De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN MEGAMETAKLUS Rob van Otterdijk 1. Eigen ervaring:  25 jaar leraar Engels, Maatschappijleer, Drama (Mavo, Havo, Vwo, Vavo)  13 jaar lerarenopleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN MEGAMETAKLUS Rob van Otterdijk 1. Eigen ervaring:  25 jaar leraar Engels, Maatschappijleer, Drama (Mavo, Havo, Vwo, Vavo)  13 jaar lerarenopleider."— Transcript van de presentatie:

1 EEN MEGAMETAKLUS Rob van Otterdijk 1

2 Eigen ervaring:  25 jaar leraar Engels, Maatschappijleer, Drama (Mavo, Havo, Vwo, Vavo)  13 jaar lerarenopleider Fontys Lerarenopleiding Tilburg maatschappijleer (vakdidactiek, sociaal-culturele vakken, begeleiding onderzoek, stage))  3 jaar opzet en uitvoering Universitaire lerarenopleiding maatschappijleer Tilburg University 2

3 COMPETENTIEONTWIKKELING 1 : Pedagogisch 2 : Vakinhoudelijk & didactisch 3 : Interpersoonlijk 4 : Organisatorisch 5 : Samenwerking collega's 6 : Samenwerking omgeving 7 : Reflectie & ontwikkeling 3

4  Grensverleggend  Grensverkennend  Resultaat van een autonoom proces  Inspirerend  Beschouwend  Emotie oproepend  Resultaat van passie  Communicatief  Vernieuwend  Open  Kritisch  Omkering werkelijkheid  Verrassend 4 HIER GAAT HET IN STERKE MATE OM DE HOUDING, DE I DENTITEIT VAN DE DOCENT

5  Een goede leraar geeft leerlingen een stem  Een goede leraar is een vakman en een meesterlijk docent  Een goede leraar laat zijn leerlingen vooral samen leren  Een goede leraar is persoonlijk betrokken bij zijn leerlingen  Een goede leraar helpt zijn leerlingen over hun drempels  Een goede leraar ziet zijn werk als een uitdaging  Een goede leraar onderzoekt of zijn werk werkt  Een goede leraar streeft naar duurzaamheid  Een goede leraar mag je gerust de maat nemen  Een goede leraar leert zijn leven lang 5

6 COMPONENTEN: Vakmanschap 50% Kennisbasis per vak Meesterschap 50% Generieke kennisbasis Kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Toenemende aandacht voor (praktijk)onderzoek 6

7 LEERLIJNEN VAK VAKDIDACTIEK ALGEMENE DIDACTIEK STAGE ONDERZOEK 20 cursussen 8 cursussen8 cursussen3 stages Geleidelijke opbouw naar actieonderzoek jaar 4 Oriënterende stage Hoofdfase stage 1 Hoofdfase stage 2 Afrondende stage Jaar 1 en 2 Jaar 1,2,3 Voltijd en deeltijd 7

8 Jaar 1Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Werken in de school 2 8 Flankerend onderwijs 2 2 2 2 Vakdidactiek 1 Schoolvak mij’leer 2Vakdidactiek 2 Elementaire werkvormen (ook LBA) 2Vakdidactiek 3 Bijzondere werkvormen en leerboekanaly se 3Vakdidactiek 4 Vaardigheden onderwijs en MBO- oriëntatie 3 Sociologie 13Sociologie 23Multiculturele samenleving 3Nieuwste geschiedenis 3 Politicologie 13Sociale psychologie 4Project jaar 11Politicologie 23 Massamedia 1 3Economie en verzorgingsst aat 3 Totaal 14 18 Jaar 2 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Werken in de school 5 5 Flankerend onderwijs 2 2 3 3 Vakdidactiek 5 Ethiek en meningsvormi ng 3Vakdidactiek 6 Toetsing en evaluatie 2Vakdidactiek 7 Ontdekkend leren 2Vakdidactiek 8 Mens en maatschappij 3 Recht4Culturele Antropologie 3Democratie & rechtsstaat 4Socialisatie4 Criminaliteit3Internationale ontwikkelinge n: Europa 3Onderzoek/pr oject 3 Internationale Betrekkingen 4 Buitenlandexc ursie: Brussel 2 Totaal 1615161313 I II BACHELORBACHELOR 8

