De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding van de vordering W. van Eeckhoutte. ▪Heden ▪Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding van de vordering W. van Eeckhoutte. ▪Heden ▪Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding van de vordering W. van Eeckhoutte

2 ▪Heden ▪Toekomst

3 I. Dagvaarding ▪Samenhangende vorderingen ▸ beginselen –1 akte: art. 701 Ger. W. –begrip: art. 30 Ger. W.: objectieve band volstaat –wordt ruim geïnterpreteerd ▸ collectieve vorderingen –vereisen samenhang –bv. betwisting van eenzelfde beslissing –zowel verschillende eisers als verschillende verweerders –quid als geen samenhang? –verwijzing naar arrondissementsrechtbank als verschillende recht- banken bevoegd zijn –alleen eerste vordering toelaatbaar –alle vorderingen niet-toelaatbaar –dagvaarding nietig –splitsing

4 I. Dagvaarding ▪Vermeldingen eigen aan het dagvaardingsexploot ▸ identiteit van de gedaagde –vergissingen –fysieke persoon i.p.v. rechtspersoon of foute rechtsvorm –verkeerde fysieke of rechtspersoon –foute naam –twee visies: –nietigverklaring vereist belangenschade (art. 861 Ger. W.) –er zijn grenzen: de akte moet haar waarde behouden ▸ onderwerp en middelen –onderwerp –echte vordering (voorbehoud is geen vordering) –kwalitatief –bv. loon of schadevergoeding (belang voor verjaring) –kwantitatief –middelen: feitelijke elementen volstaan –geen belangenschade als voldoende blijkt uit stukken

5 II. Verzoekschrift ▪Regel: enkel wanneer voorgeschreven ▸ in die gevallen mag ook dagvaarding (regel) –maar (meer)kost ten laste van wie daarvoor kiest –tenzij: art. 704 Ger.W. (zie verder) ▸ ook na cassatie in zaak aldus initieel ingeleid ▪Soorten: ▸ art. 704 Ger.W. ▸ eenzijdig verzoekschrift (art. 1025 e.v. Ger.W.) ▸ verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis e.v. Ger.W.)

6 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. ▪Volwaardige wijze van rechtsingang: in de afdeling “Rechtsingang door dagvaarding” ▪Waarom deze wijze van rechtsingang? ▸ kostenbesparend (geen rechtsbijstand nodig) ▸ zoals voor vroegere administratieve rechtscolleges

7 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. ▪Gevallen ▸ juridische tweedelijnsbijstand ▸ socialezekerheidrechten werknemers en zelfstandigen –ruim: –werknemer vordert onderwerping aan RSZ –terugvordering onverschuldigde betalingen, inhouding solidariteitsbijdrage –vakantiegeld arbeiders –niet: –arbeidsongevallen en beroepsziekten –aansprakelijkheidsvorderingen tegen SZ-instellingen (betwist) –socialezekerheidsverplichtingen: wel voor wns, niet voor wgs en zelfstandigen –Arbitragehof 30 januari 2002: geen discriminatie wat zelfstandigen betreft ▸ sociale bijstand ▸ medische onderzoeken voor sociale en fiscale voordelen ▸ sociale reclassering mindervaliden/Vlaams Fonds ▸ administratieve sancties –voorafgaande aangifte aan de RVP beroepsarbeid gepensioneerden ▸ administratieve geldboeten

8 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. ▪Discussiepunten ▸ uitlegging of verbetering: art. 796 Ger.W. ▸ loopbaanonderbreking (o.a. tijdskrediet) –582,5 ̍ (afzonderlijk vermeld) ------- dagvaarding –578,1 ̍ (werkgever - werknemer) -- dagvaarding –580, 2 ̍ (werknemer - RVA) --------- verzoekschrift ▸ geweld, pesterijen en OSGW –art. 578, 11 ̍ Ger.W. –art. 79, § 2, 1 ̍ Wet Welzijn Werknemers ▪Niet gewild of vergeten ▸ Vlaamse zorgverzekering (geen bevoegdheid arbeidsg.) ▸ pensioenen ambtenaren (geen bevoegdheid arbeidsg.) ▸ RVA-tegemoetkoming onthaalouders: art. 582, 7 ̍ Ger.W.

9 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. ▪Vorm en inhoud ▸ geschrift –eventueel door griffie opgetekende verklaring –opgestuurd medisch attest (bevestiging arbeidsongeschiktheid) ▸ voor het overige: –vrij, dus niet vereist zijn –handtekening (mag zelfs door derde opgesteld) –motivering (maar er moet wel een voorwerp zijn) –bestreden beslissing –(juiste) tegenpartij –aanwijzing bevoegde rechter –neerlegging op of aangetekend opsturen aan griffie –ook niet aangetekend –mag zelfs naar auditoraat gestuurd (als tijdig doorgestuurd) ▸ nietigheid uitgesloten, onontvankelijkheid uitzonderlijk ▪Samenhang: verschillende vorderingen mogelijk ▸ bv. aanvechten van verschillende pensioenbeslissingen

10 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. ▪Termijn ▸ duur –lengte: –sociale zekerheid en sociale bijstand: 3 maanden –tweedelijns juridische bijstand: 1 maand –maatschappelijke dienstverlening: 1 maand –Arbitragehof: geen discriminatie –administratieve geldboeten: 2 maanden –verlenging als verstrijkt op zaterdag, zondag of feestdag? ▸ aanvangstijdstip –ofwel –kennisgeving (met voorgeschreven vermeldingen) –(bij ontstentenis): kennisneming –dies a quo non computatur, sed dies ad quem –verzending of neerlegging telt

11 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. ▪Termijn ▸ sanctie op laattijdigheid (termijn = vervaltermijn) –onontvankelijkheid –ambtshalve in te roepen –als heropening debatten: gedekt? (art. 864, tweede lid, Ger.W.)

