De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJEENKOMST MILIEU- EN NATUUR VERENIGINGEN 23 OKTOBER 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJEENKOMST MILIEU- EN NATUUR VERENIGINGEN 23 OKTOBER 2009"— Transcript van de presentatie:

1 BIJEENKOMST MILIEU- EN NATUUR VERENIGINGEN 23 OKTOBER 2009

2 INVULFORMULIER

3 HOOFDING VAN DE VERENIGING
DOSSIER VAN DE VERENIGING XXXXXXXXXXXXX OVER DE WERKING IN HET JAAR XXXX TOT HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE IN HET JAAR XXXX Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen

4 INHOUD VAN HET VERSLAG:
DEEL I: GEGEVENS BETREFFENDE DE VERENIGING DEEL II: GEGEVENS BETREFFENDE DE ALGEMENE ERKENNINGVOORWAARDEN DEEL III: ALGEMENE EN SPECIFIEKE ERKENINGVOORWAARDEN DEEL IV: SPECIFIEKE ERKENNINGVOORWAARDEN DEEL V: AANVRAAGBUNDEL TOT AANVULLENDE SUBSIDIE DEEL VI: AANVRAAG TOT BIJKOMENDE SUBSIDIE DEEL VII: PERSONEELSGEGEVENS DEEL VIII MINARAAD-VERTEGENWOORDIGING (enkel geldend voor BBL en NP: zie afzonderlijke afspraken) DEEL IX. ORGANISATIEONTWIKKELING (enkel geldend voor BBL)

5 DEEL I: GEGEVENS BETREFFENDE DE VERENIGING
Datum: XX/XX/XXXXX Voor waar en echt verklaard, (naam, functie en handtekening gemachtigde personen) Naam Oprichtingsdatum Erkenning (schrap wat niet past) Koepel/Gewestelijke ledenvereniging/Gewestelijke thematische vereniging/ Regionale vereniging op basis van leden/Regionale vereniging op basis van 20+ streekverenigingen VZW: publicatie B.S. Ondernemingsnummer Adres van de maatschappelijke zetel (kan hetzelfde zijn, maar is niet altijd, als het secretariaatsadres) Adres van het secretariaat adres Website Telefoon Fax Rekeningnummer IBAN-code BIC-code Voorzitter (naam, voornaam, thuisadres) Secretaris Contactpersoon voor dit subsidiebundel (de administratie moet een iemand om uitleg kunnen vragen: wie? Zijn of haar functie?) Telefonisch bereikbaar op gegevens

6 DEEL II: GEGEVENS BETREFFENDE DE ALGEMENE ERKENNINGVOORWAARDEN
(Conform artikel 11 van het decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en subsidiëring van de milieu en natuurverenigingen) 1. VZW gegevens over het jaar XXXX: 2. Boekhouding: De jaarrekening en de balans werden/worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op haar samenkomst van XX/XX/XXXX. Toegevoegd: - Bijlage ‘deel II-2, nr. 1”: uittreksel van de goedkeuring uit het verslag van de A.V. (ondertekenen door gemachtigde) - Bijlage deel II-2, nr. 2: De jaarrekening en de balans (ondertekenen met vermelding goedgekeurd op de A.V. van XX/XX/XXXX) Bijlage deel II-2,nr. 3 desgevallend de verklaring van de bedrijfsrevisor of account Indien op 1 maart, bij het indienen van dit verslag, de algemene vergadering nog niet plaats vond en er dus nog geen goedkeuring kon worden gegeven, vermeld dan: De algemene vergadering waarop de goedkeuring wordt gegeven aan de jaarrekening en de balans, zal plaats vinden op (datum). De goedgekeurde jaarrekening en de balans zullen, conform artikel 10, nadien worden toegestuurd in afzonderlijke zending. 3. Verklaring op eer dat de sociale en fiscale verplichtingen zijn voldaan: - Bijlage Deel II-3, nr. 1. (zie model achteraan in deze bundel bijgevoegd) 4. Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vzw Bijlage Deel II-4, nr 1 ○ Kopie van de polis (eenmalig bij 1ste indiening subsidiedossier, nadien enkel bij wijzigingen) ○ Factuur De statuten Werden ze gewijzigd? O ja O neen (indien ja, kopij, zoals gepubliceerd in B.S. in bijlage voegen) Bijlage deel II-1, nr 1 De bestuurders Waren er wijzigingen? (indien ja, kopij, zoals gepubliceerd in het B.S. in bijlage voegen Bijlage deel II-1, nr 2 Gewijzigde statuten (kopie zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad) Gewijzigde bestuurders (kopie zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad) Goedgekeurde jaarrekening en balans XXXX door algemene vergadering Uittreksel verslag vergadering (ondertekend door gemachtigde) Jaarrekening-ondertekend met vermelding “goedgekeurd op ../../…. Balans-ondertekend met vermelding “goedgekeurd op ../../…. Verklaring op eer van de vereniging dat voldaan is aan alle wettelijke fiscale en sociale verplichtingen Polis waaruit blijkt dat de artikelen 1382 t/m 1386 van het Burgerlijk Wetboek zijn gedekt

7 DEEL III ALGEMENE EN SPECIFIEKE ERKENNINGSVOORWAARDEN
III.1. De vereiste publicaties Vermeld hier alle publicaties en beperk u niet tot het minimum opgegeven Besluit: -Koepel: Art. 6,§2,2°: 4 maal per jaar en alle lidverenigingen ontvangen de publicatie Gewest ledenverenigingen: Art. 7, §1,§2: 4 uitgaven, 120 blz., alle leden ontvangen de publicatie Gewest. Themat. Verenigingen: Art. 8,8°: 4 publicaties voor welomlijnde doelgroep en wordt voorgesteld aan deze doelgroep Regionale verenigingen: art 9, 7°: 4 uitgaven/jaar met 80 bladzijde en 500 leden (als basis leden is) die dat tijdschrift ontvangen M.B. :” Een overzicht van de vereiste publicaties als volgt: verschijningsdatum, aard, oplage, aantal pagina’s en spreidingsgebied. Als bijlagen worden bijgevoegd de originelen of kopieën, het verzendingsborderel of de factuur waaruit de oplage blijkt. Het spreidingsgebied wordt aangetoond.” Geef het overzicht volgens volgende tabel: (beperk u niet tot het strikte minimum: laat zien dat wat je presteerde – LNE dient immers ook een soort van samenvattend overzicht te maken voor de Mina-raad om op die wijze een beeld te geven over de (sterkte) van de sector en bij eventuele toekomstige discussies is dat ook nuttig ) Bijlage III-1,Y Verzendingsborderel (of factuur) waaruit oplage blijkt Je toont spreidingsgebied aan door als volgt in onderstaande tabel, in deze bijlage, op te geven: Regionale: Tijdschrift (minimaal 4/jaar en minimaal 80blz/jaar) 1 exemplaar van elk tijdschrift Verzendingsborderel of factuur waaruit de oplage blijkt Publicatie Verschijnings datum Aard Oplage Aantal pagina’s Spreidings-gebied Bijlage nr. 1 Bijlage III-1,1 2 Bijlage III-1,2 3 Bijlage III-1,3 4 Bijlage III-1,4 Bijlage III-1,X Gewestelijke thematische Minimaal 4 publicaties over het thematische werkdomein Welke doelgroep Welk verspreidingsgebied 1 exemplaar van elke publicatie Verzendingsborderel of factuur waaruit de oplage blijkt Gewestelijke ledenvereniging Tijdschrift (minimaal 4/jaar en minimaal 120blz/jaar en naar alle leden) - 1 exemplaar van elk tijdschrift - Verzendingsborderel of factuur waaruit de oplage blijkt GemX Gem X oplage DistrictX District X Deel-gem X Vl Brab. Limb. O-Vl W-Vl Antw. Ander Gewestelijke koepel Tijdschrift (minimaal 4/jaar en naar alle lidverenigingen) 1 exemplaar van elk tijdschrift Welke lidverenigingen - Verzendingsborderel of factuur waaruit de oplage blijkt

