEFINANCIERDE PENSIOEN- BELOFTE ZAL ZELF AL DIE GEGEVENS OP ELEKTRONISCHE EN GESTRUCTUREERDE MANIER MOETEN OVERMAKEN!!! SIGeDIS

12 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep •Stand van zaken –Oorspronkelijk opzet: operationeel in 2010 –Huidig streefdoel: operationeel in 2012 •Enkel toezeggingen voor werknemers •Eerste oogmerk: Controle op de 8,86% taks –Vermoedelijk 2013–2014: ook aanleveren gegevens voor zelfstandigen SIGeDIS

13 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep De 80%-regel •Stand van zaken –Wet houdende diverse en fiscale bepalingen van 22.12.2009: reparatie van een aantal onvolmaaktheden in de tekst –Onzekerheid blijft echter bestaan over diverse aspecten •Werken voor meerdere vennootschappen, schatting winstdeelname, toepassing bij vaste bijdrageregelingen, … –VIVIUM zoekt mee naar oplossingen: •Parlementaire vraag Pieters van 08.09.2006: –"Een belastingplichtige die van plan is om een aanvullend pensioen- contract af te sluiten en zekerheid wil over de fiscale aftrekbaarheid kan zich wenden tot de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" •VIVIUM heeft al een aantal zaken voor haar klanten ingeleid

14 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep De 80%-regel •Voorafgaande beslissing 27/04/2010 –Een bedrijfsleider is mandataris van én bezoldigd door 2 vennootschappen A & B –In betwistingen voerde controleur aan: het volledig wettelijk pensioen & VAPZ moest afgetrokken worden –Beslissing van de rulingcommissie op onze vraag: –Bij de berekening van de 80%-regel mag de verzekeraar voor het afleveren van het attest bij de onderschrijving van een individuele pensioentoezegging voor de vennootschap A rekening houden met het PROPORTIONEEL wettelijk pensioen en het VAPZ van bedrijfsleider

15 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal-juridische update •De individuele levensverzekering –Nieuwigheden juridisch –De levensverzekering - schenking –De levensverzekering – successierechten •De levensverzekeringen tweede pijler –Sigedis –De 80%-regel •De verzekering arbeidsongeschiktheid –Fiscaal regime: omzetverzekering –Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

16 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal regime: omzetverzekering •Aftrekbaarheid van de premie –Premies betaald door vennootschap –Premies zijn aftrekbaar als beroepskost indien: •Verzekering draagt bij tot behoud van de inkomsten van de vennootschap •Belastbaarheid van de uitkering –Rente uitgekeerd aan vennootschap –Rente wordt toegevoegd aan winst vennootschap  belastbaar –Geen bedrijfsvoorheffing •Juistheid bevestigd door antwoord op Parlementaire vraag Ingrid Claes d.d. 23/12/2009

17 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal regime: collectieve verzekeringen •Circulaire nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF Nr. 42/2010) d.d. 20/05/2010 –Brengt mogelijk een omwenteling teweeg in de verzekeringen Gewaarborgd Inkomen, die een vennootschap onderschrijft in het rechtstreeks voordeel van haar bedrijfsleiders: •Premies enkel aftrekbaar indien het gaat om verzekeringen lichamelijke ongevallen of ziekte die tot doel hebben een (geheel of gedeeltelijk) inkomensverlies te vergoeden

18 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep •Circulaire nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF Nr. 42/2010) d.d. 20/05/2010 –Aftrekbaar tot beloop van de zogenaamde 100%-regel –Premie vrijgesteld bij de bedrijfsleider mits hij regelmatige bezoldigingen ontvangt –Niet aftrekbaar: •Toezeggingen waarbij het recht op de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het percentage van de fysiologische en/of economische invaliditeit, zonder dat uit de bewoording van de toezegging blijkt dat zij tot doel heeft een (geheel of gedeeltelijk) inkomensverlies te vergoeden •Bij VIVIUM geen probleem: Wij hebben dit al sinds 2007 in onze polis staan - echter niet zeker dat dit overal zo is Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

19 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal regime: collectieve verzekeringen •Circulaire nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF Nr. 42/2010) d.d. 20/05/2010 –En wat bij uitkering? –De door de bedrijfsleiders verkregen uitkeringen ter uitvoering van die toezeggingen zullen bij hen altijd belastbaar zijn: –ofwel als bezoldiging krachtens artikel 32, 2de lid, 2°, WIB 92 (tijdelijke ongeschiktheid) –ofwel als pensioen krachtens artikel 34, § 1, 2°, b, WIB 92 (blijvende ongeschiktheid) –ofwel als pensioen krachtens artikel 34, § 1, 1°bis, WIB 92, wat de bedrijfsleiders betreft die niet regelmatig zijn bezoldigd (het betreft derhalve een toezegging die niet is bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 19°, WIB 92) –Ongevallen- en ziekteverzekeringen die niet tot doel hebben arbeidsongeschiktheid te vergoeden: –Niet belastbaar

20 VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Bedankt voor uw aandacht. Life Day VIVIUM - 14 oktober 2010


Download ppt "Fiscaal-juridische update Cor Schildermans. VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Fiscaal-juridische update •De individuele levensverzekering –Nieuwigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google