De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect

2 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 2 Aanbesteding Wanneer moet er aanbesteed worden? Aanbestedingsprocedures Vormen van aanbestedingsprocedures Openbare aanbesteding Niet-openbare aanbesteding Onderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmaking Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Concurrentiegerichte dialoog Welke termijnen gelden bij welke procedures? Regelgeving Europese regelgeving Nationale regelgeving Relevante bronnen Afsluiting Inhoud

3 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 3 Aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever = de aanbestedende dienst (zie art. 1 lid 9 van richtlijn 18/2004/EG) bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om door middel van een offerte op die opdracht in te schrijven. In dit kader kan worden onderscheiden: Europees aanbesteden; nationaal/regionaal openbaar aanbesteden; onderhands aanbesteden. Doel aanbesteding: "een doelmatig en efficiënt gebruik van (overheids)middelen om zodoende het beste product voor de scherpste prijs te verkrijgen en ook het creëren van een vrije Europese markt" Aanbesteding

4 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 4 Voor Europees aanbesteden geldt: Overheidsinstanties, publiekrechtelijke organisaties en op de nutssector, waaronder energie- en openbaar vervoerbedrijven zijn verplicht boven bepaalde drempelwaarden Europees aan te besteden. Hierbij geldt dat de aanbesteding gepubliceerd moet worden in het Publicatieblad van de Europese Unie. De volgende Europese drempelwaarden zijn van 01-01-2006 tot en met 31-12-2007 geldig: Wanneer aanbesteden? WerkenLeveringenDiensten Speciale sectoren € 5.278.000 € 422.000 Centrale overheid € 5.278.000 € 137.000 Decentrale overheid € 5.278.000 € 211.000

5 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 5 Voor Nationaal aanbesteden geldt: Wanneer werken, leveringen en diensten niet onder de zojuist genoemde Europese drempelwaarden vallen, moet er nationaal worden aanbesteed. Voor onderhands aanbesteden geldt: Wanneer het een kleine, tussen de € 10 000,= en € 90 000,=, opdracht betreft. Hieromtrent bestaat geen specifieke regelgeving voor aanbesteding. Wel gelden hier ook algemene regels uit een EG-Verdrag. (Die EU-beginselen houden in: gelijke behandeling van aanbieders, non-discriminatie en transparantie in de besluitvorming) Wanneer aanbesteden?

6 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 6 Wanneer aanbesteden? Onderhands meervoudig aanbesteden (minimaal 3 offertes) € 5.278.000 (werken) - € 211.000 (leveringen) - € 211.000 (diensten) - provincie - gemeente - waterschap - publiekrechtelijke instelling Type organisatie? ja nee Samenwerkings- verband tussen bovenstaande organisatietypen? Geen van bovenstaande, maar opdracht wordt voor meer dan 50% door de overheid gesubsidieerd? ja Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, boven: Europees aanbesteden nee ja Hanteert de organisatie een eigen subsidiebeleid? nee De organisatie kan een eigen aanbestedingsbeleid volgen ja Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde boven: € 5.278.000 (werken) € 211.000 (leveringen) € 211.000 (diensten) ja Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, tussen: - €250.000 en €5.278.000 (werken) - €100.000 en €211.000 (leveringen) - €100.000 en €211.000 (diensten) Europees aanbesteden ja nee Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, tussen: - € 30.000 en € 250.000 (werken) - € 20.000 en € 100.000 (leveringen) - € 20.000 en € 100.000 (diensten) Openbaar aanbesteden ja Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, tussen: € 30.000 (werken) € 20.000 (leveringen) €20.000 (diensten) Onderhands enkelvoudig aanbesteden ja Geen verplichting tot openbaar aanbesteden volgens Richtlijn 2004/18/EG nee

7 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 7 “Een aanbestedingsprocedure is een bepaalde werkwijze die voldoet aan de bestaande wettelijke regelgeving rondom het plaatsen van een opdracht door overheid (in de breedste zin van het woord) en de inschrijving van een onderneming hierop.” Een procedure tot aanbesteden bestaat uit verschillende fasen: Voorfase Aankondigingsfase Hierin moet worden vermeld: uitsluitingsgronden, selectie- en gunningscriteria. Selectiefase Gunningsfase Aanbestedingsprocedures

8 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 8 I. Voorfase: Europese openbare aanbestedingsprocedures -Verkenning van de markt - Onderzoek m.b.t. de aan te besteden opdracht - Hoe verloopt de bestuurlijke besluitvorming - Risico analyse 2 Inhoudelijke voorbereiding van de aanbestedingsprocedure - Beschrijving van de opdracht - Vaststellen van de selectiecriteria - Uitsluitingsgronden - Geschiktheidsgronden - Vaststellen van de gunningscriteria - Laagste prijs - Economische meest voordelige aanbieding 3 Praktische voorbereiding van de aanbestedingsprocedure 1 Algemene voorbereiding van de aanbestedingsprocedure - Opstellen van de advertentietekst (voorwerp van de opdracht, selectie- en gunningcriteria, gegevens voor opvragen documentatie, NAW-gegevens, sluitingsdatum, etc.) - Opstellen van de selectieleidraad - Organiseren van een pre-bid-meeting - Inrichten dataroom - Opzetten interne organisatie voor ontvangst aanvragen/aanbiedingen