8 III.2. De vereiste activiteiten
Gewestelijke koepelvereniging Minimaal organisatie van 10 vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten met minimum 20 deelnemers - Ondertekende aanwezigheidslijst - Verslag bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt Uitnodiging Minimaal 1 gewestelijke activiteit rond thema natuur- of milieubeleid met minstens 50 deelnemers Ondertekende aanwezigheidslijst Verslag van de bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt III.2. De vereiste activiteiten Vermeld hier alle activiteiten en beperk u niet tot het minimum dat vereist is Besluit: Koepel vereniging: art. 6,§2,6°,7°//art. 14,§1,2°: 1 gewestelijke activiteit met minimum 50 deelnemers + 10 vormingsactiviteiten met minimum 20 deelnemers/per voltooide schijf van 40 aangesloten verenigingen 10 extra vormingsactiviteiten gericht op de begeleiding en versterking van deze aangesloten vereniging Gewest. ledenvereniging: art. 7,§1,6°,7°//art. 14,§1,2°: 1 gewestelijke activiteit met minimum 50 deelnemers + 10 vormingsactiviteiten met minimum 20 deelnemers/per voltooide schijf van 40 aangesloten verenigingen 10 extra vormingsactiviteiten gericht op de begeleiding en versterking van deze aangesloten verenigingen Gewest. Themat. Vereniging: art. 8°,6°,7°//art. 14,§3,2°: 1 gewestelijke activiteit met minimum 50 deelnemers + 6 vormingsactiviteiten met minimum 15 deelnemers + voor de bijkomende subsidie 1 gewestelijke activiteit extra met minimum 50 deelnemers en 4 vormingsactiviteiten extra met minimum 15 deelnemers Regionale vereniging: art. 9,6°: 6 vormingsactiviteiten met minimum 15 deelnemers M.B. : “Een overzicht van de vereiste activiteiten als volgt: datum, plaats, aard, thema, doelpubliek, aantal deelnemers. Als bijlagen worden bijgevoegd de uitnodigingen, verslagen, ondertekende aanwezigheidslijsten met vermelding van de gemeente van woonplaats en, in voorkomend geval, de vereniging van waaruit de deelnemer komt” (beperk u niet tot het strikte minimum: laat zien dat wat je presteerde – LNE dient immers ook een soort van samenvattend overzicht te maken voor de Mina-raad om op die wijze een beeld te geven over de (sterkte) van de sector.. en bij eventuele toekomstige discussies is dat ook nuttig) Gewestelijke ledenverenigingen Minimaal organisatie van 10 vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten met minimum 20 deelnemers Ondertekende aanwezigheidslijst Verslag bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt Uitnodiging Minimaal 1 gewestelijke activiteit rond thema natuur- of milieubeleid met minstens 50 deelnemers Verslag van de bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend Gewestelijke thematische verenigingen Minimaal 6 vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten met minimaal 15 deelnemers/activiteit - Ondertekende aanwezigheidslijst - Verslag bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt Uitnodiging Minimaal 1 gewestelijke activiteit rond thema natuur- of milieubeleid met minstens 50 deelnemers Ondertekende aanwezigheidslijst Verslag van de bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt Regionale verenigingen Minimaal organisatie van 6 vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten met minimum 15 deelnemers Ondertekende aanwezigheidslijst Verslag van de bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt Uitnodiging

9 I. Vereiste basisactiviteiten
A) Gewestelijke activiteiten basissubsidie (art. 6,§2,6° - art. 7,§1,6° - art. 8,6°) – Koepel/gewestelijke ledenvereniging/gewestelijke thematische vereniging Bijlagen: de uitnodiging, de verslagen, de ondertekende aanwezigheidslijst (met vermelding van de woonplaats) Aanwezige deelnemers: B) Vormingsactiviteiten basissubsidie (art. 6,§2,7° - art. 7,§1,7° - art. 8,7° - art. 9,6°) – alle verenigingen (aantal is wel verschillend) Bijlagen: de uitnodigingen, de verslagen, de ondertekende aanwezigheidslijst (met vermelding van de woonplaats) Activiteit Datum Plaats Aard Thema Doelgroep Deelnemersaantal Bijlage nr. uitnodiging Bijlage nr. verslag Ondertekende aanwezigheidslijst 1 Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Activiteit Datum Plaats Aard Thema Doelgroep Deelnemersaantal Bijlage nr. uitnodiging Bijlage nr. verslag Ondertekende aanwezigheidslijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Aanwezige deelnemers:
II. Vereiste activiteiten voor een bijkomende subsidie (personeelssubsidie en/of werkingssubsidie A) Gewestelijke activiteit bijkomende subsidie (art. 14,§3, 2°) – enkel gewestelijke thematische vereniging Bijlagen: de uitnodiging, de verslagen, de ondertekende aanwezigheidslijst (met vermelding van de woonplaats) Aanwezige deelnemers: B) Vormingsactiviteiten bijkomende subsidie – enkel gewestelijke thematische vereniging Bijlagen: de uitnodigingen, de verslagen, de ondertekende aanwezigheidslijst (met vermelding van de woonplaats) III. Bijkomende subsidie (1/9 van personeelssubsidie + werkingssubsidie) Activiteit Datum Plaats Aard Thema Doelgroep Deelnemersaantal Bijlage nr. uitnodiging Bijlage nr. verslag Ondertekende aanwezigheidslijst 1 Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Activiteit Datum Plaats Aard Thema Doelgroep Deelnemersaantal Bijlage nr. uitnodiging Bijlage nr. verslag Ondertekende aanwezigheidslijst 1 2 3 4 Activiteit Datum Plaats Aard Thema Doelgroep Deelnemersaantal Bijlage nr. uitnodiging Bijlage nr. verslag Ondertekende aanwezigheidslijst 1 2 3 4

