De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten. Benaderingen Agrarisch - Historische benadering Typologisch – Profetische benadering Praktisch geloofsleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten. Benaderingen Agrarisch - Historische benadering Typologisch – Profetische benadering Praktisch geloofsleven."— Transcript van de presentatie:

1 De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten

2 Benaderingen Agrarisch - Historische benadering Typologisch – Profetische benadering Praktisch geloofsleven - benadering

3 Inleiding Algemene informatie

4 De 7 feesten De lentefeesten (voorjaar): De herfstfeesten (najaar): - Pesach = Pasen - Matsot = Het feest van de ongezuurde broden - Jom haBikkoerim = De dag van de eerstelingen - Sjavoe’ot = Het wekenfeest (Pinksteren) - Rosj haSjanah = Joodse nieuwjaar - Jom Kippoer = de grote verzoendag - Soekkot = het loofhuttenfeest

5 ‘Dit zijn de feesttijden des Heren’ (Lev. 23:4) ‘die een schaduw zijn … maar het lichaam [d.i. de werkelijkheid] is van Christus’ (Kol. 2:17)

6 van de Heer Feesten van de Heer Lev. 23:Heilige samenkomsten (samenroepingen) « door de Here »: ‘Mijn [gezette] hoogtijden’ (vs. 4!) « voor de Here » 18x l’JHWH Door Hem Num. 28, 29:De offers ‘mijn’ en ‘voor de Here bereiden’ (vs. 2!) Voor Hem Deut. 16:1-17:De plaats 6x ‘de plaats die de Here verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen’ Bij Hem

7 De kalender van Israël Een godsdienstige kalender Begint met de maand waarin Pesach valt * VOORRANG! (Ex. 12:2) Een burgerlijke kalender Begint met Nieuwjaar

8 De kalender van Israël: feesten 1e maand ‘Nisan’:Pesach ) Matsot) voorjaar Eerstelingen) 3e maand ‘Siwan’:Wekenfeest) 7e maand ‘Tisjri’:Nieuwjaar) Grote verzoendag) najaar Loofhuttenfeest )

9 De kalender van ons: feesten 1e mnd ‘Nisan’:PesachMaart/april Matsot Eerstelingen 3e mnd ‘Siwan’:WekenfeestMei/juni 7e mnd ‘Tisjri’:NieuwjaarSept./Okt. Grote verzoendag Loofhuttenfeest

10 Indeling naar Lv. 23 (1) ‘Ik ben de Here, uw God’ (vs. 22, 43) Vs. 5-22: Voorjaarsfeesten Vs. 23-43: Najaarsfeesten

11 De voorjaarsfeesten Pesach: 14 e dag van de 1 e maand Matsot: 15 e -21 e dag van de 1 e maand Eerstelingen: de dag ná de eerste sabbat volgend op Pesach (ín de week van Matsot) Wekenfeest: 50 dagen na de eerstelingsgarve (= omertelling)

12 De najaarsfeesten Nieuwjaar: 1 e dag van de 7 e maand Grote verzoendag: 10 e dag van de 7 e maand Loofhuttenfeest: 15 e -22 e dag van de 7 e maand

13 Indeling naar Lv. 23 (2) ‘de Here sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten’ (vs. 1, 9, 23, 33) Vs. 1-4 Inl. & sabbat Vs. 5-8 Pesach & Matsot Vs. 10-22 Eerstelingen & Wekenfeest Vs. 24-32 Nieuwjaar & Grote verzoendag Vs. 34-43 Loofhuttenfeest Vs. 44 Slot

14 Speciale kenmerken Pesach (Pascha) – Seder maaltijd Matsot – Ongezuurde broden Eerstelingen – Eerstelingsgarve Wekenfeest (Pinksteren)– Beweegbroden Nieuwjaar – Bazuingeschal Grote verzoendag – Vasten/verootmoediging Loofhuttenfeest – Loofhutten

15 De Agrarisch - Historische Benadering

16 Agrarische benadering God eren als Schepper van de wereld

17 Land en oogst De oogst - is een zegening van God (Lev. 26: 3-5) - is het loon op Israëls trouw Het land - is van God (Lev. 25:23) - is niet zoals Egypte (Deut. 10:10-15)

18 Regen en soorten oogst De regen - vroege regen : in de herfst (1 e maand burg. jaar) - late regen : in de lente (1 e maand godsd. jaar) Verschillende soorten oogst - feest der eerstelingen: gerst (1 e maand) - wekenfeest: tarwe (3 e maand) - loofhuttenfeest: druiven, olijven (7 e maand)

19 Historische benadering God eren als Verlosser van zijn volk

20 3 Pelgrimfeesten (Dt. 16) 1.Pesach (& Matsot) 2.Wekenfeest 3.Loofhuttenfeest Ex. 23:14-17, 34:24

21 Grote historisch gebeurtenissen -Pesach & Matsot: redding eerstgeborenen gevolgd door de uittocht uit Egypte (1 e maand) -Wekenfeest: wetgeving op de Sinaï (3 e maand) -Loofhuttenfeest: woestijnreis in tenten (7 e maand)

22 Typologisch - Profetische Benadering

23 Typologisch – Profetische benadering ‘Dit zijn de feesttijden des Heren’ (Lev. 23:4) ‘die een schaduw zijn van wat komen zou’ (Kol. 2:17a) ‘maar het lichaam [d.i. de werkelijkheid] is van Christus’ (Kol. 2:17b)