9 Jaar 3 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Werken in de school 5 5 Ontwikkeling van onderwijs + ICT 2 2 2 Vrije studieruimte 4 Technologie en duurzaamheid 4Internationale ontwikkelingen : Noord-Zuid 4Sociaal- culturele veranderingen 4Arbeid (sociale verschillen) 3 Sociale & politieke filosofie 4Maatschappelij k vraagstuk 4 Massamedia 23Sociologie: Sociologische stromingen 4 Totaal15131715 III Jaar 4Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Werken in de school/LIO 5 5 5 5 Theorie actieonderzoek 1Actieonderzoek3 3 3 Vrije minor7 8 7 8 Totaal13161516 IV 9

10 10 MASTER JR 1 2012 - 2013 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Vak Sociologie 6 ects Vak Criminologie en strafrecht 6 ects Vak Internationale betrekkingen 5 ects Vak Socialisatie 5 ects Examendomeinen 4 ects Wetenschapsfilosofie 6 ects StagexAlgemene didactiekAlgemene didactiek 6stp I JR 2 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Vak Politicologie 6 ects Vak Media, beeldvorming en cultuur 6 ects Vak Arbeidsvraagstukken 6 ects Vak Pluriforme samenleving 6 ects Vakdidactiek: Leerplanontwikkeling 4 ects Onderzoek voorbereiding 15 ects (incl. uitvoering) Onderzoek voorbereiding Stage: 12 ectsxxx II JAAR III: Uitvoering onderzoek en afronding stage

11 *Samenwerkingsverband Tilburg University en Ons Middelbaar Onderwijs *Stuurgroep ULT/OMO *Elke opleiding maakt deel uit disciplinaire opleiding *Coördinatie door opleiding ism scholen *Overleg opleidingsscholen en partners Doel: Versterking kwaliteit van leraren in de regio Meer academici voor de klas. 11

12 12 De 4 O’s: • Opleiden in de school • schoolgebonden opleiden en onderzoek • oriëntatiestage (12 ects) en verdiepingsstage (18 ects) • ULT ism AOS/OidS-docenten • Onderwijs • thematisch opgebouwd curriculum (18 ects) • algemene didactiek, vakdidactiek, integratiecolleges • inhouden, opdrachten ism OidS-docenten,

13 13 De 4 O’s: • Onderzoek in de school: • onderzoeksthema’s vanuit scholen en vaksecties • lesontwerponderzoek (6 ects) en leeronderzoek (6 ects) aansluitend bij thema’s scholen/vaksecties • docentbegeleiding ism UvT- onderzoekscoördinator • Ontwikkeling in de school • vaksectie-thema’s ihkv schoolontwikkeling en innovatie • UvT-begeleiding praktijkgericht onderzoek docenten • academische leraar van de toekomst

14 14 Evaluatie obv • Tentamens (AD/VD) • Opdrachten (AD, VD, Integratie), bijvoorbeeld: observatietaken, curriculumoriëntatie eigen schoolvak, verslagen van schoolgebonden activiteiten, … • Stages (beoordeling SPD/OD/VD, lesbezoekverslag, reflectieverslag) • (video)portfolio met opdrachten, gefilmd zelfportret, POP en reflecties: voortgang en voortschrijdend inzicht • Onderzoeken (ism school- en/of sectiethema) • Lesontwerponderzoek • Leeronderzoek

15 KWALITEITSVERBETERING 1. Integratie theorie en praktijk Sterk accent op snelle toepassing van didactische theorie relevantie voor beroepspraktijk 2. Integratie opleiding en praktijk a. Intensief contact OD’s en opleiders in gezamenlijk team b. Opleiders bespreken kaders waarbinnen opleiding wordt vorm gegeven. Kaders zijn mede bepaald door opleidingsscholen c. Opleiders zijn autonoom in bepalen inhoud, maar communiceren die met praktijkdocenten. Er is afstemming met praktijkdocenten. d. Opleiders bezoeken alle stagiaires minimaal 3 keer per jaar 15

16 3. Intensieve samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs a. Garantie opleidingsplaatsen b. Gedeelde en gelijkwaardige verantwoordelijkheid voor invulling programma. c. Commitment directies 16

17 Algemene didactiek 6ects Vakdidactiek6ects Integratiecolleges (verticale leerlijn)6ects Opleiden op de school (Stage, begeleiding, intervisie)30ects Onderzoek (lesontwerp, leeronderzoek)12ects 60ects 17