11 Bijlagen: de uitnodigingen, de verslagen
IV. Bijkomende subsidie op basis van aantal aangesloten streekverenigingen Vormingsactiviteiten bijkomende subsidie (art. 14,§1,2° / art. 14,§2) – enkel voor koepel en gewestelijke ledenverenigingen Bijlagen: de uitnodigingen, de verslagen V. Activiteiten buiten de subsidieactiviteit (alle activiteiten niet opgenomen in de punten I t/m IV hiervoor) Activiteit Datum Plaats Aard Thema Aantal aanwezige streekverenigingen Uitnodiging Verslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Activiteit Datum Plaats Aard Thema Doelgroep Deelnemersaantal Bijlage nr. uitnodiging Bijlage nr. verslag Ondertekende aanwezigheidslijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 III.3. Leden/Lidverenigingen/streekverenigingen Besluit
gewest. koepel: Art. 6,§2,3° gewest. ledenvereniging: Art 7,§1,3°: leden regionale vereniging: Art 9, 3°: 500 leden M.B. : Specifiek voor de verenigingen die als erkenninggrond lidmaatschap of lidverenigingen dienen aan te tonen, wordt een overzicht van de leden alsook hun plaats van herkomst opgegeven. Je geeft een overzicht als volgt: Gewestelijke koepelvereniging Lijst bijvoegen van de aangesloten verenigingen Gewestelijke ledenverenigingen vullen best hier als volgt in: Het lidmaatschap bedroeg in 20XX, XXXXX euro. Gewestelijke koepel 50% van de erkende gewestelijke verenigingen zijn aangesloten 50% van de erkende gewestelijke thematische verenigingen zijn aangesloten 33% van de erkende regionale verenigingen zijn aangesloten - Verklaring Gewestelijke ledenvereniging Minimum 8000 leden Vl- Brabant Limb. O-VL W-VL A’pen Brussel Andere Totaal Aantal leden

13 a) Regionale vereniging op basis van leden
Regionale verenigingen geven hier best een overzicht van hun volledig werkgebied met spreiding van de leden en – waar het verenigingen betreft die erkenning hebben voor Regionale verenigingen op basis van streekverenigingen, ook best de naam van die streekverenigingen. De anderen kunnen er ook de streekvereniging bijvoegen waar ze bestaat - Voor Antwerps Regionale Stadsvereniging wordt, waar nodig, de naam ‘gemeente’ vervangen door ‘district’ – voor Gentse Regionale Stadsvereniging door ‘deelgemeente’ a) Regionale vereniging op basis van leden Het werkingsgebied van de vereniging is als volgt: b) Regionale vereniging op basis van aantal aangesloten streekverenigingen Hieronder een opsomming van de erkende streekverenigingen die aangesloten zijn bij uw vereniging Regionale: Minimum 500 leden ofwel minimum 20 aangesloten streekverenigingen Kerngebied (5 aaneengesloten) G(emeente) D(instrict) DG (deelgemeente) Aantal leden 1 2 3 4 5 Bijkomende subsidie (10 aaneengesloten) 6 7 8 9 10 Daarenboven 11 12

14 Secretariaat gedurende 17h/week open - Hoe bekend gemaakt
Regionale: Secretariaat gedurende 17h/week open - Hoe bekend gemaakt III.4. Secretariaat Besluit: zie art. 6/7/8/9 M.B. : Secretariaat: er wordt aangetoond dat het secretariaat open is voor het publiek volgens het aantal vereiste uren. In 20XX waren de vaste openingsuren per week van het secretariaat: (vermeld). Dit was voor het publiek bekend op volgende wijze (vermeld het: website, vermelding in publicaties, aangehecht aan de deurbel… hoe men het als buitenstaander kan staven) III.5. Algemene vergaderingen in 20XX Besluit: één algemene vergadering minstens verplicht M.B. : Algemene vergadering: datum, plaats, uitnodiging, ondertekende aanwezigheidslijst en verslag; jaarprogramma en jaarverslag. In 20XX waren er algemene vergaderingen als volgt: Bijlage III-5,3: jaarprogramma 20XX, goedgekeurd op XX/XX/XX door XXXXX (dit mag een door de A.V. gemachtigd orgaan zijn – vermeld dan welk orgaan dat was) Bijlage III-5,4: jaarverslag 20XX, goedgekeurd op XX/XX/XX door XXXXXXX Gewestelijke thematische Secretariaat gedurende 17h/week open bij 1 personeelslid of 35h/week bij 2 personeelsleden - Hoe bekend gemaakt Gewestelijke ledenvereniging Secretariaat gedurende 35h/week open - Hoe bekend gemaakt Gewestelijke koepel Secretariaat gedurende 35h/week open - Hoe bekend gemaakt a) Algemene vergadering -Uitnodiging -Verslag -Aanwezigheidslijst b) Inhoudelijk werkingsverslag met vereiste stavingsstukken en met verwijzing naar het betrokken jaarprogramma c) Goedgekeurd ontwerp werkingsprogramma Datum Plaats Uitnodiging Aanwezig-heidslijst Verslag XXX Zie bijlage III-5,1a Zie bijlage III-5,1b Zie bijlage deel III-5,1c Zie bijlage III-5,2a Zie bijlage III-5,2b Zie bijlage deel III-5,2c

15 III.6. Gemandateerde bestuursorganen in 20XX
Besluit: Gewestelijk ledenvereniging en koepel 10 samenkomsten nodig, regionaal en gewestelijk thematische 6 M.B. : Gemandateerde organen: een overzicht wordt gegeven van de vergaderingen van de gemandateerde organen (datum, plaats, ondertekende aanwezigheidslijst) . In bijlagen worden de nodige verslagen toegevoegd. In 20XX kwam de Raad van Bestuur samen als volgt: Aanwezigheidslijst: ofwel per vergadering ofwel collectieve lijst per kolom, per vergadering getekend Aantal stemgerechtigde leden van het gemandateerde orgaan = leden Op de aanwezigheidslijst aanduiden wie de stemgerechtigde leden zijn of lijst bijvoegen van stemgerechtigde leden III.7. Website De website werd in 20XX als volgt regelmatig geactualiseerd: (omschrijf eventuele tijdstippen, vast patroon, grootse wijzigingen) M.B. : Website (niet van toepassing voor de regionale verenigingen): een overzicht van de website en bewijs van regelmatige actualisatie (trimestrieel de pagina met activiteiten toevoegen aan het dossier). Datum Plaats Aantal aanwezige stemgerechtigde leden Aanwezigheidslijst Verslag 1 XX Zie bijlage III-6,1,a Bijlage deel III-6,1 2 Zie bijlage III-6,2,a Bijlage deel III-6,2 3 Zie bijlage III-6,3,a Bijlage deel III-6,3 4 Zie bijlage III-6,4,a Bijlage deel III-6,4 5 Zie bijlage III-6,5,a Bijlage deel III-6,5 6 Zie bijlage III-6,6,a Bijlage deel III-6,6 7 Zie bijlage III-6,7,a Bijlage deel III-6,7 8 Zie bijlage III-6,8,a Bijlage deel III-6,8 9 Zie bijlage III-6,9,a Bijlage deel III-6,9 10 Zie bijlage III-6,X,a Bijlage deel III-6,X Regionale en gewestelijke thematische: Minimaal 6 bestuursvergaderingen -Uitnodiging -Verslagen -Ondertekende aanwezigheidslijst Gewestelijke ledenvereniging en gewestelijke koepel: Minimaal 10 bestuursvergaderingen -Uitnodiging -Verslag -Ondertekende aanwezigheidslijst Gewestelijke thematische, gewestelijke ledenvereniging en gewestelijke koepel: Website -Tijdspatroon actualisatie - Overzicht website

