De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie informatieavond 6 februari 2013. Inhoud presentatie 1. Ressort Wonen, voor en na het Regeerakkoord 2. Gebiedsafspraken 3. Parkeeronderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie informatieavond 6 februari 2013. Inhoud presentatie 1. Ressort Wonen, voor en na het Regeerakkoord 2. Gebiedsafspraken 3. Parkeeronderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie informatieavond 6 februari 2013

2 Inhoud presentatie 1. Ressort Wonen, voor en na het Regeerakkoord 2. Gebiedsafspraken 3. Parkeeronderzoek Woonzorgcentrum

3 Business as usual 2009 – 2013 Ondernemingplan Uitvoering SVB en MJOB Staat onderhoud woningen verbeterd Gunstige prijs/kwaliteitverhouding Meer differentiatie aanbod bereikt Doorstroming is bevorderd Inflatievolgend huurbeleid

4 Werkgebied ruimer Aanbod middeldure huurwoningen Wonen, Leven en Ontwikkelen Verkoop, nieuwbouw projecten Leefbaarheid, veiligheid Duurzaamheid VVE-beheer Maatschappelijk vastgoed

5 Samenwerking •Huurdersvereniging en bewonersgroepen •(deel)gemeente Rozenburg/Rotterdam •Zorginstelling en 1 e lijns zorg •Maatschappelijke instellingen •Politie / brandweer •Ondernemers/winkeliers

6 Resultaten •Enorme investeringen in kwaliteit bestaand bezit en nieuwbouw •Sloop/nieuwbouw 10%, verkoop 10% •Goede prijs/kwaliteitverhouding •Politiekeurmerk, achterpadverlichting •Gemiddeld energielabel C

7 Herstructurering 188 nieuwbouw

8 Wonen met zorg Oplevering 9/2011: 74 appartementen en gezondheidscentrum

9 “Schilaanpak” Schilrenovaties afgerond in 2012

10 Positionering RW 1.Bedrijfskosten lager dan gemiddeld 2.KWH-score huurlabel in top 10/25 3.Uitkomst visitatie gemiddeld/goed 4.Financieel gezond, uitgaven passend 5.Waardering belanghouders /partners 6.Een echte Rozenburgse corporatie

11 Uitgaven MJOB Totaal voor periode 2013 – 2022 € 47 miljoen Contracten 3,8 Regulier PO30,7 Binnenaanpak10,7 Isolatie/Duurzaamheid 1,9 Jaarschijf 2013€ 3,9 miljoen (excl. klachten- en mutatieonderhoud)

12 Ontwikkelingen •Europa, toewijzing 90% < 681 aan inkomens < 34.229 •Vennootschapbelasting •Eisen externe financiering •Doorloop crisis woningmarkt •Verschuiving koop naar huur •Belastingen / heffingen

13 Lokale effecten •Verkoop”stop” en leegstand •Daling mutatiegraad •Doorstroming voor behoud vitaliteit •Meer instroom < 34.229 •Stabilisatie aantal inwoners •Nieuwbouw 64 wgn Boulevard

14 Nieuwe Woningwet Combi privaat met publieke taak Financiële Autoriteit Woningcorporaties voor financiële risico’s en verbindingen Dwangsommen Minister en FAW Aanscherping intern toezicht Max. 10% bezit niet-DAEB > 681 Datum 1-1-2013 niet gehaald

15 Business unusual •“Misstanden” in sector •Solidariteitsheffing Vestia e.a. •Scheiding bezit op grens € 681 •Marktfinanciering •Risicomanagement en financieel rendement vereist •Parlementaire enquête wcp’s

16 Regeerakkoord Geen integrale herziening woningmarkt Kerntaak corporaties begrensd “Pinnen” verhuurderheffing € 2 miljard Hogere huur o.b.v. inkomen Huurprijsmaximum 4,5% WOZ-waarde Meer invloed (grotere) gemeenten Nog snellere scheiding wonen en zorg

17 Huur/gluurverhoging Extra huurstijging boven inflatie van 2,5% wordt inkomensafhankelijk tot € 33.0002,5 + 1,5 = 4% 33.000 – 430002,5 + 2,5 = 5% boven 43.0002,5 + 6,5 = 9% Verwachting Woonbond: circa 1 miljoen huurders in ernstige problemen

18 Effect regeerakkoord Exploderen bedrijfslasten wcp’s Extra huurverhogingen vaak niet haalbaar Aantal wcp’s (40) technisch failliet, rest voldoet niet meer aan eisen WSW Partners wcp’s ook in de penarie Noodkreten (van wie eigenlijk niet?) tot gisteren nog tegen dovemansoren

19 Gevolgen Investeringsstop en bezuinigingen Geen nieuwbouw en renovatie Huurders de klos van belasting bij wcp’s Voortduren malaise in bouwsector Kabinet zelf ook de pineut: -daling inkomsten BTW, leges, etc. -stijging werkloosheid in bouwsector

20 Verleden tijd

21 Kruispunt/Richtingen •Overheid € •Corporaties? •Gemeenten? •Beleggers? WELKE KANT GAAN WE OP?

22 Op te lossen 1.Betaalbaarheid en kwaliteit 2.Woonomgeving en leefbaarheid 3.Doorstroming in koop- en huur 4.Betalen heffing € 1,7 miljoen 5.Beperking organisatiekosten 6.Positieve operationele kasstroom

