De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De plaats van een grote HUISARTSENKRING in het zorgstrategisch plan van het WAASLAND 23 juni 2005 Alain Van Hevele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De plaats van een grote HUISARTSENKRING in het zorgstrategisch plan van het WAASLAND 23 juni 2005 Alain Van Hevele."— Transcript van de presentatie:

1 De plaats van een grote HUISARTSENKRING in het zorgstrategisch plan van het WAASLAND 23 juni 2005 Alain Van Hevele

2 2003: 37 Oost-Vlaamse huisartsenkringen

3 2005: 19 Oost-Vlaamse huisartsenkringen

4 Waarom een grote huisartsenkring ? Op vraag van maatschappelijke behoeften ? ( overheid ) of Omwille van de overleving van de huisarts(geneeskunde) !

5 De huisartsgeneeskunde kan slechts overleven als de huisarts zich goed in zijn vel voelt ! Waarom een grote huisartsenkring ?

6 Charité bien ordonnée commence par soi-même...

7 Wat zijn JULLIE wensen ? op persoonlijk vlak ? - financiële voldoening en sociale bescherming - sociale en emotionele voldoening, vrije tijd op professioneel vlak ? - zinvol werk - praktijkondersteuning - bevredigende samenwerking intra- en interdisciplinair

8 Hoe jullie eigen wensen realiseren ? Beginnen jullie individueel op persoonlijk vlak? - binnen eigen praktijk of lokaal in eigen omgeving ? - tussen HA en specialisten? - op interdisciplinair vlak: op 1 e lijn ? Of op structureel vlak ? KRINGVORMING

9 Wat zijn ONZE wensen ? Onze wensen als groep : - Onszelf verdedigen tegen een onbetrouwbare overheid - Onszelf verdedigen tegen het oprukkend hospitalocentrisme, de machtshonger van de mutualiteiten, andere sterk georganiseerde 1e-lijnswerkers die ons werk afnemen + Onze plaats aan het hoofd van de eerste lijn innemen

10 Een grote kring biedt VOORDELEN: - Meer politieke macht (meer lokale politici) - Sterker tegenover het hospitalocentrisme - Voldoende sterk om NEEN te zeggen aan onbetaalde kringtaken

11 Een grote kring biedt VOORDELEN: - Kleine kringonderdelen (de vroegere kringen), LOK’s en wachtdienstonderdelen kunnen zich toespitsen op hun kerntaken - Logistieke voordelen: binnen de kring zelf, en als onderdeel van de Domus Medica - Meer kans om de geschikte kandidaat voor een functie te rekruteren uit de grotere huisartsenpool.

12 Een grote kring biedt VOORDELEN: - Meer financiële armkracht, en dus relatief meer middelen om deze mensen passend te betalen. - Slechts 1 maal vaste kosten, betere voorwaarden voor gezamenlijke contracten (centraal oproepsysteem, ophaling medisch afval, verzekering,...) - Voldoende financiële middelen over om een deel door te storten aan de Domus Medica.

13 DOMUS MEDICA Provinciaal (logistiek) platform HUISARTSENKRING Lok, wachtdienstonderdeel, deelkringen Huisartsen en huisartsenpraktijken

14 In deze piramidestructuur is elk tussenliggend niveau een mini - Domus Medica acties en beslissingen gebeuren op het geëigende niveau.

15 De slagkracht van deze piramidestructuur zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van : - de participatie van kringen en individuele huisartsen - communicatie en databeheer bottom-up top-down horizontaal

16 Participatie van kringen en individuele huisartsen betekent: - Bijdragen betalen - Deelnemen aan activiteiten (eventueel een functie opnemen) - Inspraak en ondersteuning - Vergoeding voor geleverde prestaties

17 Communicatie en databeheer bottom-up top-down horizontaal Oplossing : ICT = informatie- en communicatie-technologie Dit is DE grote uitdaging van de toekomstige Domus Medica.

