De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hervorming van de GGZ in Zuid-West-Vlaanderen Door Soetkin Kesteloot Netwerkcoördinator GGZ regio Zuid-W-Vl Infonamiddag Welzijnsconsortium 27/02/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hervorming van de GGZ in Zuid-West-Vlaanderen Door Soetkin Kesteloot Netwerkcoördinator GGZ regio Zuid-W-Vl Infonamiddag Welzijnsconsortium 27/02/2014."— Transcript van de presentatie:

1 De hervorming van de GGZ in Zuid-West-Vlaanderen Door Soetkin Kesteloot Netwerkcoördinator GGZ regio Zuid-W-Vl Infonamiddag Welzijnsconsortium 27/02/2014

2 1 Vlaming op 4 krijgt in zijn leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem Enkele cijfers uit een onderzoek van denktank Itinera Institute (2013):

3 Slechts 1 op 3 personen zoekt professionele hulp. • 31% weet niet waar ze hulp kunnen vinden. • 15% zoekt geen hulp omwille van het prijskaartje. • 32% stelt het zoeken van hulp uit omwille van financiële redenen.

4 België zit met drie zelfdodingen per dag in de top drie van Europa. West-Vlaanderen scoort het hoogst van alle Vlaamse provincies

5 27% van het ziekteverzuim boven 15 dagen kent een psychische oorzaak

6 België blijft wereldwijd koploper in het opnemen van patiënten in psychiatrische instellingen. Het aantal gedwongen opnamen is met 42% gestegen tussen 1999 en 2008

7 Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg “art. 107”

8 Uitgangsprincipes Zorgvernieuwing in de GGZ moet leiden tot O Zorg op maat vanuit het stepped-care principe O Principes van empowerment en rehabilitatie O Continuïteit van de zorg O Zorgcoördinatie maar ook een vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverleners O Naast het medisch model wordt extra aandacht gevraagd voor herstel, integratie en participatie O Meer samenwerking met niet-GGZ-actoren O Hanteren van evidence-based of best-practice toepassingen.

9 Doelen en te verwachten resultaten Concreter: - wachtlijsten minimaliseren - alternatieven uitbouwen op intramurale zorg in samenwerking met GGZ-partners en diverse niet-GGZ- diensten - opvolging realiseren binnen het leefmilieu na ontslag - gezondheids- en welzijnsdiensten ondersteunen bij cliënten met psychische problemen - preventie / vroeginterventie uitbouwen - keuzevrijheid van de patiënt blijft uitgangsprincipe maar patiënt meldt zich aan bij een netwerk ipv bij een voorziening

10 Art. 107 – nieuw GGZ-model O doelgroep: volwassenen O Financiering: herallocatie van bedden in ziekenhuizen + bijkomende middelen O Samenwerken in netwerk met GGZ-partners en eerstelijnspartners uit de regio

11

12 Met geestelijke gezondheidszorgorganisaties : O Met psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen O PZ H.Familie Kortrijk O PC Menen O PAAZ AZ Groeninge O PAAZ OLVL Ziekenhuis Waregem O Met initiatieven beschut wonen O De Bolster, Eigen Woonst, De Rank O Met CGG Mandel-Leie O Met Kompas vzw en MSOC Met familie- en patiëntenvertegenwoordigers

13 Met eerstelijnsdiensten: O SEL Zuid-West-Vlaanderen O Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen O CAW Stimulans O Met Welzijnsconsortium (regionale welzijnsraad) + verschillende diensten worden betrokken bij specifieke thema’s binnen de hervorming (bv. LOGO Leieland, sociale huisvestingsmaatschappijen, tewerkstellingsactoren, OCMW’s…)

14 5 functies O Functie 1: Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling O Functie 2: Ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute als chronische GGZ- problemen O Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie O Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel de acute als chronische GGZ- problemen indien ziekenhuisopname noodzakelijk is O Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden kan worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu niet in staat is om de nodige zorg te organiseren

15 Functie 1 Preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, deskundigheidsbevordering en promotie van GGZ O Bundelen van preventie- en beeldvormingsinitiatieven (voor grote publiek) O Stigma van geestelijke problemen/GGZ doorbreken O Beeldvormingsacties in culturele centra, bibliotheken… O GGZ-liaison (advies, coaching, aanreiken instrumenten, screening…) (voor hulpverleners) O Door PZT Vesta O Vormingsaanbod rond GGZ-thema’s – info bij PZT Vesta O Coaching van lokale besturen – door LOGO Leieland

16 Functie 1 O Psycho-educatie (voor patiënten en familieleden) O Praatkaffee In Balans voor familieleden van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek in Track Kortrijk O 4x per jaar O Volgende editie: O met dr. Stuer en dr. Debusscher (PZ H. Familie) O Op dinsdag 22 april 2014 om 19u30 O Track Kortrijk, Conservatoriumplein O Meer info: via www.psyzuid.be of praatkaffee.inbalans@gmail.comwww.psyzuid.bepraatkaffee.inbalans@gmail.com

