De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016
In vertrouwen op weg Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016

2 Opzet van de avond • Welkomstwoord • Toelichting pastoraal beleid door pastoresteam • Toelichting parochiebestuur over organisatie en middelen • Toelichting locatieraad en pastoraatgroep op de uitwerking van het pastoraal beleid in onze geloofsgemeenschap P A U Z E werkgroepen en vrijwilligers • Vragenrondje • Afsluiting

3 Traject tot dit moment - Team, bestuur, locatieraden en pastoraatgroepen: evaluatie vorige beleidsplan - Team: concept-beleidsplan samengesteld met begeleiding van Henk Brussel - Bestuur: parochiemonitor/sterkte-zwakte analyse/inventarisatie werkgroepen - Team, bestuur, locatieraden en pastoraatgroepen: concept besproken en over gediscussierd - Parochianen: bespreken van het concept-beleidsplan

4 1. Aanleiding Tijdens de evaluatie hebben we gezien:
Krimp deelname pastoraal programma / Vergrijzing Minder vrijwilligers Beleid bisdom: eucharistisch centrum H.Marcellinusparochie: nog meer tot ontwikkeling komen Bestaande programma gecontinueerd Aan vernieuwing niet toegekomen Nabije toekomst: regionale samenwerking van pastores Genoeg om ons pastoraal beleid te hernemen

5 2. Onze missie Centrale vraag: waar staan we voor?
Kortste formulering van de missie is de parochienaam: H.Marcellinus Bij fusie: eerder belofte dan realiteit, het mag groeien Marcellinus: pelgrim, prediker, doorzetter Ging ongebaande wegen, vergt lef Jezus: prediker, leraar, weldoener Speciaal oog voor de kwetsbare mens Twentse volksaard: nuchter, platteland, behoudend, hulpvaardig Goastok, noaberschap

6 2. Onze missie Al deze elementen bij elkaar vormen onze missie: Met Marcellinus willen wij treden in het voetspoor van Jezus en beloven wij elkaar: …in vertrouwen op weg te gaan… ´mensen van de weg´ te zijn: d.w.z. God eren, goed doen ….

7 3. De pastorale drieslag Beleidsplan: antwoord zoeken bij de volgende vragen: 1. - Hoe gaan we om met de krimp? - Hoe creëren we ruimte voor vernieuwing? 2. - Wat doen de pastores? - Wat doen de vrijwilligers? En ook: waar in de organisatie gebeurt het? Een onderscheid aanbrengen tussen kerntaken, nabijheid en ondernemerschap

8 3. De drieslag - Kerntaken
Kerntaken: traditioneel pastoraat (taken die de parochie minimaal moet behartigen) Inhoud: Eucharistie- en WoCo-vieringen Sacramenten catechese en bediening Uitvaarten Individueel pastoraat Noodhulp Taak: pastoraal team, ondersteund door vrijwilligers Plaats van handeling: geloofsgemeenschap, parochie

9 3. De drieslag - Nabijheid
2. Nabijheid: eigen programma geloofsgemeenschap Inhoud: accent ligt op zorg en ontmoeting Bezoekwerk Inloop en ontmoetingsactiviteiten Geloofsgroepen (rondom de Schrift, Geloven Nu etc.) Uitvaarten Andersoortige vieringen kinder- en jongerenwerk Taak: pastoraatsgroep en vrijwilligers ondersteund door pastoraal team Plaats van handeling: lokale geloofsgemeenschap

10 3. De drieslag - Ondernemerschap
3. Ondernemerschap: nieuwe initiatieven ontwikkelen Inhoud: nader te bepalen op basis van ingebrachte initiatieven waarvoor budget vrijgesteld kan worden Vorm: projecten Taak: pastoraal team en/of geloofs gemeenschappen in samenwerking met bondgenoten Plaats van handeling: parochie of lokaal

11 4. Visie Centrale vraag: waar gaan we voor? Uitgangssituatie
Verschillende onderzoeken (o.a. parochiemonitor) Geloofsgemeenschappen zijn klassiek-liturgisch Sterk naar binnen gericht Algehele trend: krimp en vergrijzing zet door Vitaliteit onder druk in elke gemeenschap Het bestaande gecontinueerd Geen ruimte voor vernieuwing

12 4. Visie Waar gaan we voor? 1. Toekomstperspectief dichtbij (tot 1 januari 2015) Uitkomsten onderzoeken geven aan dat: Uiterste poging om eigen kracht te organiseren Actueel: ontwikkelen plannen van aanpak Nu: onduidelijk wat resultaat zal zijn Toekomst: eigen kracht vooral gericht op lokale nabijheid Het pastoresteam: Continueert zoveel mogelijk de weekendliturgie Stimuleert vergaande samenwerking bij de sacramenten Zet stap op terrein van vernieuwing

13 4. Visie 2. Toekomstperspectief verder weg (vanaf 1 januari 2015)
Het pastoresteam wil gaandeweg het pastoraal programma anders inrichten en aanbieden: Handhaven lokale geloofsgemeenschappen Inrichten van twee clusters Erkennen verschil in vitaliteit gemeenschappen Ontstaan van ander type gemeenschappen Uitgangspunt pastorale drieslag

