De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feesten van de Joden. *Bevrijdingsfeest Pesach

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feesten van de Joden. *Bevrijdingsfeest Pesach"— Transcript van de presentatie:

1 Feesten van de Joden. *Bevrijdingsfeest Pesach
Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: *Rustdag Sabbat *Bevrijdingsfeest Pesach *Feest der ongezuurde broden Matzot *Eerstelingen Jom Habikkoerim *Wekenfeest(Pinksteren) Sjavoe' ot *Dag van de bazuin Jom haSjofar - Rosh Hasjana *Grote verzoendag Jom Kippoer *Loofhutten Soekot Niet feesten van de Joden maar van Y(e)Hovah.

2 Wat ging er mis? * De eerste gemeente. Messiaanse Joden.
* Gelovigen uit de heidenen. Waar moeten zij zich aan houden? Mattheus 5: 18 Handelingen 15 (Let op ver 21 waarin de heidenen wordt verteld, dat er meer lering te vinden is voor wie wil. ) visioen Petrus * Vervolging en verwijdering. Joden vervolgen de gelovigen. Het probleem van hand. 15 in de praktijk. (Let op de aanpassing zit in de angst voor vervolging. Vraag: ging het om een gebod uit Torah of mondelinge overlevering?) Handelingen 16:3 Galatenbrief Romeinenbrief Bar Kochba/ 18 gebed. Bar Kochba werd uitgeroepen tot Messias, daar konden de volgelingen van Yeshua zich niet bij aansluiten. Het 18 gebed kreeg een 19de vers waarin afvalligen werden vervloekt. Twee belemmeringen voor de gelovigen in Yeshua om de aansluiting bij de synagogen te behouden. Hand 15 : 2. Het verzet gaat om de manier van redding. Niet door het houden van de wet, maar door Yeshua. Dat wil echter niet zeggen dat men de wet nu kan laten liggen als afgedaan. Wel doet Yeshua af met de wetten en reguleringen van mensen (oral law). In matt. 23 : 2 (Let op er moet staan doet dan alles wat Hij (niet zij) zegt.) en matt 15. We lijken dus wel een anders omgaan met de wet in handelingen 16 te zien. Het strikte naleven komt voort uit angst voor vervolging. Gaat het hier om wetten uit de Torah of van de Farizeeen? (Eten met de heidenen: is dit eten van varkensvlees of gewoon in hun huizen of een maaltijd waar ook heidenen bij zijn? Waarschijnlijk het laatste en zeker niet het eerste!) Gelovigen uit de heidenen worden aangemoedigd om lering uit de Torah te zoeken (Hand 15!) Bar Kochba werd als Messias aangewezen. Hier konden de volgelingen van Yeshua zich niet bij aansluiten. En later kwam er bij het 18 gebed een 19de vers wat de vervloeking van afvalligen, waaronder ook de volgelingen van Yeshua werden gerekend, inhield. Dit weerde de volgelingen van Yeshua aan deelname van de gebruiken rond Yom Kipoer. Er kwam hierdoor meer afstand tussen het reguliere jodendom en de volgelingen van Yeshua.

3 Staatsvervolging- staatsgodsdienst.
Romeinse keizers/ “augustus”. Constantijn de Grote : bekering/ politiek? De slag bij de brug Milvius tegen Maxentuis. Zonaanbidding, Mithra cultus. De vervolging komt ook van de kant van de overheid, Romeinen. Zowel de joden als de christenen lijden hieronder. Beiden accepteren een keizer niet als godheid. De vervolging wisselt, maar is eeuwen aanwezig. Pas bij Constantein verandert dit. Galerius en Serverus (mede regeerders in een tetrarchie) gaan onverminderd door, maar Constantijn kiest vanaf het begin een andere weg. Politiek of bekering???? Na de slag tegen Maxentuis bij de brug bij Milvius echte verandering. Hij zou hier een kruis als teken hebben gehad. Was dat een chr. Kruis of een Tammuz kruis??? Men meent, dat hij ook nadien de zonnegod nog dank bracht na overwinningen in munten en bouwkunst. Zie afbeeldingen.

4 Welke staatsgodsdienst?
Tammuz en Mithras en Saturnus, Apollon en vele anderen. Maria verering Moeder van Tammuz, Mithra, Zonnegoden Zondag Aanbidding van de zon. Instelling kerst dec. Geboordedag, Tammuz, Mithra, de zon Instelling pasen - Istar/Astarte die werd wedergeboren in een ei aan de eufraat. Ze verandert als dank een vogel in een eierleggende haas. Onze paasdatum is aangepast aan deze mytologische gebeurtenis! (kleuren paaseieren) Zonnekalender - Onze kalender is een zonnekalender. sinterklaas, kerstboom, oud en nieuw, vaste tijden enz. Ezech 8:14/ De gelovigen uit de heidenen nemen toe en verliezen door de eerste eeuwen heen steeds meer het contact met het geloof van de joden. De invloed van de heidense praktijken waar ze uit komen wordt gaande weg steeds groter. Men meent steeds meer overeenstemming te zien en onder Constantijn en de pauzen, tijdens en na zijn regering, worden de heidense ritus volledig omgesmolten tot een vast onderdeel van het christelijk geloof. Hierbij wordt onder dwang en vervolging de band met het jodendom verbroken. Elke afvallige leer wordt als ketterij vervolgd. Kortom via de R.K. hebben wij een cultuur en kerkcultuur vol heidense smetten! De reformatie heeft daar niet mee afgedaan. Veel is blijven bestaan. Het zit in onze kerkcultuur én gewone cultuur! We nemen er niet makkelijk afstand van, maar geven het graag een christelijk sausje. Dat deden we vroeger en doen we nu nog steeds. Net als Israël zeggen we bij onze afgodendiensten dat we het doen voor JHWH, wij dienen JHWH op die wijze! (Ex. 32:4 en Deut 12:31) De vraag is hoe JHWH er zelf tegen aan kijkt!