16 Vertegenwoordiging bij de Vlaamse Overheid en overlegfora
Gewestelijke koepel: Algemene coördinatie aangesloten verenigingen + initiatieven gericht op ondersteuning van de organisatie -Beschrijving Vertegenwoordiging bij de Vlaamse Overheid en overlegfora -Lijst vertegenwoordigingen -Lijst vertegenwoordigers Ondersteuning van de aangesloten verenigingen - Beschrijving + eventuele bewijsstukken Verzorgen van begeleiding bij de aangesloten streekverenigingen DEEL IV: SPECIFIEKE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE KOEPELORGANISATIES EN DE GEWESTELIJKE LEDENVERENIGINGEN MET AANGESLOTEN STREEK- EN/OF REGIONALE VERENIGINGEN Besluit: Een beschrijving wordt gegeven van de coördinatiestructuur en specifieke netwerking en de initiatieven gericht op ondersteuning van de lidorganisaties. Een lijst wordt opgesteld van de vertegenwoordigingen die de vereniging opneemt en van de vertegenwoordigers Basis: art. 6,§3 Voor de koepelorganisatie: Besluit (art. 6,§2,1°) Ze is actief in alle provincies van het Vlaamse Gewest, wat blijkt uit het spreidingsgebied van haar activiteiten en van de uitgegeven publicaties. Activiteiten: Indien dit niet het geval is, moet er aangetoond worden dat er wel personen uit de 5 Vlaamse provincies aanwezig waren op de activiteiten. Voor de gewestelijke ledenverenigingen: Besluit (art. 7,§1,1°) Ze is actief in alle provincies van het Vlaamse Gewest, wat blijkt uit de spreiding van haar activiteiten, leden en van de uitgegeven publicaties. Activiteiten: Indien dit niet het geval is, moet er aangetoond worden dat er wel personen uit de 5 Vlaamse provincies aanwezig waren op de activeiten. Gewestelijke ledenvereniging : Algemene coördinatie aangesloten verenigingen + initiatieven gericht op ondersteuning van de organisatie -Beschrijving Verzorgen van begeleiding bij de aangesloten streekverenigingen -Beschrijving + eventuele bewijsstukken Vertegenwoordiging bij de Vlaamse Overheid en overlegfora -Lijst vertegenwoordigingen -Lijst vertegenwoordigers Gewestelijke koepel Actief in alle provincies van het Vlaams Gewest -Spreiding van activiteiten -Inhoud tijdschriften O-Vlaanderen W-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vl-Brabant activiteiten publicaties Gewestelijke ledenvereniging Actief in alle provincies van het Vlaams Gewest -Spreiding van activiteiten -Spreiding van leden -Inhoud tijdschriften O-Vlaanderen W-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vl-Brabant activiteiten leden publicaties

17 VOOR DE THEMATISCHE VERENIGINGEN
Besluit: Een omschrijving wordt gegeven van de afbakening en realisatie van de thematische werking volgens het DPSIR model. De link tussen de verenigingsactiviteiten en expliciete elementen van milieu- en natuurbeleid dient aangetoond (art. 8,2°) . Besluit (art. 8,3°) Ze is actief in de vijf provincies van het Vlaams Gewest, wat blijkt uit de spreiding van haar activiteiten en publicaties. Activiteiten: Indien dit niet het geval is, moet er aangetoond worden dat er wel personen uit de 5 Vlaamse provincies aanwezig waren op de activiteiten. VOOR DE REGIONALE VERENIGINGEN M.B.: De activiteit in 5 (10) aaneengesloten gemeenten en/of districten en deelgemeenten die deel uitmaken van steden van minstens inwoners, wordt aangetoond. 1. Aantal vereiste spreiding van activiteiten: De activiteiten werden gespreid over de 5 (10) vereiste aaneengesloten gemeenten, districten/deelgemeenten 2. Lidmaatschappen De leden zijn gespreid over de diverse deelgemeenten die tot het werkingsgebied behoren van de vereniging. 3. Inhoud van het tijdschrift De inhoud van het tijdschrift werd gespreid over de 5 (10) vereiste aaneengesloten gemeenten/districten/deelgemeenten. 4. Spreidingstabel Activiteiten: Indien dit niet het geval is, moet er aangetoond worden dat er wel personen uit de 5 (10) aaneengesloten gemeenten aanwezig waren op de activiteiten Gewestelijke thematische: DPSIR-model (aantonen link tussen verenigingsactiviteiten en elementen van milieu- en natuurbeleid) Gewestelijke thematische Actief in alle provincies van het Vlaams Gewest -Spreiding van activiteiten Spreiding van publicaties O-Vlaanderen W-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vl-Brabant activiteiten publicaties GemX Aantal leden Aantal activiteiten Aantal artikels tijdschrift Regionale Actief in 5 aaneengesloten gemeenten (districten of deelgemeenten voor Antwerpen en Gent) Spreiding van activiteiten Spreiding van leden Inhoud tijdschriften

18 5. Overzicht van de vereiste vertegenwoordigingen (art. 9,2°)
Een overzicht van de vertegenwoordiging en de vertegenwoordigers, zoals omschreven in artikel 9 2° wordt gegeven. Deze vertegenwoordiging moet minimum 50% bedragen. Verslagen vergadering die aanwezigheid aantoont of attest van gemeente met aanwezigheid Indien de 50% niet wordt gehaald, moet de vereniging duidelijk aantonen dat ze een actieve participatie had in de raden/commissies. 16 Regionale: Actief in 5 gemeentelijke milieuadviesraden/gemeentelijke Commissies/bovengemeentelijke structuren -Verslagen van de vergaderingen of een attest van aanwezigheid Gemeente District/ deelgemeente Vertegen- woordigd in Naam+functie vertegenwoordiger Aantal vergaderingen in het werkingsjaar Aantal vergaderingen aanwezig Bijlagen (verslagen of aanwezigheidslijsten 1. 2. 3. 4. 5. (vanaf nu zijn de vermeldingen geldend voor de bijkomende subsidie die je aanvraagt in deel VI) Bijkomende vertegenwoordiging

