De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overtuigende projectvoorstellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overtuigende projectvoorstellen"— Transcript van de presentatie:

1 Overtuigende projectvoorstellen
Doeltreffend Transparant Helder

2 Tekstdoelen De taak van de schrijver Informeren & argumenteren
Informeren & Doen argumenteren Vinden Informeren Weten Het effect bij de lezer Vraag het publiek welk doel je hebt als je een projectvoorstel schrijft. Wat moet het effect bij de lezer zijn? Moet die iets weten, vinden of doen? Hij moet iets vinden: namelijk dat het project niet alleen goed is, het is ook vernieuwend, en nodig en het kan tot een structurele verbetering van de zorg leiden. Kortom: de schrijver heeft een fikse taak: hij moet informatie én argumentatie aandragen. Hoe krijg je het gewenste effect bij de lezer voor elkaar? Juist, door informatie en argumentatie doeltreffende te kiezen, transparant te presenteren en helder te formuleren. Het komende half uur zie drie tips hoe je die drie aspecten voor elkaar krijgt met telkens een of twee voorbeelden.

3 Inhoud Afgestemd op doel en publiek Niet meer en niet minder
informatie dan nodig Ja, niet meer en niet minder argumenten dan nodig. Dat is makkelijk gezegd. Hoe kan ik weten wat de lezer wel of niet weet? Antwoord: probeer je in de lezer te verplaatsen. Wie is dat? Wat weet of vindt hij? Test je tekst: laat hem aan iemand lezen die niet met het project bezig is en toch al van de hoed en de rand weet. Snapt die lezer het? Vindt hij de argumenten overtuigend? De antwoorden op die vragen zijn belangrijke aanwijzingen voor mogelijke verbeteringen.

4 Laat de lezer weten waarom het project nodig is
Tip 1 Laat de lezer weten waarom het project nodig is Maak expliciet dat de oplossing die je aandraagt nodig is en dat die er nog niet is Kondig de hoofdargumenten aan Maak de hoofdargumenten expliciet Laten we naar een voorbeeld kijken.

5 Mijn idee (max. 148 regels) Mensen met Cystic Fibrosis (CF) lopen het risico elkaar met de bacteria Pseudomonas aueruginosa te besmetten, een belangrijk veroorzaker van luchtweginfecties. Door deze bacterie wordt de gezondheidstoestand van mensen met CF negatief beïnvloed. Sinds 2005 geldt het advies dat mensen met CF elkaar beter niet kunnen ontmoeten. Voor jongeren en jong-volwassenen met CF heeft dit ingrijpende emotionele consequenties. Het voorstel voor het virtuele Cystic Fibrosis café gebruikt onder het kopje ‘mijn idee’ zeker 30 regels voor uitleg voor uitleg over cystic fibrosis. ‘mijn idee’ zit ergens in de 148 regels verstopt. Bijna onvindbaar voor een referent. Dat is erg jammer, omdat het idee goed is, relevant en wel degelijk een innovatie kan zijn als het gaat om lotgenotencontact tussen CF patiënten. Maak van de lezer geen spoorzoeker, maar zorg ervoor dat je idee goed in beeld komt en dat direct duidelijk is dat het om een innovatie gaat én dat die innovatie ook nodig is.

6 Belangrijke informatie goed zichtbaar
Een virtuele ruimte waar mensen met Cystic Fibrosis (CF) elkaar kunnen ontmoeten, is er niet. Een gemis, want een dergelijke ontmoetingsruimte, het CF-Café, verbetert hun kwaliteit van leven. Hiervoor zijn twee hoofdredenen. CF-patiënten kunnen elkaar ten eerste beter niet fysiek opzoeken vanwege het verhoogde risico op onderlinge besmetting met een bacterie die luchtweginfecties veroorzaakt. Ten tweede hebben zij baat bij lotgenotencontact, net als andere chronische patiënten (De Bruin en Ventevogel, 2007). Tigrelle, dit stel ik me voor als begeleidende tekst. “De schrijver valt met de deur in huis. Dat is helemaal terecht. De lezer weet direct waar het allemaal om begonnen is: er moet een virtuele ontmoetingsruimte komen voor mensen met CF. Waarom? Omdat die net als andere chronisch patiënten behoefte aan lotgenotencontact hebben, terwijl zij elkaar beter niet kunnen ontmoeten. Later in de 148 regels die voor ‘mijn idee’ beschikbaar zijn, kun je uitleggen dat de virtuele wereld voor de doelgroep heel geschikt is, CF patiënten zijn jonge mensen, die doorgaans niet ouder worden dan 35 tot 40 jaar en zij behoren tot een generatie die met het internet opgegroeid is. Gebruik de 148 regels voor ‘mijn idee’ ook daadwerkelijk zo veel mogelijk voor jouw idee. Het is zonde van de ruimte om die op te souperen voor informatie over CF die ook elders te vinden is. Verwijs gerust naar die informatie”

