De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ir. G.M. Wolsink Definitieve ongewapende onderwaterbetonvloeren in combinatie met definitieve damwanden bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat Bouwdienst RWS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ir. G.M. Wolsink Definitieve ongewapende onderwaterbetonvloeren in combinatie met definitieve damwanden bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat Bouwdienst RWS."— Transcript van de presentatie:

1 ir. G.M. Wolsink Definitieve ongewapende onderwaterbetonvloeren in combinatie met definitieve damwanden bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

2 InhoudsopgaveInhoudsopgave 1. Vraagstelling 2. Nadere uitwerking 3. Aandachtspunten bij ontwerp 4. Aandachtspunten bij uitvoering 5. Randvoorwaarden 6. Tenslotte Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

3 Onderwaterbetonvloer Constructievloer “Klassieke” bouwwijze: ietwat dubbelop Zou de constructievloer achterwege gelaten kunnen worden? Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw 1. Vraagstelling

4 Als de vraag bevestigend beantwoord kan worden, dan zou het er zo uit kunnen zien. 2. Nadere uitwerking Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

5 “Elk voordeel heeft zijn nadeel” “Elk voordeel heeft zijn nadeel” (vrij naar Johan Cruijff): Voordeel: significante potentiële kostenbesparingen en besparingen in bouwtijd. Nadeel: verhoogd risicoprofiel (bouwfase en gebruiksfase) Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

6 Hoe het nadeel van verhoogd risicoprofiel te beheersen tijdens de bouwfase? Terugvaloptie door het alsnog aanbrengen van constructievloer en wanden. Noodzaak hiertoe afhankelijk van gerealiseerde kwaliteit onderwaterbetonvloer (“observational method”)  Dikte en dikte-variatie onderwaterbetonvloer  Mate van scheurvorming Criteria voor goed- of afkeuring in contract per project nader te definiëren; teneinde restrisico in gebruiksfase aanvaardbaar te doen zijn. Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

7 Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw Definitief onderwaterbeton overwogen bij bouw 2 e Schiphol verkeerstunnel (1993). FEM berekeningen uitgevoerd (water- en verkeersbelasting, krimp- en temperatuurspanningen, vermoeiing e.d.) Resultaten:  qua draagkracht voldoet een ongewapende onderwaterbetonvloer goed  nabij de palen is enige doorgaande scheurvorming niet uit te sluiten (vermoeiing); vooral hoger op de opritten (lagere waterdrukken  hogere spanningswisselingen als gevolg van verkeersbelasting. Bij Schipholtunnel arseen en chloride in bodem, daarom zeer weinig lekkage toegestaan  geen definitief onderwaterbeton toegepast.

8 Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw Bij de 2 e Heinenoordtunnel is bij één van de opritten met succes definitief onderwaterbeton toegepast Bij de 2 e Heinenoordtunnel is bij één van de opritten met succes definitief onderwaterbeton toegepast. Bij eerste oprit bezat onderwaterbetonvloer onvoldoende dikte  niet geschikt geacht voor definitief gebruik (“observational method”) Bij tweede oprit voldeed onderwaterbetonvloer wel aan gestelde eisen (dikte en waterdichtheid)  geen constructievloer aangebracht. Bij de 2 verkeerstunnels in de A73 wordt ook definitief ongewapend onderwaterbeton toegepast Bij de 2 verkeerstunnels in de A73 wordt ook definitief ongewapend onderwaterbeton toegepast.

9 3. Aandachtspunten bij ontwerp  Nagaan wat kwaliteit van lekwater is en of dit lekwater geloosd mag worden. Het tijdig opstarten van overleg in verband met onttrekking en lozing van grondwater wordt aangeraden (met vergunningverlener)  uitgangspunt is enige lekkage.  Minimale dikte “zand voor zandbed” onder asfalt zodanig kiezen, dat bij tegenvallend resultaat van de onderwaterbetonvloer, nog steeds als terugvaloptie kan worden overgegaan tot aanleg constructieve vloer.  D rainagesysteem t.b.v. opvang en afvoer van lekwater, wat door het onderwaterbeton heen komt dient eenvoudig controleerbaar en onderhoudbaar te zijn.  In gebieden waar de palen afwisselend op trek en druk belast worden om paalkoppen een wapeningskorf in het onderwaterbeton opnemen (i.v.m. vermoeiing). Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw  Dimensionering van onderwaterbetonvloer volgens: “CUR Aanbeveling 77 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren”