19 DEEL V: AANVRAAGBUNDEL TOT AANVULLENDE SUBSIDIE
Als DEEL V voor uw vereniging niet van toepassing is, behoud dan toch – omwille van de uniformiteit in de bundel - dit deel en vermeld: “aanvraag tot het bekomen van de aanvullende subsidie is niet van toepassing” Besluit: Art. 14,§1: koepelorganisatie “per voltooide schijf” (lijst weergeven van de aangesloten erkende streekverenigingen en lijst weergeven van de extra vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten die georganiseerd werden (10 per voltooide schijf van 40 bij haar aangesloten streekverenigingen) en die gericht zijn op de begeleiding en versterking van deze aangesloten streekverenigingen. Art. 14,§2: gewestelijke ledenverenigingen “per voltooide schijf” (lijst bijvoegen van de aangesloten erkende streekverenigingen en lijst weergeven van de extra vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten die georganiseerd worden (10 per voltooide schijf van 40 bij haar aangesloten streekverenigingen) en die gericht zijn om de begeleiding en versterking van deze aangesloten streekverenigingen. Art 14, §3: gewestelijke thematische verenigingen kunnen 1 personeelslid boven op de basis van 1 VET krijgen als ze voldoen aan 3 van de 5 aangeboden mogelijkheden tot verruimde werking(lees zelf verder in het Besluit) Art 14, §4: regionale verenigingen kunnen , als ze in 10+ gemeenten actief zijn, 2480 euro subsidie bovenop hun basissubsidie krijgen plus een extra halftijdse bovenop de basispersoneelsbetoelaging van 0,5 VET De vereniging vraagt een aanvullende subsidie krachtens artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen. Deze aanvullende subsidie (voeg deze zin verder aan met wat voor uw vereniging toepasselijk is) ° werd in 200X aangevraagd en bekomen. In het hiernavolgend dossier wordt aangetoond dat de vereniging ook in haar werking in 200X blijft voldoen aan de voorwaarden voor deze aanvullende subsidie in 200X. In 200X werd de extra tewerkstelling gerealiseerd en de betrokken werknemer die deze extra tewerkstelling realiseert, is nog steeds in dienst. ° wordt voor de eerste maal aangevraagd. Wij vragen de administratie om ons spoedig in kennis te stellen van haar beoordeling. In functie van deze aanvraag werd de tewerkstelling in 20XX reeds uitgebreid op datum van XX/XX/XXXX. Voor de vereniging (naam en adres van de vzw), (dateren en ondertekenen door voorzitter en secretaris of wie rechtsgeldig de vereniging mag/kan binden - vermeld naam en functie voor het handteken)

20 UITLEG OVER DIT GEDEELTE en hoe best aangeven?
Gewestelijke ledenvereniging + Koepel (NP en BBL): zie afzonderlijke afspraken rond de afstemming van de opbouw van dit dossiergedeelte Gewestelijke thematische vereniging De basis is het Besluit is artikel 13,§3: zie ook de bespreking in de organisatie-ontwikkelingssamenkomst van Pro memorie het Besluit: “1° haar structureel ontwikkelde dienstverlening voor de leden: enkel voor wie effectief leden heeft en dat ook heeft kunnen aantonen in III,3.” Vermeld ofwel in deel III,3 je spreiding en aantal leden + lidgeld, ofwel doe je het hier. Het structurele van de dienstverlening dient duidelijk te worden bewezen: welke dienstverlening is dat? Hoe weten de individuele leden dat? Staat dat op de website? Is er een melding aan de leden? Wat is de respons erop? ”2° het bereik van haar werking is substantieel groter wat blijkt uit minstens 2 gewestelijke activiteiten en 10 vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten zoals omschreven in artikel 8, 7° en 8°.” Wanneer u in deel III-2 duidelijk méér activiteiten hebt opgenomen, verwijs dan in een beschrijving naar eventueel een kwantiteit en verwijs naar deze rubriek ”3° haar thematische werking is gericht op samenwerking met derden zoals blijkt uit minstens 5 verschillende contractueel bewezen partnerships met verschillende verenigingen, instellingen of lokale besturen;”. U geeft hier een opsomming in tabelvorm: met wie? Waarrond? Contractvorm? Looptijd contract-samenwerking? Toon ook in bijlage aan dat er een contractueel schrift was. ”4° haar thematische werking is uniek en complementair in en ten aanzien van de sector van natuur- en milieuverenigingen;”. Toon hier zowel het unieke als ‘ten aanzien van de sector natuur+milieu’ aan. ”5° haar communicatie met het publiek en aandacht voor de media die blijkt uit acties, campagnes, persdossiers, publieksgerichte folders en brochures; Zie commentaargegeven op ” “6° haar beleidsondersteunende en -adviserende werking.” Let wel: niet omdat je dat van bepaalde acties vindt van jezelf.. het moet ook in een gevraagde relatie zijn . Overzicht aangesloten streekverenigingen Gewestelijke thematische Uitbreidingssubsidie Structureel ontwikkelde dienstverlening voor de individuele leden Hoe worden de leden op de hoogte hiervan gebracht Inhoud Minstens 1 extra gewestelijke activiteit rond thema natuur- of milieubeleid met minstens 50 deelnemers Ondertekende aanwezigheidslijst Verslag van de overeenkomst met duidelijke vermelding van thema en doelgroepen Uitnodiging Minimaal 4 extra vormingsactiviteiten met minimaal 15 deelnemers/activiteit Verslag van de bijeenkomst waarin duidelijk het vormend karakter wordt weergegeven Samenwerking met derden zoals blijkt uit minimaal 5 samenwerkingsverbanden Schriftelijke overeenkomst Activiteiten omtrent de afgesloten overeenkomst gedurende het werkingsjaar Thematische werking is uniek en complimentair Verantwoording Communicatie Welke + welke kanalen Hoe outputgericht (gerealiseerde producten) Hoe outcome gericht (respons publiek/media) Beleidsondersteunende en –adviserende werking - Betrokken bij welke erkende advies- of beleidsondersteunende organen - welke activiteiten dit werkingsjaar - Welke adviezen werden aangevraagd

21 Regionale verenigingen
Pro memorie het Besluit: “Wanneer de vereniging overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, 1°, actief is in minstens 10 aaneengesloten gemeenten en/of districten en deelgemeenten, ontvangt de regionale vereniging een bijkomende werkingssubsidie van EUR en een bijkomende personeelssubsidie voor een halftijdse tewerkstelling.” Wat zegt artikel 9,1°: “Art. 9. Om erkend te worden als subsidieerbare regionale vereniging, dient een vereniging te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden: 1° ze is actief in minstens vijf aaneengesloten gemeenten en/of districten en deelgemeenten die deel uitmaken van steden van minstens inwoners, wat blijkt uit de spreiding van haar activiteiten, leden en uit de inhoud van het tijdschrift; 17 a) Regionale: Uitbreidingssubsidie Actief in 10 aaneengesloten gemeenten (districten of deelgemeenten voor Antwerpen en Gent) -Spreiding van activiteiten -Spreiding van leden -Inhoud tijdschriften