5 Feesten van de Joden. *Bevrijdingsfeest Pesach
Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: *Rustdag Sabbat *Bevrijdingsfeest Pesach *Feest der ongezuurde broden Matzot *Eerstelingen Jom Habikkoerim *Wekenfeest(Pinksteren) Sjavoe' ot *Dag van de bazuin Jom haSjofar - Rosh Hasjana *Grote verzoendag Jom Kippoer *Loofhutten Soekot Niet feesten van de Joden maar van Y(e)Hovah. Opvallend geen kerst en ook geen Chanoeka al is die laatste een goed alternatief in de donkere dagen. Het kijkt terug op Soekkot. De Makkabeeën vierden een verlaat Soekot, omdat dat eerst verboden was en dat is Chanoeka geworden.

6 De uitnodiging. Deut. 6:20-25 Jozua 4:1-8 Jes. 56:3-7 Hand
Herkennen we de feesten? Welke vieren wij? Moeten/mogen wij ze vieren? Hoe? Worden wij dan joods? Vieren wat God gegeven heeft, ter herinnering en ter onderwijzing! Wij worden uitgenodigd om er bij te horen!

7 Wat we al kennen: voorjaarsfeesten
Shabbat <> zondag = rustdag Pesach <> goede vrijdag = bevrijding Ongezuurde broden = heiliging Eerstelingen <> pasen = eerste vruchten Shuvaot <> pinksteren = begin oogst/ vernieuwing verbond. We vieren ze weliswaar niet op de Bijbelse tijden, maar toch zijn ze erkenbaar.

8 Shabbat /Zondag Terugkijken: Genesis 2:1-3, Leviticus 23:3 : schepping
Deut 5:14,15: verlossing uit slavernij. Nu: Ex. 31:16: De sabbat is in de joodse religie één van de tekens van het verbond tussen God en het Joodse volk Straks: Hebreeën 4:9-11 , Jes. 66: 22,23 toekomstige rust. Jes. 56 uitnodiging voor de vreemdeling! De eerste gemeente onderhield naar alle waarschijnlijkheid de Shabbat tot deze werd onderdrukt door de kerk van Rome. N.a.v. de verchristelijking van de zonnegodsdienst. 363 n Chr. Concilie v. Laodicea verbiedt het houden van de Sabbath. Over de vraag of we Sabbat of Zondag moeten houden gaan we nu niet in.

9 Pesach / Goede Vrijdag Terugkijken:
Exodus 12:3-13: herinnering voorbijhinkelen v.d. Engel des doods bij de uittocht uit Egypte. Bevrijding uit slavernij! Offer van Yeshua, Bevrijding van de zonde. Nu: De vrijheid om uit vrije wil God te dienen, door zijn Torah te doen. Gal 2:20 Door het offer van Yeshua kunnen we kinderen van God worden en zijn we niet meer slaven van de zonden maar leven voor Hem! Straks: Vooruitzien naar de komst van de Messias. (stoel v. Elia) Hebr. 4 Vooruitzien naar het ontkomen aan het oordeel door het bloed van Yeshua. Pesach: voorbij hinkelen. Goed zichtbaar in het Engelse “Passover”. Wat beter is dan het Engelse “Easter”omdat dit op de viering van Astarte ofwel de Babylonische Isthar, die weer komt van Semiramis de moeder van Tammuz en vrouw van Nimrod.

10 Yeshua vervulde dit feest zeer nauwkeurig
Yeshua vervulde dit feest zeer nauwkeurig. Als vanaf de keuze van het lam op de 10de Nissan tot en met het slachten van het lam op de 14de Nissan het eind! De dicipelen hebben die 15 de Nissan een bijzondere maaltijd gehad waarbij zij vast hebben gedacht aan de laatste maaltijd met Yeshua! Geef de precisie weer hoe God dit vervuld heeft n.a.v. de bijbel tekst! Evenzo was de vervulling precies. Bijv. 10de dag het lam komt de stad in en de mensen verwelkomen het Lam. 4 dagen om het Lam te testen. Zo wordt Yeshua getest. 14de dag, slachten van het lam. De hogepriester roept “Het is volbracht”. 3 dagen 3n 3 nachten in het graf. Opstanding op de dag der eerstelingen!