18 Curriculum Week12345678 Didactiek – AD (6 ECTS) Reflectie op onderwijs, de docent en de leerling: Subjectieve werktheorie; Reflectiecyclus Korthagen; Observatie- technieken Algemene theorie over curriculum- oriëntatie De klas als leeromgeving: Communicatie in de klas; Groepsdynamica en klassenklimaat De klas als leeromgeving: Motiveren; Orde houden; Pedagogisch handelen in de klas Lesvoor- bereiding: Introductie MDA Leerdoelen formuleren Werkvormen: Directe instructie; Onderwijs- leergesprek Toetsing en evaluatie: Toetsing en evaluatie; Afronding MDA: Relatie leerdoelen- werkvormen- toetsing Tentamen (deel 1) Didactiek – VD (6 ECTS) Introductie vakdidactiek Oriënteren op het schoolvak Nederlands Leesvaardigheid Spelling en grammatica Mondelinge taalvaardigheid : later Schrijfvaardig- heid Fictie- en literatuuronderw ijs 1 Analyseren van toetsen; bespreking van het eindexamen Tentamen (deel 2) Integratie 1 (3 ECTS) Zie programma dat afgelopen semester gedraaid heeft. Stage 1 (totaal 12 ECTS) - Opl. School, Algemeen Kennismaking OD, SPD, introductie, praktische gang van zaken, Werkbezoek OD- SPD op eigen locatie Stage 1 – Opl. School Lesgebonde n activiteiten Observatie van twee lesdagdelen bovenbouw klas H/V + een lesdagdeel vakdocent (spd) bovenbouw Observatie van 2 lesdagdelen onderbouwklas H/V + lesdagdeel vakdocent (evt. spd) onderbouw Vlg. eigen plan en planning Toepassing weekthema 2 VD: observatie- opdracht bovenbouwklas havo en vwo met specifieke aandacht voor leesvaardigheid Vlg. eigen plan en planning Toepassing weekthema 3 AD- VD: observeren van en/of inspelen op groepsdynamiek + spelling en grammatica Vlg. eigen plan en planning Toepassing weekthema 4 AD- VD: motiveren + mondelinge taalvaardgheid Vlg. eigen plan en planning Toepassing weekthema 5 AD- VD : lesvoorbereiding o.b.v. MDA + uitvoering m.b.t. les schrijfvaardighei d. Vlg. eigen plan en planning Toepassing weekthema AD: onderwijsleerges prek VOORBEELD 18

19 Periode 1: 3 dagen in de week 40 lesgebonden activiteiten Periode 2: 4 dagen in de week 60 lesgebonden activiteiten Regelmatig intervisiebijeenkomsten 19

20 Partnerschap Vakgerichth eid Integratie Concentrisch werken Onderzoek Traineeship PIVOT 20

21 Studenten: *Veel aandacht voor leren in de school *Afstemming opdrachten AD-VD-AOS *Veel aandacht voor onderzoek in combinatie met reflectie Docenten-opleiders *Autonomie mbt invullen opleiding *Ontwikkeling opleiding in team van mede-opleiders en opleidingsdocenten *Verantwoordelijkheid voor beoordeling *Stagebezoeken en vakdidactische begeleiding ism met praktijkdocent *Docenten hebben binding met universiteit 21

22  Studenten (maatschappijleer) hebben veel tijd nodig om inhoudelijk voldoende niveau te bereiken. Is extra belasting.  Inhoudelijk niveau is probleem.  De tijd die studenten nodig hebben om te groeien in het vak is beperkt. Snelkookpan  In praktijk blijkt afstemming nog niet zo eenvoudig. Partnerschap moet nog verder ontwikkeld worden.  De opleidingsscholen hanteren uiteenlopende eisen en praktijken.  Er is wel commitment van directies maar altijd van docenten voor opleidingsschool.  Facilitering spd’s  Financiering  Opleiding spd’s. 22


Download ppt "EEN MEGAMETAKLUS Rob van Otterdijk 1. Eigen ervaring:  25 jaar leraar Engels, Maatschappijleer, Drama (Mavo, Havo, Vwo, Vavo)  13 jaar lerarenopleider."

Verwante presentaties


Ads door Google