22 DEEL VI: AANVRAAG TOT BIJKOMENDE SUBSIDIE Besluit:
Art. 17. De subsidie op basis van artikel 12 tot en met 14, kan met een bijkomende subsidie van telkens een negende worden verhoogd indien de vereniging voldoet aan de specifieke voorwaarden van één van volgende categorieën: 1° het verhogen van het bereik van de werking door minstens twee van volgende activiteiten: - de uitbouw en permanente openstelling van een toegankelijk documentatiecentrum; - het opzetten van vorming van aangesloten leden en/of verenigingen supplementair aan de vereiste erkennings- en subsidiëringvoorwaarden; - het realiseren van samenwerkingsverbanden met derden buiten de natuur- en milieusector; - het opzetten van specifieke activiteiten gericht op gender, het bereiken van kansengroepen, anders validen, allochtonen,...); - het participeren en/of initiëren van samenwerking in bovengemeentelijke structuren supplementair aan de vereiste erkenningvoorwaarden; 2° deelname aan minstens twee activiteiten van de dienstverlening inzake organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering bedoeld in artikel 14, § 1, en de toepassing daarvan in de eigen werking aantonen via inspannings-, proces- of resultaatsindicatoren; 3° het beschikken over een werkingsprogramma van minimaal twee jaar. Maak eerst een overzichtsblad in je bundel, zoals hieronder,vooraleer je verder gaat specifiëren 1. Overzicht van de mogelijkheden De toelichting die hierna volgt, volgt de aanduidingen in de kolom ‘type’. type Kruis aan indien van toepassing 1/9 Verhogen bereik werking VI.A1 Permanente open documentatiecentrum (minimum 2 van de 5) VI.A2 Meer activiteiten dan nodig VI.A3 Samenwerkingsverbanden met derden buiten natuur- en milieusector VI.A4 Specifieke activiteiten gericht op gender, het bereiken van kansengroepen, anders validen, allochtonen, …) VI.A5 Het participeren en/of initiëren van samenwerking in bovengemeentelijke structuren supplementair aan de vereiste erkenningsvoorwaarden Organisatie-ontwikkeling VI.B Deelnemen aan 2 activiteiten + toepassing ervan aantonen in de eigen werking Werkingsprogramma 2 jaren VI.C

23 VI.A.1. Permanent documentatiecentrum.
2. Toelichting (Gebruik wat voor u van toepassing is en verwijder wat niet van toepassing is) VI.A.1. Permanent documentatiecentrum. De vereniging beschikt over een permanent documentatiecentrum. - Adres:XXXXXXX - Openingsuren in 20XX: XXXXXXX - Bekendmaking van de openingsuren voor het publiek gebeurt XXXXXXX - Aantal raadpleegbare titels: XXXXXXXXXX (Wanneer u gegevens hebt over aantal bezoekers die dit raadpleegden, schrijf dit hier dan neer) VI.A.2. Organisatie van een ruim aanbod van activiteiten, ruimer dan de erkenningvoorwaarden Zoals blijkt uit de opgave van de activiteiten van de vereniging in deel III-2, is het aanbod veel ruimer dan noodzakelijk voor de erkenningvoorwaarden ( vermeld tussen haakjes als van toepassing is: inbegrepen de activiteiten noodzakelijk om beroep te kunnen doen op aanvullende subsidies) VI.A.3. Samenwerkingsverbanden met derden buiten de natuur- en milieusector (let op: het gaat over ‘buiten de natuur- en milieusector’) In het jaar 20XX waren er samenwerkingsverbanden en daaruit voortvloeiend activiteiten als volgt: Toevoegen van samenwerkingsovereenkomst, verslag vergadering, omschrijving van de samenwerking + rol van de vereniging daarin. 1° Verhoging bereik werking door minstens 2 van volgende activiteiten: Uitbouw en permanente openstelling van een toegankelijk documentatiecentrum - catalogus met minimum 400 titels - bekendmaking openingsuren - open gedurende de helft van de openingsuren van het secretariaat Extra vorming van leden en/of verenigingen - ondertekende aanwezigheidslijst - verslag van de bijeenkomst waaruit duidelijk het vormend karakter blijkt - uitnodiging Met (naam 3de) Contactadres Activiteit (vermeld ze concreet, ook met data) Bijlagen 1 2 Samenwerkingsverbanden met derden buiten de natuur- en milieusector - verslag van de vergaderingen of een kopie van de samenwerkingsovereenkomst - omschrijving van de samenwerking + de rol van elke partner daarin

24 VI.C. Beschikken over een tweejarenprogramma
VI.A.4. Specifieke activiteiten gericht op gender, het bereiken van kansengroepen, anders validen, allochtonen,...); In het jaar 20XX zijn volgende activiteiten specifiek georganiseerd gericht op de vermelde doelgroepen: VI.A.5. Het participeren en/of initiëren van samenwerking in bovengemeentelijke structuren supplementair aan de vereiste erkenningvoorwaarden; Een overzicht van de vertegenwoordiging en de vertegenwoordigers, zoals omschreven in art. 17,1° wordt gegeven. De vertegenwoordiging moet minimum 50% bedragen Indien de 50% niet wordt gehaald moet de vereniging duidelijk aantonen dat ze een actieve participatie had in de structuur VI.B. Deelname aan activiteiten van Organisatie-ontwikkeling en implementatie ervan in de eigen werking. (we geven hier een overzicht van de activiteiten die in 20XX werden georganiseerd en de mogelijke implementatie in de vereniging – maak ook hier je keuze toegepast op je vereniging) De deelname werd geattesteerd door Bond Beter Leefmilieu: zie bijlage VI-B-1 VI.C. Beschikken over een tweejarenprogramma Onze vereniging werkte in 20XX volgens een tweejarenprogramma dat loopt volgens de periode XXXX. Zie bijlage VI.C.1 Specifieke activiteiten gericht op gender, kansengroepen, andersvaliden, allochtonen - verslag van de activiteit met duidelijke verwijzing naar de doelgroep en het thema ondertekende aanwezigheidslijst uitnodiging Doelgroep Specifieke activiteit Concreet (vermeld data, plaats, voeg eventueel in bijlage uitnodiging of aantoonbare zaken) Bijlagen verslag 1 2 Participiëren van samenwerking in bovengemeentelijke structuren verslagen van de vergaderingen of een attest van aanwezigheid Naam structuur Naam + Functie vertegenwoordiger Aantal vergaderingen in het werkingsjaar Aantal vergaderingen aanwezig Bijlagen (verslagen of aanwezigheidslijst) 1 2 3 4 5 2° Deelname aan minstens 2 activiteiten van de dienstverlening inzake organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering en de toepassing ervan in de eigen werking aantonen - attest van aanwezigheid Deelname aan Implementatie 3° Werkingsprogramma van minimaal 2 jaar - werkingsjprogramma toevoegen

