De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten"— Transcript van de presentatie:

1 De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten
De 7 feesten zijn een openbaring van wat in Gods hart is en van waar de vreugde van zijn hart naartoe uitgaat. Het gaat over dingen waarvan Hij vindt dat er een hoogtijd (feest) moet voor zijn.

2 Benaderingen Agrarisch - Historische benadering
Typologisch – Profetische benadering Praktisch geloofsleven - benadering

3 Inleiding Algemene informatie

4 De 7 feesten De lentefeesten (voorjaar): - Pesach = Pasen
-         Matsot = Het feest van de ongezuurde broden -         Jom haBikkoerim = De dag van de eerstelingen -         Sjavoe’ot = Het wekenfeest (Pinksteren) -         Rosj haSjanah = Joodse nieuwjaar -         Jom Kippoer = de grote verzoendag -         Soekkot = het loofhuttenfeest De lentefeesten (voorjaar): De herfstfeesten (najaar): De feesten zijn door God zelf ingesteld. Ze staan in een door Hem bepaalde volgorde en op door Hem bepaalde tijden.

5 ‘Dit zijn de feesttijden des Heren’ (Lev. 23:4)
‘die een schaduw zijn … maar het lichaam [d.i. de werkelijkheid] is van Christus’ (Kol. 2:17) Waarom zouden wij, NT-gelovigen ons bezig houden met zoiets als de feesten, of de tabernakel, of de offers van Lv Deze dingen zijn voor ons, in praktische zin, niet van tel. Een vooruitgeworpen schaduw, waarna het lichaam komt. De schaduw openbaart al iets van het lichaam dat daarna komt. Het lichaam is meer dan de schaduw, maar als type (beeld) heeft de schaduw heel wat te vertellen. Het is zó dat pas met Christus de feesten hun ware betekenis vinden. Er zit dus een tijdloos-Goddelijk element (openbaring) in de feesten, een diepere werkelijkheid aangaande Christus. Wie verder kijkt ontdekt een dubbele bodem.

6 Feesten van de Heer Lev. 23: Heilige samenkomsten (samenroepingen)
« door de Here »: ‘Mijn [gezette] hoogtijden’ (vs. 4!) « voor de Here » 18x l’JHWH Door Hem Num. 28, 29: De offers ‘mijn’ en ‘voor de Here bereiden’ (vs. 2!) Voor Hem God hecht een zeer groot belang aan zijn feesten en aan het feit dat zijn volk ze viert. Het zijn samenroepingen tot een vergaderd zijn. De feesten gaan van Hem uit. Het zijn ‘gezette’, door God ingestelde, feesten Hij geeft hen voor de drie hoge feesten (pelgrimfeesten) waarbij al wat mannelijk was in Jeruzalem verwacht werd een belofte van veiligheid voor het land (Ex. 34:24). M.b.t. tot Pesach wordt er een ‘klein Pesach’ ingesteld voor wie op het Pesach feest er niet kon bij zijn (Nm. 9 vs. 6-12). De Heer is de Gastheer die een bepaalde plaats en bepaalde tijden aanwijst waarop Hij zijn volk samenroept bij Hem. Deut. 16:1-17: De plaats 6x ‘de plaats die de Here verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen’ Bij Hem

7 De kalender van Israël Een godsdienstige kalender
Begint met de maand waarin Pesach valt * VOORRANG! (Ex. 12:2) De godsdienstige kalender staat voorop. Om ervoor te zorgen dat de eerste maand van het jaar in de lente viel werd in elke periode van 19 jaar zeven keer een dertiende maan toegevoegd (om de maan-maanden in het zonnejaar te houden mbt. de oogst(feesten)). Welke kalender primeert in ons leven, onze godsdienstige of burgerlijke? Een burgerlijke kalender Begint met Nieuwjaar

8 De kalender van Israël: feesten
1e maand ‘Nisan’: Pesach ) Matsot ) voorjaar Eerstelingen ) 3e maand ‘Siwan’: Wekenfeest ) 7e maand ‘Tisjri’: Nieuwjaar ) Grote verzoendag ) najaar Loofhuttenfeest )

9 De kalender van ons: feesten
1e mnd ‘Nisan’: Pesach Maart/april Matsot Eerstelingen 3e mnd ‘Siwan’: Wekenfeest Mei/juni 7e mnd ‘Tisjri’: Nieuwjaar Sept./Okt. Grote verzoendag Loofhuttenfeest

10 Indeling naar Lv. 23 (1) ‘Ik ben de Here, uw God’ (vs. 22, 43)
Vs. 5-22: Voorjaarsfeesten Vs : Najaarsfeesten De feesten zijn ingedeeld in twee groepen: de voorjaars(lente)feesten en de najaars(herfst)feesten. Deze indeling is er niet louter door de seizoenen, maar wordt ook door de bijbel als dusdanig aangegeven. Zowel het gedeelte over de voorjaarsfeesten als het gedeelte over de najaarsfeesten worden afgesloten met de zin ‘Ik ben de Here, uw God’ (vs. 22, 43).

