De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding van de vordering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding van de vordering"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding van de vordering
W. van Eeckhoutte

2 Heden Toekomst

3 I. Dagvaarding Samenhangende vorderingen beginselen
1 akte: art. 701 Ger. W. begrip: art. 30 Ger. W.: objectieve band volstaat wordt ruim geïnterpreteerd collectieve vorderingen vereisen samenhang bv. betwisting van eenzelfde beslissing zowel verschillende eisers als verschillende verweerders quid als geen samenhang? verwijzing naar arrondissementsrechtbank als verschillende recht- banken bevoegd zijn alleen eerste vordering toelaatbaar alle vorderingen niet-toelaatbaar dagvaarding nietig splitsing

4 I. Dagvaarding Vermeldingen eigen aan het dagvaardingsexploot
identiteit van de gedaagde vergissingen fysieke persoon i.p.v. rechtspersoon of foute rechtsvorm verkeerde fysieke of rechtspersoon foute naam twee visies: nietigverklaring vereist belangenschade (art. 861 Ger. W.) er zijn grenzen: de akte moet haar waarde behouden onderwerp en middelen onderwerp echte vordering (voorbehoud is geen vordering) kwalitatief bv. loon of schadevergoeding (belang voor verjaring) kwantitatief middelen: feitelijke elementen volstaan geen belangenschade als voldoende blijkt uit stukken

5 II. Verzoekschrift Regel: enkel wanneer voorgeschreven Soorten:
in die gevallen mag ook dagvaarding (regel) maar (meer)kost ten laste van wie daarvoor kiest tenzij: art. 704 Ger.W. (zie verder) ook na cassatie in zaak aldus initieel ingeleid Soorten: art. 704 Ger.W. eenzijdig verzoekschrift (art e.v. Ger.W.) verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis e.v. Ger.W.)

6 II. Verzoekschrift A. Art. 704 Ger.W. Volwaardige wijze van rechtsingang: in de afdeling “Rechtsingang door dagvaarding” Waarom deze wijze van rechtsingang? kostenbesparend (geen rechtsbijstand nodig) zoals voor vroegere administratieve rechtscolleges

7 II. Verzoekschrift Gevallen A. Art. 704 Ger.W.
juridische tweedelijnsbijstand socialezekerheidrechten werknemers en zelfstandigen ruim: werknemer vordert onderwerping aan RSZ terugvordering onverschuldigde betalingen, inhouding solidariteitsbijdrage vakantiegeld arbeiders niet: arbeidsongevallen en beroepsziekten aansprakelijkheidsvorderingen tegen SZ-instellingen (betwist) socialezekerheidsverplichtingen: wel voor wns, niet voor wgs en zelfstandigen Arbitragehof 30 januari 2002: geen discriminatie wat zelfstandigen betreft sociale bijstand medische onderzoeken voor sociale en fiscale voordelen sociale reclassering mindervaliden/Vlaams Fonds administratieve sancties voorafgaande aangifte aan de RVP beroepsarbeid gepensioneerden administratieve geldboeten

8 II. Verzoekschrift Discussiepunten Niet gewild of vergeten
A. Art. 704 Ger.W. Discussiepunten uitlegging of verbetering: art. 796 Ger.W. loopbaanonderbreking (o.a. tijdskrediet) 582,5̍ (afzonderlijk vermeld) dagvaarding 578,1̍ (werkgever - werknemer) -- dagvaarding 580, 2̍ (werknemer - RVA) verzoekschrift geweld, pesterijen en OSGW art. 578, 11̍ Ger.W. art. 79, § 2, 1̍ Wet Welzijn Werknemers Niet gewild of vergeten Vlaamse zorgverzekering (geen bevoegdheid arbeidsg.) pensioenen ambtenaren (geen bevoegdheid arbeidsg.) RVA-tegemoetkoming onthaalouders: art. 582, 7̍ Ger.W.

9 II. Verzoekschrift Vorm en inhoud
A. Art. 704 Ger.W. Vorm en inhoud geschrift eventueel door griffie opgetekende verklaring opgestuurd medisch attest (bevestiging arbeidsongeschiktheid) voor het overige: vrij, dus niet vereist zijn handtekening (mag zelfs door derde opgesteld) motivering (maar er moet wel een voorwerp zijn) bestreden beslissing (juiste) tegenpartij aanwijzing bevoegde rechter neerlegging op of aangetekend opsturen aan griffie ook niet aangetekend mag zelfs naar auditoraat gestuurd (als tijdig doorgestuurd) nietigheid uitgesloten, onontvankelijkheid uitzonderlijk Samenhang: verschillende vorderingen mogelijk bv. aanvechten van verschillende pensioenbeslissingen

10 II. Verzoekschrift Termijn duur aanvangstijdstip A. Art. 704 Ger.W.
lengte: sociale zekerheid en sociale bijstand: 3 maanden tweedelijns juridische bijstand: 1 maand maatschappelijke dienstverlening: 1 maand Arbitragehof: geen discriminatie administratieve geldboeten: 2 maanden verlenging als verstrijkt op zaterdag, zondag of feestdag? aanvangstijdstip ofwel kennisgeving (met voorgeschreven vermeldingen) (bij ontstentenis): kennisneming dies a quo non computatur, sed dies ad quem verzending of neerlegging telt

11 II. Verzoekschrift Termijn
A. Art. 704 Ger.W. Termijn sanctie op laattijdigheid (termijn = vervaltermijn) onontvankelijkheid ambtshalve in te roepen als heropening debatten: gedekt? (art. 864, tweede lid, Ger.W.)

