De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaal-juridische update

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaal-juridische update"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaal-juridische update
Cor Schildermans

2 Fiscaal-juridische update
De individuele levensverzekering Nieuwigheden juridisch De levensverzekering - schenking De levensverzekering – successierechten De levensverzekeringen tweede pijler Sigedis De 80%-regel De verzekering arbeidsongeschiktheid Fiscaal regime: omzetverzekering Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

3 Nieuwigheden juridisch
Raadgeven wordt steeds moeilijker Onzekerheid: bepaalde wetteksten worden in bepaalde omstandigheden "ongrondwettelijk" verklaard Kan men met een levensverzekering nog aan successieplanning doen? Hoe zit het nu bij echtscheiding: heeft mijn ex recht op een deel van mijn contract? Afwezigheid van wetgevende correctie? VIVIUM zal u met raad bijstaan

4 Levensverzekering - Schenking
Het nieuwe artikel 131bis van de Waalse Code "Registratierechten“ Probleem: om "misbruik" te voorkomen werd kort na de invoering van het verlaagd schenkingsrecht voor roerende goederen gesteld, dat er geen geldige schenking is, indien de schenking gebeurt "onder voorwaarde" van het overlijden van de schenker Begunstiging bij overlijdensverzekering = typevoorbeeld van (onrechtstreekse) schenking die verwezenlijkt wordt bij overlijden van de schenker  niet te registreren aan verlaagd tarief

5 Levensverzekering - Schenking
Het nieuwe artikel 131bis van de Waalse Code "Registratierechten" Waals Gewest repareert : Verlaagd tarief voor registratie van begunstiging bij overlijden Belastbare grondslag : Kapitaal op datum registratie voorzien in het voordeel van de begunstigde bij overlijden (bv. tak 23 aantal eenheden x eenheidswaarde op dag van de registratie) Belastbaar moment : Afwijking gemeen recht: Op ogenblik van schenking bij notarisakte of registratie verzekerd kapitaal Belangrijk : Indien het kapitaal bij overlijden hoger is dan het kapitaal dat onderworpen wordt aan het registratierecht, dan wordt het excedent onderworpen aan het successierecht

6 Levensverzekering - Successierechten
Successierechten: de Circulaire nr. 16 van 2006 bij verzekeringen onderschreven door één van de echtgenoten, die gehuwd zijn onder gemeenschap van goederen => in de nalatenschap van de andere echtgenote, ook de helft van de afkoopwaarde aangeven van de contracten niet uitgekeerd bij overlijden indien geen zuivere overlijdensverzekeringen

7 Levensverzekering - Successierechten
Voorafgaande beslissing nr dd Mevrouw onderschrijft als verzekeringnemer een "levenslange verzekering" tak 23 in haar voordeel Er wordt een éénmalige premie betaald met gemeenschapsgeld Bij vóóroverlijden van de heer X is de levensverzekering eigen aan de verzekeringnemer/echtgenote Y De polis zelf moet niet aangegeven worden in de successierechten. Eventueel wel de vergoeding aan de gemeenschap voor het bedrag van de premie. NOTEER DAT DERGELIJKE VERGOEDING NIET BELASTBAAR IS ALS ER GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN ZIJN NB. Klaarblijkelijk weigert de administratie die regel toe te passen voor andere dossiers, dan diegene die het voorwerp zijn van de voorafgaande beslissing

8 Fiscaal-juridische update
De individuele levensverzekering Nieuwigheden juridisch De levensverzekering - schenking De levensverzekering – successierechten De levensverzekeringen tweede pijler Sigedis De 80%-regel De verzekering arbeidsongeschiktheid Fiscaal regime: omzetverzekering Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

9 SIGeDIS Basiswet: Programmawet (I) van 27/12/2006 Uitwerking:
Wat wordt opgenomen: Gegevens betreffende alle Belgische en buitenlandse voordelen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren met inbegrip van voordelen ter aanvulling van het wettelijk pensioen Uitwerking: Vallen hier onder voor de zelfstandigen: Het VAPZ en de Riziv–regeling De aanvullende pensioenregelingen voor zelfstandigen, andere dan het VAPZ Dus ook onze “groepsverzekeringen voor zelfstandigen” (THP) & Individuele pensioenovereenkomstverzekeringen (THPP) MAAR OOK: DE INTERN GEFINANCIERDE PENSIOENBELOFTEN

10 SIGeDIS Basiswet: Programmawet (I) van 27/12/2006 Finaliteit:
Toezicht door de CBFA op de bepalingen van de WAP Toezicht door de CBFA op de bepalingen van de WAPZ Controle door de fiscale administratie van de pensioen-toezeggingen, zowel de "geëxternaliseerde" als de "interne" Overname door SIGeDIS van bepaalde informatieverplichtingen krachtens WAP en WAPZ NIEUW: PROGRAMMAWET, 23 december 2009: Controle door de RSZ van de betaling van de 8,86% op werkgeversbijdragen.

