De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016."— Transcript van de presentatie:

1  Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016

2 •Welkomstwoord •Toelichting pastoraal beleid door pastoresteam •Toelichting parochiebestuur over organisatie en middelen •Toelichting locatieraad en pastoraatgroep op de uitwerking van het pastoraal beleid in onze geloofsgemeenschap P A U Z E werkgroepen en vrijwilligers •Vragenrondje •Afsluiting

3 - Team, bestuur, locatieraden en pastoraatgroepen: evaluatie vorige beleidsplan - Team: concept-beleidsplan samengesteld met begeleiding van Henk Brussel - Bestuur: parochiemonitor/sterkte-zwakte analyse/inventarisatie werkgroepen - Team, bestuur, locatieraden en pastoraatgroepen: concept besproken en over gediscussierd - Parochianen: bespreken van het concept-beleidsplan

4 Tijdens de evaluatie hebben we gezien:  Krimp deelname pastoraal programma / Vergrijzing  Minder vrijwilligers  Beleid bisdom: eucharistisch centrum  H.Marcellinusparochie: nog meer tot ontwikkeling komen  Bestaande programma gecontinueerd  Aan vernieuwing niet toegekomen  Nabije toekomst: regionale samenwerking van pastores Genoeg om ons pastoraal beleid te hernemen

5 Centrale vraag: waar staan we voor?  Kortste formulering van de missie is de parochienaam: H.Marcellinus o Bij fusie: eerder belofte dan realiteit, het mag groeien  Marcellinus: pelgrim, prediker, doorzetter o Ging ongebaande wegen, vergt lef  Jezus: prediker, leraar, weldoener o Speciaal oog voor de kwetsbare mens  Twentse volksaard: nuchter, platteland, behoudend, hulpvaardig o Goastok, noaberschap

6 Al deze elementen bij elkaar vormen onze missie: Met Marcellinus willen wij treden in het voetspoor van Jezus en beloven wij elkaar: …in vertrouwen op weg te gaan…  ´mensen van de weg´ te zijn: d.w.z. God eren, goed doen ….

7 Beleidsplan: antwoord zoeken bij de volgende vragen: 1. - Hoe gaan we om met de krimp? - Hoe creëren we ruimte voor vernieuwing? 2. - Wat doen de pastores? - Wat doen de vrijwilligers? En ook: waar in de organisatie gebeurt het? Een onderscheid aanbrengen tussen kerntaken, nabijheid en ondernemerschap

8 1. Kerntaken: traditioneel pastoraat (taken die de parochie minimaal moet behartigen)  Inhoud: o Eucharistie- en WoCo-vieringen o Sacramenten catechese en bediening o Uitvaarten o Individueel pastoraat o Noodhulp  Taak: pastoraal team, ondersteund door vrijwilligers  Plaats van handeling: geloofsgemeenschap, parochie

9 2. Nabijheid: eigen programma geloofsgemeenschap  Inhoud: accent ligt op zorg en ontmoeting o Bezoekwerk o Inloop en ontmoetingsactiviteiten o Geloofsgroepen (rondom de Schrift, Geloven Nu etc.) o Uitvaarten o Andersoortige vieringen o kinder- en jongerenwerk  Taak: pastoraatsgroep en vrijwilligers ondersteund door pastoraal team  Plaats van handeling: lokale geloofsgemeenschap

10 3. Ondernemerschap: nieuwe initiatieven ontwikkelen  Inhoud: nader te bepalen op basis van ingebrachte initiatieven waarvoor budget vrijgesteld kan worden Vorm: projecten  Taak: pastoraal team en/of geloofs- gemeenschappen in samenwerking met bondgenoten  Plaats van handeling: parochie of lokaal

11 Centrale vraag: waar gaan we voor? Uitgangssituatie  Verschillende onderzoeken (o.a. parochiemonitor) o Geloofsgemeenschappen zijn klassiek-liturgisch o Sterk naar binnen gericht  Algehele trend: krimp en vergrijzing zet door o Vitaliteit onder druk in elke gemeenschap  Het bestaande gecontinueerd o Geen ruimte voor vernieuwing

12 Waar gaan we voor? 1. Toekomstperspectief dichtbij (tot 1 januari 2015) Uitkomsten onderzoeken geven aan dat:  Uiterste poging om eigen kracht te organiseren  Actueel: ontwikkelen plannen van aanpak  Nu: onduidelijk wat resultaat zal zijn  Toekomst: eigen kracht vooral gericht op lokale nabijheid Het pastoresteam:  Continueert zoveel mogelijk de weekendliturgie  Stimuleert vergaande samenwerking bij de sacramenten  Zet stap op terrein van vernieuwing

13 2. Toekomstperspectief verder weg (vanaf 1 januari 2015) Het pastoresteam wil gaandeweg het pastoraal programma anders inrichten en aanbieden:  Handhaven lokale geloofsgemeenschappen  Inrichten van twee clusters  Erkennen verschil in vitaliteit gemeenschappen  Ontstaan van ander type gemeenschappen  Uitgangspunt pastorale drieslag