11 De voorjaarsfeesten Pesach: 14e dag van de 1e maand
Matsot: 15e-21e dag van de 1e maand Eerstelingen: de dag ná de eerste sabbat volgend op Pesach (ín de week van Matsot) Wekenfeest: 50 dagen na de eerstelingsgarve (= omertelling)

12 De najaarsfeesten Nieuwjaar: 1e dag van de 7e maand
Grote verzoendag: 10e dag van de 7e maand Loofhuttenfeest: 15e-22e dag van de 7e maand

13 Indeling naar Lv. 23 (2) ‘de Here sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten’ (vs. 1, 9, 23, 33)
Vs. 1-4 Inl. & sabbat Vs. 5-8 Pesach & Matsot Vs Eerstelingen & Wekenfeest Vs Nieuwjaar & Grote verzoendag Vs Loofhuttenfeest Vs. 44 Slot

14 Speciale kenmerken Pesach (Pascha) – Seder maaltijd
Matsot – Ongezuurde broden Eerstelingen – Eerstelingsgarve Wekenfeest (Pinksteren)– Beweegbroden Nieuwjaar – Bazuingeschal Grote verzoendag – Vasten/verootmoediging Loofhuttenfeest – Loofhutten

15 De Agrarisch - Historische
Benadering

16 Agrarische benadering
God eren als Schepper van de wereld

17 - is een zegening van God (Lev. 26: 3-5)
Land en oogst Het land - is van God (Lev. 25:23) - is niet zoals Egypte (Deut. 10:10-15) De oogst - is een zegening van God (Lev. 26: 3-5) - is het loon op Israëls trouw

18 Regen en soorten oogst De regen
- vroege regen : in de herfst (1e maand burg. jaar) - late regen : in de lente (1e maand godsd. jaar) Verschillende soorten oogst - feest der eerstelingen: gerst (1e maand) - wekenfeest: tarwe (3e maand) - loofhuttenfeest: druiven, olijven (7e maand)

19 Historische benadering
God eren als Verlosser van zijn volk

20 3 Pelgrimfeesten (Dt. 16) Pesach (& Matsot) Wekenfeest Loofhuttenfeest
Ex. 23:14-17, 34:24

21 Grote historisch gebeurtenissen
Pesach & Matsot: redding eerstgeborenen gevolgd door de uittocht uit Egypte (1e maand) Wekenfeest: wetgeving op de Sinaï (3e maand) Loofhuttenfeest: woestijnreis in tenten (7e maand)

22 Typologisch - Profetische
Benadering

23 Typologisch – Profetische benadering
‘Dit zijn de feesttijden des Heren’ (Lev. 23:4) ‘die een schaduw zijn van wat komen zou’ (Kol. 2:17a) ‘maar het lichaam [d.i. de werkelijkheid] is van Christus’ (Kol. 2:17b) Toen de Heer deze feesten instelde verwezen ze meteen ook naar iets belangrijkers (gebeurtenissen en een Persoon) dat in latere tijden zou gaan gebeuren. Samen vormen de zeven feesten een van de mooiste oudtestamentische illustraties van de hele heilsgeschiedenis in Christus. De feesten bepalen ons bij Christus zelf en bij het werk dat God in Hem volvoert. Een deel van de schaduwen zijn reeds ingehaald door het ‘Lichaam’, dat geeft een levende en zekere verwachting voor de rest. Precies in dezelfde volgorde dat de feesten door God gegeven zijn, zullen de feesten ook vervuld worden.

24 Eén- en meerdaagse feesten
5 ééndaagse feesten: Pesach ) Eerstelingen ) Wekenfeest ) gebeurtenissen Nieuwjaar ) Grote verzoendag ) 2 meerdaagse feesten: -Matsot ) gevolgen van gebeurtenissen -Loofhuttenfeest )

25 De kalender van Israël: profetisch
Het begin van het godsdienstig jaar verwijst naar de eerste komst van Christus. De voorjaarsfeesten lente-deel Lv. 23:4-22 einde: ‘Ik ben de Here, uw God’ Feestloze (stille) tijd Tussen de voorjaars- en de najaarsfeesten zit een ‘kloof’ van enkele feestloze maanden. Deze kloof toont dat de feesten hun vervulling vinden in twee ‘periodes’ of twee ‘komsten van de Heer Jezus Christus’. Het begin van het burgerlijk jaar verwijst naar de tweede komst van Christus. De najaarsfeesten herfst-deel Lv. 23:23-43 einde: ‘Ik ben de Here, uw God’

26 Profetische indeling: voorjaarsfeesten
1. Pesach: 14e dag van de 1e maand 2. Matsot: 15e-21e dag van de 1e maand 3. Eerstelingen: de dag ná de eerste sabbat volgend op Pesach  Omertelling (naar de Omer Résjiet) 4. Wekenfeest: 50 dagen na de eerstelingen De eerste komst van de Heer Jezus Christus God heeft zijn Zoon gezonden toen de ‘volheid des tijds’ gekomen was (Gl. 4:4). De vervulling van de feesten gebeurt volgens Gods agenda. Treffend vinden we dit ook aangegeven in het Jh.-evangelie (7:30, 8:20, 13:1).

