De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘Taalcompetenties vertaald

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘Taalcompetenties vertaald"— Transcript van de presentatie:

1 Project ‘Taalcompetenties vertaald
Project ‘Taalcompetenties vertaald. Naar een doeltreffend curriculum taalvaardigheid voor alle leraren secundair onderwijs’ Presentatie op de studiedag SoE op koers!? Donderdag 13 november 2008

2 Inhoud Presentatie Opzet en inhoud van het project (A. De Vos)
Taaltoets (S. Van Oosthuyze, J. De Keersmaeker) Curriculum (A. Decelle en H. Vanbrabant) Kijkwijzers (K. De Jonghe en M. Dehaes) Taal in stage (N. Kelly)

3 Opzet en inhoud van het project
Project binnen de pool Brab_Ant Partners: KH Leuven (penvoerend), EHSAL, GroepT, KH Mechelen, CVO Antwerpen-Noord, TSM Mechelen

4 Inhoud Presentatie Opzet en inhoud van het project (A. De Vos)
Taaltoets (S. Van Oosthuyze, J. De Keersmaeker) Curriculum (A. Decelle en H. Vanbrabant) Kijkwijzers (K. De Jonghe en M. Dehaes) Taal in stage (N. Kelly)

5 Waarom taalvaardigheid in kaart brengen?
Didactisch argument  Noodzakelijk om gericht aan tekorten te werken (bijsturen, remediëren, verder bouwen) Maatschappelijk-pedagogisch argument  Verzuchtingen en reële problemen omtrent taalvaardigheid jongeren, i.h.b. van studenten die leerkracht willen worden

6 Hoe? Gestandaardiseerde (genormeerde) toetsen: een greep uit het ruime aanbod In het kleuteronderwijs: bv. INTAK of TAL(K) In het lager onderwijs: bv. VLOT of SALTO In het secundair onderwijs: bv. TAS(AN) of TIST In het hoger onderwijs: ??? ( Niet-gestandaardiseerde toetsen Persoonlijk werk door veel lectoren Ook door deze projectgroep

7 Taaltoets binnen het ENW-project
Enkele basisprincipes Enkele vragen en (door de werkgroep genomen) opties Schriftelijke toets: items & werkwijze Schriftelijke toets: opvolging

8 Enkele basisprincipes
De toets moet: Basistaalvaardigheid in kaart brengen  (schoolse) woordenschat, schrijf- en leesvaardigheid, presentatievaardigheid Haalbaar zijn voor taallector  Zoveel mogelijk automatiseren Informatief zijn voor zowel student als taallector Taallector: wie heeft remediëring nodig? En voor welke aspecten? Student: waar moet ik (zelfstandig of onder begeleiding) extra aandacht aan besteden en hoe?  Diagnostische toets (en geen pass-failtoets)

9 Taaltoets: vragen en genomen opties
Basis-taalvaardigheid’? ET’en secundair onderwijs Verwachting en ervaring taallectoren Maar: selectie van toetsonderdelen en –items = voor een deel ‘willekeurig’ en/of bepaald door voorhanden zijnde materiaal

10 Taaltoets: vragen en genomen opties
Verbeterlast minimaliseren én duidelijk beeld van elke student? Mondelinge toets: bij lector Schriftelijke toets: geautomatiseerd d.m.v. QuestionMarkPerception Schrijfvaardigheid Leesvaardigheid: in aanmaak

11 Schriftelijke toets: items en werkwijze
Wat? Spelling (verschillende rubrieken) Aaneenschrijven Hoofdletters Werkwoordspelling Woordbeeld Woordniveau Collocaties Contaminatie (inhoudelijk) moeilijker woorden (schooltaal) Voegwoorden Voorzetsels Woordgeslacht Zinsniveau Samentrekking Hoe? voor iedereen, bij elk onderdeel: een 1ste batterij vragen bij te lage score: een 2de batterij vragen per onderdeel een score (op te vragen door de docent) Filmpje taaltoets

12 Schriftelijke toets: opvolging
Voor sommige studenten: remediëring en een tweede maal de toets Voor onderdelen onder 85%: monitoraten Na enige tijd: tweede toets Onderdelen onder 85%: meer doorgedreven diagnose door lector a.h.v. door hem opgestelde toetsen monitoraten Voor iedereen: lessen in OOD Taal Vanuit de Dertien doelen in een dozijn Vanuit de vele spreek- en schrijfopdrachten in andere vakken