12 B. Eenzijdig verzoekschrift (art. 1025 e.v. Ger. W.)
II. Verzoekschrift B. Eenzijdig verzoekschrift (art e.v. Ger. W.) art. 584, derde lid, Ger. W. volstrekte noodzakelijkheid voorzitter van de rechtbank enkel door een advocaat te ondertekenen

13 C. Verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis e.v. Ger. W.)
II. Verzoekschrift C. Verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis e.v. Ger. W.) zie: Toekomst

14 D. Andere verzoekschriftprocedures
II. Verzoekschrift D. Andere verzoekschriftprocedures Gerechtelijk Wetboek inkorting van termijn van dagvaarding (art. 708, 1036 en 1040 Ger.W.) minnelijke schikking (art. 732 Ger.W.) vrijwillige tussenkomst (art. 813 Ger.W. ) ontkentenis van proceshandeling (art. 848 en 849 Ger.W.) hoger beroep (art. 1056, 2̍, Ger.W.) Ondernemingsraad en preventiecomité Uitbetaling van deel van rente in kapitaal (art. 45 Arbeidsongevallenwet) Voorafgaande erkenning economische of technische reden tot ontslag beschermde werknemer Sociale verkiezingen Voorprocedure Eigenlijke procedure Toegang tot de beroepsopleiding Verzet tegen loonoverdracht

15 Dagvaarding- verzoekschrift
gevolgen van verkeerde keuze verzoekschrift i.p.v. dagvaarding Cass.: art. 700 Ger.W. is regel van rechterlijke organisatie (niet rechtspleging: nietigheidsleer niet toepasselijk) openbare orde: ambtshalve op te werpen vordering onontvankelijk ook zonder belangenschade dagvaarding i.p.v. verzoekschrift kan kosten: Cass. 30 april 1990: ook ten laste van socialezekerheidsinstelling (art. 1017, tweede lid, Ger. W.)

16 III. Vrijwillige verschijning
proces-verbaal eventueel verwijzend naar geschrift van partijen weinig gebruikt deskundigenonderzoek betaling van 1/3 in kapitaal arbeidsongevallen

17 Toekomst Doel Regeling
wetsontwerp Onkelinx Doel regeringsverklaring 14 juli 2003: daling gerechtskosten vereenvoudiging van de procedure Regeling Beginselen veralgemening verzoekschrift op tegenspraak voor alle aangelegenheden behorend tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank dagvaarding blijft mogelijk: maar de kosten? uitzonderlijk enige mogelijkheid

18 Toekomst Technische uitwerking: nieuw art. 704 Ger. W.
wetsontwerp Onkelinx Technische uitwerking: nieuw art. 704 Ger. W. Art. 704, § 1 Ger. W.: Regel: voor de arbeidsrechtbank kunnen de hoofdvorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak Uitzonderingen: vrijwillige verschijning eenzijdig verzoekschrift bijzonder geregelde procedures kort geding (dagvaarding) ondernemingsraad - preventiecomité Wet Ontslagbescherming Personeelsafgevaardigden sociale verkiezingen toegang tot beroepsopleiding verzet tegen loonsoverdracht

19 Toekomst Art. 704, § 2, Ger. W. Art. 705, § 3, Ger. W.
wetsontwerp Onkelinx Art. 704, § 2, Ger. W. = huidige art. 704, 1ste - 3de lid (vereenvoudigd verzoekschrift) Art. 705, § 3, Ger. W. = ± huidige art. 704, vierde lid in arbeidsgeschillen (art. 578 Ger. W.) kan de werkgever worden gedagvaard of opgeroepen bij verzoekschrift op tegenspraak aan de exploitatiezetel in dat geval mag de dagvaarding worden overhandigd aan een aangestelde van de werkgever of een van zijn bedienden

20 Toekomst Pro memorie: art. 1034bis e.v. Ger.W. Stand van zaken:
wetsontwerp Onkelinx Pro memorie: art. 1034bis e.v. Ger.W. verplichte vermeldingen: o.a. identiteit van op te roepen persoon onderwerp en middelen getuigschrift van woonplaats van max. 15 dagen oud in nieuwe wetsontwerp: of uittreksel uit rijksregister alleen voor fysieke personen oproeping bij gerechtsbrief (met afschrift verzoekschrift) rechter bepaalt zitting Stand van zaken: goedgekeurd op ministerraad 7 mei 2004 inwerkingtreding: 1 januari 2005

21 Toekomst wetsontwerp Onkelinx Beoordeling negatieve adviezen van
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België Hoge Raad voor de Justitie arbeidsgerechten balies processualisten argumenten zekerheid gaat teloor meerwaarde van persoonlijke tussenschakel van gerechtsdeurwaarder problemen voorkomen en oplossen informatie kostenverdeling gemeenschap i.p.v. verliezer vooral voordelig voor “grootgebruikers” infrastructuur (griffies)

22


Download ppt "Inleiding van de vordering"

Verwante presentaties


Ads door Google