25 DEEL VII: PERSONEELSGEGEVENS
VRAAG ONVERWIJLD AAN JE SOCIAAL SECRETARIAAT EEN JAAROVERZICHT 20XX VAN DE INDIVIDUELE REKENING V AN DE WERKNEMERS DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING WORDEN GENOMEN. (Deze dienen – overzichtelijkerwijze – bijgevoegd te worden in het dossier) DAARNAAST MOET JE ZELF DE GLOBALISERING VAN DE GEGEVENS INBRENGEN IN DE HIERNA VOLGENDE OVERZICHTEN. VOOR DEZE OVERZICHTEN BASEREN WIJ ONS: - ENERZIJDS OP DE GEGEVENS WAAROVER DE ADMINISTRATIE MOET BESCHIKKEN en de wijze waarop ze de dossiers verwerkt - ANDERZIJDS op wat het Besluit en de Ministeriële Besluiten zeggen Het MB bepaalt: Artikel 3 In uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen dienen de erkende verenigingen voor 1 maart van het lopend jaar volgende documenten naar de administratie te sturen teneinde een overzicht te verschaffen van het subsidieerbaar personeel en de werkelijk gemaakte personeelsuitgaven in het voorgaande jaar te staven: - Bij de eerste indiening van een dossier, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het besluit: een overzicht van het subsidieerbaar personeel, met opgave van de functie, het tewerkstellingsregime (voltijds, deeltijds), de periode van tewerkstelling gedurende het voorbije jaar, een kopie van de arbeidsovereenkomst en de aanduiding of het om een administratief, dan wel educatief medewerker of beleidsmedewerker gaat. - Bij een volgende indiening: een overzicht van het subsidieerbaar personeel, met opgave van de functie, het tewerkstellingsregime en de periode van tewerkstelling gedurende het voorbije jaar. Indien er ten opzichte van het vorige subsidiedossier wijzigingen zijn opgetreden, de opgave van de wijzigingen en in voorkomend geval de arbeidsovereenkomsten. - Een bewijs van de werkelijk gemaakte personeelsuitgaven voor dit subsidieerbaar personeel in het voorbije jaar, aan de hand van door het sociaal secretariaat afgeleverde individuele jaarrekeningen of loonbriefjes. - Een bewijs van de werkelijk gemaakte personeelskosten die niet vermeld zijn op de individuele jaarrekening (zoals kosten arbeidsongevallenverzekering, kosten arbeidsgeneeskunde, kosten aansprakelijkheidsverzekering, kosten sociaal secretariaat). Deze uitgaven kunnen worden bewezen aan de hand van facturen of verklaringen van de verzekeringsmaatschappij of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of sociaal secretariaat. - Een berekening van het totaal van de kosten per personeelslid. - Een verklaring op eer van de vereniging aangaande de geldelijke anciënniteit van het subsidieerbaar personeel. - Een verklaring op eer van de vereniging dat de tewerkstelling niet rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste valt van een openbare instelling of betoelaagd wordt in een ander subsidie- of tewerkstellingsstelsel. Na ontvangst van deze stukken, bevestigt de administratie of het personeel al dan niet subsidieerbaar is.

26 OVERZICHT VAN HET PERSONEEL
Het Ministerieel Besluit bepaalt dat er twee ondertekende verklaringen moeten zijn: - Een verklaring op eer van de vereniging aangaande de geldelijke anciënniteit van het subsidieerbaar personeel. - Een verklaring op eer van de vereniging dat de tewerkstelling niet rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste valt van een openbare instelling of betoelaagd wordt in een ander subsidie- of tewerkstellingsstelsel. Het Besluit maakt ook een onderscheid tussen twee soorten van personeelstoelage In artikel 14 geeft de verschillende bepalingen voor het personeel. Voor de verschillende types van verenigingen is er een ‘basis-personeelstoelage’ enerzijds en anderzijds kan men een bijkomende personeelstoelage bekomen. Voor het zgn. ‘basispersoneel’ dienen de erkenningvoorwaarden voldaan te zijn en die tewerkstelling moet gerealiseerd zijn in het jaar 20XX. Voor de bijkomende personeelstoelage zijn er, volgens het M.B., twee mogelijkheden. Ofwel is de tewerkstelling gerealiseerd in 20XX en wordt de berekening toegepast op de concrete tewerkstelling in 20XX. Ofwel is ze niet gerealiseerd in 20XX, kan ze starten in 20XX en men krijgt dan geen berekening op anciënniteit. Schematisch geeft dit: Belangrijk is ook dat -Wijzigingen in de loop van het jaar kunnen doorgevoerd worden. De VET wordt bekeken over een gans jaar. - Regionale verenigingen: Je kan perfect in één werknemer verenigd hebben de 0,5 VET voor de basispersoneelstoelage en de 0,5 VET voor de bijkomende personeelstoelage - Je kan ook een VTE uitgesplitst hebben over twee personen (beiden vb halftijds) Het hiernavolgende blad moet een overzicht geven van je subsidieerbaar personeel. Het Ministerieel Besluit legt op twee verklaringen, te ondertekenen door personen die gemachtigd zijn te handtekenen voor de verenigingen. We stellen voor deze verklaringen op dit overzicht van subsidieerbaar personeel neer te schrijven en hier ook te laten tekenen. Basis personeelstoelage Bijkomende personeelstoelage Aanvraag en recht verwerkt in DEEL V Koepel 6 VTE (min. 1 adm. medewerker) Per voltooide schijf van 40 aangesloten streekverenigingen 1 extra VTE Gewestelijke ledenvereniging 3 VTE (max. 1 adm. medewerker) Gewestelijke thematische vereniging 1 VTE Regionale vereniging 0,5 VTE

27 VERENIGING: ADRES: VII. 1. OVERZICHT VAN HET (ter subsidiëring ingebracht) PERSONEEL EN VERKLARING OP EER * Bij wijziging t.o.v. voorgaand jaar arbeidsovereenkomst of wijziging arbeidsovereenkomst toevoegen. Ondergetekenden ( 2 personen die de vereniging kunnen binden – vermeld naam/voornaam/functie) verklaren hierbij op woord van eer dat de aangegeven geldelijke anciënniteiten correct zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. Daarenboven verklaren zij dat het/de betrokken subsidieerbare personeelslid/personeelsleden en waarvoor personeelstoelage wordt gevraagd voor 20XX, zoals bedoeld via dit dossier, voor hun aanrekening van personeelsbetoelaging, niet rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste valt/vallen van een openbare instelling of betoelaagd wordt/worden in een ander subsidie- of tewerkstellingsstelsel. (naam+voornaam+datum+handteken van de twee personen – alles met de hand geschreven) Tewerkstelling in 20XX Tewerkstellingsregime (1-0,8-0,6-0,5 VTE) Tewerkgesteld in 20XX Salarisschaal (A2 / B1c / B1b) Geldelijke anciënniteit die de vereniging toepast (jan XXXX) Aanrekening VET in subsidiedossier (1/ 0,8/0,6/0,5 VTE) Naam + voornaam Eigenlijke functie in de vereniging Van tot

28 VII. 2. LOONGEGEVENS Er zijn twee soorten van gegevens die moeten worden doorgegeven: 2.1. De eigenlijke loongegevens - Bruto jaarloon ( = maandloon * aantal maanden gewerkt) - Vakantiegeld - (Eventueel) vakantiegeld uit dienst - 13de maand/eindejaarspremie // ook als dat in de formule van maandelijkse betaling gebeurt - patronale RSZ Komt niet in aanmerking: groepsverzekering, pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering,productiepremie, deling in de winst, vrieskoupremie of andere vrijgevigheden van de werkgever Al deze gegevens kunnen aangeleverd worden door het sociaal secretariaat. U moet een individueel jaarrekeningoverzicht per werknemer die voor de subsidie-personeelstoelage wordt ingebracht, toevoegen. 2.2. De aanverwante loongegevens - van en naar het werk (maar niet de verplaatsingen in dienstverband.. sommige verenigingen laten deze met het loon uitbetalen en dan komt dat ook voor op de individuele rekening van de werknemer..) - arbeidsongevallen - preventie en bescherming op het werk - burgerrechtelijke verzekering - kosten sociaal secretariaat Deze gegevens zullen niet zomaar door het sociaal secretariaat kunnen worden aangeleverd (behoudens van en naar het werk en de kosten sociaal secretariaat). Geldt in ieder geval dat de uitgaven die je hebt verricht, moeten aangetoond worden (factuur of bewijs van betaling). Voor de berekeningen arbeidsongevallen/medische preventie/aansprakelijkheidsverzekering kan gebruik gemaakt worden van de formulieren achteraan dit bundel.