14 1. Gefaseerd concentreren van het kernprogramma: o Eucharistie en woco-vieringen o Sacramentencatechese en bediening o Uitvaarten o Individueel pastoraat o Noodhulp (in samenwerking met PCI) 2. Twee clusters:  Cluster Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn  Cluster Wierden, Enter, Bornerbroek en Vroomshoop

15 3. Het verzelfstandigen van een programma van nabijheid. o Pastores begeleiden gemeenschappen met het ontwikkelen van eigen pastoraal jaarplan o Start met ingang van januari 2014 o Vertrekpunt: bestaande activiteiten op terrein van zorg, ontmoeting en geloofscommunicatie

16 4. Het vernieuwen van het pastoraat naar vorm en inhoud met het oog op nieuwe deelnemers: o Project ‘Hoe ontmoet ik God’ o Project ‘Meditatieve wandeltocht’ o Project ‘Anders vieren’ o Project ‘Marcellinus’ o Plus: initiatieven van geloofsgemeenschappen

17  Eerste fase tot 1 januari 2015: geloofs- gemeenschappen zitten in een verbetertraject en maken start programma nabijheid.  Tweede fase vanaf januari 2015: De kwetsbare gemeenschappen haken steeds meer aan voor het kernprogramma bij hun clusterlocatie  Derde fase vanaf najaar 2015 onderzoek en begeleiding van kwetsbare gemeenschappen. Verdere concentratie.  Vierde fase vanaf 1 jan 2016: voltooiing drieslag

18 Taakvelden Parochie Bestuur: -Het waken over de identiteit van de parochie - Het bewaren van de eenheid tussen de gemeenschappen die deel uitmaken van de parochie -Het scheppen van voorwaarden voor de realisatie van het pastoraal beleidsplan

19 Samenstelling en portefeuilles: - Voorzitter: pastoor Scheve - Vice voorzitter: Jos Nijland - secretaris: Wim Bots - Penningmeester: Elina vd Wel - Personeel en organisatie: Ton Loman - Communicatie en website: vacature - Bouwzaken: Hans Boenders - Vrijwilligersbeleid: vacature - Bestuurslid: Cees Smale - Notuliste: Anne Verver Plan: - Drie aandachtsvelden (beleidsplan) worden verdeeld onder bestuursleden - Iedere geloofsgemeenschap krijgt een bestuurlijk aanspreekpunt

20 Eén beleid voor: - Parochiesecretariaat - Centrale ledenadministratie - Media- en communicatiebeleid - Vrijwilligersbeleid - Gebouwenbeleid - Financieel beleid

21 Tot 2015: geen kerksluitingen Kerksluiting aan de orde als: - Er geen vitale geloofsgemeenschap meer is - Er onvoldoende financiële middelen zijn voor instandhouding, beheer en onderhoud Eerste verantwoordelijkheid kerksluiting ligt bij de lokale geloofsgemeenschap

22 Begroting 2013 sluit met een neutraal resultaat, echter geen bedrag opgenomen voor (groot) onderhoud >>> Standpunt PB: pas op de plaats mbt investeringen voor (groot) onderhoud: hoogstnoodzakelijke uitgaven voor onderhoud is mogelijk. Wel vooraf overleg met PB Toerusting vrijwilligers voor nabijheid: PB maakt financiële ruimte vrij voor de toerusting van vrijwilligers >>> Dien bij PB voorstellen in en PB beoordeelt deze

23

24 Verbeterpunten:

25 Punt van zorg: financiën Punt van zorg: leeftijd vrijwilligers Punt van zorg: jongeren DUS: OOK AAN HET WERK!

26 2011 LASTENBATEN onroerend goed 21.000kerkbijdragen 119.000 persoonskosten 88.000collectes etc. 46.000 erediensten 19.000bezit & belegging 8.000 pastoraal 17.000 afdrachten 24.000 beheer 9.000 __ 178.000 173.000

27 2012 LASTENBATEN onroerend goed20.000kerkbijdragen 114.000 persoonskosten 87.000collectes etc. 52.000 erediensten 17.000bezit & belegging 14.000 pastoraal15.000 afdrachten21.000 beheer 7.000. 167.000 180.000

28  IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS  Catechese Ons geloof doorgeven, het verhaal blijven vertellen We laten onze kinderen dopen, en dan? Onze kinderen doen de H. Communie, en dan ? Onze kinderen worden gevormd, en dan ? Wat willen ouders, kinderen en kleinkinderen ?

29  IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Liturgie Luisteren naar Gods woord en het voorbeeld van Jezus zien. We vieren onze levensmomenten. Wat raakt ons nog meer ? Vele vormen aangereikt, weinig deelname. Wat willen we vieren ? Hoe willen we vieren ?

30  IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Diaconie De daad bij het woord voegen Nabij zijn in eigen gemeenschap, lokaal en wereldwijd. Zijn ook jongeren bereid dit werk voort te zetten ?

31  IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Gemeenschapsopbouw Ogen en oren open houden voor signalen, ook van buiten onze St. Jan Goede communicatie Staan we open en zijn we bereikbaar ? Laten we ons zien ?

32 En tips !

33  Dinsdag 19 november 19.30 uur  Rapportage van de “opbrengst”  Plannen voor de toekomst


Download ppt " Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google