De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jason D. Browning1 Schepping versus Evolutie Jason D. Browning B.S., M.S., Computer Science Een basisoverzicht van de kwesties betroken bij het dispuut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jason D. Browning1 Schepping versus Evolutie Jason D. Browning B.S., M.S., Computer Science Een basisoverzicht van de kwesties betroken bij het dispuut."— Transcript van de presentatie:

1 Jason D. Browning1 Schepping versus Evolutie Jason D. Browning B.S., M.S., Computer Science Een basisoverzicht van de kwesties betroken bij het dispuut over schepping versus evolutie

2 Jason D. Browning2 Overzicht l Het belang van de oorsprongen l Wat is 'schepping' en 'evolutie'? l Evolutie - bewezen of niet? l Argumenten tegen evolutie l Radiometrische datering : bewijst ze dat de aarde oud is? l De wereldomvattende vloed en de geologische kolom l Een bouwkundige analogie l Opsomming van bewijzen voor schepping

3 Jason D. Browning3 l Hoe zijn we ontstaan en waarom zijn we hier, zijn de meest fundamentele vragen l Het antwoord op deze vragen beïnvloedt ons denken over de wereld, onze 'wereldbeschouwing' l Schepping is een op God gebaseerde wereldbeschouwing, evolutie is dat niet l De waarheid omtrent de oorsprongen wordt niet onderwezen - de mogelijkheid dat schepping waar is wordt niet aanvaard - wat leidt tot atheïstisch denken Waarom is dit onderwerp belangrijk?

4 Jason D. Browning4 Implicaties bij onze wereldbeschouwing l Schepping: de mens is speciaal, verschillend van de dieren; hier geplaatst voor een doel; God neemt het bestuur waar l Evolutie: de mens is niets bijzonders, slechts een hoger dier; de mens is een 'accident' van de natuur; de mens neemt het bestuur waar l Wat zijn de 'vruchten' van een evolutionaire wereldbeschouwing?

5 Jason D. Browning5 Evolutie is overal l Geleerd in openbare scholen »leerboeken biologie »boeken uit de bibliotheek l Televisieprogramma's over de natuur l Natuurhistorische musea l Dierentuinen l Populaire bladen

6 Jason D. Browning6 l Bijbelgerichte christenen zeggen 'schepping' l Maar zowat alle andere gerespecteerde invloeden zeggen 'evolutie' l Wat zullen wij geloven? l Kunnen al die wetenschappers fout zijn? Verwarrend?

7 Jason D. Browning7 Wat is Schepping? l 'Schepping' is het idee dat ons universum en de natuurlijke dingen door God zijn geschapen l Het scheppingsverslag is beschreven in de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Genesis l De schepping vond plaats in zes dagen van 24 uur, waarna de schepping ophield l De aarde is 'jong', niet ouder dan 10.000 jaren

8 Jason D. Browning8 Wat is Evolutie? l 'Evolutie' ('naturalisme') is het idee dat onbestuurde natuurlijke processen de energie/materie hebben getransformeerd tot de structuren van het universum, onze aarde, het eerste leven, en tenslotte mens en dier l Ons universum ontstond door de 'Big Bang' - een explosie/expansie van een dichte samenstelling van subatomische deeltjes en straling l De Big Bang materie heeft eeuwig bestaan of 'fluctueerde' tot bestaan vanuit het niets l De aarde is 'oud', ongeveer 4,6 miljard jaren, terwijl de leeftijd van het universum 9-16 miljard jaren is

9 Jason D. Browning9 De 'Evolutietheorie' l De 'Evolutietheorie' zoals geschetst door Darwin heeft betrekking op levende organismen l 'Neo-Darwinisme' moderniseert Darwin met de genetica l 'Mutaties' voorzien in het nieuwe ruwe materiaal l 'Natuurlijke selectie' behoudt de mutaties die een voortplantingsvoordeel bezitten l Alle leven (plant and dier) stamt af van een gemeenschappelijk oertype

10 Jason D. Browning10 Twee modellen van Oorsprong SCHEPPINGEVOLUTIE Leven van de Schepper Eerst plant dan dier Soorten waren compleet Variatie is beperkt en slechts binnen de Genesis-soort Plotseling verschijnen van soorten in het fossielverslag Geen tussensoorten Leven van natuurlijke processen Leven van levenloze materie Alle leven van dezelfde levende bron Elke soort ontwikkelt zich traag vanuit het oertype Variatie is onbeperkt Graduele verandering van soorten in het fossielverslag Tussensoorten

