De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebeuren er nog tekenen en wonderen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebeuren er nog tekenen en wonderen?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Deze vraag is niet dezelfde als Werkt God vandaag nog? Daniel 4:35 Romeinen 13:1 Matteus 6:11 Hebreeën 1:14 Jacabobus 1:5 Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Geef ons heden ons dagelijks brood Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beerven? Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

3 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Deze vraag is niet dezelfde als Geneest God vandaag de dag nog? Jacobus 5:15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

4 Doet God vandaag de dag dingen die bovennatuurlijk zijn?
Gebeuren er nog tekenen en wonderen? Deze vraag is niet dezelfde als Doet God vandaag de dag dingen die bovennatuurlijk zijn? 1 Koningen 18:41-45 en de wolk Filemon and Onesimus’ reis naar Rome Ester and Ahasveros’ slapeloze nacht Vervolgens zeide Elia tot Achab: Ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Achab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieen. Daarop zeide hij tot zijn knecht: Klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zeide: Er is niets. Daarop zeide hij: Ga weer. Tot zevenmaal toe. Bij de zevende maal nu zeide hij: Zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee. Toen zeide hij: Ga heen, zeg aan Achab: Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab weg en ging naar Jizreel. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Toen beval hij het gedenkboek, de kronieken, te brengen, en zij werden de koning voorgelezen. En toen men geschreven vond wat Mordekai aan het licht had gebracht over Bigtan en Teres, twee hovelingen des konings, die tot de dorpelwachters behoorden, dat zij getracht hadden de hand aan koning Ahasveros te slaan, zeide de koning: Welke eer en onderscheiding is daarvoor aan Mordekai bewezen? En de dienstdoende hovelingen des konings antwoordden: Hem is niets bewezen. Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terughebben, nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Here. HOE?

5 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Dit is de vraag Doet God vandaag de dag dingen die laten zien (dmv tekenen) Dat iemands zijn boodschapper is of dat een bepaald woord van Hem komt? Johannes 9:6-7 Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug.

6 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Jezus’ gezag… Handelingen 2:22 Mannen van Israel, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeer, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet,

7 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Jezus’ gezag… Nadat Jezus de tempel de eerste keer gereinigd had… Johannes 2:18 De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen?

8 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Jezus’ gezag… Johannes 6:14 Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou.

9 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Jezus’ gezag… Johannes 3:2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.

10 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Gezag van de apostelen… Handelingen 19:11-12 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.

11 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Gezag van de apostelen… 2 Korinthiërs 12:12 De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.

12 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Gezag van de apostelen… Romeinen 15:18-19 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

13 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Gezag van de apostelen… Handelingen 5:12-13 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog.

14 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien en het gezag van de profeten … Handelingen 14:3 Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden. Een profeet was iemand die een woord van God sprak

15 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien en het gezag van de profeten … Handelingen 8:6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd.

16 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien en het gezag van de profeten … 1 Korintiërs 14:3 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen

17 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien Hebreeën 2:3-4 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

18 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God laten Goddelijk gezag zien HET GESCHREVEN WOORD DIENT HETZELFDE DOEL VOOR ONS Johannes 20:30-31 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

19 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
TWEE FEITEN wijzen op HET EINDE van zulke tekenen… Wijze Handelingen 8:18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan Joh 20:31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus … Doel 1 Korintiërs 13:10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

20 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
HET GEVAAR VAN HET VOLGEN VAN VALSE TEKENEN… 2 Tessalonissenzen 2:9-12 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. WE ZOUDEN ONZE EIGEN BEGEERTEN VOLGEN

21 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
HET GEVAAR VAN HET VOLGEN VAN VALSE TEKENEN… Spreuken 14:12 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. WE ZOUDEN ONZE EIGEN BEGEERTEN VOLGEN

22 Gebeuren er nog tekenen en wonderen?
Tekenen van God waren niet altijd wonderen Lukas 2:12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.

23


Download ppt "Gebeuren er nog tekenen en wonderen?"

Verwante presentaties


Ads door Google