De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vertaling van model naar praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vertaling van model naar praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 De vertaling van model naar praktijk
Risicoprofielen Zeecontainers 14 oktober 2003 Jeroen Bezema onderzoeker

2 Waar binnen de IVW?

3 Waar binnen de IVW? (II)

4 Taken van de afdeling Lucht, Water & Spoor
Controle op de naleving van de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen Over de binnenwateren Over zee Per spoor Door de lucht

5 Wet- en regelgeving vervoer over zee van gevaargoed
WVGS(Wet vervoer gevaarlijke stoffen) VBG(Reglement Vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen) RVGZ (Reglement Vervoer Gevaarlijke stoffen met Zeeschepen) IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods code) SW 1965(Schepenwet 1965) OSV code (offshore supply vessel code)

6 Soorten inspecties van het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
Broncontroles Controles aan boord van containerschepen Controles van laadeenheden: Huiftrailers Tankcontainers Stukgoedcontainers

7 Stukgoedcontainers met gevaarlijke stoffen: kengetallen
Per jaar verladen in Nederlandse zeehavens: ong Iets meer dan de helft hiervan is inkomend > 90% op 4 grote terminals in Rotterdam Aantal IVW-controles per jaar: ong. 800 Controledichtheid dus ong. 4‰

8 Stukgoedcontainers met gevaarlijke stoffen: kengetallen
In eerste halfjaar 2003: 424 controles Overtredingen bij 141 containers (33%) Veel overtredingen: foute stuwage lekkage Veel inspectieaandacht, echter nog vrij willekeurig.

9 Waarom naar een selectieve inspectiemethodiek?
Capaciteit inspectiedienst beperkt Aantal containers omvangrijk Aantal overtredingen omvangrijk Noodzaak: ‘vinger op de zere plek leggen’ Richten op de ernstige overtredingen Daarom risicogerichte inspectie

10 Wat is het risico dat we willen beïnvloeden?
Discussie: Wat kúnnen we beïnvloeden, tot hoever kunnen we gaan? Wens: vermindering aantal doden en gewonden als gevolg van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens, of als gevolg van, het transport. Probleem: causaliteit

11 Veiligheidsrisico’s zeecontainers
Vrijkomen gevaarlijke stoffen Reactie met andere gevaarlijke stoffen

12 Wat kan de IVW doen om veiligheidsrisico’s te beperken?
Tijdens de inspecties worden de containers geopend Bij het aantreffen van ernstige overtredingen wordt de container geblokkeerd (bestuursdwang Awb) Vervoer mag pas weer verder als alle overtredingen zijn verholpen Geen vrijbrief voor risicovrij vervolgtransport!

13 Ongewenste gebeurtenis
Een container met een of meer ernstige overtredingen, beladen met gevaarlijke stoffen, die met een ‘gevaarlijke’ modaliteit zijn weg vervolgt, wordt niet door de IVW gedetecteerd dus niet gecontroleerd, dus de overtredingen worden niet ongedaan gemaakt. - De detectie moet dus worden geoptimaliseerd

14 Benodigde informatie voor een selectiesysteem
Historische informatie m.b.t. de populatie m.b.t. aantallen en typen overtredingen Signaleringsinformatie teneinde een doelgroepcontainer te kunnen detecteren

15 Hoe komt de ranking tot stand?

16 Vragen bij het bepalen van de aandachtsgebieden
Welke kenmerken van de populatie zijn vastgelegd? In zowel de Historische informatie als de Signaleringsinformatie Welke kenmerken hebben invloed op het risico? Welke kenmerken zijn onafhankelijk? Set van waarden aandachtsgebieden = vervoersstroom

17 Aandachtsgebieden vooralsnog beperkt tot:
Percentage relevante overtredingen Gevaarszetting stof Gevaarzetting vervolgmodaliteit Niet enkel het overtredingspercentage is dus bepalend voor de ranking! Hoe meer aandachtsgebieden des te meer vervoersstromen

18 Bepalend voor de inspectie-inzet per vervoersstroom:
De hoogte van de ranking De omvang van de stroom

19 Van ranking naar planning
Dubbele steekproeftrekking nodig Voor het bepalen van de aantallen te inspecteren containers Bij selecte en Aselecte controles

20 Waarom ook aselecte controles?
De resultaten hiervan zijn nodig als input voor de selectiemethodiek resultaten van de selecte inspecties mag je hiervoor niet gebruiken Om de effecten van de selectiemethodiek te kunnen meten Politiek en maatschappelijk draagvlak

21 Vragen bij steekproeftrekking
Hoe moet de ranking worden vertaald in de steekproefgrootte? Hoeveel populatiekenmerken (aandachtsgebieden) moeten worden gebruikt bij de steekproeftrekking? Deze kenmerken moeten te detecteren zijn.

22 Schematische voorstelling gestratificeerde steekproeftrekking

23 Methodologisch zuiver werken staat onder druk van:

24 Tot slot Evenwicht zien te vinden Onderzoek relatie overtredingen - veiligheid Gegevens vaak beschikbaar op niveau van bedrijf of voertuig maar niet op niveau van zending Resultaten/effectmeting goed interpreteren en communiceren


Download ppt "De vertaling van model naar praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google