23 Lastenstijging

24 Items koersbepaling 1.Focus op kerntaak sociaal en maatschappelijk vastgoed 2.Aanbod middeninkomens 3.Binnenpakket / duurzaamheid 4.Geen nieuwbouw, duurdere huurwoningen en koopwoningen 5.Continuïteit en financiering

25 Cijfers/normen 1.Daling risicobuffer EV van € 19,5 naar € 16,7 miljoen in 2018 2.Ondergrens CFV 2016 € 21,8 3.Solvabiliteit daalt gestaag door exploitatieverliezen 2014/2018 4.Operationele kasstroom niet structureel positief = norm WSW

26 Onzekerheden Exacte uitwerking AMvB Opbrengsten uit verkoop Extra huur WOZ-waarde Stabilisatie inwoneraantal Concurrentiepositie Rozenburg Voorzieningen op peil

27 Maatregelen 1.Fasering en exploitatieduur 2.Organisatiekosten stabiel (21,5 fte) 3.Stop dure mutatieaanpak 4.Go o.b.v. voldoende rendement 5.Bijstelling kwaliteitsniveau 6.Kostendekkende investeringen

28 “Binnenaanpak” Van 2012 tot 2022 kosten € 10,7 miljoen

29 Energie van morgen Duurzaamheid speerpunt: -2 e ronde isolatievoorzieningen -Vergroten aandeel LED-verlichting -Pilot met zonneboilers -Bewustwordingscampagne -FSC gebruik handhaven Terugdringen CO ² uitstoot, van C naar B Positief effect op woonlasten

30 Langere termijnvisie Gevarieerder woningaanbod Huurpalet breder voor middengroep Energielabel richting gemiddeld B Meer gebruik andere energiebronnen Woningen zijn en blijven veilig Woonlasten concurrerend Beheer+corporatie met kwaliteit

31 Zekerheid Ressort Wonen : Partner voor goed wonen en leven

32 Afsluiting 1 e deel presentatie

33 Gebiedsafspraken Bijzonder moment Ingrediënten goed recept: -Wederzijds vertrouwen en goede wil -Constructieve houding -Autonomie niet heilig -ALLES OP GROEN!

34 Gebiedsafspraken KADER overheidsbeleid gevormd door: plannen corporatie en Woonvisie gemeente KERN: lokale partners in wonen PRINCIPE: tweezijdige afspraken en zo veel mogelijk gelijke inbreng Rol Rotterdam meer van strategische aard, tactisch en operationeel niveau is lokaal

35 Gebiedsafspraken Stip op de horizon voor woonbeleid Volkshuisvesting = lange termijn Beperkte blik vooruit mogelijk voor zowel deelgemeente en corporatie Voortzetting samenwerking > keuze invullen Rotterdamse opgave in en voor Rozenburg

36 Gebiedsafspraken Afspraken, intenties en afstemming: -Omvang aantal huurwoningen -Kwaliteit woningen en buitenruimte -Nieuwbouw en investeringen -Verkoop van (huur)woningen -Duurzaamheid -Kwetsbare groepen en opvang -Woonoverlast -Promotie

37 Gebiedsafspraken Schriftelijk vastleggen Gedenkwaardig en feestelijk moment Verdere groei in concreetheid afspraken

38 Gebiedsafspraken

39 Parkeeronderzoek WZC Aanleiding onderzoek: Toets op afspraak of het aantal van 78 aangelegde parkeerplaatsen voldoende is Overeenkomst: na 1 jaar door RW uitvoeren Aanpak en offerte afgestemd Essentie vraag: Is en blijft de parkeerdruk op de directe omgeving van het WZC acceptabel

40 Parkeeronderzoek WZC Opdracht verleend aan gespecialiseerd bedrijf voor vaststellen: -Capaciteit in aantallen -Bezettingsgraad -Parkeermotief Vergelijkbaar door identieke sectie-indeling Uitgevoerd op 18 en 20 september 2012.

41 Parkeeronderzoek WZC Uitgangspunten algemeen onderzoek op basis van de bekende 41 secties op: - werkdag vroeg/middag op 10 momenten - werkdag middag/avond op 8 momenten Nadere analyse 7 secties rond WZC Motief (bewoners, medewerkers, bezoek) onderzocht obv kentekens op 3 tijdstippen

42 Parkeeronderzoek WZC Uitkomsten : Secties 1 t/m 7: hoogst gemeten bezetting 72% Motief: hoogste aandeel bewoners en bezoek Auto’s medewerkers gelijk verdeeld over Acacialaan en Blankenburg Secties 1 t/m 41: maximale bezetting 48%

43 Parkeeronderzoek WZC

44 Conclusies: Capaciteit gezien bezetting ruim voldoende Ruimte aanwezig voor parkeren i.v.m. verhuur lege ruimte (voorbehoud dagelijks bestuur ) Bezetting secties 1 en 3 (is direct bij ingang gezondheidscentrum) het hoogst

45 Parkeeronderzoek WZC

46 Rapportage besproken in bestuurlijk overleg en ingestemd met uitkomsten en conclusies. Op dit moment geen verdere actie nodig Anticiperen voor meer kwaliteit woonomgeving i.p.v. capaciteit “blik” goede keuze

47 Parkeeronderzoek WZC


Download ppt "Presentatie informatieavond 6 februari 2013. Inhoud presentatie 1. Ressort Wonen, voor en na het Regeerakkoord 2. Gebiedsafspraken 3. Parkeeronderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google