De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN Prof. David D’Hooghe – KULeuven Advocaat Stibbe 2 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN Prof. David D’Hooghe – KULeuven Advocaat Stibbe 2 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN Prof. David D’Hooghe – KULeuven Advocaat Stibbe (david.dhooghe@stibbe.com) 2 april 2010

2 Overzicht WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN •Motivering •Informatie - selectie - gunning - schorsing gestanddoeningstermijn •Wachttermijn - opdrachten boven drempel - opdrachten onder drempel •Verhaalprocedures en verhaalinstanties - verhaalprocedures - gelijkschakeling gewone rechter en Raad van State - toepassingsproblemen in de praktijk? •Wat met de begunstigde van de opdracht? •Curiosa

3 I. Motivering “GEMOTIVEERDE” BESLISSING -A posteriori opstellen motivering aanwending onderhandelingsprocedure? -Impact op preventieve rechtsbescherming? -Verdergaande verplichtingen in andere reglementeringen (Wet Formele Motivering) -Opsomming in art. 65/5: quid andere elementen / beslissingen? -Onregelmatigverklaring: exemplatieve opsomming (cfr. ‘met name’)? Andere redenen? (art. 65/ 5, 6°) -“relatieve” voordelen van de gekozen offerte (art. 65/ 5, 7°): beoordeling van elk van de offertes in het licht van de gunningscriteria?

4 II. Informatie SELECTIE -Niet-selectie: quid de geselecteerden? -“uittreksel” van de beslissing -Geen wachttermijn MAAR geen volgende uitnodiging voor volgende fase (art. 65/ 7, §1) -Sanctie? Voorlopige maatregelen in gemeenrechtelijke zin? -“Onmiddellijk” (art. 65/ 7, §1 en §2) → ‘onverwijld en uiterlijk binnen 15 dagen’ GUNNING - ‘gunningsbeslissing’? Quid tussentijdse beslissingen bij onderhandelingsprocedure? Begrip ‘betrokken inschrijver’ (art. 65/ 1, 8°) - dubbele verzendingswijze -Sanctie? SCHORSING GESTANDDOENINGSTERMIJN (art. 65/ 8, §2) -Indien wel een vordering is ingesteld: dag waarop verhaalsinstantie beslissing heeft genomen (NIET kennisgeving van de beslissing)

5 III. Wachttermijn OPDRACHTEN BOVEN DE DREMPELS -Vrijwillige standstill bij selectie -Gefaseerde onderhandelingsprocedure: wanneer standstill mogelijk / verplicht? -art. 65/1, 8°: niet definitief uitgesloten van deelname aan de procedure -art. 65/8, §1: kennisgeving onmiddellijk na de gunningsbeslissing (art. 65/1, 10°: gekozen inschrijver aanwijzen): quid finale contractsbesprekingen zonder terugvalscenario? -“sluiting van de opdracht” (↔ “mag de procedure worden verder gezet”) -15 dagen - vaste termijn of minimumtermijn? - “exacte duur”: wat bij vergissingen? - “in geen geval”: altijd 15 dagen (andere inschrijver? andere verhaalsinstantie? ook indien er reeds uitspraak is?) - Slechts “uitnodiging” om aanbestedende instantie te verwittigen -Onderzoeksplicht in hoofde van aanbestedende instantie? -Schorsing uitvoering opdracht van rechtswege - begunstigde onverwijld in kennis stellen: verplichting deze te betrekken in schorsingsprocedure? -noodoplossingen voor tussenperiode (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?)

6 III. Wachttermijn OPDRACHTEN ONDER DE DREMPELS -Werken > waarde helft drempel en drempel: verplichte wachttermijn -Vrijwillige standstill -Immuniteit contract? (zie (art. 65/30)

7 IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties VERNIETIGING (60 dagen) -“Elke persoon die een belang heeft of heeft gehad om een bepaalde opdracht te bekomen” (art. 65/14 versus art. 65/17: “elke belanghebbende”) SCHORSING (15 dagen) -Geen MTHEN, wel belangenafweging -Overige ontvankelijkheidsvoorwaarden (UDN? 584 Ger.W.: urgentie?) -Belangenafweging: verplichting voor verhaalinstantie?

