De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reconstructie Baandervrouwenlaan 15 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reconstructie Baandervrouwenlaan 15 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Reconstructie Baandervrouwenlaan 15 november 2012

2 Welkom! •Welkom op deze inloopavond namens burgemeester en wethouders. •Hopelijk kunnen wij u op een prettige manier kennis laten nemen van de voorgenomen plannen. •Heeft u vragen? Stel deze gerust aan de aanwezige begeleiders. •Een informatieve avond toegewenst! 1 van 22

3 Wat kunt u verwachten? •U kunt hier de voorgenomen plannen inzien en uw vragen direct stellen. De aanwezige begeleiders zullen deze persoonlijk beantwoorden. •Graag ontvangen wij uw vragen of opmerkingen (ook) via de briefjes bij de ingang van de zaal. Op deze manier kan het College alle positieve en kritische geluiden mee afwegen in het proces. Een verslag van deze vragen en opmerkingen plaatsen wij op de website www.boxtel.nl/projecten www.boxtel.nl/projecten •Graag uw adresgegevens vermelden en één vraag per briefje stellen (uw opmerkingen worden anoniem verwerkt in het verslag). 2 van 22

4 Opbouw presentatie •Waarom dit project? •Wat betekent dit (voor u)? •Hoe gaan we dit doen? •Hoe gaat het project verder? •Meer weten of reageren? 3 van 22

5 Waarom dit project? Vanwege gemeentelijk beleid: •Doorgaand gemotoriseerd verkeer hoort niet in een woonstraat (Beleidsregel uit Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2008-2020) •Invoering 30km/uur zone Selissenwal (GVVP). •Versterken fietsverbindingen als onderdeel lokaal fietsnetwerk. (Station - St. Michielsgestel en Munsel - Langspier) •Gefaseerd afkoppelen regenwater Selissenwal (vGRP). •Onderhoudsbehoefte rijbaanverharding. 4 van 22

6 Waarom dit project? Maar zeker ook: •Vanwege meldingen over verkeersonveiligheidsgevoel (hoge rijsnelheid, veel doorgaand verkeer/verminderde oversteekbaarheid) •En vanwege signalering dat parkeervoorziening Baanderherenweg onvoldoende functioneert (parkeervakken worden niet optimaal gebruikt) 5 van 22

7 Wat betekent dit voor u? Wonen in een meer duurzamere wijk: •Geen doorgaand verkeer, waardoor: –De leefbaarheid verbetert –Verkeerveiligheid verbetert –Oversteekbaarheid verbetert •Aantrekkelijker winkelklimaat (verbeteren parkeren) •Verbeterde fietsverbindingen (meer comfort, veiligheid) •Vernieuwde inrichting straat (meer comfort, veiligheid) •Afkoppelen regenwater (bijdrage aan schoon oppervlaktewater) 6 van 22

8 Wat betekent dit voor u? Situatie met ‘knip’: Situatie zonder ‘knip’: 7 van 22

9 Wat betekent dit voor u? Baandervrouwenlaan BestaandNieuw gedeelte Bosscheweg – Parkweg •50km/uur (wijkontsluiting)•Zoals bestaand •elementenverharding•Zoals bestaand •Fietssuggestiestroken op de rijbaan•Zoals bestaand •7.60m. rijbaanbreedte (incl. fietsstroken)•Zoals bestaand •in de voorrang•Zoals bestaand gedeelte Parkweg - St. Severusstraat •50km/uur•30km/uur (woonstraat) •elementenverharding•Zoals bestaand •Fietsstroken op de rijbaan•Vrij-/aanliggende fietspaden (2-zijdig, 1-richting) •7.50m. rijbaanbreedte (incl. fietsstroken)•5.10m. rijbaanbreedte •doorgaan verkeer•geen doorgaand verkeer •in de voorrang•gelijkwaardig gedeelte St. Severusstraat - van Beekstraat •30km/uur•Afsluiting gemotoriseerd verkeer •elementenverharding•Zoals bestaand •fietsstroken•fietspaden (1-zijdig, 2-richtingen) •parkeren tussen rijbanen •Verkeersveilig winkelparkeren op verkeersluw plein •vrij parkeren•parkeerschijfzone (met parkeervergunningen) •doorgaand verkeer•geen doorgaand verkeer Het verschil tussen de bestaande en nieuwe situatie: 8 van 22

10 Hoe gaan we dit doen? •De gemeente biedt inrichtingsmaatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid/ leefbaarheid. •U als bewoner van wijk bepaalt uiteindelijk het succes van deze maatregelen door uw verkeersgedrag! 9 van 22 Met uw hulp!