18 Communicatie en databeheer bottom-up top-down horizontaal De meest interessante communicatiestructuur lijkt deze van www.huisarts.be www.huisarts.be Input en beheer zitten hier op het meest geëigende niveau, met bijstand en controle door het hogere echelon

19 www.huisarts.be Ontworpen door en voor huisartsen, en nog steeds exclusief onder controle van huisartsen. Het gebruik is gratis, en de functionaliteit is reeds enorm. Uw gebruik en feedback is heel waardevol !

20 Waarom een grote huisartsenkring ? Op vraag van maatschappelijke behoeften ( overheid ) en Omwille van de overleving van de huisarts(geneeskunde) !

21 Wat wil de overheid ? “ Gezondheidszorg zal in de toekomst enkel betaalbaar blijven mits een sterke eerste lijn” Merk de analogie op met de reorganisaties op de tweede lijn in de vorm van complexe ziekenhuisnetwerken

22 WETTELIJKE OPDRACHTEN van de huisartsenkring - Vertegenwoordiging van de huisartsen aan het hoofd van de eerste lijn - Organiseren van de wachtdienst

23 Wat zegt de wet over: Opdracht van de kringen De huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone en is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid ter implementatie van het lokale gezondheidsbeleid. De huisartsenkring organiseert één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone. Deze huisartsenwachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen om samen één huisartsenwachtdienst voor de gehele huisartsenzone te vormen.

24 Financiering van de WETTELIJKE OPDRACHTEN: Voor deze twee taken samen stelt de overheid jaarlijks 0,2 € per inwoner ter beschikking Ter vergelijking: - De wachtpost in Deurne kost bijna 3 € per inwoner - In Nederland kost een wachtpost > 10 Euro per inwoner ! - MFO zou 0,3 € per inwoner mogen kosten

25 WETTELIJKE OPDRACHTEN - Vertegenwoordiging van de huisartsen aan het hoofd van de eerste lijn - Organiseren van de wachtdienst

26 Vertegenwoordiging van de huisartsen Daartoe 1° kan de kring initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder; 2° neemt de huisartsenkring initiatieven ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers; 3° poogt de huisartsenkring samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met het ziekenhuis (of ziekenhuizen), teneinde de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen; 4° optimaliseert de huisartsenkring toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone.

27 Vertegenwoordiging van de huisartsen - Overleg met regionale ziekenhuizen - Overleg met specialisten - Overleg met andere eerstelijnsdisciplines - Overleg met maatschappij en overheden

28 Vertegenwoordiging van de huisartsen - Overleg met regionale ziekenhuizen - Overleg met specialisten - Overleg met andere eerstelijnsdisciplines - Apothekers - Thuisverpleging - Kinesitherapeuten - Logopedisten,... - Overleg met maatschappij en overheden

29 Vertegenwoordiging van de huisartsen Overleg met regionale ziekenhuizen over: Patiëntenstroom van thuis naar ZH Patiëntenstroom van ZH naar huis of RVT Informatiestromen Conflictbemiddeling Urgentiecoördinatie Samenwerking 1e en 2e lijn groeit vanuit een besef van wederzijdse afhankelijkheid

30 Vertegenwoordiging van de huisartsen - Overleg met regionale ziekenhuizen - Overleg met specialisten - Overleg met andere eerstelijnsdisciplines - Apothekers - Thuisverpleging - Kinesitherapeuten - Logopedisten,... - Overleg met maatschappij en overheden

31 Vertegenwoordiging van de huisartsen Overleg met specialisten rond taakverdeling, opleiding en ambulante ondersteuning van specifieke zorg bvb.: Diabetes, astma/COPD, dementie, chronisch hartfalen, bejaardenzorg, chronische wonden,...zorgpaden…

32 Vertegenwoordiging van de huisartsen - Overleg met regionale ziekenhuizen - Overleg met specialisten - Overleg met andere eerstelijnsdisciplines - Apothekers - Thuisverpleging - Kinesitherapeuten - Logopedisten,... - Overleg met maatschappij en overheden