14 5. Strategie 1. Gefaseerd concentreren van het kernprogramma:
Eucharistie en woco-vieringen Sacramentencatechese en bediening Uitvaarten Individueel pastoraat Noodhulp (in samenwerking met PCI) 2. Twee clusters: Cluster Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn Cluster Wierden, Enter, Bornerbroek en Vroomshoop

15 5. Strategie 3. Het verzelfstandigen van een programma van nabijheid.
Pastores begeleiden gemeenschappen met het ontwikkelen van eigen pastoraal jaarplan Start met ingang van januari 2014 Vertrekpunt: bestaande activiteiten op terrein van zorg, ontmoeting en geloofscommunicatie

16 5. Strategie 4. Het vernieuwen van het pastoraat naar vorm en inhoud met het oog op nieuwe deelnemers: Project ‘Hoe ontmoet ik God’ Project ‘Meditatieve wandeltocht’ Project ‘Anders vieren’ Project ‘Marcellinus’ Plus: initiatieven van geloofsgemeenschappen

17 6. Fasering Eerste fase tot 1 januari 2015: geloofs- gemeenschappen zitten in een verbetertraject en maken start programma nabijheid. Tweede fase vanaf januari 2015: De kwetsbare gemeenschappen haken steeds meer aan voor het kernprogramma bij hun clusterlocatie Derde fase vanaf najaar 2015 onderzoek en begeleiding van kwetsbare gemeenschappen. Verdere concentratie. Vierde fase vanaf 1 jan 2016: voltooiing drieslag

18 7. Middelen en organisatie
Taakvelden Parochie Bestuur: Het waken over de identiteit van de parochie Het bewaren van de eenheid tussen de gemeenschappen die deel uitmaken van de parochie Het scheppen van voorwaarden voor de realisatie van het pastoraal beleidsplan

19 7. Parochie Bestuur Samenstelling en portefeuilles: Voorzitter: pastoor Scheve Vice voorzitter: Jos Nijland - secretaris: Wim Bots - Penningmeester: Elina vd Wel - Personeel en organisatie: Ton Loman - Communicatie en website: vacature - Bouwzaken: Hans Boenders - Vrijwilligersbeleid: vacature Bestuurslid: Cees Smale - Notuliste: Anne Verver Plan: Drie aandachtsvelden (beleidsplan) worden verdeeld onder bestuursleden - Iedere geloofsgemeenschap krijgt een bestuurlijk aanspreekpunt

20 7. Centrale voorzieningen
Eén beleid voor: - Parochiesecretariaat - Centrale ledenadministratie - Media- en communicatiebeleid - Vrijwilligersbeleid - Gebouwenbeleid - Financieel beleid

21 7. Gebouwenbeleid Tot 2015: geen kerksluitingen Kerksluiting aan de orde als: - Er geen vitale geloofsgemeenschap meer is - Er onvoldoende financiële middelen zijn voor instandhouding, beheer en onderhoud Eerste verantwoordelijkheid kerksluiting ligt bij de lokale geloofsgemeenschap

22 7. Financieel beleid Begroting 2013 sluit met een neutraal resultaat, echter geen bedrag opgenomen voor (groot) onderhoud >>> Standpunt PB: pas op de plaats mbt investeringen voor (groot) onderhoud: hoogstnoodzakelijke uitgaven voor onderhoud is mogelijk. Wel vooraf overleg met PB Toerusting vrijwilligers voor nabijheid: PB maakt financiële ruimte vrij voor de toerusting van vrijwilligers >>> Dien bij PB voorstellen in en PB beoordeelt deze

23 Parochiemonitor Wierden

24 Vitaliteit Wierden Verbeterpunten:

25 Vervolg Wierden OOK AAN HET WERK! Punt van zorg: financiën
Punt van zorg: leeftijd vrijwilligers Punt van zorg: jongeren DUS: OOK AAN HET WERK!

26 Financiën 2011 LASTEN BATEN onroerend goed kerkbijdragen persoonskosten collectes etc erediensten bezit & belegging pastoraal afdrachten beheer __

27 Financiën 2012 LASTEN BATEN onroerend goed kerkbijdragen persoonskosten collectes etc erediensten bezit & belegging pastoraal afdrachten beheer

28 Nabijheid IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Catechese
Ons geloof doorgeven, het verhaal blijven vertellen We laten onze kinderen dopen, en dan? Onze kinderen doen de H. Communie, en dan ? Onze kinderen worden gevormd, en dan ? Wat willen ouders, kinderen en kleinkinderen ?

29 Nabijheid IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Liturgie
Luisteren naar Gods woord en het voorbeeld van Jezus zien. We vieren onze levensmomenten. Wat raakt ons nog meer ? Vele vormen aangereikt, weinig deelname. Wat willen we vieren ? Hoe willen we vieren ?

30 Nabijheid IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Diaconie
De daad bij het woord voegen Nabij zijn in eigen gemeenschap, lokaal en wereldwijd. Zijn ook jongeren bereid dit werk voort te zetten ?

31 Nabijheid IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS Gemeenschapsopbouw
Ogen en oren open houden voor signalen, ook van buiten onze St. Jan Goede communicatie Staan we open en zijn we bereikbaar ? Laten we ons zien ?

32 9. Opmerkingen en vragen En tips !

33 Vervolg Dinsdag 19 november 19.30 uur Rapportage van de “opbrengst”
Plannen voor de toekomst


Download ppt "Pastoraal beleidsplan September 2013 tot september 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google