9 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 9 II. Aankondiging: III. Selectie: Europese openbare aanbestedingsprocedures Vooraankondiging van de opdracht Bekendmaking van de aanbesteding via Publicatieblad van de EG Z.s.m. na aanvang begrotingsjaar. Min. 52 dagen, evt. te verkorten tot 22 dagen Opstellen van aanbestedingdocumenten (inhoud en procedure) Zie richtlijnen voor vorm en bereik van bekendmaking. Bij nalaten van bekendmaking, komen de evt. consequenties (weigering, intrekking, lagere vaststelling) voor risico van de aanvrager/begunstigde. Organiseren van een inlichtingenbijeenkomst Vragen over de opdracht en antwoorden van de aanbestedende dienst (Nota van Inlichtingen) Indienen van de aanvragen tot deelneming Tot 6 dagen voor datum van indienen, binnen 6 dagen na ontvangst van verzoek Beoordeling van de aanvragen tot deelneming op basis van de selectiecriteria Criteria: uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria Officiële start aanbestedingsprocedure

10 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 10 IV. Gunning: Europese openbare aanbestedingsprocedures Uitnodiging tot het doen van een aanbieding richting inschrijvers Indienen van aanbiedingen door inschrijvers Beoordelen van aanbiedingen op basis van de gunningscriteria Gunningsbesluit; besluitvorming t.a.v. gunning van de opdracht Sluiten van overeenkomst tussen aanbestedende dienst (opdrachtgever) en inschrijver (opdrachtnemer)

11 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 11 Er zijn vijf verschillende soorten aanbestedingsprocedures: Openbare procedure Niet-openbare procedure/procedure met voorselectie Onderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmaking Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Concurrentiegerichte dialoog Openbare procedure Aankondiging iedere belangstellende ondernemer kan stukken opvragen en inschrijven één fase Vormen van aanbestedingsprocedures

12 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 12 Niet-openbare procedure/procedure met voorselectie Fase 1: Aankondiging iedere belangstellende kan zich aanmelden de meest geschikte gegadigden worden geselecteerd Fase 1: alleen geselecteerde gegadigden mogen inschrijven beoordeling inschrijvingen gunningsbeslissing Onderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmaking voorafgaande bekendmaking opdracht overleg en/of onderhandelen is mogelijk tussen uitschrijver en inschrijver Vormen van aanbestedingsprocedures

13 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 13 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking geen voorafgaande bekendmaking opdracht overleg en/of onderhandelen is mogelijk tussen uitschrijver en inschrijver Concurrentiegerichte dialoog doel: vraag/behoefte nader specificeren bijzonder complexe overheidsopdrachten aanbestedende dienst is (nog) niet in staat voorwaarden of behoeften te specificeren OP (openbare procedure) en NOP (niet-openbare procedure) niet geschikt Vormen van aanbestedingsprocedures

14 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 14 Voor het reageren op een aanbesteding gelden bepaalde termijnen. Per aanbestedingsprocedure kunnen deze termijnen verschillend zijn. De hieronder genoemde termijnen betreffen Europese aanbestedingen. Openbare procedure: minimum 52 dagen; minimum 36 dagen bij vooraankondiging minimum 22 dagen, als vooraankondiging dezelfde info bevat als de aanbesteding. Niet openbare procedure: bij selectie is het minimum 37 dagen; bij offerte is de termijn 40 dagen (en 36 bij een vooraankondiging). Geldende termijnen

15 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 15 De geldende termijnen voor nationale aanbestedingen zijn als volgt: Openbare procedure: Hier geld geen termijn vastgesteld in dagen, maar een redelijke termijn. Niet openbare procedure: bij selectie is het minimum 37 dagen; Bij offerte is de termijn 40 dagen (en 36 bij een vooraankondiging). De termijnen worden verder verkort wanneer de aanbestedende dienst gebruik maakt van elektronische hulpmiddelen. Geldende termijnen

16 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 16 Europese wetgeving: Richtlijn 2004/17/EG (nutssectoren) Richtlijn 2004/18/EG (werken, leveringen en diensten) Verordening 1182/71/EEG (aanvulling op hierboven genoemde richtlijnen) bepalingen rondom termijnen Verordening 2083/2005/EG (aanvulling op hierboven genoemde richtlijnen) bepalingen rondom drempelbedragen voor Europees aanbesteden Europese en Nationale wetgeving

17 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 17 Nationale wetgeving: BAO Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten BASS Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) Vrijwillig juridisch kader waaraan voldaan kan worden bij de aanbesteding van werken door de ministeries van VROM, V&W, Defensie en LVV Nieuwe aanbestedingswet 2007 De Tweede Kamer heeft deze wet goedgekeurd, alleen de Eerste Kamer moet nog goedkeuring geven en dus is deze wet nog niet van kracht. Europese en Nationale wetgeving

18 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 18 Boeken: Pijnacker Hordijk, E.H. (2004) Aanbestedingsrecht, handboek van het Europese en het Nederlandse aanbestedingsrecht. Den Haag: SDU Uitgevers Brackmann, S. (2004) Praktijkboek aanbesteden. Den Haag: SDU Uitgevers Internet: www.eur-lex-.euwww.eur-lex-.eu  Europese wetgeving www.europadecentraal.nl www.aanbestedingenonline.nl www.ez.nl Relevante bronnen

19 F i n a n c i a l M a n a g e m e n t E n g i n e e r i n g 19 Hartelijk dank voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen? Rolf Grouve Afsluiting


Download ppt "Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect."

Verwante presentaties


Ads door Google