11 Jason D. Browning11 Interpretatie van wetenschappelijke gegevens Vermoeden van Evolutie Vermoeden van Schepping Wetenschappelijke gegevens Evolutie werd gezien Schepping werd gezien Interpretatie is beïnvloed door vermoedens en vooroordelen

12 Jason D. Browning12 'Evolutie' - Bewezen of niet? l Het woord 'evolutie' wordt gehanteerd op twee manieren: de ene is juist, de andere niet l 'Micro-evolutie' - de aanpassing van levensvormen door natuurlijke selectie is duidelijk bewezen l 'Macro-evolutie' - overgang van de ene Genesis- soort in de andere is onmogelijk. Een katachtige blijft een kat. Een hondachtige blijft een hond

13 Jason D. Browning13 Wat is wetenschappelijk waar? l Natuurlijke selectie - JA l Van subatomische deeltjes naar mens - NEEN »Van Big Bang naar aarde - NEEN »Leven afkomstig van niet-leven - NEEN »Van eenvoudige naar hogere levensorde - NEEN »Van aap naar mens - NEEN l Leerboekvoorbeelden van 'evolutie in actie' zijn illustraties van natuurlijke selectie alleen

14 Jason D. Browning14 Berkenvlinder-'evolutie' (Biston betularia) l Studie vond plaats in industrieel Engeland l Start met overwegend grijze vlinders, enkele zijn donker »Grijze vlinders op grijze berken, donkere opgegeten l Industriële pollutie kleurt de berken donker »Nu donkere vlinders op donkere berken, grijze opgegeten l Populatie wijzigde zich van grijs naar overwegend donker l Start met vlinders, einde met vlinders! l Indien de berken blauw zouden worden door pollutie, zouden er zich dan blauwe vlinders ontwikkeld hebben? l Natuurlijke selectie hier, maar geen evolutie!

15 Jason D. Browning15 Verschillende geloofsopvattingen l Schepping in zes dagen van 24 uur; er is een wereldomvattende zondvloed geweest l Schepping; de zes 'dagen' zijn grote tijdperken; er was geen wereldomvattende vloed - progressieve schepping/theïtische evolutie l God bestaat, maar evolutie is waar l Evolutie; er is geen God nodig

16 Jason D. Browning16 Het aanhangen van Evolutie l Fundamenteel zijn er slechts twee keuzes : »God bestaat en Hij schiep ons »Er is geen God, dus moeten natuurlijke processen ons verklaren hoe wij hier zijn gekomen l Het aanhangen van de evolutiegedachte voorziet de mens in een weg om zich sterk te maken dat er geen God is, zo kunnen ze leven en doen zoals zij wensen

17 Jason D. Browning17 Argumenten tegen Evolutie l Complexiteit komt niet voort uit toeval »Tweede Wet van de Thermodynamica: van nature neigen de dingen tot verval »Informatiewetenschap: informatie komt nooit voort uit willekeurig toeval l Het veronderstelde mechanisme van evolutie voldoet niet - alle bekende mutaties zijn nadelig; natuurlijke selectie kan niet iets nieuw creëren

18 Jason D. Browning18 Argumenten tegen Evolutie l Het creëren van leven is verschrikkelijk complex : »Beide gelijktijdig nodig: DNA (het ontwerp) en RNA (het kopieermechanisme) l Laboratoriumexperimenten tonen aan dat evolutie heeft gefaald : »Fruitvlieg-experimenten (Drosophila) hebben gefaald om iets anders te produceren dan een fruitvlieg

19 Jason D. Browning19 Argumenten tegen Evolutie l Het fossielverslag toont dat evolutie niet heeft plaatsgehad : »Er werd altijd een 'plots verschijnen' waargenomen, de 'oudste' fossielen zijn reeds volledig gevormd »Vele complexe schepselen werden gevonden in zogeheten 'Cambrium'-gesteenten, zonder enig spoor van voorouders

20 Jason D. Browning20 Argumenten tegen Evolutie l Doorheen de Bijbel wordt schepping als een 'feit' gesteld (Jesaja 43:7, Johannes 1:3, Kolossenzen 1:16, Hebreeën 1:2, 10, Openbaring 4:11) »Jezus sprak over de schepping en Noach's vloed als feiten (Johannes 17:24, Markus 10:6, Mattheüs 24:37-39) l Alle wetenschappelijke gegevens kunnen evengoed of beter geïnterpreteerd worden als ondersteunend voor schepping

21 Jason D. Browning21 De tijdswijzer Tijd Informatie Tweede Wet van de Thermodynamica Evolutie Evolutie loopt tegengesteld aan de 'tijdswijzer' - we weten van de Tweede Wet van de Thermodynamica dat het universum 'neerwaarts loopt', toch postuleert de evolutietheorie juist het tegendeel !