11 Matzot/Ongezuurde broden
Valt samen met Pesach en duurt 7 dagen. Terugkijken: De grote haast waarmee men uit Egypte weg moest. Nu: I Kor. 5:6-8 levensheiliging Straks: een wereld zonder zonde. De gewoonte van het verstoppen van de matze gaat terug op de dag van voorbereiding waarop alle gezuurde spijzen werden/worden verwijdert. Zuurdesem staat hier voor zonde en onreinheid.

12 Jom Habikkoerim eerstelingen/ pasen
terugkijken: Lev. 23:10 en Jozua 5:9 – 12 afwenden (Gilgal) van de smaad van Egypte. Lev. 23: 11 offeren van de eerste oogst, op de eerste dag van de week! En het beginnen van het tellen (tellen v.d. Omer) 7 weken tot Pinksteren 1 kor. 15: in Yeshua’’s opstanding is Hij een eersteling. En mogelijk ook de mensen die met Hem opstonden. Heeft hij die gepresenteerd in de hemel als eerstelingen?! Deze tijd van omer tellen waren de dicipelen in gebed in Jeruzalem wachtend op de belofte van de Heilige Geest. Nu: in ongebruik geraakt als feest, maar de tijd van het tellen van de Omer doet men wel en is een sobere tijd waarin men bijv. niet niet trouwt (op 1 dag na). Straks: We zien uit naar de grote dag der opstanding! Want een eersteling betekend dat er meer volgen! Tijd van de Omer telling (Omer was een inhoudsmaat voor graan). Het doet mij denken aan de onzeker tijd van biddend afwachten op de belofte van de discipelen. Het is in het hedendaags jodendom een tijd van soberheid waarin men niet trouwd of liever niet verhuisd. Op uitzondering van 1 dag. Ook wij kennen een onderbreking van die tijd: Hemelvaart.

13 Kent u deze? EX 32: 5,9 Deut 12:30,31 EX.24:23 Neem hun gebruiken niet over, kniel niet neer voor hun goden en vereer ze niet; haal hun godenbeelden omver en verbrijzel hun gewijde stenen. Let op de link die er door de kerk gemaakt is met de oude afgodendienst die we ook nu meer en meer om ons heen zien! (voor info over: ei van semiramis en de paashaas, zie links)

14 Sjavoe' ot / Pinksteren Shuvaot: Vanaf Pesach is met gaan tellen 7x7 + 1 = 50. Men noemt het het tellen van de Omer (een inhoudsmaat). Terugkijken: Oogstfeest. De grote tarwe oogst begon. Volgens de traditie werd met Shuvaot de wet Thora gegeven. (huwelijkscontract) Met Pinksteren krijgen we de Heilige Geest die Zijn Thora in onze harten schrijft! (huwelijkscontract, plaats bereiden) Nu: Studie Thora, zelfs een nacht door studeren. Wij zijn uitgezonden om te oogsten in de kracht van de Heilige Geest die Gods wet in onze harten schrijft. Straks: Dit feest ziet uit naar Sukkot als de volheid der heidenen vol zal zijn als ook Israël Hem kent en de volle oogst binnen is. Dit is gelukkig een feest waar de wereld minder mee heeft alhoewel al die grote muziekfeesten de mensen beslist vult met een andere geest! De midrasj meldt het toppunt van chotspe: op de dag dat het Joodse volk uitverkoren zou worden tot mamlechet kohaniem – een koninkrijk van priesters – en goi kadosj – een heilig volk – had het zich verslapen! Zieners-dromen dromen! Echter wordt wakker en wees waakzaam! Hele nacht door studeren! Christenen wordt ook wakker! Blijf niet hangen in de geestelijke ervaring, wordt wakker en ga aan de slag! Sjavoe’ot kent weinig mitsvot maar veel minhagiem. Zo eten we melkgerechten en kaaskoek. Waarom melkkost? De getallenwaarde van chalav (melk) is veertig als toespeling op de veertig dagen, die Mosje door­bracht op de berg Sinai. En worden kleinen kinderen het alfabet geleerd met als beloning honing of cake met letters er op.

15 Waarom deze feesten vieren?
Wat missen we nog? Dag van de bazuin(het geschreeuw) Grote verzoendag Loofhutten Waarom deze feesten vieren? Nog te komen! Wederkomst! Openbaringen! Als God de eerste feesten zo precies heeft vervult, wat denken we dan dat Hij zal doen met de najaarsfeesten? Dan is het wel van belang de juiste data te kennen en dus uit te gaan van de juiste kalender. Niet de gregoriaanse, niet de joods Babylonische, maar de Bijbelse! Vervolgsessie deze feesten komt nog. In het kort: Ze vertellen over de komende komst van Yeshua de Messias! De dag waarop de boeken opengaan (oordeel?!) en naar de nieuwe tijd dat God weer bij de mensen woont! We zullen ook zien hoe de feesten zichtbaar zijn in het boek openbaringen.

16 Dag van de bazuin /Jom haSjofar - Rosh Hasjana

17 Grote verzoendag/ Jom Kippoer

18 Loofhutten/ Soekot


Download ppt "Feesten van de Joden. *Bevrijdingsfeest Pesach"

Verwante presentaties


Ads door Google