De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen Inspiratiedag VVSG 6 mei 2014 Rob Philipsen, OCMW Mol, en Nele Jacobs, CGG Kempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen Inspiratiedag VVSG 6 mei 2014 Rob Philipsen, OCMW Mol, en Nele Jacobs, CGG Kempen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen Inspiratiedag VVSG 6 mei 2014 Rob Philipsen, OCMW Mol, en Nele Jacobs, CGG Kempen

3 Het verbeteren van de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede: een succesvol project in regio Mol-Balen

4 Projectoproep • Toekenning middelen aan 4 projecten over Vlaanderen, door: – Cera – Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid • Met de steun van Netwerk tegen armoede (= Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen) • Duur: 2 jaar (15 mei 2012 - 15 mei 2014)

5 Partners • CGG Kempen, projecteigenaar • CAW De Kempen • Ons Huis, vereniging waar armen het woord nemen, in Mol • OCMW Mol • OCMW Balen

6 Doelstelling • Outreachende hulpverlening door CGG Kempen en CAW De Kempen aan een zeer kwetsbare doelgroep in regio Mol - Balen • Doelgroep wordt bereikt via Ons Huis en OCMW, maar slaagt er niet in om naar gespecialiseerde hulpverlening toe te stappen • Nadruk op neerslachtigheid, depressieve klachten en identiteitsproblemen

7 Hoe • Kennismaking partners – doelgroep, via overleg en deelname activiteiten • Zitdagen in Ons Huis, OCMW Balen, OCMW Mol – halve dag per week per locatie – agenda zit goed vol – afspraken o.a. in te plannen door MW’s • Groepsaanbod voor de doelgroep • Vorming voor vrijwilligers en MW’s

8 Wat vragen mensen in armoede? • Help ons de stap te zetten naar hulp en informeer ons waar we terecht kunnen. • Laat het ons niet te ver gaan zoeken, breng de wereld van de ggz naar ons toe. • Leer hulpverleners wat armoede is. • Leer hulpverleners beter samenwerken en zorg dat we ons verhaal kwijt kunnen.

9 Help ons de stap te zetten naar hulp en informeer ons waar we terecht kunnen. • Belang van gerichte informatie en sensibilisering • MW’s OCMW en vrijwilligers Ons Huis als toeleiders • Bij start: tijd voor informeren toeleiders • Verspreiding flyer Bij opmaak flyer overleg met ervaringsdeskundigen: belang van concrete info, niet teveel info, duidelijke bewoordingen, persoonlijk maken (naam, foto), gebruik term “psycholoog” (deskundigheid) • GGZ-landschap blijkt zowel voor cliënten als hulpverleners weinig transparant => Hoge nood om hierover geïnformeerd te worden

10

11

12 Laat het ons niet te ver gaan zoeken, breng de wereld van de ggz naar ons toe. • Verlagen van drempels: – Financieel: gratis gesprekken binnen het project. Binnen de reguliere ggz-hulpverlening: standaardtarieven, verdere verplaatsing – Cultureel: normen en waarden middenklasse – Intellectueel: lezen en schrijven – Afstand: • Fysiek: outreachend werken: aanwezigheid in Ons Huis en in het OCMW van Mol en Balen • Psychische ruimte in de eigen leefwereld – Psychologisch: bekende plaats en persoon

13 Leer hulpverleners wat armoede is. • Hulpverleners vertrekken vaak vanuit hun eigen referentiekader: – Niet op afspraak: beluisteren redenen, mee oplossingen zoeken (vb uren bus) – Verwachting van actieve vraag: blijkt soms een drempel (belwaarde, opnieuw verhaal doen, verplaatsing, schaamte) – Communicatie: moeilijk taalgebruik in brieven en gesprekken, er te snel vanuit gaan dat iedereen kan lezen en schrijven (vb praatplaten) => Vorming CGG-medewerkers rond thema armoede

14

15 Leer hulpverleners beter samenwerken en zorg dat we ons verhaal kwijt kunnen. • Toegankelijkheid van diensten: van onschatbare waarde, maar vaak ontoereikend • Door samenwerking in het project kennen de partners elkaars werking nu goed • Projectmedewerker is schakel tussen diensten => maakt het cliënten makkelijker om stap te zetten naar onbekende dienst (samen met cl aanmelding doen, vooraf informeren of cl terecht kan om negatieve ervaringen te vermijden)