29 Vakantiegeld uit dienst 13de M/eindejaar. RSZ patronaal Totaal
VII. 2. LOONGEGEVENS De bedragen die hier worden weergegeven, zijn deze voor de tewerkstelling in het desbetreffende werkingsjaar (dus niet verrekenen naar tewerkstelling die ingebracht wordt in het subsidiedossier Tewerkstelling in 20XX loon vakantiegeld Vakantiegeld uit dienst 13de M/eindejaar. RSZ patronaal Totaal Code individuele jaarrekening Naam + voornaam Bewijs van de werkelijk gemaakte personeelsuitgaven - Jaarloon aangetoond d.m.v. de individuele jaarrekening - Vakantiegeld aangetoond d.m.v. de individuele jaarrekening - Eindejaarspremie aangetoond d.m.v. de individuele jaarrekening - Werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques aangetoond d.m.v. de individuele jaarrekening - RSZ-patronaal aangetoond d.m.v. de individuele jaarrekening - Eventuele loonsubsidies of loontegemoetkomingen aangetoond door de noodzakelijke documenten - Verklaring van de codes op de individuele jaarrekening indien deze niet vermeld zijn

30 Aansprakelijkheids verzekering Kost sociaal secretariaat Totaal
VII. 2. AANVERWANTE LOONGEGEVENS De bedragen die hier worden weergegeven, zijn deze voor de tewerkstelling in het desbetreffende werkingsjaar (dus niet verrekenen naar tewerkstelling die ingebracht wordt in het subsidiedossier) Tewerkstelling in 20XX Van/naar werk Arbeidsongevallen Medische preventie Aansprakelijkheids verzekering Kost sociaal secretariaat Totaal Code individuele jaarrekening Naam + voornaam Bewijs van de aanvullende personeelskosten - Van/naar werk aangetoond d.m.v. de individuele jaarrekening - Arbeidsongevallen - Facturen (voorschotfacturen + saldo vorig jaar) - Ondertekende verklaring van berekening bedragen (zie bijlage achteraan bundel) - Medische preventie - Aansprakelijkheidsverzekering - Kost sociaal secretariaat - Facturen

31 Code individuele jaarrekening Naam + voornaam
VII. 2. LOONTEGEMOETKOMING DEEL VIII MINARAAD-VERTEGENWOORDIGING (enkel geldend voor BBL en NP: zie afzonderlijke afspraken) DEEL IX. ORGANISATIEONTWIKKELING (enkel geldend voor BBL Tewerkstelling in 20XX Welke Bedrag Code individuele jaarrekening Naam + voornaam Gewestelijke ledenvereniging + koepel: Mina-raad - Aantonen van aanwezigheid bij vergaderingen

32 Hoofding van de vereniging
BIJLAGE Deel II-3,1 VERKLARING OP EER Ondergetekenden, (naam, voornaam), wonende te (adres, postnummer en gemeente) en handelend in de hoedanigheid van voorzitter van de vereniging en (naam, voornaam), wonende te (adres, postnummer en gemeente) en handelend in de hoedanigheid van secretaris van de vereniging verklaren hierbij op woord van eer dat de vereniging aan alle wettelijke fiscale en sociale verplichtingen in het jaar 20XX heeft voldaan. Voor waar en echt verklaard op datum van XX/XX/XXXXX (ook nog eigenhandig de tekst ‘voor waar en echt verklaard schrijven door iedere ondertekenaar ) (handtekening) (handtekening) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (naam) (naam) (functie) (functie)

33 ARBEIDSONGEVALLEN 1ste voorschotfactuur jaar X XXX …………… 2de voorschotfactuur jaar XXXX …………… 3de voorschotfactuur jaar XXXX …………… 4de voorschotfactuur jaar X XXX …………… Saldofactuur jaar X-1 …………… TOTAAL BEDRAG …………… Aantal VTE vervat in deze polis = Aantal VTE uit het subsidiedossier vervat in deze polis = Berekening = Totaal bedrag x aantal VTE uit het subsidiedossier vervat in deze polis aantal VTE vervat in deze polis Voor waar en echt verklaard op datum van XX/XX/XXXX Handtekening Handtekening (naam) (naam) (functie) (functie)

34 1ste voorschotfactuur jaar XXXX ……………
MEDISCHE PREVENTIE 1ste voorschotfactuur jaar XXXX …………… 2de voorschotfactuur jaar XXXX …………… 3de voorschotfactuur jaar XXXX …………… 4de voorschotfactuur jaar XXXX …………… Saldofactuur jaar X-1 …………… TOTAAL BEDRAG …………… A) Beheerkosten (= algemene kosten) Aantal personeelsleden vervat in deze polis = Aantal personeelsleden uit het subsidiedossier vervat in deze polis = Berekening = Totaal bedrag x aantal personeelsleden uit het subsidiedossier vervat in deze polis=Y aan beheerskosten aantal personeelsleden vervat in deze polis Y x aantal personeelsleden uit het subsidiedossier = totaal bedrag A B) Medisch onderzoek Van de personeelsleden die opgenomen zijn in het subsidiedossier moet worden weergegeven tot welk regime ze behoren (jaarlijks, 3-jaarlijks, 5-jaarlijks) C) Algemeen totaal Totaal A + totaal B = Voor waar en echt verklaard op datum van XX/XX/XXXX Handtekening Handtekening (naam) (naam) (functie) (functie) Naam personeelslid Regime geneeskundig onderzoek Bedrag Totaal (B)

35 AANSPRAKELIJKSVERZEKERING
1ste voorschotfactuur jaar X XXX …………… 2de voorschotfactuur jaar XXXX …………… 3de voorschotfactuur jaar XXXX …………… 4de voorschotfactuur jaar X XXX …………… Saldofactuur jaar X-1 …………… TOTAAL BEDRAG …………… Aantal personeelsleden vervat in deze polis = Aantal personeelsleden uit het subsidiedossier vervat in deze polis = Berekening = Totaal bedrag x aantal personeelsleden uit het subsidiedossier vervat in deze polis aantal personeelsleden vervat in deze polis Voor waar en echt verklaard op datum van XX/XX/XXXX Handtekening Handtekening (naam) (naam) (functie) (functie)


Download ppt "BIJEENKOMST MILIEU- EN NATUUR VERENIGINGEN 23 OKTOBER 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google