8 IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties ONVERBINDENDVERKLARING (30 dagen / 6 maanden) -elke belanghebbende - quid door aanbestedende instantie zelf? (eenzijdige verbreking?) -aanbestedende instantie en begunstigde worden “betrokken”? Wat? Hoe? -vernietiging contract? (zie art. 65/19) traditionele vernietigingsleer? (zie art. 65/21) -uitzondering: dwingende reden van algemeen belang (zie art. 65/20) → verplichting alternatieve sanctie? - niet toepasselijk indien geen Europese bekendmaking -Vooraf bekendmaking van aankondiging van vrijwillige transparantie ex ante -10 dagen na bekendmaking aankondiging van gegunde opdracht ALTERNATIEVE SANCTIES (6 maanden) -Ambtshalve of op verzoek van de belanghebbende (belang bij boete: storting aan schatkist)? -aanbestedende instantie en begunstigde worden “betrokken”? Wat? Hoe? -Mogelijkheid of verplichting (art. 65/22, §1: “kan” ↔ art. 65/22, §2: “legt op”) -“alle factoren in aanmerking nemen” -Quid belang indien “kansen om de opdracht te bekomen niet negatief beïnvloed” -Termijn: 6 maanden (quid indien incidenten lopende eerdere procedures?)

9 IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties SCHADEVERGOEDING (5 jaar) - Personen die zijn benadeeld (art. 65/16) -Uitzondering 1382 BW? Verlies van een kans -Uitzondering causaal verband enkel voor klassieke sectoren

10 IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties GELIJKSCHAKELING GEWONE RECHTER EN RAAD VAN STATE… -Onderscheid objectief en subjectief beroep? -Raad van State doet deels uitspraak over schadevergoeding (tergend en roekeloos – art. 65/27) -Burgerlijke rechter: -vernietiging eenzijdige administratieve rechtshandeling (voorheen dan niet geval?) -60 dagen termijn -Rechtsmachtverdeling: “administratieve overheid” (art. 65/24) -Niet-gedefinieerd begrip: verantwoordelijkheid voor invulling door rechtspraak? -Laatste woord gewone rechter -Bij twijfel: beide instanties vatten? (gedwongen) forumshopping wordt in de hand gewerkt… -Wat indien verkeerde instantie aangeduid werd door aanbestedende instantie? -Impact op rechtsgevolgen (inter partes – erga omnes) -Impact op procedure (termijnen, dossier, …)

11 IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties TOEPASSINGSPROBLEMEN IN DE PRAKTIJK? - Neerlegging dossier en vertrouwelijkheid? - wat is dossier (administratief dossier)? - verplichting volledig dossier over te leggen? - quid tegenspraak en deontologie voor burgerlijke rechter? - hoe functioneert dit bij procedure in de praktijk (neerlegging dossier ter zitting bij burgerlijk kort geding)? tussenvonnis over vertrouwelijkheid? -Andere reglementeringen? (Openbaarheid van bestuur)? - Geen regeling van procedure (zowel bij onverbindendverklaring als bij overige) -Procedure-incidenten? -Geen termijn regeling verloop procedure -Geen termijn voor uitspraak -Tussenkomsten? - Regeling van situatie voor periode lopende de procedure (voorlopige maatregelen?)

12 V. Wat met de ‘begunstigde’ van de opdracht? - Mogelijkheid / verplichting om standstill correct te doen naleven door aanbestedende instantie? - Mogelijkheid / verplichting om maatregelen ter inperking onverbindend verklaring te doen naleven door aanbestedende instantie (art. 65/18)? - Precontractuele / buitencontractuele aansprakelijkheid van aanbestedende instantie na schorsing van uitvoering opdracht van rechtswege? - Onverbindendverklaring / alternatieve sanctie (inkorting opdracht): buitencontractuele aansprakelijkheid of overmacht? - Begunstigde “in kennis stellen”? Al dan niet van meetafaan betrekken in procedure?

13 VII. Curiosa -Verhaalinstantie moet de tekst van alle uitspraken die zij doet met toepassing van art. 65/18 (???) over aan de Eerste Minister (art. 65/25) -Hoe? Wanneer? Sanctie? -Verplichting voor verhaalsinstantie om verzoek tot schorsing “onmiddellijk” mee te delen aan aanbestedende instantie (ook burgerlijke rechter) (art. 65/25) -Hoe? Wanneer? Sanctie? -Wat met de Wet van 16 juni 2006?


Download ppt "WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN Prof. David D’Hooghe – KULeuven Advocaat Stibbe 2 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google