13 De ‘service’ Vragen over de meer technische (ICT-) kant:
Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van en visie op taaltoets Zie Toledo-community ‘Taalcompetenties’

14 Inhoud Presentatie Opzet en inhoud van het project Taaltoets
Curriculum Kijkwijzers Taal in stage

15 Diagnostische taaltoets
Diagnostische toets: voor alle eerstejaars AV en LO Twee grote delen: Spreekvaardigheid Spelling, zinsbouw, woordkeuze Op basis van de resultaten: remediëring afgestemd op de specifieke noden van de student Monitoraten Portfolio: student bewaakt zijn eigen groei, specifiek voor die punten waarop hij zwak scoorde op de diagnostische test Evaluatiefiches gebruiken in andere vakken Evaluatie: portfolio + pc-toets

16 Leerlijn Taal Kader: 13 doelen in een dozijn (Nederlandse taalunie)
Eerste jaar: Taalvaardigheid van de student Algemene taalvaardigheid: de 4 vaardigheden Eindtermen secundair onderwijs Van de 13 doelen: vooral de doelen die nog niet echt leerkrachtspecifiek zijn Voorbeelden, oefeningen, opdrachten: steeds link met onderwijscontext Tweede jaar: Taalvaardigheid van de leerkracht Aandacht hebben voor de taal en het taalniveau van de leerlingen

17 Specifieke invulling eerste jaar
Doelen Spreken Doelen Lezen Doelen Schrijven Doelen Taalbeschouwing Reflectie

18 Specifieke invulling eerste jaar
Doelen Spreken: ‘Technische’ spreekvaardigheid Voorlezen Vertellen Instructie Een presentatie met PowerPoint geven

19 Specifieke invulling eerste jaar
Doelen Lezen: Studievaardigheden, omgaan met cursusteksten Wetenschappelijke teksten uit eigen vakgebieden kunnen lezen Teksten selecteren geschikt voor onderwijscontext

20 Specifieke invulling eerste jaar
Doelen Schrijven: Langere teksten over eigen vakgebied schrijven met aandacht voor vaktaal en voor verschillende doelpublieken (medestudenten, lectoren, leerlingen, ouders, externen) verkeer (met studenten, lectoren, stagescholen, ouders, externen)

21 Specifieke invulling eerste jaar
Doelen Taalbeschouwing: Passend register hanteren in elke situatie Tussentaal vermijden in lessituaties Eigen woordenschat uitbreiden Inzicht hebben in de manier waarop leerlingen woordenschat verwerven

22 Specifieke invulling eerste jaar
Reflectie: ‘Iedere leerkracht is een taalleerkracht’ Bewustwording Reflectie op eigen stagetraject: ‘Welke doelen heb ik al onder de knie?’ Waar moet ik nog aan werken? Concrete actiepunten

23 Eerste jaar: Tweede jaar: implementatie vanuit het project
vervolgproject? voorlopige uitwerking

24 Specifieke invulling tweede jaar
Taalvaardigheid als leerkracht Gepaste schriftelijke communicatie binnen en buiten de onderwijsinstelling: verkeer met stagescholen, collega’s, ouders, externe partners Gepaste mondelinge communicatie binnen en buiten de onderwijsinstelling: Probleemgesprekken, slechtnieuwsgesprekken met leerlingen en ouders Debatteren over onderwijsgerelateerde onderwerpen

25 Specifieke invulling tweede jaar
Aandacht voor taal en taalniveau van de leerlingen Bewustwording van de struikelblokken van schooltaal Stimuleren van taalvaardigheid van leerlingen: taalaanbod, interactie, feedback Onderwijstaal afstemmen op het niveau van de leerlingen Specifieke aandacht voor taalzwakke leerlingen Lesmateriaal toegankelijk maken voor leerlingen

26 Inhoud Presentatie Opzet en inhoud van het project Taaltoets
Curriculum Kijkwijzers Taal in stage

27 Curriculum Drie leerlijnen Alle professionele Bachelors
Taalcompetenties voor vakdidactische doelen Taalcompetenties voor taaldoelen