24 Eén- en meerdaagse feesten 5 ééndaagse feesten: -Pesach) -Eerstelingen) -Wekenfeest) gebeurtenissen -Nieuwjaar) -Grote verzoendag) 2 meerdaagse feesten: -Matsot) gevolgen van gebeurtenissen -Loofhuttenfeest)

25 De kalender van Israël: profetisch Het begin van het godsdienstig jaar verwijst naar de eerste komst van Christus. De voorjaarsfeestenlente-deel Lv. 23:4-22 einde: ‘Ik ben de Here, uw God’ Het begin van het burgerlijk jaar verwijst naar de tweede komst van Christus. De najaarsfeestenherfst-deel Lv. 23:23-43 einde: ‘Ik ben de Here, uw God’ Feestloze (stille) tijd

26 Profetische indeling: voorjaarsfeesten 1. Pesach: 14 e dag van de 1 e maand 2. Matsot: 15 e -21 e dag van de 1 e maand 3. Eerstelingen: de dag ná de eerste sabbat volgend op Pesach  Omertelling ( naar de Omer Résjiet) 4. Wekenfeest: 50 dagen na de eerstelingen De eerste komst van de Heer Jezus Christus

27 Profetische indeling: najaarsfeesten 5. Nieuwjaar: 1 e (en 2e) dag van de 7 e maand )  Ontzagwekkende dagen (Jamim Noraïm)) 10d. 6. Grote verzoendag: 10 e dag van de 7 e maand ) 7. Loofhuttenfeest: 15 e -22 e dag van de 7 e maand (+ 1d.: Simchat Torah, d.i. vreugde der wet) De tweede komst van de Heer Jezus Christus

28 De Voorjaarsfeesten Pesach: Het sterven van het Paaslam Matsot: De Reine in het graf Eerstelingen: De opstanding van Hem die niet kon vastgehouden worden door de dood Wekenfeest: Een nieuw verbond met een nieuw volk van eerstelingen; de gave van de Heilige Geest

29 Vervulling In het jaar dat Jezus stierf: Pesach (dag vóór de sabbat)D1stervenvrijdag Matsot (7d.)D2grafsabbat Eerstelingen (dag na sabbat)D3opstandingzondag

30 De voorjaarsfeesten: Israël Pesach & Eerstelingen: de dood en de opstanding van de Heer Jezus vormen de basis voor de aanneming van Israël Matsot en wekenfeest: (uitgestelde vervulling) Israël zal een gereinigd volk zijn en in zekere zin eerstelingen zijn onder de volken

31 De najaarsfeesten: gemeente Joods nieuwjaar: De opname van de gemeente Grote verzoendag: Na de rechterstoel volledig welbehagelijk voor God Loofhutten: Delend in Christus’ positie, voor eeuwig bij God inwonend

32 De najaarsfeesten: Israël Joods nieuwjaar: De verzameling van Israël (een nieuw begin) Grote verzoendag: De Hogepriester uit de tempel, verzoening voor het volk Loofhutten: De zegenrijke regering van de Messias, De tent van God onder zijn volk en de volken

33 Praktisch - geloofsleven Benadering

34 Praktisch geloofsleven Ons hele leven is één groot offer voor God

35 Lentefeesten Pesach: gestorven en begraven met Christus (Rm 6:1-11) Ongezuurde broden: onszelf reinigen en heilig leven (2 Ko 7:1) Eerstelingen: mee opgewekt door het geloof (Ko 2:12) Pinksteren: ons laten leiden door de Heilige Geest (Rm 8:5)

36 Herfstfeesten Bazuin: we verlangen naar dat opstandingslichaam (1 Ko 15:52) Grote verzoendag: we zijn verzoend met God, dus mogen we altijd voor Gods troon komen Loofhutten: we zien uit naar het Messiaanse rijk

37 Van de zondeval … … naar de eeuwigheid

38 Lentefeesten Pesach: Christus gestorven voor onze zonden en bevrijding van de zondemacht Ongezuurde broden: We kunnen nu heilig leven (weglating van het oude) Eerstelingen: Christus heeft een nieuwe positie voor ons in de hemel Pinksteren: Leven door de Heilige Geest (leven in het nieuwe)

39 Herfstfeesten Bazuin: We verlaten deze in zonde gevallen aarde om ingevoerd te worden in het hemelse Grote verzoendag: We zijn enkel en alleen nog welbehagelijk voor God Loofhutten: We mogen voor eeuwig bij God wonen

40 Samengevat Van … eeuwig gescheiden van God Naar … voor eeuwig wonen bij God

41 Eredienst zondagmorgen Dank u Heer!!

42 Lentefeesten Pesach: dank u Heer dat u gestorven bent in onze plaats Ongezuurde broden: dank u Heer dat u ons reinigt van alle zonden Eerstelingen: dank u Heer dat u de dood hebt overwonnen Pinksteren: dank u Heer dat u de Heilige Geest gezonden hebt

43 Herfstfeesten Bazuin: dank u Heer dat u zal terugkomen om ons te komen halen Grote verzoendag: dank u Heer dat u ons verzoend hebt met God Loofhutten: dank u Heer voor de hemelse zegeningen, nu en straks

44 Er is geen vreugde buiten de Heer om!


Download ppt "De 7 Feesten des Heren De bijbelse feesten. Benaderingen Agrarisch - Historische benadering Typologisch – Profetische benadering Praktisch geloofsleven."

Verwante presentaties


Ads door Google