De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openingsavond (huis)bijbelkring

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openingsavond (huis)bijbelkring"— Transcript van de presentatie:

1 Openingsavond (huis)bijbelkring

2 Programma Opening Zingen Bidden Schriftlezing Inleiding Pauze Vragen
Verschillende werkvormen voor Bijbelstudie Zingen Gebed Uitreiking boekjes, (Her)verdeling van groepen

3 Zingen Psalm 56:5 5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv'ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

4 Laten we bidden! Zegen over deze avond
Dank dat we in vrijheid Gods Woord kunnen bestuderen

5 Mattheüs 13 : De zaaier 1  Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. 2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij  in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

6 Mattheüs 13 : 1 - 17 Waarom Jezus door gelijkenissen sprak
10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? 11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar  aan hen is het niet gegeven. 12  Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. 13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. 14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:  Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.

7 Mattheüs 13 : 15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 16 Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. 17 Want voorwaar, Ik zeg u  dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord.

8 Inleiding Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus
1 Wat zijn gelijkenissen? 2 Waarom gelijkenissen? 3 Moeilijkheid gelijkenissen

9 Wat zijn gelijkenissen?
Verhaal / Parabel dichtbij de alledaagse werkelijkheid Met een diepe betekenis en onthulling over het Koninkrijk van God, de Heere Jezus en ons mensen Gelijkenissen: Soms kondigt Jezus het aan als: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een… Of Hij begint gewoon met een verhaal n.a.v. een vraag wie de naaste is Opdracht: Spreek eens samen met uw/jouw buurman/buurvrouw welke gelijkenis u/jij het mooiste vind en waarom?

10 Oorsprong gelijkenissen
Ook in het Oude Testament vinden we gelijkenissen: Het ooilam 2 Samuël 12:1-4 (De profeet Nathan die bij David komt) De wijngaard en de druiven Jesaja 5:1-7  De adelaar en de wijnstok Ezechiël 17:3-10  In het Oude Testament vinden we een aantal gelijkenissen. Van Nathan is het meest bekend

11 De Heere Jezus spreekt dmv gelijkenissen
eel gelijkenissen: Matth. 13:2 Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen Tot wel 38 gelijkenissen Sommigen heel kort, anderen uitgebreid Soms met uitleg – soms niet

12 Waarom dmv gelijkenissen?
Herkenbaar voor mensen in het Midden Oosten Toegankelijk voor de ander Uit het leven gegrepen Onthulling van de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade Diepe betekenis Inzicht voor de gelovigen (Matth. 13:11 en verder) Verblinding van de ongelovigen Ze zagen het om zich heen Indirect (hoort bij cultuur Midden Oosten) Verhaal is een respectvolle Manier van communiceren Verrassend (anders dan anders)

13 Moeilijkheid gelijkenissen
Waar ligt de betekenis voor toen en voor nu? Wat was normaal in de tijd van de Heere Jezus? Wat hoort nog wel bij de kern en wat niet?

14 Gelijkenis van het zaad / de zaaier
Het gaat hier over het zaad dat gestrooid wordt op alle plaatsen Goed zaad – het Woord van het Koninkrijk (Matth. 13:18 en verder) Gaat ook over ons Redenen waarom het zaad geen vrucht draagt: - Vogels van de hemel - Steenachtige plaatsen - Tussen de dorens De Heere Jezus geeft uitleg in Matth. 13:18-23

15 Pas daarom op 1) Gevaar van de boze: Hij rukt wat in het hart gezaaid is weg 2) Wel eerst blijdschap, maar bij moeite, verdrukking of vervolging vanwege het Woord haakt men af 3) Zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord Waarschuwing voor alle hoorders van het Woord van het Koninkrijk. Waar land het? Welke gevaren zijn er. Vooral punt 3 in onze tijd als een groot gevaar

16 Belofte van bijbelstudie
Aan u / jou is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen (Matth. 13:11) Het zaad valt in goede aarde en geeft vrucht: honderd- zestig- en dertigvoudig. Dat betekent: Hij / zij die het Woord hoort en begrijpt draagt ook vrucht voort honderd- zestig- en dertigvoudig Aan de andere kant: Belofte van zegen in het onderzoeken van Gods Woord. Nauwgezet luisteren naar wat God zegt.

17 Zegen van de (Huis)bijbelkring
Je bent er zelf voortdurend mee bezig Samen spreek je er over. Verdieping van het geloofsleven Oog voor elkaar Gebed Dubbele zegen: Persoonlijk en samen in de bijbelkring: Omzien naar elkaar Gebed Elkaar ontmoeten rondom de bijbel

18 Bijbelstudie Reitsma We worden geholpen door ds. Reitsma: Jarenlang in Libanon gewerkt Selectie aantal gelijkenissen: 8 gelijkenissen: onvoorstelbaar: Liefde van God De afwijzing van de uitnodiging door mensen Hij kent de cultuur en context van het Midden Oosten Nieuw licht over gelijkenissen Onvoorstelbaar