28 Curriculum materiaal Inhoud cursus Integratie in ander vakken en stage
Kijkwijzers en evaluatiefiches

29 Kijkwijzers Strategisch handelen volgens OVUR
1 kijkwijzer per vaardigheid (spreken, luisteren, spreken, schrijven) Uitgelegd in het vak ‘Taalvaardigheid’, gebruikt in alle vakken Voorbeeld: spreken

30 Evaluatiefiche/ begeleidingsfiche
Per opdracht 1 kijkwijzer spreken, maar 6 evaluatiefiches spreken Uitgelegd in het vak ‘Taalvaardigheid’ Onderdelen Technische aspecten Materiële voorbereiding Inhoud Structuur Publieksgerichtheid

31 Technische aspecten

32

33

34 Inhoud Presentatie Opzet en inhoud van het project Taaltoets
Curriculum Kijkwijzers Taal in stage

35 Taal in stage(evaluatie)
Taal in stagebeoordelingsformulier: Enkele voorbeelden Gewicht van ‘taal’ in de totale evaluatie Taal in beoordeling Tijdens stages, microteaching, presentatie Objectieve verwachting en beoordeling? Wie beoordeelt er de student (op taal?) Aanbevelingen en uit te werken doelstellingen

36 Taal in stagebeoordelingsformulier:
Praktijkvoorbeelden: hoe wordt taalvaardigheid beoordeeld bij de stagelopende student

37 Enkele voorbeelden

38 Enkele voorbeelden

39 Enkele voorbeelden

40 Enkele voorbeelden

41 Gewicht van taal in de totale evaluatie
Aandacht voor taal en taalgebruik tijdens stages is er, maar: Taalgebruik weegt echter gemiddeld slechts 1/10 door. Wordt vermeld als 1 van de 10 te bespreken facetten (doelstellingen of attitudes) van het lesgeven Is nergens (ex- of impliciet) een breekpunt Er kan beslist worden student met zwakke taalvaardigheid nooit méér dan 14/20 op stage te geven (mentoren hiervan op de hoogte).

42 Taal in beoordeling Tijdens stage, microteaching, klaspresentaties, ... Hoeveel belang er aan taalvaardigheid gehecht wordt tijdens klassikale oefeningen doorheen het jaar tijdens lessen ‘Taal’ is niet gemeten Hoeveel belang er aan (rijk) taalgebruik gehecht wordt tijdens lessen (vak-)didactiek is niet gemeten.

43 Objectieve verwachting en beoordeling?
Wordt taalvaardigheid geëvalueerd als ‘abstracte’ vaardigheid (‘heeft oog voor gepaste expressie’) ... ... of als concrete deel-vaardigheden, gezien EN geoefend in de lessen Taal of (vak-) didactiek? Wordt er rekening gehouden met de vakken waar de student onderwijsbevoegdheid in verwerft?

44 Wie beoordeelt er de student (op taal)?
Docent Taal? Vakdocent – vakmentor? !! Leggen lat even hoog? Letten op zelfde elementen?? Hebben inzage in Taalportfolio van de student? Belang differentiatie studenten/docenten (LO, Technische vakken, Nederlands, ...) Extra aandacht taalgericht vakonderwijs?!

45 Wie beoordeelt er de student (op taal)?
Opmerking: grote taalvaardigheid gaat vaak samen met didactische vaardigheden. Wie slecht scoort op taal en communicatie, schoort veelal ook op andere gebieden slecht... Is taalvaardigheid grotendeels een attitude??

46 Aanbevelingen en uit te werken doelstellingen
Dertien doelen in een dozijn als gids voor een nieuw curriculum vak ‘Taal’: Moet echo krijgen in stagebeoordelingsformulieren: Waaraan wordt er gewerkt doorheen het jaar? Welke norm wordt er gehanteerd? Weet de student op tijd waar hij aan moet werken en hoe?

47 Aanbevelingen en uit te werken doelstellingen
Rijk taalgebruik hanteren is een vaardigheid die niet enkel in het vak ‘Taal’ nagestreefd mag worden: Rol vakdocenten! Rol pedagogen! Zo ook vakdocenten en pedagogen op zelfde lijn krijgen wat beoordeling betreft.


Download ppt "Project ‘Taalcompetenties vertaald"

Verwante presentaties


Ads door Google