11 SIGeDIS Basiswet: Programmawet (I) van 27/12/2006
Wie moet die informatie overmaken? "Verantwoordelijkheid van de ’inrichter’" Eventueel kan de inrichter de uitvoering toevertrouwen aan de pensioeninstelling of de solidariteitsinstelling Als er geen inrichter is: de pensioeninstelling of solidariteitsinstelling DE INRICHTER VAN EEN INTERN GEFINANCIERDE PENSIOEN-BELOFTE ZAL ZELF AL DIE GEGEVENS OP ELEKTRONISCHE EN GESTRUCTUREERDE MANIER MOETEN OVERMAKEN!!!

12 SIGeDIS Stand van zaken Oorspronkelijk opzet: operationeel in 2010
Huidig streefdoel: operationeel in 2012 Enkel toezeggingen voor werknemers Eerste oogmerk: Controle op de 8,86% taks Vermoedelijk 2013–2014: ook aanleveren gegevens voor zelfstandigen

13 De 80%-regel Stand van zaken
Wet houdende diverse en fiscale bepalingen van : reparatie van een aantal onvolmaaktheden in de tekst Onzekerheid blijft echter bestaan over diverse aspecten Werken voor meerdere vennootschappen, schatting winstdeelname, toepassing bij vaste bijdrageregelingen, … VIVIUM zoekt mee naar oplossingen: Parlementaire vraag Pieters van : "Een belastingplichtige die van plan is om een aanvullend pensioen-contract af te sluiten en zekerheid wil over de fiscale aftrekbaarheid kan zich wenden tot de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" VIVIUM heeft al een aantal zaken voor haar klanten ingeleid

14 De 80%-regel Voorafgaande beslissing 27/04/2010
Een bedrijfsleider is mandataris van én bezoldigd door 2 vennootschappen A & B In betwistingen voerde controleur aan: het volledig wettelijk pensioen & VAPZ moest afgetrokken worden Beslissing van de rulingcommissie op onze vraag: Bij de berekening van de 80%-regel mag de verzekeraar voor het afleveren van het attest bij de onderschrijving van een individuele pensioentoezegging voor de vennootschap A rekening houden met het PROPORTIONEEL wettelijk pensioen en het VAPZ van bedrijfsleider

15 Fiscaal-juridische update
De individuele levensverzekering Nieuwigheden juridisch De levensverzekering - schenking De levensverzekering – successierechten De levensverzekeringen tweede pijler Sigedis De 80%-regel De verzekering arbeidsongeschiktheid Fiscaal regime: omzetverzekering Fiscaal regime: collectieve verzekeringen

16 Fiscaal regime: omzetverzekering
Aftrekbaarheid van de premie Premies betaald door vennootschap Premies zijn aftrekbaar als beroepskost indien: Verzekering draagt bij tot behoud van de inkomsten van de vennootschap Belastbaarheid van de uitkering Rente uitgekeerd aan vennootschap Rente wordt toegevoegd aan winst vennootschap  belastbaar Geen bedrijfsvoorheffing Juistheid bevestigd door antwoord op Parlementaire vraag Ingrid Claes d.d. 23/12/2009

17 Fiscaal regime: collectieve verzekeringen
Circulaire nr. Ci.RH.332/ (AOIF Nr. 42/2010) d.d. 20/05/2010 Brengt mogelijk een omwenteling teweeg in de verzekeringen Gewaarborgd Inkomen, die een vennootschap onderschrijft in het rechtstreeks voordeel van haar bedrijfsleiders: Premies enkel aftrekbaar indien het gaat om verzekeringen lichamelijke ongevallen of ziekte die tot doel hebben een (geheel of gedeeltelijk) inkomensverlies te vergoeden

18 Fiscaal regime: collectieve verzekeringen
Circulaire nr. Ci.RH.332/ (AOIF Nr. 42/2010) d.d. 20/05/2010 Aftrekbaar tot beloop van de zogenaamde 100%-regel Premie vrijgesteld bij de bedrijfsleider mits hij regelmatige bezoldigingen ontvangt Niet aftrekbaar: Toezeggingen waarbij het recht op de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het percentage van de fysiologische en/of economische invaliditeit, zonder dat uit de bewoording van de toezegging blijkt dat zij tot doel heeft een (geheel of gedeeltelijk) inkomensverlies te vergoeden Bij VIVIUM geen probleem: Wij hebben dit al sinds 2007 in onze polis staan - echter niet zeker dat dit overal zo is

19 Fiscaal regime: collectieve verzekeringen
Circulaire nr. Ci.RH.332/ (AOIF Nr. 42/2010) d.d. 20/05/2010 En wat bij uitkering? De door de bedrijfsleiders verkregen uitkeringen ter uitvoering van die toezeggingen zullen bij hen altijd belastbaar zijn: ofwel als bezoldiging krachtens artikel 32, 2de lid, 2°, WIB 92 (tijdelijke ongeschiktheid) ofwel als pensioen krachtens artikel 34, § 1, 2°, b, WIB 92 (blijvende ongeschiktheid) ofwel als pensioen krachtens artikel 34, § 1, 1°bis, WIB 92, wat de bedrijfsleiders betreft die niet regelmatig zijn bezoldigd (het betreft derhalve een toezegging die niet is bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 19°, WIB 92) Ongevallen- en ziekteverzekeringen die niet tot doel hebben arbeidsongeschiktheid te vergoeden: Niet belastbaar

20 Life Day VIVIUM - 14 oktober 2010
Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Fiscaal-juridische update"

Verwante presentaties


Ads door Google