27 Profetische indeling: najaarsfeesten
5. Nieuwjaar: 1e (en 2e) dag van de 7e maand )  Ontzagwekkende dagen (Jamim Noraïm) ) 10d. 6. Grote verzoendag: 10e dag van de 7e maand ) 7. Loofhuttenfeest: 15e-22e dag van de 7e maand (+ 1d.: Simchat Torah, d.i. vreugde der wet) De tweede komst van de Heer Jezus Christus De eerste en de tweede dag worden als 1 dag gezien (Nh. 8:1-3, 14). Sommigen rekenen de dagen tss. Nieuwjaar en Grote verzoendag als 7 ontzagwekkende dagen. Anderen beschouwen de hele periode (10d) als de ontzagwekkende dagen. Hetzelfde gebeurt (twee dagen met elkaar verbinden en beschouwen als 1dag), naar de Joodse traditie, met de 8e dag van het loofhuttenfeest (Sj’mini atsèret, d.i. slotfeest) met de dag erna (Simchat Torah, d.i. vreugde der wet).

28 De Voorjaarsfeesten Pesach: Het sterven van het Paaslam
Matsot: De Reine in het graf Eerstelingen: De opstanding van Hem die niet kon vastgehouden worden door de dood Wekenfeest: Een nieuw verbond met een nieuw volk van eerstelingen; de gave van de Heilige Geest

29 In het jaar dat Jezus stierf:
Vervulling In het jaar dat Jezus stierf: Pesach (dag vóór de sabbat) D1 sterven vrijdag Matsot (7d.) D2 graf sabbat Eerstelingen (dag na sabbat) D3 opstanding zondag

30 De voorjaarsfeesten: Israël
Pesach & Eerstelingen: de dood en de opstanding van de Heer Jezus vormen de basis voor de aanneming van Israël Matsot en wekenfeest: (uitgestelde vervulling) Israël zal een gereinigd volk zijn en in zekere zin eerstelingen zijn onder de volken

31 De najaarsfeesten: gemeente
Joods nieuwjaar: De opname van de gemeente Grote verzoendag: Na de rechterstoel volledig welbehagelijk voor God Loofhutten: Delend in Christus’ positie, voor eeuwig bij God inwonend

32 De najaarsfeesten: Israël
Joods nieuwjaar: De verzameling van Israël (een nieuw begin) Grote verzoendag: De Hogepriester uit de tempel, verzoening voor het volk Loofhutten: De zegenrijke regering van de Messias, De tent van God onder zijn volk en de volken

33 Praktisch - geloofsleven
Benadering

34 Praktisch geloofsleven
Ons hele leven is één groot offer voor God

35 Lentefeesten Pesach: gestorven en begraven met Christus (Rm 6:1-11)
Ongezuurde broden: onszelf reinigen en heilig leven (2 Ko 7:1) Eerstelingen: mee opgewekt door het geloof (Ko 2:12) Pinksteren: ons laten leiden door de Heilige Geest (Rm 8:5)

36 Herfstfeesten Bazuin: we verlangen naar dat opstandingslichaam (1 Ko 15:52) Grote verzoendag: we zijn verzoend met God, dus mogen we altijd voor Gods troon komen Loofhutten: we zien uit naar het Messiaanse rijk

37 Van de zondeval … … naar de eeuwigheid

38 Lentefeesten Pesach: Christus gestorven voor onze zonden en bevrijding van de zondemacht Ongezuurde broden: We kunnen nu heilig leven (weglating van het oude) Eerstelingen: Christus heeft een nieuwe positie voor ons in de hemel Pinksteren: Leven door de Heilige Geest (leven in het nieuwe)

39 Herfstfeesten Bazuin: We verlaten deze in zonde gevallen aarde om ingevoerd te worden in het hemelse Grote verzoendag: We zijn enkel en alleen nog welbehagelijk voor God Loofhutten: We mogen voor eeuwig bij God wonen

40 Samengevat Van … eeuwig gescheiden van God Naar
… voor eeuwig wonen bij God

41 Eredienst zondagmorgen
Dank u Heer!!

42 Lentefeesten Pesach: dank u Heer dat u gestorven bent in onze plaats
Ongezuurde broden: dank u Heer dat u ons reinigt van alle zonden Eerstelingen: dank u Heer dat u de dood hebt overwonnen Pinksteren: dank u Heer dat u de Heilige Geest gezonden hebt

43 Herfstfeesten Bazuin: dank u Heer dat u zal terugkomen om ons te komen halen Grote verzoendag: dank u Heer dat u ons verzoend hebt met God Loofhutten: dank u Heer voor de hemelse zegeningen, nu en straks

44 Er is geen vreugde buiten de Heer om!


Download ppt "De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten"

Verwante presentaties


Ads door Google