11 Hoe gaan we dit doen? •Weren doorgaand verkeer uit de wijk door middel van een parkeerplein •Duidelijke begrenzing 30km/uur zone •Inrichting passend bij 30km/uur zone (kortere rechtstanden, kruispuntplateaus, smallere rijbaan) •Verbeteren winkelparkeren (betere afwikkeling winkelparkeerders door middel van parkeerschijfzone) •Vrijliggende fietsvoorziening waar mogelijk 10 van 22

12 Hoe gaan we dit doen? Overzicht 30km/uur zone 11 van 22

13 Hoe gaan we dit doen? Gedeelte Bosscheweg – Parkweg •Behouden beeldbepalende bomenrij •Rijbaaninrichting 50km/uur (wijkontsluiting) •Behouden snelheidsremmende maatregelen •Vervangen bestratingsmateriaal (betonstraatstenen) •Afsluiten aansluiting Adrianastraat (overzichtelijkheid kruisingsvlak Baandervrouwenlaan – Halderheiweg) •In-/uitritconstructies met zonepoorten 12 van 22

14 Hoe gaan we dit doen? Gedeelte Bosscheweg – Parkweg: AFGEVALLEN ONTWERP Deze variant is afgevallen om de bomen te kunnen sparen. Gevolg is dat de rijbaan alleen herstraat wordt. Kenmerken ontwerp: + Aanleg fietspaden (verkeersveiliger) + Asfalt rijbaanverharding (minder geluid) - Rooien bestaande bomenrij (compensatie elders in het plangebied) AFGEVALLEN! 13 van 22

15 Hoe gaan we dit doen? Gedeelte Parkweg – St. Severusstraat •Rijbaaninrichting 30km/uur (woonstraat) •Aanleg regenwaterriool en aansluiting voorzijde woningen •In-/uitritconstructie met zonepoort ter hoogte van Parkweg •Verhoogde kruispunten •Aanleg fietspaden •Vervangen bestratingsmateriaal (betonstraatstenen) 14 van 22

16 Hoe gaan we dit doen? Gedeelte Parkweg – St. Severusstraat •Afsluiten aansluiting Keizerstraat voor gemotoriseerd verkeer •Fietsoversteek ter hoogte van Keizerstraat •As-verspringing rijbaan (‘knikken’ in de weg) •Verlengen oprit huisnr.18 t/m 38 •Versmallen rijbaan passend bij 30km/uur •Meer openbaar groen (blokhagen, waar mogelijk bomen) 15 van 22

17 Hoe gaan we dit doen? Gedeelte van Beekstraat – St. Severusstraat •Afsluiten Baanderherenweg (weren doorgaand verkeer) •Aanbrengen parkeerplein ten behoeve van winkelparkeren (parkeerschijfzone + parkeervergunningen) •Fietserverkeer wordt buitenom parkeerplein geleid •Voetgangersoversteek van Beekstraat verbeteren (verhoogde oversteek) 16 van 22

18 Hoe gaan we dit doen? Gedeelte van Beekstraat – St. Severusstraat Op basis onderzoek blijkt dat de bestaande parkeervakken op de Baanderherenweg onvoldoende gebruikt worden. Door een verkeersluw parkeerplein te realiseren wordt het doorgaande verkeer uit de wijk geweerd en wordt er een veiligere te gebruiken parkeervoorziening geboden die mede de parkeerdruk in de van Beekstraat ontlast. Historie Deze oplossingsrichting is niet nieuw in de wijk. Een soortgelijk oplossingrichting was tot ca. 10 jaar geleden ook aanwezig op de Baanderherenweg tussen de van Beekstraat en het Maria Reginaplein. Na het verdwijnen van deze maatregel is het aandeel doorgaand verkeer op de Baanderherenweg en Baandervrouwenlaan aanzienlijk toegenomen. 17 van 22

19 Hoe gaan we dit doen? 18 van 22 Afkoppelen regenwater ‘Schoon’ regenwater hoeft niet naar een zuiveringsvoorziening zoals nu het geval is •Dakgoot voorzijde woning aansluiten op nieuw regenwaterriool en voert af richting het leijsenven Nieuw infiltratie riool Bestaand riool Afgekoppeld vlak Niet afgekoppeld vlak

20 Hoe gaat het project verder? Na 1 december 2012 •Reacties bekijken en beoordelen •Ontwerp aanpassen waar nodig •Definitief ontwerp vaststellen door college •Beschikbaar stellen verslag •Start uitgifte nieuwsbrieven •Verkeersbesluitprocedure •Start gefaseerde realisatie 19 van 22

21 Hoe gaat het project verder? Vanavond heeft u een kijkje kunnen nemen in de eindsituatie. De start van reconstructiewerkzaamheden staat gepland voor het voorjaar 2013. Echter, de startdatum is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de verkeersbesluitprocedure. U krijgt hierover op tijd informatie. Gedurende het verdere voorbereidingsproces wordt ook verdere invulling gegeven aan zaken zoals: • Fasering • Tijdsduur (kortstondig veel overlast of langdurig minder overlast) • Bereikbaarheid 20 van 22

22 Meer weten of reageren? •Wilt u het voorontwerp en de presentatie nog eens bekijken? Deze vindt u: –in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt, –of op de website: www.boxtel.nl/projectenwww.boxtel.nl/projecten •Wilt u schriftelijk reageren? U kunt tot en met 1 december 2012 een brief sturen naar: –het College van Burgemeester en Wethouders van Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel –of per mail via pai@boxtel.nl •Wij verzamelen de reacties en geven na 1 december antwoord, direct aan de vragenstellers en in een publiek verslag. Het verslag wordt op www.boxtel.nl/projecten geplaatst. www.boxtel.nl/projecten 21 van 22

23 Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog een vraag? Stel deze hier gerust! 22 van 22


Download ppt "Reconstructie Baandervrouwenlaan 15 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google