De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevoegdheid: Brussel I gewijzigd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevoegdheid: Brussel I gewijzigd"— Transcript van de presentatie:

1 Bevoegdheid: Brussel I gewijzigd
Geert Van Calster blog gavclaw.com

2

3 Waar we het vandaag niet over hadden

4 Herziening Brussel I – Internationale werking
Pro memorie: Toepassing van de Vo in 3 hypotheses Voorstel Commissie: 'Internationale werking' = Gelijkschakeling positie eiser - Verwijdering residuaire bevoegdheid van Artikel 4 - WPvereiste vervalt voor alle bijzondere Bhgronden - Aanwezigheid van activa ('assets rule') - Forum necessitatis

5 Herziening Brussel I – Internationale werking
Parlement initieel volledig tegen Uiteindelijke positie EP en Raad: - Artikel 4 behouden (4bis) - Geen sprake van forum necessitatis noch assets rule - Geen algemene uitbreiding van de bijzondere bevoegdheidsgronden naar verweerders buiten de EU - Beschermde categorieen: verzekerden kunnen niet, werknemers en consumenten wel als eiser vorderen ook al heeft de tegenpartij geen woonplaats in de EU

6 Herziening Brussel I – Forumclausules (ex de beschermde categorieen)
Woonplaatsvereiste vervalt Voorrang voor aangeduide rechtbank om uitspraak te doen over haar bevoegdheid, ook al wordt de zaak elders aanhangig gemaakt Vraag naar vorming van 'overeenkomst' blijft problematisch. Enkel Artikel 23? Quid 'consideration', dwang, dwaling, fraude, handelingsbekwaamheid, delegatie, mandaat etc.

7 Herziening Brussel I – Forumclausules (ex de beschermde categorieen)
Welk IPR bepaalt toepasselijk recht voor de geldigheid van de forumclausule?: (forumclausules uitgesloten uit Rome I) lex fori prorogati? lex fori derogati? lex fori aditi? combinatie? Nieuwe bepaling: Indien de partijen, ongeacht hun woonplaats, een gerecht of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd, tenzij de overeenkomst krachtens het recht van die lidstaat nietig is wat haar materiële geldigheid betreft.

8 Ook wordt een r.o. toegevoegd:
Een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht die deel uitmaakt van een contract, wordt aangemerkt als een overeenkomst die los staat van de overige bepalingen van het contract. De geldigheid van de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht kan niet worden bestreden op grond van het enkele feit dat het contract niet geldig is. Ook wordt een r.o. toegevoegd: De materiële geldigheid van een forumkeuzeovereenkomst ten gunste van een bepaalde lidstaat dient te worden bepaald door het recht van die lidstaat. De verwijzing naar het recht van het forum moet een verwijzing naar de collisieregels van dat forum impliceren.

9 Herziening Brussel I – Erkenning en tenuitvoerlegging
Commissie vond de hele exequaturprocedure eigenlijk overbodig Lid-Staten, geleid door NL, verzetten zich Erkenningsprocedure blijft behouden, met min of meer kosmetische wijzigingen Ook de TUL procedure blijft behouden, inclusief de mogelijkheid te toetsen aan de inhoudelijke openbare orde van de Lid-Staat waar om TUL wordt verzocht

10 Herziening Brussel I – Voorlopige maatregelen
Pro memorie: draagwijdte van artikel 31: In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. Rechtbanken met BH ten gronde op grond van de Vo kunnen ook voorlopige en bewarende maatregelen treffen (zie ook Van Uden). Dat is niet bedoeld door artikel 31. Art.31 specifieert het toepassingsgebied van de Vo: de VO ziet niet op voorlopige maatregelen.

11 Voorlopige maatregelen
Dat de Vo niet ziet op voorlopige maatregelen betekent niet dat zij ze niet inkapselt. De aard, voorwaarden etc van de voorlopige maatregelen zijn kwestie van nationaal recht, maar Ze moeten voorlopig zijn: per Reichert, zaak C-261/90: 34 Onder "voorlopige of bewarende maatregelen" in de zin van artikel 24 moeten dus worden verstaan de maatregelen die ter zake van onderwerpen die binnen het toepassingsgebied van het Executieverdrag vallen, bedoeld zijn een feitelijke of juridische situatie te handhaven ter bewaring van rechten waarvan de erkenning langs andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt. Niet dus zoals in casu de Actio Pauliana

12 Voorlopige maatregelen
De aard, voorwaarden etc van de voorlopige maatregelen zijn kwestie van nationaal recht, maar Van Uden, Zaak C-391/95: het toestaan van voorlopige of bewarende maatregelen krachtens artikel 24 met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter. Denilauler, Zaak 125/79: DAT HET VERDRAG HOOFDZAKELIJK DIE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN VOOR OGEN HEEFT WELKE , VOORDAT IN EEN ANDERE STAAT DAN IN DE STAAT VAN HERKOMST OM HUN ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING WORDT VERZOCHT , IN DIE STAAT VAN HERKOMST OP DIVERSE WIJZEN HET ONDERWERP ZIJN GEWEEST OF KONDEN ZIJN VAN EEN PROCEDURE OP TEGENSPRAAK .

13 Voorlopige maatregelen
Nieuw regime: Beperking van het vrije verkeer van voorlopige maatregelen tot diegenen die zijn genomen door een rechtbank die op grond van de Vo BH heeft: zie r.o.25: Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht van een lidstaat dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moeten de gevolgen van de maatregelen krachtens deze verordening worden beperkt tot het grondgebied van die lidstaat.

14 Voorlopige maatregelen
Nieuw regime: Kleine aanpassing van Denilauler: zie artikel 2(a), 2 cq r.o.25: 'Voor de toepassing van hoofdstuk III omvat het begrip 'beslissing' de voorlopige en bewarende maatregelen die zijn gelast door een rechterlijke instantie die overeenkomstig deze verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Dit begrip omvat niet voorlopige en bewarende maatregelen die worden bevolen zonder dat de verweerder is opgeroepen, tenzij de beslissing hem voor de tenuitvoerlegging ter kennis is gebracht.' 'Voorlopige en bewarende maatregelen die door een gerecht als hierboven bedoeld zijn gelast zonder dat verweerder is gedaagd te verschijnen, mogen evenwel niet worden erkend en tenuitvoergelegd, tenzij de beslissing waarin de maatregel is vervat, voor de tenuitvoerlegging aan de verweerder is betekend. Dit laat erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens ationaal recht onverlet.'

15 Bevoegdheid: Brussel I gewijzigd
Geert Van Calster blog


Download ppt "Bevoegdheid: Brussel I gewijzigd"

Verwante presentaties


Ads door Google