De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik."— Transcript van de presentatie:

1 INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik

2 Waar gaat brandveiligheid over??
Film Station Fire Adviesbureau Munnik

3 Harrie Munnik – Adviesbureau Munnik
Gespecialiseerd ingenieursbureau Brandveiligheidsoptimalisator Middelgroot (11 medewerkers) 1 april 2012 bijzondere dag. Voorstelronde Adviesbureau Munnik

4 Inhoud Inforum 1 Doelstellingen Inforum Samenvoegingen Bouwbesluit
Opbouw wetgeving Ontvluchtingsprincipes die zijn gewijzigd. De diverse specifieke wijzigingen Gevolgen Wat vinden de deelnemers van het BB2012? Adviesbureau Munnik

5 Doelstelling Inforum Informatie verstrekking Interactief forum
Thema’s rondom brandveiligheid Adviesbureau Munnik

6 Samenvoeging in BB2012 Bouwtechnische voorschriften (Bouwbesluit 2003)
Gebruiksvoorschriften (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Tunnelveiligheid voorschriften (Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Barvw), paragraaf 2) Bereikbaarheidseisen (Bouwverordening) Voorschriften nuts-voorzieningen (Bouwverordening) Voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloop- werkzaamheden (Bouwverordening) Adviesbureau Munnik

7 Opbouw regelgeving Bouwbesluit 2012 EU-richtlijnen Woningwet Wabo
wegtunnels (Barvw) Bouwbesluit 2003 Gebruiksbesluit Bouwverordening Bijlagen Gevolgen van WB Regeling Bouwbesluit NEN Adviesbureau Munnik

8 Regeling BB2012 Algemene bepalingen Begripsbepalingen NEN
CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen Inspectieschema’s Brandveiligheidsvoorschriften Opvang- en doorstroomcapaciteit Ontruimingsinstallatie en geluidssignaal Duurzaam bouwen Scheiden bouw- en sloopafval Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen Nieuwbouw, Bestaande bouw Overgangs- en slotbepalingen Uit handen nemen van risicos Onoplosbare problemen oplossen Complexe vraagstukken helder maken Adviesbureau Munnik

9 Aansturing normen Bouwbesluit wijst normen (eerste-lijns) aan:
NEN, NEN-EN of NVN Als basis/uitgangspunt voor voorschriften Als bepalingsmethode De Regeling Bouwbesluit 2012 (artikel 1.2) geeft altijd aan welke norm moet worden gehanteerd Welke uitgave! Welke correctiebladen Welke delen van een norm zijn aangewezen Ga niet standaard uit van de nieuwste norm! Adviesbureau Munnik

10 Vereist brandveiligheidsniveau
Door Woningwet aangestuurd Bouwbesluit geldt! Nieuwbouw Bestaande bouw Toetsniveau omgevingsvergunningaanvraag Verleende omgevingsvergunning Rechtens verkregen niveau Tijdelijke bouw Verbouw (ontheffingen) Monumenten Adviesbureau Munnik

11 Ontvluchtingprincipes gewijzigd
Zoals: Geen bezettingsgraadklassen meer Uitgaan van 1 vluchtroute i.p.v. 2 Naamgeving volledig gewijzigd. Adviesbureau Munnik

12 Functiegebied en verblijfsgebied
Zoals: Geen bezettingsgraadklassen meer Uitgaan van 1 vluchtroute i.p.v. 2 Naamgeving volledig gewijzigd. Adviesbureau Munnik

13 Functiegebied en verblijfsgebied
Adviesbureau Munnik

14 Termen Brandcompartiment Subbrandcompartiment
Beschermd subbrandcompartiment Vluchtroute Beschermde vluchtroute Extra beschermde vluchtroute Veiligheidsvluchtroute Rechtensverkregen niveau (Niet volledig) Adviesbureau Munnik

15 Beleidsneutraal Doelstelling bij wijzigingen is beleidsneutraal
Wel allerlei inhoudelijke wijzigingen Adviesbureau Munnik

16 Spiegelsymmetrie gewijzigd
Toegevoegd is perceel dat niet is bedoeld voor bebouwing of, speeltuin, kampeerterrein, opslag voor gevaarlijke stoffen. Dan mag de as perceel worden gehanteerd. Geen grassprietjes meer beveiligen! Bestaand en nieuwbouw Adviesbureau Munnik