22 Jason D. Browning22 Beste bewijs voor Evolutie? l Volgens Steven Gould van Harvard... l Wij zien 'micro-evolutie' en natuurlijke selectie »Maar creationisten zeggen: gelimiteerde aanpassing is een eigenschap van het ontwerp l Het fossielverslag (b.v. Archaeopteryx, walvisachtigen) »Maar het fossielverslag toont een plotse verschijning »Gebrek aan voorouders bij Cambrium-ongewervelden »Er zouden ontelbare tussensoorten in musea moeten zijn l Imperfecties in de natuur (b.v. de Panda-duim) »De Panda doet het uitstekend, dank u !

23 Jason D. Browning23 Radiometrische dateringsprincipes l Kalium-Argon, Uranium-Lood, C-14 methoden (en andere) l Ouderelement (Kalium) vervalt tot dochterelement (Argon) volgens een gekende vervalsnelheid l De vervalsnelheid wordt bepaald door de 'halfwaardetijd', het aantal jaren nodig voor de helft van de afname van ouder- naar dochterelement l Gebruikt om dateringen te ramen op miljarden/miljoenen jaren (nodig als evolutie waar is) l C-14 datering is alleen goed voor jonge objecten, die leefden of gemaakt waren van levende materie. Gebruikt voor objecten die minder dan ± 35.000 jaar oud zijn. Kan enkel meten met een precisie tot ongeveer zes halfwaardetijden (voor C-14 is de halfwaardetijd 5.730 jaren)

24 Jason D. Browning24 Radiometrische dateringsleemten l Het resultaat hangt af van drie veronderstellingen: »Vervalsnelheid is een constante - misschien waar »Start met geen of geen bekend dochtercomponent - onwaarschijnlijk »Geïsoleerd systeem - geen extern verlies/toevoeging van ouder- of dochtercomponenten - zeer onwaarschijnlijk over miljoenen jaren

25 Jason D. Browning25 Datering van de aarde l Vele fysische processen (niet enkel radio-isotopische metingen) kunnen gebruikt worden om de aarde te dateren »Alle lijden aan dezelfde onvolkomenheden zoals daarnet beschreven »Maar de meeste geven een relatief jonge leeftijd voor de aarde (vergeleken met 4,6 miljard jaren), bijvoorbeeld : –Zoutopbouw in de oceanen = 76 miljoen jaren –Sedimentafzetting in de oceanen = 15 miljoen jaren –Opbouw van helium in de atmosfeer = 1,8 miljoen jaren –Verval van korte-periode-kometen = 10.000 jaren –Toevloed van radiokoolstof in de aarde = 10.000 jaren l De meerderheid van de dateringen duidt op een jonge aarde, zodat er geen tijd meer over blijft die nodig is voor evolutie

26 Jason D. Browning26 Wereldwijde bewijzen voor de vloed l Creationisten dateren de vloed op ± 5.000 jaar geleden l De geologische kenmerken van de aarde vragen om een catastrofische uitleg l Sedimentaire gesteenten (aan water blootgesteld, b.v. zandsteen) bedekken gebieden zo groot als continenten l Grote olievelden, kolen- en ertslagen (worden vandaag niet gevormd) l Er bestaan grote fossielbedden - deze moeten snel begraven zijn l Bergen gemaakt van 'oceaanbodem'-gesteente, oceaanfossielen op de bergen, fossielen van warme-streek-planten/dieren bij de polen l Vele uitzonderingen op de standaard geologische kolom (b.v. fossielen in 'foute' geologische lagen, fossielen van verschillende 'ouderdom' bij elkaar)

27 Jason D. Browning27 Andere bewijzen voor de vloed l De 'wieg van de beschaving' ligt naast de ark-landplaats l Geschreven geschiedenis verschijnt 5 à 6.000 jaar geleden l Aardewerk, landbouw, huisvesting, metallurgie, steden laten zich beneden de 11.000 jaar dateren l Drie boomstamring-studies van de oudste levende bomen (Bristlecone pijnboom) dateren deze op 5.000 jaar l Populatie-statistieken suggereren een populatie-opbouw in aantallen van duizend jaar (versus miljoenen jaren) l Er is een hoge piek van gedood leven waargenomen zo'n 5.000 jaar geleden (radiokoolstofdatering)