7 Werkplan of ruwe schets?
1. Ontwikkelen van een vakdiploma kraamzorgvoorlichting op MBO-1 niveau (maand 1-6). Deze anderhalfjarige cursus zal ontwikkeld worden in samenwerking met het ROC en de kraamzorginstelling ‘Anne’. 2. Opleiden van 15 vrouwen voor dit vakdiploma (maand 7-24).Voor het praktijkgedeelte lopen alle studenten eerst een week mee met kraamverzorgenden van kraamzorginstelling ‘Anne’. De rest van de stage volgen ze eventueel bij een andere kraamzorginstelling omdat ‘Anne’ niet de hele stage voor alle studenten kan verzorgen. 3. Eerste evaluatie van het effect van het werk van de kraamzorgvoorlichtsters (maand 13-24). Menig projectvoorstel valt af. Niet omdat het idee erachter niet goed is, maar om een andere reden: de weg van idee naar gerealiseerde doelen blijft vaag. Wat je niet hebt gedacht, kun je niet opschrijven. Een tip: bedenk zo precies mogelijk hoe je je idee wilt verwezenlijken. Gebruik de beknopte ruimte vervolgens om de weg te beschrijven. Een realistische en concrete uitwerking van je werkplan maakt de haalbaarheid van je plan aannemelijk.

8 Concreet plan 1. Ontwikkelen van een vakdiploma kraamzorgvoorlichting op mbo-1-niveau (maand 1-6). De cursus bestaat uit 60 les- en 120 stagedagen, verspreid over 18 maanden. Cursusonderdelen zijn (1) kennis van de Nederlandse gezondheidszorg rond zwangerschap en geboorte, (2) kennis van de sociale kaart rond migratie (zoals taalonderwijs, buurtinitiatieven), (3) kennis van culturele aspecten rond zwangerschap en geboorte, (4) voorlichtingskunde en gespreksvaardigheden (informatie vragen en geven), (5) begeleidende stage: drie dagen per week in een kraamzorginstelling. 2. Uitvoeren van een pilotopleiding voor 15 vrouwen (maand 7 tot 24) in samenwerking met het roc in Rotterdam en de kraamzorginstellingen ‘Anne’ en ‘De Wieg’ voor stages. 3. Tussenevaluatie van het effect van het werk van de kraamzorgvoorlichtsters (maand 13-24). Ten minste 100 vrouwen zijn bereikt, ten minste 80 van hen kunnen uitleg geven over drie belangrijke onderdelen van de dienstverlening door kraamzorginstellingen. Ten minste 60 vrouwen hebben zich aangemeld voor kraamzorg. Ja, dit plan is al een stuk concreter. Wat kom je nu allemaal te weten? 60 contactdagen 120 stagedagen 5 thema’s die in de opleiding aan de orde komen. En de evaluatie: 100 vrouwen bereikt 80 kunnen iets uitleggen. 60 hebben zich aangemeld voor kraamzorg. Je voelt het al aankomen: door concreet te worden, leg je jezelf ook vast. Dat lijkt eng: stel je voor je haalt dat allemaal niet. Moet je dan wel zo concreet opschrijven wat je allemaal gaat doen? Ja! Zonder die concrete informatie weet niemand waar die aan toe is. Stel dat je aan het eind van het project maar 90 vrouwen bereikt hebt? Dat is wel minder dan 100, maar toch veelzeggender als ‘veel’ of een ‘enorm aantal’.

9 Structuur Logisch geordend Transparant
Door je argumenten in een logische lijn te presenteren, maak je het de lezer makkelijk: hij kan al lezende meedenken wat hij van je argumenten vindt. Hij hoeft immers niet eerst te achterhalen hoe je argumentatie in elkaar steekt. Ook hoeft hij in de tekst niet te zoeken hoe de argumenten met elkaar samenhangen. Dat werk heb jij als schrijver voor hem al gedaan (dat ís overigens ook het werk van de schrijver).

10 Maak belangrijke informatie transparant
Tip 2 Maak belangrijke informatie transparant Zet belangrijke informatie aan het begin van de alinea. Maak de structuur begrijpelijk met signaalwoorden (want, omdat, ten eerste, ten tweede). Concreet betekent dat: maak belangrijke informatie goed zichtbaar en help de lezer zijn weg te vinden in de tekst. Hoe makkelijker je het de lezer maakt, hoe welwillender zal hij de tekst lezen.