17 Functie 2: mobiele teams O Belangrijke vernieuwing: opstart van mobiele teams acute of chronische GGZ-problemen O F2A: crisisteam – acute situaties (binnen 24u) O F2B: langdurig team – langdurige begeleiding Voor Zuid-West-Vlaanderen: O Mobiele teams in regio Menen-Wevelgem-Wervik + Dadizele O Voorlopig nog niet regio-dekkend

18

19 O Impact: intensief, mobiel, psychiatrisch, ambulant, crisis, thuis → psychiatrisch crisisteam O Doel: Bij psychische crisissen hospitalisatie op spoed of in PZ vermijden of verkorten

20 O Doelgroep? O Volwassenen met een ernstige psychische aandoening O + 16 jaar O In crisis of met nood aan intensieve begeleiding O Thuis of in spoedgevallendienst / opnamedienst psychiatrisch ziekenhuis O Uit Menen, Wervik, Wevelgem (+ deelgemeenten) + Dadizele

21 O Hoe? O Binnen de 24u aanwezig na aanmelding (ook in weekend) uiterst dringende situaties → naar spoed O Wat doen we: - Ondersteuning bieden aan cliënt en omgeving (familie, andere hulpverleners…) - Indien nodig aanklampend werken (proberen motiveren tot behandeling) - Zorgcoördinerende rol + snel op zoek gaan naar toekomstig zorgaanbod

22 O Praktisch: O Aanmelding: O Enkel via huisarts of psychiater of lid van Netwerk GGZ O Op telefoonnummer: 0471/ 12 40 56 O Via e-mail: info@impact.cigb.beinfo@impact.cigb.be O Intake O Binnen 24u eerste bezoek (ook in weekend) O Altijd met 2 begeleiders om veiligheid te verhogen O Intake wordt volgende dag besproken op briefing van team → beslissing of cliënt geïncludeerd wordt in Impact-team, toch opgenomen moet worden, verder doorverwezen kan worden… → communicatie over deze beslissing aan verwijzer en huisarts

23 O Praktisch: O Begeleiding: O Door psychiatrisch verpleegkundigen + indien nodig door psychologe, maatschappelijk werker of ergotherapeute O Binnen 72u na intake: gesprek met psychiater (indien nodig ook aan huis) O Gemiddelde duur begeleiding: 4 weken (max. 8 weken) O Bereikbaarheid team: O In week: tussen 8u en 20.30u O In weekend: tussen 8.30u en 17u O ‘s Nachts: tel. permanentie door opnamedienst PCM

24 O Praktisch: O Onkostenvergoeding O Intake: gratis O €5 of €2 afhankelijk van inkomen O Max. €10 of €4 per week O Consult bij psychiater: O Volgens RIZIV-tarieven O Caseload: O Gemiddeld 25 à 30 cliënten per dag

25 O Team: O Teamcoördinator: Caroline Hubaux O Psychiater: dr. Luc Renier O Psychologe: Reinhilde Bossaer O Maatschappelijk werkster: Ellen Olivier O Ergotherapeute O 8.5 VTE psychiatrische thuiszorgbegeleiders + ondersteuning door drugsverslavingsdeskundige → Totaal: 10,60 VTE voor regio Menen- Wevelgem- Wervik-Dadizele

26 O Contactgegevens Impact-team: O Contactpersoon:Caroline Hubaux O Tel-nummer: 0471/ 12.40.56 O E-mail: info@impact.cigb.beinfo@impact.cigb.be O Adres: Benediktinessenstraat 16 8930 Menen

27 O Stand van zaken na 1 jaar werking (02/2013 tot 02/2014): O Totaal aantal aanmeldingen: 338 O Waarvan 26 exclusies (door weigering cliënt, regio, te acuut of te chronisch) O Waarvan 52 inclusies zonder opstart begeleiding (enkel intake) O Waarvan 260 inclusies met opstart begeleiding

28

29

30 O Diagnose O Voornamelijk stemmingsstoornissen O Ook verslavingsproblematieken (alcohol, drugs, medicatie) en persoonlijkheidsproblemen O Veelal comorbiditeit bv. stemmingsstoornissen en verslaving alcohol/drugs

31 O Gemiddelde duur begeleiding:

32 O Vervolgzorg - Bij 75 % van cliënten: - psychiater ambulant - privé-psycholoog - CGG Mandel & Leie - opname in PZ (< 10%) - Amphora (< 10 %) - CAW Z-W-Vl - OCMW’s - Thuiszorgdiensten - Kompas - Activiteitencentrum - …