19 Dit seizoen Onvoorstelbaar: De overvloed die Jezus uitdeelt Markus 6 Onvoorstelbaar: De overvloed die Jezus uitdeelt Avond 1: de goede Herder, Markus 6 Onvoorstelbaar: de uitnodiging tot het feest van de Koning Avond 2: Feest, Lukas 14 Avond 3: De verloren zonen, Lukas 15 Onvoorstelbaar: De kosten van het feest van de Koning Avond 4: Volg Mij, Lukas 9 Avond 5: Door het oog van de naald, Lukas 18 Onvoorstelbaar: De voorbereiding op het feest van de Koning Avond 6: Het feest gaat beginnen, Matth. 25:1-13 Avond 7: Onvoorstelbare genade Matth.25:14-30 Onvoorstelbaar: De liefde die alle grenzen overschrijdt Avond 8: De barmhartige vijand, Lukas 10 8 avonden aan de hand van 5 thema’s met als rode draad: Onvoorstelbaar

20 Zingen Psalm 56:6 6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; Zo word' Zijn lof vergroot.

21 Pauze

22 Vragen? Vragen om samen met de buurman / buurvrouw door te spreken mbt gelijkenis van het zaad / zaaier? 1. Wat spreekt u/je aan? 2. Wat betekent de gelijkenis van het zaad (Math. 13:1-9) voor u/jezelf? 3. Welke boodschap krijgen we vanuit deze gelijkenis mee voor onze betrokkenheid op de Hervormde Gemeente (‘s zondags en doordeweeks)?

23 Bijbelstudie - werkvormen
Gespreksvragen behandelen aan de hand van het boekje Er zijn vragen toegevoegd aan de Bijbelstudies. Je kunt ook nieuwe vragen toevoegen Goede vragenstellen is niet eenvoudig. Soms kun je alleen met ja of nee antwoorden. Andere vragen zijn simpelweg te beantwoorden door een stukje Bijbelstudie voor te lezen Goede gespreksvragen helpen om beter het Bijbelgedeelte te verstaan en er lessen uit te diepen voor het leven

24 Bijbelstudie - werkvormen
Parafraseren: degene die leest geeft weer wat hij heeft gelezen. De anderen reageren daarop Op deze manier gaan we soms anders naar een Bijbelgedeelte kijken.

25 Bijbelstudie - werkvormen
Zweedse methode Bijbelgedeelte wordt afgedrukt op A4-tje Het Bijbelgedeelte wordt gelezen Vervolgens krijgen de deelnemers gelegenheid om het gelezene te laten inwerken en enkele tekens op te schrijven bij: ? iets wat je niet begrijpt of moeilijk vindt ! iets wat je belangrijk vindt + iets wat je persoonlijk aanspreekt

26 Bijbelstudie - werkvormen
OIA-methode Geschikt voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie Observeren: wat staat er? Interpreteren: wat betekent het? Appliceren (Toepassen): Wat wil de Heere met dit gedeelte tot ons zeggen? (bemoediging, oproep, vermaning, belofte)

27 Bijbelstudie - werkvormen
Vers-voor-vers methode Ieder reageert direct op het vers dat voorgelezen wordt en daarover gaat men vervolgens in gesprek. Gespreksleider zorgt er voor dat niet allerlei onderwerpen aan de orde komen, die weinig of niets met het Bijbelgedeelte te maken hebben.

28 Bijbelstudie - werkvormen
SOLVAT: Stil worden (Tot rust komen) Open handen (Gebed om de Heilige Geest) Lezen (aandachtig (her)lezen van bijbeltekst Vragen stellen (Wat wil God zeggen?) Antwoorden Toepassen (Wat ga je er concreet mee doen?) Solvat – methode van de HGJB De zes stappen van SOLVAT: Als handreiking bij het bijbellezen, heeft de HGJB de SOLVAT-methode ontwikkeld. S.O.L.V.A.T staat voor zes stappen die je kunt volgen. Stap 1 – Stil worden Om alle stemmen om je heen eerst tot zwijgen te brengen. Stap 2 – Ontvangen Om je open te stellen voor de zegen van God. Stap 3 – Lezen Om goed te lezen wat er staat. Stap 4 – Vragen stellen Om in gesprek te gaan met het bijbelgedeelte. Stap 5 – Antwoorden Om in gesprek te gaan met God over het bijbelgedeelte. Stap 6 – Toepassen Om het bijbelgedeelte concreet te maken voor je leven.

29 Gebed blijvend nodig Zingen Psalm 119:3 en 53
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen, in al mijn levensjaren, Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw gena bestendig zal bewaren.

30 Afronding Dankgebed – zegen voor het seizoen Uitreiking boekjes
(Her)verdeling van groepen Dank voor deze avond. Zegen over het seizoen – onderzoeken van de bijbel Met name de huisbijbelkringen. Zegen van het Woord. Bekering – verdieping en verrijking van het geloof Meer kennis van God en van de Heere Jezus Standvastiger in het geloof – rijker in de vrucht van de Heilige Geest. Opbouw van de gemeente


Download ppt "Openingsavond (huis)bijbelkring"

Verwante presentaties


Ads door Google