11 Hoe hangen de zinnen samen?
Een kenniscentrum kan een adequate diagnostiek en begeleiding in een vroeg stadium bevorderen en een bijdrage leveren aan de preventie van secundaire problematiek. Deskundigen herkennen de problemen soms pas laat. Zij hebben onvoldoende kennis van die latere gezondheidsrisico’s van couveusekinderen (Dreumes, 2003). Ouders ondervinden zeer dikwijls lang problemen voordat deze (h)erkend worden (Oudervereniging, 2002). Nergens is nu de kennis gebundeld over gezondheidsproblemen die overlevende prematuren in de latere kindheid ontwikkelen. Hoofddoel van het kenniscentrum prematuren is... Wat moet er gebeuren? Kennelijk is er een probleem dat bepaalde kennis nergens gebundeld is. En nu? Door helemaal aan het begin te schrijven wat er moet gebeuren en waarom, maak je het de lezer veel makkelijker. Als je dan ook nog indicatoren gebruikt zoals ‘want’, ‘omdat’ en dergelijke, help je de lezer zich te oriënteren in de tekst. Lezen, begrijpen en op waarde schatten: de lezer kan die drie taken tegelijk uitvoeren.

12 Argumenten in een logische lijn
Een kenniscentrum prematuren bestaat op dit moment niet, maar is wel noodzakelijk. Nu is namelijk nergens de kennis gebundeld over gezondheidsproblemen die overlevende prematuren in de latere kindheid ontwikkelen. Dit is ernstig om twee redenen. Deskundigen herkennen de problemen soms pas laat omdat zij onvoldoende kennis hebben van die latere gezondheidsrisico’s van couveusekinderen (Dreumes, 2003). Daarbij komt dat ouders zeer dikwijls lang problemen ondervinden voordat deze (h)erkend worden (Oudervereniging, 2002). Een kenniscentrum kan een adequate diagnostiek en begeleiding in een vroeg stadium bevorderen en daarom een bijdrage leveren aan de preventie van secundaire problematiek. Hoofddoel van het kenniscentrum prematuren is (...) Dit spreekt voor zich, of niet?

13 Formulering Helder Tot slot: als je weet wat je wilt zeggen, je hebt je standpunt helder voor ogen, de relevante argumenten verzameld en gekozen. Dan is er nog een belangrijke taak: de formulering. Zorg dat de lezer aan één keer lezen genoeg heeft. Leg moeilijke begrippen uit. Formuleer concreet en actief. Verzorgde spreektal is formeel genoeg. Gooi al die voorzetselconstructies, onnodige naamwoorden en complexe zinnen er onverbiddellijk uit.

14 Tip 3 Zorg dat de lezer aan één keer lezen genoeg heeft
Wissel lange en korte zinnen af. Formuleer concreet en actief. Gebruik liever enkelvoudige voorzetsels als ‘voor’ dan voorzetelsconstructies als ‘ten behoeve van’.

15 Een keer lezen genoeg? Het plan is om EST te implementeren voor patiënten met spraakproblemen als gevolg van neurologisch letsel omdat deze groep mensen vaak minder mobiel is als gevolg van het neurologisch ziektebeeld, waardoor frequent bezoek aan een therapeut belastend is. EST biedt de mogelijkheid om zelfstandig spraak te oefenen op een zelf te verkiezen plaats en tijdstip: door de patiënt wordt ingelogd op een website waarop spraaktraining wordt aangeboden en met behulp van een aangesloten headset wordt voorbeeldspraak beluisterd en de eigen spraak getraind. De behandelaars zijn eveneens gebruiker van EST: van achter de eigen PC wordt een oefenprogramma samengesteld en kunnen de ontwikkelingen van de patiënt worden gevolgd door de spraak te beluisteren en te analyseren. Met het oog op de vergrijzing is de verwachting dat er een groei in de potentiële gebruikersgroep van EST zal zijn waardoor in het kader van die verwachte toename een actieve implementatie zinvol wordt geacht. Arme lezer. Zo veel informatie in vier zinnen gepakt! Het lijkt wel of punten duurder zijn dan goud. De schrijver is zeker niet gierig als het om voorzetsels en de lijdende vorm gaat. Dat moet gezegd worden. Daarbij is zo makkelijk om de lezer uit zijn lijden te verlossen.