33 Vertegenwoordiging van de huisartsen Overleg met apothekers: MFO = medicofarmaceutisch overleg Onlangs in de koelkast gestopt, maar toch onontbeerlijk hot item: praktische afspraken rond generische middelen en substitutie

34 Vertegenwoordiging van de huisartsen - Overleg met regionaal ziekenhuizen - Overleg met specialisten - Overleg met andere eerstelijnsdisciplines - Apothekers - Thuisverpleging - Kinesitherapeuten - Logopedisten - Overleg met maatschappij en overheden

35 Overleg op de eerste lijn binnen de zorgstructuren LOGO’s en Zorgregio’s zijn Vlaamse materie. De bevoegde minister is Inge Vervotte. SIT’s en Zorgzones zijn federale materie. De bevoegde minister is Rudi Demotte.

36 Zorgregio’s moeten samenwerken onder de vorm van SEL ’s (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn) Zorgzones moeten zich opdelen of fusioneren tot GDT ’s (Gewestelijke Dienst voor Thuiszorg)

37 Zorgregio’s en zorgzones. SIT’s en LOGO’s. SEL’s en GDT’s. Vlaamse en federale bevoegdheden. CHAOS TROEF

38 Zorgregio’s en zorgzones. SIT’s en LOGO’s. SEL’s en GDT’s. Komen geografisch NIET overeen GROTE MISERIE

39 Vooraleer met ‘volle overgave’ deel te nemen aan deze structuren moeten jullie ijveren voor een sterke goed herkenbare huisartsenkring: In het Waasland: 1 GDT, 1 Zorgregio 1 SEL, 1 LOGO rond 1 HAkring

40 Vertegenwoordiging van de huisartsen - Overleg met regionaal ziekenhuizen - Overleg met specialisten - Overleg met andere eerstelijnsdisciplines - Apothekers - Thuisverpleging - Kinesitherapeuten - Logopedisten - Overleg met maatschappij en overheden

41 Vertegenwoordiging van de huisartsen Overleg met Gemeente, Politie en OCMW - Samen met lokale politici naar 1 zorgzone ! - Conventie HAkring - OCMW omtrent de terugbetaling door het OCMW van medische kosten aan behoeftigen zonder geldige ziekteverzekering; het terugbetalen van remgeld - Conventie met politie betreffende parkeerfaciliteiten: A.A.P. : Aanvaard Aangepast Parkeren

42 WETTELIJKE OPDRACHTEN - Vertegenwoordiging van de huisartsen aan het hoofd van de eerste lijn - Organiseren van de wachtdienst

43 De Hakring VZW organiseert de wachtdienst Art. 4. De huisartsenkring organiseert één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone. Deze huisartsenwachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen … Art. 5. De huisartsenwachtdienst dient te beantwoorden aan de volgende normen: 1°…2°…… Art. 7. Elke erkende huisartsenkring organiseert een registratie omtrent volgende gegevens in relatie tot de organisatie van de wachtdienst : epidemiologie, veiligheidsproblemen, patiëntenklachten, klachten omtrent dienstverlening. Hieromtrent wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

44 De Hakring VZW organiseert de wachtdienst Voordelen van schaalvergroting op niveau van de ORGANISATIE van de wachtdienst: - De centrale verantwoordelijkheid onder vorm van een rechtspersoonlijkheid biedt een individuele bescherming van de bestuurders - Uniforme werking over een grote regio - Administratieve vereenvoudiging

45 Doelstellingen op korte termijn - Weekendwacht vanaf vrijdagavond - Centraal oproepnummer per WDOD - Weekwacht van 20u tot 8u op vrijwillige basis wat betreft deelname en gebruik - Permanentievergoeding uitbreiden Er wordt gestreefd naar provinciale uniformiteit

46 En de wachtdienst in de (nabije) toekomst ? - Voldoende vrouw- of mankracht ? - Rijdende en zittende wacht ? - 1 bemande telefooncentrale met dispatching ? Provinciaal ? - Centrale huisartsenwachtpost ? - Relatie met Spoedopname? locatie, poortwacht, taakafspraken,...

