De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode"— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode 2014-2020

2 Inhoud Stand van zaken regeling ESF 2020 NB: presentatie is gericht op voorstellen Aandachtspunten per fase - Voorfase: voorbereiding op aanvraag - Aanvraagproces - Uitvoering en monitoring - Controlefase Vragen? Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

3 ESF regeling Doelgroep: ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ 50% subsidie Aanvrager = centrumgemeente Vastgestelde budgetten per regio November conceptregeling gereed, waarna consultatie met gebruikers Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

4 ESF regeling 2014 – 2020: nieuwe elementen
Vereenvoudigde kosten 2-jarige projecten en tussentijds monitoren Sturen op budgetrealisatie Vereenvoudigde waarmerkprocedure Nog in onderzoek: vereenvoudiging prestatieverantwoording Rol voor simulatieteam Toetsen concrete ideeën regeling en uitvoering bij gebruikers: praktisch uitvoerbaar? 2 bijeenkomsten geweest, in okt volgende Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

5 Toelichting kostenvereenvoudigingen
Flatrate 40%, (Artikel 14, lid 2 verordening EC) vast percentage van maximaal 40% van de subsidiabele directe personeelskosten ter dekking van de resterende subsidiabele kosten Nog in overleg met EC - definitie directe en indirecte kosten (projectleiding en administratie) Standaarduurprijs casemanagers Huidige regeling: Brutoloon+eindejaarsuitkering+32% (werkgeverslaten) Optie: standaarduurtarief voor bijvoorbeeld casemanager - Per (CAO) schaal een tarief of 1 tarief voor alle medewerkers (incl. bovenstaande) Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

6 Voorbeeld flatrate 40% Voorbeeld:
Activiteit Dlnrs. Uren Tarief Factuur Totaal 1. Intake 50 400 € 35 2. Casemanagement (begeleiding e.d.) 40 1500 3. Externe inkoop (cursussen e.d.) 25 € 2.500 4. Loonkostensubsidie 10 € 5.000 Totaal directe kosten Plus 40% op directe personeelskosten 40% maal Totale subsidiabele kosten Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

7 Voorfase: nu tot openstelling eerste tijdvak (voorjaar 2014)
Centrumgemeenten beginnen met voorbereiding aanvraag ESF Centrumgemeente verantwoordelijk van aanvraag t/m einddeclaratie Afstemmen en organiseren samenwerking met andere regiogemeenten (bv. samenwerkingsovereenkomst, projectbureau, etc.) Verdeling budget over gemeenten en afspraken systematiek financiering Afspraken over waar ESF geld voor in te zetten Afspraken over (ex)leerlingen van PRO/ VSO scholen Afspraken maken over administratie: op 1 plek Informatiehuishouding t.b.v. resultaten op orde maken Agentschap geeft kaders via regeling en adviseert bij voorbereiding op de aanvraag Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

8 Voorfase: rol agentschap
1. Regiobijeenkomsten centrumgemeenten groepsgewijs (okt en dec) Informeren over voortgang OP Informeren over regeling en uitvoering Inventariseren potentiële knelpunten en hulp bij oplossen Faciliteren uitwisseling goede werkwijzen tussen centrumgemeenten (leren van elkaar; best practices) Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

9 Voorfase: rol agentschap
2. Individuele begeleiding: accounthouder per centrumgemeente - 1 op 1 gesprekken ter voorbereiding op de aanvraag (vanaf jan) - veelvuldig tussentijds contact voor afstemming, bespreken voortgang Doel: heldere afspraken maken voor indienen aanvraag - ‘Keep it simple’: eenvoudig te verantwoorden kosten - Te subsidiëren activiteiten - Manier van verantwoorden en administratie Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

10 Aanvraagproces Gespreid aanvragen: niet alle arbeidsmarktregio’s tegelijk Hoever zijn regio’s? Wanneer verwachten regio’s een aanvraag in te kunnen dienen? Aanvraag via E-portaal en e-formulier: blijven qua vorm hetzelfde Beschikking subsidieverlening: met afspraken in bijlage Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

11 Uitvoering Monitoring stand van zaken regelmatig gedurende het project
Voortgang project Budgetrealisatie Administratie inzien Na 1 jaar tussenrapportage Zicht op voortgang minimaal 20% budget moet gerealiseerd zijn (na controle) verantwoording naar Brussel Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

12 Einde project: controlefase
1. Streven naar vermindering administratieve en controlelast!  Opties vereenvoudiging prestatieverantwoording worden nog onderzocht Loslaten één op één koppeling prestatie/uren mogelijk? Bv. steunen op caseload per casemanager en de activiteiten voor een ESF deelnemer toe te rekenen op een totaalniveau 2. Belang van verantwoording over resultaten projecten zoveel mogelijk data via CBS dmv BSN nummers, maar… … wat CBS niet kan leveren via einddeclaratie (aansluiten bij info die gemeenten al verzamelen; stappen op participatieladder) 3. Minimaal 60% van het budget moet gerealiseerd zijn (na controle) Vooraf goed realistisch begroten Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

13 Vragen? Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s


Download ppt "Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode"

Verwante presentaties


Ads door Google