16 Beknopt en toch concreet
Het plan is om een recent ontwikkelde spraaktherapie te implementeren die op e-learning is gebaseerd: de EST. EST is bedoeld voor patiënten met spraakproblemen als gevolg van neurologisch letsel, zoals een beroerte of de ziekte van Parkinson. Het neurologisch letsel maakt deze patiënten doorgaans minder mobiel waardoor ze liever niet regelmatig de deur uitgaan om een therapeut te bezoeken. Dankzij EST kunnen zij zelfstandig spraak oefenen op een zelf te kiezen plaats en tijdstip: zij loggen van achter een eigen pc in op een EST-website. Met een koptelefoon en microfoon (headset) beluisteren zij voorbeeldspraak en trainen zij hun eigen spraak. Ook de behandelende therapeuten gebruiken EST: van achter hun eigen pc stellen zij een oefenprogramma samen en volgen zij de ontwikkelingen van de patiënt door de spraak te beluisteren en te analyseren. Gezien de vergrijzing is de verwachting dat de potentiële gebruikersgroep van EST groeit. Een reden temeer om EST snel actief te implementeren. Variatie in zinslengte Uitleg van begrippen die de lezer wellicht niet kent. Geen onnodige voorzetsels, lijdende vorm en naamwoorden. Dezelfde informatie, alleen is nu één keer lezen genoeg.

17 Drie pijlers voor leesbare en overtuigende teksten
Inhoud Opbouw Formulering Afgestemd op doel en publiek Niet meer, niet minder dan nodig Logisch geordend Transparant Helder

18 Veel succes!

19 Idee of overtuigend plan?
We beogen nauwe contacten te leggen met Nederlandse huisartsen, om niet alleen vanuit het centrum maar ook vanuit het zeer grote netwerk van huisartsen ons gerandomiseerd onderzoek met controlegroep op te kunnen zetten. Ook zullen we nauw samenwerken met het expertisecentrum Tabak dat teksten en video’s over stoppen met roken ontwikkelt.

20 Uitgedacht plan van aanpak...
We betrekken negentig huisartsen bij het onderzoek. Hiertoe volgen we een protocol dat gebruikt is in een project dat ZonMW heeft gesubsidieerd (ZonMW 1111). Elke huisarts vragen we tien rokers uit te nodigen om mee te doen aan het onderzoek. Het moet hierbij gaan om rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken binnen zes maanden. Deze aanpak is eerder gevolgd, volgens een succesvol protocol (Givon, 2007).

21 … en de praktijk is betrokken
De huisarts of de assistent(e) nodigt de rokers uit. Hiervoor krijgen de praktijken in totaal twaalf maanden de tijd waardoor de tijdsdruk voor de praktijken laag is. Bovendien ontvangen de huisartsen een protocol om de rokende patiënten uit te nodigen.(…) We werken samen met de Universiteit Gezondheid, de Vereniging Huisartsen, het expertisecentrum Tabak en het Voorkomkankerfonds, die alle een intentieverklaring ondertekend hebben.

22 Doelen: ja, resultaten? Op basis van dit onderzoek wil de NVS komen tot het formuleren en implementeren van aanbevelingen voor verbeteringen in de zorgverlening aan mensen met een spierziekte. (...) De resultaten worden besproken in de hulpverleningsnetwerken, het verenigingsnetwerk, symposia en organisaties die zich bezig houden met palliatieve, terminale zorg. Verder zullen mensen via het medium Aanraking en internet geïnformeerd worden over de uitslag van het onderzoek.

23 Doelen en resultaten Op basis van dit onderzoek wil de NVS komen tot het formuleren en implementeren van aanbevelingen voor verbeteringen in de zorgverlening aan mensen met een spierziekte. (...) De resultaten worden besproken in de hulpverlenings-netwerken, het verenigingsnetwerk, op symposia en organisaties die zich bezig houden met palliatieve, terminale zorg. Inzet van die besprekingen zal zijn dat de vijf aanbevelingen met de hoogste prioriteit gerealiseerd worden. Verder zullen mensen via het medium Aanraking en internet geïnformeerd worden over de uitslag van het onderzoek.

