De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesvol studeren met

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesvol studeren met"— Transcript van de presentatie:

1 Succesvol studeren met
een handicap Liesbeth Geling 2011

2 Programma Introductie Facts & Figures Wettelijk kader
Hulpmiddelen en ondersteuning Wat maakt een student succesvol? Het verhaal van een student Vragen en discussie

3 handicap + studie expertisecentrum voor onderwijs en handicap
bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 postbus 222, 3500 AE Utrecht tel fax internet:

4 Missie handicap + studie
handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert de succesvolle deelname van jongeren met een functiebeperking aan de opleiding van hun keuze* in het hoger onderwijs *mits talent aanwezig

5 4 expertisegebieden wettelijke inkadering sociale zekerheidswetgeving
onderwijswetgeving onderwijskwaliteit instroom studieaanpassing en begeleiding uitstroom hulpmiddelen   ict-hulpmiddelen informatie en communicatie digitale toegankelijkheid communicatieadvies

6 Handicap of (functie)beperking?
studiebeperking

7 Hoeveel studenten met een functiebeperking binnen het hoger onderwijs ondervinden belemmeringen in het onderwijs? a. ca b. ca c. ca d. ca

8 Omvang landelijk Totaal ca. 600.000 studenten in H.O.
Statistisch (Onderwijsraad 2007, Risbo/SEOR 2009): ruim 16% (ca ) met functiebeperking(en) Bijna 10% (ca ) ondervindt belemmeringen 59 % van die (ruim studenten!) loopt vertraging op of valt voortijdig uit Uitval onder eerstejaars in het HBO: zonder fb 17,6% met fb 23,6%

9 Voorbeelden van handicap of (functie)beperking
- Zintuiglijk (horen, zien …) - bewegingsapparaat / extremiteiten - chronische ziekten (diabetes, cara, CF, …) - dyslexie/ dyscalculie - psychose, depressie, angst, borderline Eetstoornissen - ASS, AD(H)D, …

10 Bron: gebruikerstoets ´studeren met een handicap 2010´,
CHOI 2010 (onderdeel van NSE)

11 Waarom aandacht? Omdat studenten met een functiebeperking vaker uitvallen Omdat onderwijsinstellingen nog niet volledig zijn ´ingericht´ op het opleiden en begeleiden van studenten met een functiebeperking Omdat het past in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen Omdat studenten met een functiebeperking recht hebben op gelijke kansen.

12 Wettelijk kader HO Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. (WGBh/cz) Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Wet Studiefinanciering (WSF2000)

13 WGBh/cz De onderwijsinstelling moet, naar gelang de behoefte,
doeltreffende aanpassingen verrichten, tenzij deze een onevenredige belasting vormen. geldt voor álle onderwijssectoren!

14 WHW in de onderwijs- en examenregeling(OER) moet zijn opgenomen hoe lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen

15 Studeren met een functiebeperking in accreditatie
Lobby richting Tweede Kamer (2008) Onderzoek Inspectie v.h. Onderwijs Rapport cie Maatstaf (afronding PvA) Overname advies Maatstaf door stscr. van Bijsterveld (nu minister!) Aanpassing WHW

16 WSF 2000* Studenten met een functiebeperking hebben recht op een jaar extra studiefinanciering. (aan te vragen via studentendecaan) *kabinetsbeleid???

17 Waar lopen studenten met een handicap het meest tegenaan?
a. bestuderen van schriftelijk materiaal b. volgen van practica c. samenwerken met anderen toegang tot onderwijsgebouwen

18 belangrijkste onderwijs-gerelateerde belemmeringen
Vlgs. onderzoek 2005: bestuderen schrift. materiaal % voorbereiden tentamens % maken tentamens / examens % volgen hoorcoll. / bijeenk % maken werkstukken / scripties 41 % uitvoeren van stages % samenwerken met anderen % volgen studierooster % volgen van practica %

19 Hulpmiddelen en ondersteuning
Individuele voorzieningen zoals: brailleregel, spraaksoftware, speciale bureaustoel, gebarentolk of vervoer naar en van de opleiding aanvragen bij het UWV.

20 Hulpmiddelen en ondersteuning
Onderwijsgebonden voorzieningen zoals: voorleessoftware, tentamentijdverlenging, gedigitaliseerd onderwijsmateriaal, weblectures, aangepaste werk- /tentamenvorm, extra begeleiding aanvragen bij studentendecaan.

