De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Public procurement Hoofdstuk 6 HOOFDSTUK 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Public procurement Hoofdstuk 6 HOOFDSTUK 6."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Public procurement Hoofdstuk 6 HOOFDSTUK 6

2 Inkoop in Strategisch Perspectief Programma  Inkoopbeleid van de overheid  Het aanbestedingsrecht  Werkingssfeer  Aankondiging en aanbestedingsprocedures  Het inkoopproces  Gevolgen voor de inkooppraktijk Hoofdstuk 6

3 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopbeleid van de overheid  Overheid met circa €50 miljard een van de belangrijkste opdrachtgevers  Europese Commissie streeft naar interne markt zonder handelsbelemmeringen  Overheden dienen een aantal beginsels in acht te nemen:  Non-discriminatie: markt voor iedereen toegankelijk  Gelijkheid: alle bedrijven worden op dezelfde wijze behandeld  Transparantie: publicatie boven drempelbedrag; wijze van aanbesteden, eisen en selectie criteria vooraf bekend  Proportionaliteit: redelijke verhouding tussen aard en omvang van opdracht en de gestelde eisen Hoofdstuk 6

4 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopbeleid van de overheid  Kenmerken van het inkoopbeleid  Openbare verantwoordingsplicht  Handelen niet onderworpen aan tucht van de markt  Inrichting financiële huishouding d.m.v. kasstelsel  Prikkel om te besparen ontbreekt  Baten- en lastenstelsel  Inkoopfunctie moet vaak nog ontwikkeld worden  Sinds de Europese aanbestedingsrichtlijnen is de aanbestedingsfunctie ontstaan Hoofdstuk 6

5 Inkoop in Strategisch Perspectief Het aanbestedingsrecht  Aanbestedingrecht: geheel van  Internationale (met name Europese) wetgeving  Nationale wet- en regelgeving  Jurisprudentie  Rode draad vormt het EG Verdrag m.b.t de beginselen  Richtlijnen op diverse niveaus  Nederlandse richtlijnen:  Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Boa)  Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass)  Vervanging in 2010 door Aanbestedingswet Hoofdstuk 6

6 Inkoop in Strategisch Perspectief Het aanbestedingsrecht  Rijksoverheid en lagere overheden dienen zich te houden aan ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’:  Rechtszekerheidsbeginsel  Beginsel van fair-play  Motiveringsbeginsel  Overige voorschriften:  Agreement on Government Procurement (GPA) van WTO  Ondernemers uit deelnemende landen hebben vrije toegang tot overheidsmarkt bij andere deelnemers  Complex geheel van regelgeving waarvan kennis nodig is. Fouten kunnen leiden tot heraanbestedingen of claims. Hoofdstuk 6

7 Inkoop in Strategisch Perspectief Werkingssfeer  Personele werkingssfeer  Op wie zijn de richtlijnen van toepassing?  Aanbestedende diensten  Klassieke overheid (Boa)  Nutsbedrijven (Bass)  Aankoopcentrales  Bedrijven die op basis van een vergunning van de overheid werkzaamheden voor de overheid uitvoeren  Materiële werkingssfeer  Welke opdrachten moeten Europees aanbesteed worden?  Overheidsopdrachten  Schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel  Betrekking op de uitvoering van ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’. Hoofdstuk 6

8 Inkoop in Strategisch Perspectief Werkingssfeer  Raamovereenkomst  Contractvorm waarin aantal voorwaarden is vastgelegd  Maximale looptijd van vier jaar  Uitzonderingen  Geheel buiten Europees regime (uitgesloten opdrachten)  Speciaal regime (onderhandse aanbestedingen)  Europees regime alleen vanaf drempelbedragen  Splitsingsverbod: splitsen van opdracht t.b.v. het ontduiken van voorschriften is niet toegestaan  Uitzondering: percelenregeling Hoofdstuk 6

9 Inkoop in Strategisch Perspectief Aankondiging  Advertentie om belangstellenden op te roepen in te schrijven op een opdracht  Bevat aard, omvang en specifieke kenmerken van de opdracht  Tender Electronic Daily (TED), TenderNed  Typen:  Vooraankondiging tbv verkorten van minimum- termijnen en vroegtijdig informeren. Niet verplicht.  Aankondiging. Verplicht vanaf drempelbedragen.  Aankondiging geplaatste opdracht binnen 48 dagen na gunning. Hoofdstuk 6

10 Inkoop in Strategisch Perspectief Aanbestedingsprocedures  Voorschriften t.b.v. keuze van juiste leverancier met beste product tegen beste voorwaarden  Openbare procedure: iedereen kan inschrijven  Niet-openbare procedure: gericht op voorselectie  Concurrentiegerichte dialoog: bij bijzonder complexe opdrachten. Onderzoeken en vaststellen welke oplossingen best voldoen aan functionele specificatie.  Onderhandelingsprocedure met/zonder voorafgaande bekendmaking: Onderhandeling over uitvoeren en kosten mogelijk. Met of zonder voorselectie.  Prijsvraag: verschaffing van plan of ontwerp op basis van selectie door jury. Rechtvaardigingsgrond geldt. Hoofdstuk 6

11 Inkoop in Strategisch Perspectief Het inkoopproces  Specificeren  Selectiecriteria, uitvoeringseisen, contractuele voorwaarden, gunningscriteria, proportionaliteitsbeginsel.  Non-discriminatiebeginsel: specificaties mogen geen handelsbelemmering vormen.  Selecteren  Selectiecriteria: eisen aan onderneming  Uitsluitingsgronden  Geschiktheidseisen  Absoluut en relatief  Gunningscriteria: beoordeling van offertes Hoofdstuk 6

12 Inkoop in Strategisch Perspectief Het inkooproces - selecteren  Offerteaanvraag en gunning  Laagste prijs. Standaard producten  Economisch voordeligste aanbieding. Ook andere criteria mogelijk, niet noodzakelijk objectief.  Beoordelingsmethodiek vooraf kenbaar maken.  Op de hoogte stellen van gunning dmv brief onder vermelding van kenmerken en voordelen  Elektronische veiling kan onderdeel zijn van aanbesteding  Motiveringsplicht: selectie moet door feiten kunnen worden gedragen.  Afronding  Verzending aankondiging van gunning aan TED  Opstelling Proces-verbaal (inkoopdossier) Hoofdstuk 6

13 Inkoop in Strategisch Perspectief Gevolgen voor de inkooppraktijk  Grote weerstand tegen richtlijnen door overheidsinkopers.  Toepassing van richtlijnen vereist helder gestructureerde inkoopprocessen  Managementcultuur in overheidsinstellingen vormt daarbij een probleem  De controle op naleving van richtlijnen is beperkt  Richtlijnen zijn vastgesteld zonder oog voor huidige structuur  De inkoopfunctie zal aanzienlijk moeten worden versterkt. Hoofdstuk 6


Download ppt "Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Public procurement Hoofdstuk 6 HOOFDSTUK 6."

Verwante presentaties


Ads door Google