33

34 O Amphora: ambulante, mobiele, psychiatrische hulpverlening, ondersteunend, rehabiliterend, aanvullend/aanklampend O Doel: O de levenskwaliteit en de tevredenheid op de verschillende (levens)domeinen optimaliseren - (her)opnames voorkomen en / of verkorten

35 O Doelgroep O Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening O + 16 jaar O Met beperkingen in het sociaal functioneren O Chronisch verloop van de stoornis O Met deficits op meerdere levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, zelfzorg…) O Uit Menen-Wevelgem-Wervik (en deelgemeenten), Heule, Bissegem, Aalbeke, Marke & Dadizele

36 O Wat doen wij? O (langdurige) ondersteuning en begeleiding bieden in de thuissituatie O Ondersteunen van mantelzorgers en familie O Coördineren en adviseren van het netwerk O Vorming en psycho-educatie geven aan cliënt en familie

37 O Praktisch: O Aanmelding: O Door iedereen: huisarts, psychiater, thuiszorgdienst, familie, cliënt… O Via PZT Vesta: 056/26.11.27 of 0498/52.41.73 (tussen 8u en 17u) O Via e-mail:info@pztvesta.beinfo@pztvesta.be

38 O Praktisch: O Intake: O Binnen 10 werkdagen O Door medewerker van PZT Vesta O Intake wordt besproken op het intake-overleg (met coördinator, psychiater, maatschappelijk werker…) → beslissing of cliënt geïncludeerd wordt in Amphora- team, beter naar andere diensten verwezen kan worden… → communicatie over deze beslissing aan cliënt en doorverwijzer + afspraken over eerste bezoek Amphora

39 O Praktisch: O Begeleiding: O Door psychiatrisch verpleegkundigen + indien meerwaarde door psychologe, maatschappelijk werker en ergotherapeute O Ondersteuning van het team door psychiater O Gemiddeld 1 huisbezoek om de twee weken, bij (dreigende crisis) intensievere contacten mogelijk O Duur van begeleiding: afhankelijk van zorgvraag → wordt op regelmatige basis geëvalueerd

40 O Praktisch: O Begeleiding: O Enkel in de week van 8u tot 17u O Telefonische permanentie tussen 17u en 20.30u O Onkostenvergoeding O Intake: gratis O €5 of €2 afhankelijk van inkomen O Max. €10 of €4 per week

41 O Caseload Ongeveer 25 cliënten per thuiszorgbegeleider → duur van wachtlijst: ongeveer 1 maand

42 O Team: O Teamcoördinator: Caroline Hubaux O Psychiater: dr. Luc Renier O Psychologe O Maatschappelijk werkster: Ellen Olivier O Ergotherapeute O Zorgcoördinatie, advies en intakes door PZT Vesta O 4,5 VTE thuiszorgbegeleiding + ondersteuning door drugsverslavingsdeskundige en arbeidsdeskundige (GTB) TOTAAL: 7,1 VTE

43 O Contactgegevens Amphora-team: O Contactpersoon: Veronique Vanoosthuyze O Aanmeldingsnr.:0498/52.41.73 (PZT Vesta) O Info-nummer: 0471/12.42.10 O E-mail:info@amphora.cigb.beinfo@amphora.cigb.be O Adres: Benediktinessenstraat 16 8930 Menen

44 O Stand van zaken na 1 jaar werking: O Totaal aantal aanmeldingen : O 109 aanmeldingen O Waarvan 89 effectief opgestart O Geen inclusie na intake: 20 O Heroriëntering naar andere partners: 14 O Vnl. CGG 60+-team, Impact, CAW, DOP, VDIP… O Weigering cliënt: 6 O Aantal afrondingen: 53 O Totaal gevolgde casussen: 178 casussen O Gemiddelde duur begeleiding • Ongeveer 2 jaar

45

46 • Belangrijkste verwijzers - Psychiatrisch Centrum Menen - Psychiaters ambulant PCM - Impact - Cliënt/familie - CAW - OCMW’s - Eigen Woonst - Huisarts - Familiezorg - Huis van de Mens - DOP - AZ Groeninge - …

47

48 O Meest voorkomende diagnose: 1.Psychotische stoornis 2.Stemmingsstoornis 3.Verslavingsstoornis 4.Persoonlijkheidsstoornis -Vaak comorbiditeit (bv. Stemming en verslaving) -Mentale retardatie : enkele casussen, werkbaar