16 Wat werkt • Outreachend werken: Zich actief begeven in de leefwereld van een kwetsbare doelgroep, vertrekkend vanuit de participatieve basishouding • Presentiebenadering: er zijn voor de ander • Aanklampende hulpverlening • Het empowerment perspectief : cl is gelijk- en volwaardig • Integrale aanpak: – Complexe problematiek die samenwerking tussen verschillende partners vraagt – Continuïteit van zorg • Het betrekken van ervaringsdeskundigen

17 Mogelijke hindernissen • Nood overstijgt het aanbod • Informatie-overdracht psycholoog – MW • Soms moeilijke doorstroming • Afwezige cliënten • Registratie cliënten • Logistieke ondersteuning

18 Resultaten • September 2012 tem maart 2014 • Aantal contacten: 234 • Aantal cliënten: 90 • Groepsaanbod (2 reeksen): 10 deelnemers • Meer vrouwen dan mannen: 72% • Vooral personen tussen 40 en 60 jaar

19 Resultaten • Doorverwijzing: – Meestal verdere opvolging binnen project – Gestopt of afgehaakt – CGG, CAW, AMT, huisarts, psychiater, CKB, (dag)opname PZ, … • Problematieken: Depressieve klachten, relatieproblemen, slachtofferschap, suïcide, problemen met kinderen, lichamelijk klachten, stress, angst,…

20 Evaluatie project • Bevraging doelgroep: anonieme vragenlijst • Bevraging MW’s OCMW’s en vrijwilligers Ons Huis • Draaiboek en studiedag => Project wordt door alle partijen als zeer positief ervaren “De afstand tussen doelgroep en psychische hulpverlening is enorm verkleind en dit langs beide zijden.”

21 De (ideale) toekomst • Samenwerking tussen lokale partners om, • met ondersteuning van de overheid, • locaties te voorzien waar iedereen die het moeilijk heeft terecht kan bij een psycholoog – Laagdrempelig (dichtbij, vlot bereikbaar) – Snel (korte wachttijd) – Kosteloos

22 Evaluatie door MW’s • Voordelen project: – Meer openheid om met cliënten over psychische problemen te spreken – Lagere drempel tot psychologische hulpverlening, door: • Geen wachtlijst • Geen kosten • Gemakkelijk bereikbaar • Gekend gebouw – Rechtstreekse doorverwijzing – Overleg MW’s en psycholoog mogelijk – Meer ruimte om rond andere zaken te werken

23 Evaluatie door MW’s • Knelpunten: – Verdere opvolging: wat met beroepsgeheim en privacy? – Soms volle agenda psycholoog – Wat met crisissituaties? • Aandachtspunten: – Verdere verspreiding flyer – Feedback naar MW’s – Verhogen kennis van het aanbod GGZ

24 Rol OCMW’s • Logistieke ondersteuning: locatie om outreachend te kunnen werken (tussen de MW’s) • Toeleiden van cliënten • Aan- en bijsturing project via stuurgroep • Continuering project: – Engagement met alle partners om dit in de reguliere werking in te bedden – Overleg samenwerkingsverband Mol-Balen-Dessel- Retie – Aanvraag provincie Antwerpen

25 Meer info • “Het zit vanbinnen”, Recht-Op: http://www.recht- op.be/index.php?option=com_phocadownload&view=fil e&id=5:het-zit-vanbinnen&Itemid=16http://www.recht- op.be/index.php?option=com_phocadownload&view=fil e&id=5:het-zit-vanbinnen&Itemid=16 • Draaiboek: www.cera.be (binnenkort)www.cera.be • Netwerk tegen armoede: www.netwerktegenarmoede.be www.netwerktegenarmoede.be • Goed gevoel stoel: www.fitinjehoofd.be/goedgevoelstoel.aspx www.fitinjehoofd.be/goedgevoelstoel.aspx • Rob Philipsen: rob.philipsen@ocmwmol.berob.philipsen@ocmwmol.be • Nele Jacobs: nelejacobs@cggkempen.benelejacobs@cggkempen.be

26 Vragen?


Download ppt "Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen Inspiratiedag VVSG 6 mei 2014 Rob Philipsen, OCMW Mol, en Nele Jacobs, CGG Kempen."

Verwante presentaties


Ads door Google