24 Signaalwoorden voor een argument: want; omdat;
namelijk; immers; since; because; for; as Signaalwoorden voor meerdere, aanvullende argumenten: daarbij komt; daar komt bij; en; verder; vooral ook omdat; in addition to; and also; especially since; the more so since Signaalwoorden voor meerdere, op zich staande argumenten: ten eerste - ten tweede; in de eerste plaats - in de tweede plaats; zowel… als; overigens; trouwens; nog afgezien van; first(ly) – second(ly); first-furthermore-finally; apart from that; besides; (this) as well as (that); apart from (that); not to mention… Signaalwoorden voor toegevende argumentatie: weliswaar…maar; hoewel; echter; terwijl; ondanks (dat); whereas; however; nevertheless; although

25 Signaalwoorden voor chronologie: eerst; daarna;
vervolgens; ten slotte; nadat; sinds; toen Signaalwoorden voor opsomming: en; ook; ten eerste - ten tweede; verder; daarnaast; bovendien Signaalwoorden voor tegenstelling: maar; toch; enerzijds…anderzijds; aan de ene kant… aan de andere kant; echter, evenwel Signaalwoorden voor oorzakelijkheid: doordat; vanwege; dit wordt veroorzaakt door; dit leidt ertoe dat, waardoor; daardoor; Signaalwoorden voor toelichting: dit houdt in; met andere woorden, ter illustratie; dit betekent Signaalwoorden voor samenvatting: samenvattend; kort gezegd, kortom; het komt erop neer

26 Aanvaardbaar? De onderzoekers hebben er vertrouwen in voldoende deelnemers te kunnen registreren die voldoen aan de voorwaarden. Ook kunnen ze de ‘loss-to-follow-up’ laag houden. De deelnemers hoeven niet veel inspanningen te verrichten.

27 Aangetoond De onderzoekers hebben er vertrouwen in de vereiste 360 deelnemers tussen 12 en 21 jaar die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken, te werven via internet. Bij eerder onderzoek is het namelijk ook gelukt om voldoende rokende adolescenten te werven voor extensief onderzoek naar stoppen met roken (Janneik et al., 2008, Trunner et al., 2008). Bij een ‘loss-to-follow-up’ van eventueel 35% volstaan deze 360 deelnemers. De onderzoekers verwachten echter een lagere ‘loss-to-follow-up’, vanwege de relatief geringe inspanningen die de deelnemers moeten verrichten. De metingen zijn bovendien deels online en er zijn drie locaties voor pre- en postmetingen.

28 Is één keer lezen genoeg?
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de fases van arbeidstoeleiding op het gebied van financiële wetmatigheden en praktische uitvoering voor lichamelijk gehandicapten.

29 Iets leesbaarder Het doel van dit onderzoek is drieledig: er wordt in kaart gebracht (i) in hoeverre de fasering van de arbeidstoeleiding bij lichamelijke gehandicapten optimaal is, (ii) in hoeverre de financiële regelingen aansluiten bij die fasering, en (iii) in hoeverre de uitvoerende instanties lichamelijk gehandicapten ondersteunen.

30 Wat precies? Doel van de film is het probleemveld van kinderen, jongeren en volwassenen die belast zijn met een stoornis, zichtbaar te maken, hierover informatie en voorlichting te geven. De film is als voorlichtingsmateriaal breed in te zetten. Daarbij zal in de film de nadruk gelegd worden op de manier waarop men op een constructieve, positieve manier met de stoornis omgaat.

31 Iets concreter Doel van de film is een groot publiek te informeren over gedragsproblemen en sociale problemen waarmee kinderen, jongeren en volwassenen kampen die met een ontwikkelingsstoornis belast zijn. De film is als voorlichtingsmateriaal breed in te zetten, bijvoorbeeld op sociaal-pedagogische opleidingen en als televisiedocumentaire. Uitgangspunt van de film is te laten zien dat het mogelijk is constructief te reageren op het gedrag van mensen met een ontwikkelingsstoornis.

32 Stilstaan bij ‘worden’ en ‘zijn’
In navolging van het E-health screening project in Utrecht wordt door X een RCT-onderzoek uitgevoerd, gericht op het testen en verspreiden van de methodiek die daar voor chronisch mentale stoornissen ontwikkeld is. Drie gemeentes (Almelo, Amsterdam, Den Haag) zijn betrokken bij het onderzoek. Daarnaast wordt ingezet op het activeren van andere gemeenten om E-health screening in te zetten zodat de maatschappelijke kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid teruggedrongen worden.

33 Het woord in actie In navolging van het E-health screening project in Utrecht voeren we een RCT-onderzoek uit, gericht op het testen en verspreiden van de Utrechtse methodiek voor chronisch mentale stoornissen. Het onderzoek vindt plaats in Almelo, Amsterdam en Den Haag. Daarnaast activeren we andere gemeenten om E-health screening in te zetten zodat ze de maatschappelijke kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen terugdringen.


Download ppt "Overtuigende projectvoorstellen"

Verwante presentaties


Ads door Google