17 Spiegelsymetrie gewijzigd
Adviesbureau Munnik

18 Sluizen zijn nu eerder verplicht
Was 50 meter Nu 20 meter!! 2.107 lid 6 nieuwbouw Adviesbureau Munnik

19 Loopafstand binnen woning
Was 15 meter naar verste deur verblijfsgebied Nu 30 meter binnen verblijfsgebied van woning 2.102 lid 4 nieuwbouw Adviesbureau Munnik

20 Portiers-,zusterpost woongebouw
Verblijfsgebied voor bewaking: Deze hoeft niet in een subbrandcompartiment te liggen. 2.92 lid 3. Nieuw en bestaand Adviesbureau Munnik

21 Vluchtroutes Minimale maatvoering vergroot voor vluchtroutes van:
0,5 bij 1,2 meter naar 0,5 bij 1,7 meter! Kleine vluchtramen niet meer mogelijk. 2.117 lid 4 bestaand Adviesbureau Munnik

22 Brandklasses Testen nu op basis van de NEN-EN 13501
Was: overgangsregeling. Nieuw en bestaand Adviesbureau Munnik

23 Buitendeur woongebouw
Deze mag niet zonder sleutel te openen zijn. Gecombineerde functies in een gebouw. 6.51 Adviesbureau Munnik

24 Veiligheidsvluchtroute
Betere definitie: In de oude definitie was het mogelijk toch besloten ruimten aan te sluiten. Nu niet meer mogelijk. 1.1 Nieuw en bestaand Adviesbureau Munnik

25 Draagconstructie vluchtroute
Betere definitie. 1.1 Bestaand en nieuw Adviesbureau Munnik

26 Brandweerliften woonzorggebouw
Was vereist bij een lift in een woonzorgcomplex, Nu bij hoogste vloer > 20 meter (gebruiksgebied). 6.39 nieuwbouw Adviesbureau Munnik

27 Brandcompartimenten Nu: extra eis vanaf 7 meter bij lage permanente vuurbelasting lid 3 Industrie: 2500 m² bij 60 minuten WBDBO. nieuwbouw Adviesbureau Munnik

28 En wat vindt u? Zijn deze wijzigingen beleidsneutraal??
Adviesbureau Munnik

29 Wijzingen BMI (1) Nu bestaande bouw en nieuwbouwniveau:
NEN 2535:1996 voor bestaande bouw NEN 2535: C1:2010 Draadloze melders mogen nu toegepast. Doormelding en certificatie nu apart geregeld. Twee vormen van ruimtebewaking i.p.v. 1 (doodlopend eind en specifiek bewaking van een ruimte). Kamergewijze verhuur nu NEN 2555 i.p.v. NEN 2535. Bestaand en nieuwbouw Adviesbureau Munnik

30 Wijzigingen BMI (2) kinderopvang < 4 jr:
hoogste vloer gebruiksfunctie van 2,1 m naar 1,5 m (dan doormelding). doormelding vervalt voor > 400 m2. -bijeenkomstfunctie: hoogste vloer > 5 m en > 50 m geen doormelding meer, wel certificaat. meer dan 2 bouwlagen vervalt. 250 m2 vervalt, eis geldt pas bij >500 m2. Ook vervalt doormelding bij > en > m2, daarbij blijft certificaat wel verplicht. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

31 Wijzigingen BMI (3) andere gezondheidszorgfunctie:
hoogste vloer > 20 m, doormelding blijft, certificaat niet meer verplicht. eis > 2 bouwlagen vervalt, vervangen door hoogste vloer > 4,1 m. Bij >250 m2 is > 1 bouwlagen vervangen door hoogste vloer > 1,5 m. industriefunctie: doormelding vervalt voor andere industriefunctie met hoogste vloer > 20 m. verder vervallen > 2 bouwlagen en >500 m2. Eis geldt pas vanaf 750 m2. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