21 Wat kan er ‘mis’ gaan? fysieke en digitale toegankelijkheid!

22 Wat kan er ‘mis’ gaan? De inhoud De werkvorm / studieactiviteit De omvang De planning De toetsing

23 Voor een eerlijke selectie krijgen jullie allemaal dezelfde test:
Klim in die boom! Gelijke behandeling is niet gelijke kansen Voor gelijke kansen kan het zijn dat er ongelijke behandeling nodig is. Voor een eerlijke selectie krijgen jullie allemaal dezelfde test: Klim in die boom!

24 Een goede voorbereiding
Wat maakt een student succesvol? Een goede voorbereiding Buiten talent en kwaliteiten? Wat kan een student er zelf aan doen. Uit onderzoek van Adviescommissie Maatstaf (in opdracht van OCW) > "Meer mogelijk maken, studeren met een functiebeperking in het hoger > onderwijs, blijkt dat een verkeerde studiekeuze tezamen met de > belemmeringen die studenten ondervinden door hun functiebeperking > belangrijke argumenten zijn voor het afbreken van de studie. Het wordt > belangrijk gevonden dat in een vroeg stadium van de studiekeuze wordt > nagegaan wat de arbeidsmogelijkheden zijn van studenten met een > functiebeperking uitgaande van de talenten en met inachtneming van de > beperkingen en de mogelijke aanpassingen. > Het hebben van een functiebeperking betekent niet automatisch dat het > studeren erdoor belemmerd hoeft te worden. Voorzieningen, aanpassingen > en hulpmiddelen kunnen (een deel van de) belemmeringen ondervangen of > verminderen. Want er is heel veel mogelijk zowel tijdens de studie als > in het beroepenveld.

25 Vroegtijdige, zorgvuldige studiekeuze en beroepskeuze
Competenties, interesses en talenten Vergelijk onderwijsinstellingen Knelpunten, belastbaarheid, oplossingen, studieplan Ken je rechten Gesprek studentendecaan Meld je diagnose Needassessment evt. training studievaardigheden Regel alle zaken voordat je studie start

26 voor uw leerlingen betekenen?
Wat kan u voor uw leerlingen betekenen?

27 Tips: Laat aankomend studenten met een functiebeperking zich altijd vóór aanvang van de studie melden bij de studentendecaan.

28 naar gelang de behoefte,
Want WGBh/cz: onderwijsinstelling moet, naar gelang de behoefte, doeltreffende aanpassingen verrichten, tenzij deze een onevenredige belasting vormen. De Behoefte moet je dus uiten!!!

29 Tips: Laat aankomend studenten met een functiebeperking zich altijd vóór aanvang van de studie melden bij de studentendecaan. Stimuleer dat ze een ‘lijstje’ meenemen met hun vragen en wensen … … en vooral met de voorzieningen/hulpmiddelen/ begeleiding waarvan zij in het VO met succes gebruik maken. Dring aan op ‘bemiddeling’!

30 Tips: En…… Biedt ondersteuning bij studie- loopbaankeuze, warme overdracht, needassessment, werk samen met alle betrokkenen, kennis en voorbereiding op het Hoger Onderwijs en voorbereiding hoger onderwijs Tips: Laat aankomend studenten met een functiebeperking zich altijd vóór aanvang van de studie melden bij studentendecaan. (namen in de Anders/Om) Wees waakzaam bij studiekeuzegesprekken. Bij vragen of problemen: Bel, mail of MSN met helpdesk (zie ook

31 Tips: Laat aankomend studenten met een functiebeperking zich altijd vóór aanvang van de studie melden bij de studentendecaan. (namen in de Anders/Om of website) Wees waakzaam bij studiekeuzegesprekken en maak er optimaal gebruik van. Bij vragen of problemen: Bel, mail of MSN met helpdesk (zie ook Tips: Laat aankomend studenten met een functiebeperking zich altijd vóór aanvang van de studie melden bij studentendecaan. (namen in de Anders/Om) Wees waakzaam bij studiekeuzegesprekken. Bij vragen of problemen: Bel, mail of MSN met helpdesk (zie ook

32 voor u en uw leerlingen betekenen?
Wat kan handicap + studie voor u en uw leerlingen betekenen? Wat kan handicap + studie voor u betekenen?

33 contacten met (groepen) studenten met een fb:
Helpdesk Trainingen Platforms service- en informatiepunt voor de onderwijsinstellingen: Beleidsontwikkeling Advies Campagnes belangenbehartiging, beïnvloeding: OCW (en andere ministeries) Parlement HBO-raad, VSNU NVAO CGB etc. Voor meer info:

34 Studiekeuze: Studiekeuze 123 ICARES Professional

35 Brandende vragen? Bij vragen of problemen:
Bel, mail of MSN met helpdesk (zie ook


Download ppt "Succesvol studeren met"

Verwante presentaties


Ads door Google