49 Aanmeldingsnummer mobiele teams West-Vlaanderen O Noord-West-Vlaanderen O Mobiel crisisteam: 050/47.01.50 O Mobiel behandelteam antenne Brugge: 0479/05.80.05 O Mobiel behandelteam antenne Houtland: 0479/78.77.05 O Midden-West-Vlaanderen O Mobiel team acuut: 051/434.107 O Mobiel team langdurig: 051/434.107 O Zuid-West-Vlaanderen O Impact (crisisteam): 0471/ 12.40.56 O Amphora (langdurig team): 0498/52.41.73 O Ieper-Diksmuide O Mobiele team acute psychiatrische zorg: 057/23.91.85 O Mobiele team langdurige psychiatrische zorg: 057/23.91.89

50 Functie 3: psychosociale rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie O Voor personen met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek O Cliënten integreren zich in de maatschappij en in beroepsleven: zo autonoom mogelijk leven O Betrokkenheid van diverse actoren uit verschillende levensdomeinen (tewerkstelling, huisvesting, welzijn, lokale besturen, thuiszorg, vrije tijd…)

51 Functie 3: rehabilitatie O Wonen, tewerkstelling en vrije tijd O Samenwerking verbeteren met huisvestingsmaatschappijen, RSVK, thuiszorgdiensten, tewerkstellingsactoren, beschutte werkplaatsen, vrijetijdsdiensten, sportclubs… O In werkgroepen rond wonen, werken en vrije tijd O Doel: Lokale partners leren elkaar beter kennen / kunnen betere afspraken maken t.v.v. psychiatrische patiënten

52 Functie 3: rehabilitatie O Concrete acties: O Tewerkstelling: O 2 studiedagen met partners uit sector tewerkstelling en sector GGZ om samenwerking te verbeteren O Samenwerking tussen mobiele teams en GTB O Stages in sociale en reguliere bedrijven O Wonen O Aanspreekpunt vanuit psychiatrie voor huisvestingsdiensten O Studiedag door Huurdersbond over problemen bij huren O Deelname aan woonzorgprojecten in regio O Deelname aan projecten rond toewijzingsreglement o.a. in Kortrijk en Waregem

53 Functie 3: rehabilitatie O Vrije tijd O Onderzoek of een vrijetijdstrajectbegeleider kan aangesteld worden O Toenadering zoeken tot reguliere sport- of cultuurverenigingen O Samenwerking met de Figuranten in Menen en Antigone in Kortrijk O Buddywerking werd opgestart in Menen en Kortrijk

54 Functie 3: rehabilitatie O Revalidatiecentrum De Mare O Wordt opgestart in november 2014 in Kortrijk O Voor volwassenen met psychische problematiek die ernstige moeilijkheden ondervinden O om werk te vinden of te behouden O Om zelfstandig te wonen of zich te handhaven in hun familiaal milieu O In revalidatiecentrum: intensief, therapeutisch en multidisciplinair programma om sociale en professionele integratie te bevorderen O Bv. werken rond administratieve vaardigheden, arbeidsattitudes, woonvaardigheden, communicatie, mobiliteit, computer en internet,…

55 Functie 3: rehabilitatie O Team De Mare: met o.a. psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeuten, arbeidscoach… O Caseload van ongeveer 12 à 15 cliënten per dag die ± 4 dagen per week aanwezig zijn O Duur begeleiding: afhankelijk van diagnose O Tussen 1 en 2 jaar O Rol arbeidscoach: begeleiding van cliënten naar professionele re-integratie O Trajectbegeleiding: voorbereidende opleiding, werkstages, begeleiden op werkvloer tijdens stages… O Loopbaanbegeleiding: opvolging op moment dat persoon een geschikte job heeft gevonden

56 Functie 4 Intensieve (semi-) residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychiatrische problemen O Indien nodig blijft residentiële opname in gespecialiseerde settings mogelijk O Afstemming en specialisatie (tussen PZ en PAAZ) O Samenwerking met mobiele teams  Continuïteit van de zorg is cruciaal

57 Functie 5 Specifieke woonvormen waar zorg kan geboden worden indien het thuis- of thuisvervangend milieu hiertoe (tijdelijk) niet in staat is, en waar opname in het ziekenhuis niet (langer) noodzakelijk blijkt - PVT - Beschut Wonen - Alternatieve woonvormen bv. respijtkamer

58 Rol van netwerkcoördinator O Faciliterend werken t.a.v. leden van netwerk O Brug slaan naar niet-GGZ-actoren O Netwerkgedachte uitdragen O Stem van GGZ vertegenwoordigen op overlegmomenten O Aanspreekpunt voor netwerk GGZ in regio O Aanspreekpunt voor overheid

59 Meer informatie: www.psyzuid.be (nog in opbouw) Soetkin Kesteloot info@psyzuid.be 0474 / 81 29 01


Download ppt "De hervorming van de GGZ in Zuid-West-Vlaanderen Door Soetkin Kesteloot Netwerkcoördinator GGZ regio Zuid-W-Vl Infonamiddag Welzijnsconsortium 27/02/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google