10 3. Aandachtspunten bij ontwerp (vervolg)  Bij kleigronden een grind/zandlaag van minimaal 500 mm dik onder de onderwaterbetonvloer toepassen.  Het toepassen van stalen H-profielen als funderingselement is, in verband met slibinsluitingen, niet toegestaan.  Omdat de ankers een definitieve functie hebben rekenen op het uitvallen van één anker Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw  Indien in enige bouwfase geen normaaldrukkracht vanuit dam-/diepwandconstuctie op onderwaterbeton uitgeoefend wordt, een trekverbinding aanbrengen teneinde verbinding damwandconstructie-onderwaterbeton in stand te houden.

11 4. Aandachtspunten bij uitvoering  Damwandkassen voor de stort van onderwaterbeton goed schoon maken, opdat grondresten de waterkerende functie niet nadelig beïnvloeden  Ter plaatse van de aansluiting damwand-onderwaterbeton injectievoorziening aanbrengen ten behoeve van herstellen van eventuele lekkages.  Als geen constructievloer wordt toegepast paalkoppen verwijderen tot bovenkant onderwaterbeton. Alternatief: palen tot bovenzijde onderwaterbetonvloer inbrengen; zonodig dan constructievloer d.m.v. ingelijmde stekeinden verbinden.  Onderwaterbetonvloer en damwanden moeten op het moment van oplevering waterdicht zijn dan wel waterdicht gemaakt worden. Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

12 4. Aandachtspunten bij uitvoering (vervolg)  Te allen tijde een inspectie uitlaten voeren door duikers. Te controleren of:.de ontgraving redelijk egaal is; · de damwandkassen schoon zijn; · de palen door de oowb-vloer steken; · eventuele schotels voldoende diep in de oowb-vloer steken; · geen vuil nabij de palen aanwezig is; · zich tijdens het storten geen onregelmatigheden voordoen, bij voorbeeld aan het stortfront. ·  Hoogteligging van zowel het ontgravingsniveau als de bovenkant van de oowb-vloer moeten gemeten worden; teneinde dikte onderwaterbetonvloer te kunnen controleren. Toegestane tolerantie op de hoogteligging welke volgt uit de tekening, is aan de bovenzijde 75 mm en aan de onderzijde 150 mm (overeenkomstig CUR-Aanbeveling 77). Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

13 5. Randvoorwaarden; gehanteerd door Bouwdienst RWS  Visie van Bouwdienst geldt alleen in relatie tot kunstwerken voor wegverkeer, niet voor spoorverkeer (aanzienlijk grotere spanningswisselingen door spoorverkeer vergeleken met wegverkeer).  Vooralsnog een definitieve onderwaterbetonvloer toepassen wanneer de bouwkuip- breedte niet groter is dan 30 m en de te keren waterdruk niet groter is dan 8 m.  Het aanbrengen van een definitieve onderwaterbetonvloer in veengronden wordt vooralsnog uitgesloten; vanwege het grote gevaar van overmatige slibinsluitingen.. Opm.: Wanneer een aantal werken met goed resultaat zijn uitgevoerd zouden deze begrenzingen kunnen komen te vervallen. Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw

14 6. Tenslotte Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw o Het huidige beleid bij Rijkswaterstaat is “Design + Construct”; tenzij. o Het al of niet gebruik van definitief functionerend ongewapend onderwaterbeton wordt dus bij D&C contracten door RWS niet voorgeschreven. o De uitdaging voor de markt is nu om in te spelen op de, onder voorwaarden, geboden mogelijkheid om ongewapend onderwaterbeton als definitieve constructie toe te passen.

15 Bouwdienst RWS Afdeling Tunnelbouw


Download ppt "Ir. G.M. Wolsink Definitieve ongewapende onderwaterbetonvloeren in combinatie met definitieve damwanden bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat Bouwdienst RWS."

Verwante presentaties


Ads door Google