32 Wijzigingen BMI (4) kantoorfunctie:
doormelding vervalt voor hoogste vloer > 20m. Doormelding vervalt tevens voor hoogste vloer > 50m, maar daarbij wel certificaatplicht. 250 m2 vervalt. Eis geldt pas vanaf 500 m2. logiesfunctie: toegevoegd is “logiesfunctie met 24-uurs bewaking”, daarbij geldt volledige bewaking, geen doormelding, wel certificaat. De term “gelegen in een logiesgebouw” is geheel komen te vervallen. Er wordt alleen gesproken over eerder genoemde met 24-uurs bewaking en over andere logiesfunctie. onderwijsfunctie en sportfunctie: hoogste vloer > 20 m is verlaagd naar 4,1 m. Daarbij vervalt wel eis voor doormelding. Doormelding vervalt tevens voor hoogste vloer > 50m. > 2 bouwlagen vervalt. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

33 Wijzigingen BMI (5) winkelfunctie:
extra eis bij hoogste vloer > 4,1m. Doormelding vervalt bij hoogste vloer > 50m. Wel certificaat vereist. Meer dan 2 bouwlagen vervalt. >1.000m2 met hoogste vloer >13m is vervangen door >5.000m2 met hoogste vloer >13m. Eis voor m2 vervalt. Doormeldingen vervallen voor >5.000m2 met hoogste vloer >13m, > m2 en >10.000m2 met hoogste vloer >13m. overige gebruiksfunctie voor stallen van motorvoertuigen: 1 bouwlagen is vervangen door hoogste vloer > 1,5m. Verder is doormelding vervallen voor > m2. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

34 Wijzigingen BMI (6) overige gebruiksfunctie voor personenvervoer:
extra eis bij hoogste vloer > 1,5m. Doormelding vervalt bij hoogste vloer > 13m en bij oppervlakte > m2. bouwwerk geen gebouw: eis voor tunnel voor verkeer > 250m is vervallen. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

35 Wijzigingen BMI (7) Brede conclusie: Veel doormeldingen vervallen,
Minder uitgebreide brandmeldinstallaties, Aantal certificaten neemt niet af. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

36 Conclusies: 1. Beleidsneutrale wijzingen zijn het dus duidelijk niet.
2. Meer regels in het Bouwbesluit. 3. Complexere opbouw. 4. Wijzigingen hebben invloed op nieuwe en bestaande gebouwen. Adviesbureau Munnik

37 Beperkingen Bouwbesluit?
Snelheid minder validen, Inrichting, inventaris in veel ruimten, Bijzondere risico’s (nieuwe energie), Toepassing van meer kunststoffen, Testmethodes die niet bedoeld gebruik toelaten. 10 x testen, 1 keer goed = certificaat, optimaliseren bij testopstelling, rookontwikkeling doet niet mee. Vrijwel continue meer omzet dan vorig jaar Knap omdat B ontbreekt maar wel drukt op Winst Adviesbureau Munnik

38 Voorbeeld Bouwbesluits oplossing
Film Biomassa centrale Adviesbureau Munnik

39 Aspecten Bouwbesluit Positief Rechtsgelijkheid
Iedereen werkt ermee en dat geeft houvast In veel voorkomende gevallen redelijk goede oplossingen Negatief Soms onvoldoende of te dure oplossingen Zorgplicht -> geen verantwoordelijkheid overheid Minimum afkadering op Bouwbesluit zonder oog voor veiligheid. FSE oplossingen lastig te toetsen. Adviesbureau Munnik

40 Wat doet AM hiermee? Ondersteuning bij omgevingsvergunningsaanvragen
Ondersteuning bij onderzoek bestaande bouw Ondersteuning bij beleid BIO-oplossingen Opleidingen en trainingen Vraagbaak zijn. Brandveiligheidsoptimalisatie is meer dan alleen minimalisatie van bouwkosten. Adviesbureau Munnik

41 Concrete acties voor u! Nieuwe aanvragen -> nieuw Bouwbesluit
Controle bestaande vluchtramen. Kloppen het maximaal aantal personen nog wel? Is de doormelding nog nodig? Etcetera. Adviesbureau Munnik

42 Discussie En hoe ziet u het? Adviesbureau Munnik

43 Bedankt voor uw aandacht.
Adviesbureau Munnik


Download ppt "INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik."

Verwante presentaties


Ads door Google