47 Registratie en dataverzameling in de wachtdienst - Persoonlijke registratie: FMEO Aan te raden; geen controle, geen plicht - Rapportage naar huisarts: FYEO Deontologische en wettelijke plicht - Rapportage naar de kring toe (minimum minimorum) Vrijwillig; mits extra vergoeding; geen pathologie ! - Pathologieregistratie (naar eigen kenniscentrum) Vrijwillig; mits extra vergoeding; toestemming patiënt !

48 Registratie en dataverzameling in de wachtdienst Wettelijke plicht van de KRING: Art. 7. Elke erkende huisartsenkring organiseert een registratie omtrent volgende gegevens in relatie tot de organisatie van de wachtdienst : epidemiologie, veiligheidsproblemen, patiëntenklachten, klachten omtrent dienstverlening. Hieromtrent wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

49 Registratie en dataverzameling in de wachtdienst De wettelijke plicht van de KRING beperkt zich tot het ORGANISEREN van deze registratie en tot het RAPPORTEREN over deze registratie in een jaarverslag. De kring heeft geen wettelijke macht om de wachtdoende huisarts hiertoe te verplichten !

50 Registratie en dataverzameling in de wachtdienst Er is tussen UHAK, FAG en overheid overeengekomen om slechts het minimum minimorum te registreren.

51 Kringopdrachten in de toekomst ? - Deelname aan Provinciaal Platform ? - Organiseren van nascholing ? - Organiseren van LOK’s ? - Aanleggen van praktijkkadaster ? …

52 Provinciaal Platform? Dit hoeft geen aparte rechtsstructuur te zijn, maar kan ook als feitelijk overlegorgaan tussen de Oost-Vlaamse huisartsenkringen. Wordt toegejuichd door de Orde. Wordt in de toekomst logistiek ondersteund door de Domus Medica. Eerste vergadering in najaar bij Astra-Zeneca Destelbergen ?

53 Als afsluiter: Enkele WEETJES

54 Enkele WEETJES Lidmaatschap van de kring - is een recht van elke huisarts in de geografische zone van de Hakring - is GEEN plicht, maar wel aan te raden - UHAK raadt aan om slechts een symbolische lidgeld te vragen

55 Enkele WEETJES Deelname aan de wachtdienst : - is een plicht van elke huisarts - vereist het onderschrijven van het wachtdienstreglement - wordt binnenkort expliciete voorwaarde om als huisarts erkend te blijven - UHAK raadt aan om een substantiële financiële bijdrage te vragen

56 Enkele WEETJES Deelname aan de wachtdienst : - vrijstelling van effectieve uitvoering is mogelijk: dit is ook deelname - vrijstelling is geen automatisch recht - vrijstelling is mogelijk mits grondige reden en mits akkoord van de collega’s die deze wacht moeten overnemen en/of mits akkoord van het kringbestuur

57 Enkele WEETJES De financiële bijdrage aan de organisatie van de wachtdienst: - is een plicht voor elke huisarts, ongeacht hij wachten loopt of niet - is fiscaal aftrekbaar - is voorwaarde voor erkenning, dus ook voor hogere erelonen - laat toe effectieve deelname extra te belonen

58 Enkele WEETJES Iedere vzw (dus iedere HAK) kan aan zijn medewerkers (al of niet bestuursleden) een onkostenvergoeding toekennen. Dit is dus niet een bezoldiging van een mandaat in de raad van bestuur (dat is in principe onbezoldigd). Wel een vergoeding voor gemaakte onkosten. Indien dit niet meer bedraagt dan ongeveer 1.052.5 € / jaar wordt dit beschouwd als vrijwilligerswerk en is dit NIET belastbaar in hoofde van de ontvanger. De onkosten hoeven ook NIET bewezen te worden.

59 EINDE


Download ppt "De plaats van een grote HUISARTSENKRING in het zorgstrategisch plan van het WAASLAND 23 juni 2005 Alain Van Hevele."

Verwante presentaties


Ads door Google