28 Jason D. Browning28 De geologische kolom l De kolom is geen 'ajuinschil' zoals leerboeken ze beschrijven »Zelden komt ze geheel voor op één locatie l Alle types gesteenten, mineralen, metalen zijn in alle tijdperken gevonden l Vooruitgang van fossielen doorheen de tijd 'documenteert' evolutieleer »Maar in het evolutiemodel dateren fossielen gesteenten, en andersom dateren gesteenten fossielen (cirkelredenatie) l Schepping : de kolom is het resultaat van een wereldwijde vloed »Sorteeractie van water (kleinere fossielen naar bodem) »Geordende destructie van verscheidene habitats »Mobiliteit van levensvormen (de hogere ontkomen langer) l De kolom illustreert een degelijke oppervlakte 'reeks-neiging', maar ze vertegenwoordigt een snelle tijdssequentie, niet een trage

29 Jason D. Browning29 Een staaltje van bouwkunde l Ontwerp een robot: »Niet groter dan een halve centimeter »Kan zware ladingen dragen »Kan ingewikkelde holen graven »Kan over elk terrein lopen »Kan zijn eigen energiebronnen vinden »Kan andere robots maken zoals hemzelf l Doe dit en u zult beroemd worden - mensen zullen zich verwonderen over uw vaardigheid

30 Jason D. Browning30 Werk volbracht l Dit werk werd reeds gedaan l De robot wordt 'mier' genoemd l Wij trappen erop omdat ze voor ons alledaags zijn en onbelangrijk vergeleken met mensen l Complexe dingen vereisen een ontwerper, intelligentie, en een ontwerp! l Evolutie kent GEEN ontwerper, GEEN intelligentie, GEEN ontwerp!

31 Jason D. Browning31 Voornaamste bewijzen voor schepping l De Bijbelse openbaring l Oorzaak en gevolg moeten teruggaan tot een 'eerste oorzaak' (God) l Complexiteit kan niet voortkomen uit wanorde of toeval l Ontwerp en doel in de natuur vereisen intelligentie l Het plots verschijnen van volledig gevormde planten en dieren in het fossielverslag l Tenslotte zijn er slechts twee keuzes over het ontstaan : natuurlijk of bovennatuurlijk. De willekeurige, onbestuurde processen van evolutie zijn niet in staat om leven te creëren of om het op een hoger plan te brengen, of om te verklaren hoe iets (het universum) ontstond uit niets - het bovennatuurlijke is noodzakelijk!

32 Jason D. Browning32 Bijbelse begrippen rond schepping l De originele schepping was 'zeer goed' (Gen 1:31) l De mens stond op tegen God, zonde en dood werden een deel van de wereld, de schepping werd vervloekt (Gen 3:17) l Een wereldomvattende zondvloed werd gezonden om een verworden wereldbevolking te straffen (Gen 6:5-7) l Jezus Christus kwam naar de aarde om de mens vrij te kopen (Joh 3:16) l Jezus Christus zal terugkomen om alle mensen te oordelen (Rom 2:16), en de aarde zal vernieuwd worden (Openb 21:1) tot ze terug zeer goed is

33 Jason D. Browning33 Conclusies l Geloof in speciale schepping is gebaseerd op Bijbelse openbaring, maar het is geen 'blind geloof' - logica en wetenschappelijke kennis tonen aan dat naturalisme niet voldoet l Schepping is een zeer redelijke hypothese om te verstaan hoe ons universum, de aarde, en alle levende dingen ontstonden l De wereldomvattende vloed voorziet in een goede basis om het fossielverslag te verklaren, en de 'geologische kolom' l Ten slotte, het schepping/evolutie-debat is er tussen de wereldbeschouwingen van theïsme versus naturalisme/atheïsme - bestaat er een God als schepper of niet?

34 Jason D. Browning34 Voor verdere studie l 'Scientific Creationism', Morris 1985 l 'The Biblical Basis for Modern Science', Morris 1984 l 'Darwin on Trial', Johnson 1991 l 'Evolution: A Theory In Crisis', Denton 1985 l 'Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution', Behe 1996 l Institute for Creation Research - http://www.icr.org  http:// emporium.turnpike.net/C/cs/


Download ppt "Jason D. Browning1 Schepping versus Evolutie Jason D. Browning B.S., M.S., Computer Science Een basisoverzicht van de kwesties betroken bij het dispuut."

Verwante presentaties


Ads door Google