12 II. Verzoekschrift B. Eenzijdig verzoekschrift (art. 1025 e.v. Ger. W.) ▪art. 584, derde lid, Ger. W. ▸ volstrekte noodzakelijkheid ▸ voorzitter van de rechtbank ▪enkel door een advocaat te ondertekenen

13 II. Verzoekschrift C. Verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis e.v. Ger. W.) ▪zie: Toekomst

14 II. Verzoekschrift D. Andere verzoekschriftprocedures ▪Gerechtelijk Wetboek ▸ inkorting van termijn van dagvaarding (art. 708, 1036 en 1040 Ger.W.) ▸ minnelijke schikking (art. 732 Ger.W.) ▸ vrijwillige tussenkomst (art. 813 Ger.W. ) ▸ ontkentenis van proceshandeling (art. 848 en 849 Ger.W.) ▸ hoger beroep (art. 1056, 2 ̍, Ger.W.) ▪Ondernemingsraad en preventiecomité ▪Uitbetaling van deel van rente in kapitaal (art. 45 Arbeidsongevallenwet) ▪Voorafgaande erkenning economische of technische reden tot ontslag beschermde werknemer ▪Sociale verkiezingen ▸ Voorprocedure ▸ Eigenlijke procedure ▪Toegang tot de beroepsopleiding ▪Verzet tegen loonoverdracht

15 Dagvaarding- verzoekschrift gevolgen van verkeerde keuze ▪verzoekschrift i.p.v. dagvaarding ▸ Cass.: art. 700 Ger.W. is regel van rechterlijke organisatie (niet rechtspleging: nietigheidsleer niet toepasselijk) –openbare orde: ambtshalve op te werpen –vordering onontvankelijk ook zonder belangenschade ▪dagvaarding i.p.v. verzoekschrift ▸ kan ▸ kosten: –Cass. 30 april 1990: ook ten laste van socialezekerheidsinstelling (art. 1017, tweede lid, Ger. W.)

16 III. Vrijwillige verschijning ▪proces-verbaal ▸ eventueel verwijzend naar geschrift van partijen ▪weinig gebruikt ▸ deskundigenonderzoek ▸ betaling van 1/3 in kapitaal arbeidsongevallen

17 Toekomst wetsontwerp Onkelinx ▪Doel ▸ regeringsverklaring 14 juli 2003: daling gerechtskosten ▸ vereenvoudiging van de procedure ▪Regeling ▸ Beginselen –veralgemening verzoekschrift op tegenspraak voor alle aangelegenheden behorend tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank –dagvaarding –blijft mogelijk: maar de kosten? –uitzonderlijk enige mogelijkheid

18 Toekomst wetsontwerp Onkelinx ▪Technische uitwerking: nieuw art. 704 Ger. W. ▪Art. 704, § 1 Ger. W.: ▸ Regel: voor de arbeidsrechtbank kunnen de hoofdvorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak ▸ Uitzonderingen: –vrijwillige verschijning –eenzijdig verzoekschrift –bijzonder geregelde procedures –kort geding (dagvaarding) –ondernemingsraad - preventiecomité –Wet Ontslagbescherming Personeelsafgevaardigden –sociale verkiezingen –toegang tot beroepsopleiding –verzet tegen loonsoverdracht

19 Toekomst wetsontwerp Onkelinx ▪Art. 704, § 2, Ger. W. ▸ = huidige art. 704, 1ste - 3de lid (vereenvoudigd verzoekschrift) ▪Art. 705, § 3, Ger. W. ▸ = ± huidige art. 704, vierde lid ▸ in arbeidsgeschillen (art. 578 Ger. W.) kan de werkgever worden –gedagvaard –of opgeroepen bij verzoekschrift op tegenspraak ▸ aan de exploitatiezetel ▸ in dat geval mag de dagvaarding worden overhandigd aan een aangestelde van de werkgever of een van zijn bedienden

20 Toekomst wetsontwerp Onkelinx ▪Pro memorie: art. 1034bis e.v. Ger.W. ▸ verplichte vermeldingen: o.a. –identiteit van op te roepen persoon –onderwerp en middelen –getuigschrift van woonplaats van max. 15 dagen oud –in nieuwe wetsontwerp: –of uittreksel uit rijksregister –alleen voor fysieke personen ▸ oproeping bij gerechtsbrief (met afschrift verzoekschrift) ▸ rechter bepaalt zitting ▪Stand van zaken: ▸ goedgekeurd op ministerraad 7 mei 2004 ▸ inwerkingtreding: 1 januari 2005

21 Toekomst wetsontwerp Onkelinx ▸ Beoordeling ▸ negatieve adviezen van –Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België –Hoge Raad voor de Justitie –arbeidsgerechten –balies –processualisten ▸ argumenten –zekerheid gaat teloor –meerwaarde van persoonlijke tussenschakel van gerechtsdeurwaarder –problemen voorkomen en oplossen –informatie –kostenverdeling –gemeenschap i.p.v. verliezer –vooral voordelig voor “grootgebruikers” –infrastructuur (griffies)

22


Download ppt "Inleiding van de vordering W. van Eeckhoutte. ▪Heden ▪Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google